Welkom bij het archief van de site van FeVoWest

Berichten t/m 2020


Laatste nieuws:

Laatst bijgewerkt: 30-09-2020
’s-Gravenzande, 30 september 2020
Beste sportvrienden,
Op zondag 27 september hebben diverse beweeg- en sportaanbieders, onderwijs, zorg- en maatschappelijke organisaties én gemeente het Lokaal Sportakkoord Westland bij Quintus in Kwintsheul ondertekend. FeVoWest ondertekende dit akkoord ook, zie de bijlagen. Hoofddoel van het akkoord is door meer samenwerking van de verschillende partners nog meer mensen in Westland met plezier te laten sporten en bewegen.

Zo’n 20 vertegenwoordigers van partijen die aan het akkoord hebben meegewerkt, plaatsten in aanwezigheid van sportwethouder Pieter Varekamp hun handtekening tijdens het NK Rolstoelhandbal. De afgelopen maanden gingen betrokken partijen met elkaar in gesprek om ambities en uitdagingen te formuleren en concrete actiepunten op te stellen. De komende drie jaar is er vanuit de rijksoverheid budget beschikbaar gesteld om in het kader van het sportakkoord activiteiten op te zetten. Het sportakkoord kent vier thema’s; Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale Sportaanbieders, Positieve sportcultuur en Motorisch vaardig in bewegen. Per thema wordt besloten welke activiteiten haalbaar zijn en kunnen worden uitgevoerd binnen het sportakkoord. Vitis Welzijn speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities uit het sportakkoord. De komende jaren zijn ook nieuwe betrokkenen van harte welkom medewerking te verlenen aan het akkoord.

Sportakkoord richt zich op iedereen

Hoewel het met het beoefenen van sport en bewegen goed gaat in Nederland – en zeker in Westland – zijn er tegelijkertijd ook zorgen en wensen. Zo zijn er nog altijd grote groepen mensen die nooit sporten en is de motorische vaardigheid van kinderen afgenomen. Ook staat de klassieke sportvereniging onder druk door verdere terugloop van leden en inzet vrijwilligers. Door samenwerking van verschillende partijen op deze verschillende thema’s bestaat er goede hoop een impuls te geven aan bewegend Westland. Sportformateur Karin Pannekoek: “Het akkoord is er vooral met en voor iedereen. Dus juist ook voor degene waarbij er wellicht (te) hoge drempels zijn om in beweging te komen.”   

Navolging van nationaal akkoord

Het Sportakkoord Westland is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Dit werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Bron: Gemeente Westland

Meer informatie volgt later.


Met sportieve groet,

Bestuur FeVoWest,  Dick Hartman, secretaris

 

’s-Gravenzande, 30 september 2020

PERSBERICHT


Geachte heer/mevrouw,

 

In verband met het coronavirus heeft de Algemene Ledenvergadering 2020 van FeVoWest op 23 maart 2020 bij Lyra helaas geen plaats kunnen vinden. Door de huidige overheidsmaatregelen vanwege het nog steeds heersende coronavirus zien wij ook geen mogelijkheid om dit jaar alsnog bijeen te komen. In verband met de continuïteit stelt het bestuur dan ook voor de ALV 2020 schriftelijk af te doen.

De vergaderstukken zijn vandaag naar de zestien aangesloten verenigingen gestuurd met het verzoek om uiterlijk 15 oktober a.s. te reageren.

Wij hebben de leden instemming gevraagd over de volgende agendapunten:

- Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 18 maart 2019
- Financieel verslag 2019
- Verslag kascontrolecommissie MVV’27/Schipluiden 
- Begroting 2020
- Benoeming kascontrolecommissie 2021 (Westland en S.V. Loosduinen)

- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden:  Dick Hartman (secretaris). Sinds november 2019 is hij secretaris van FC ’s-Gravenzande. Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. 

De rondvraag verloopt ook via de mail.

Voor het jaarverslag verwijzen wij u naar onze Nieuwsbreven. Helaas konden ook de wedstrijden van het Westlands Elftal dit jaar ook geen doorgang vinden, evenals de resterende finalewedstrijden van het Vrouwentoernooi. Of het Westlands Elftal in 2021 wel in actie kan komen is nu nog afwachten. Het eventueel organiseren van een vrouwentoernooi en andere jeugdtoernooien hebben wij voorlopig uitgesteld naar januari 2021. De geplande presentatie van Trieneke Bos hopen wij in 2021 in onze ALV te houden. Wel willen wij een scheidsrechters cursus organiseren, waar tot op heden alleen vanuit Westlandia en FC ’s-Gravenzande interesse in is getoond.

Wij blijven de aangesloten zestien verenigingen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in de voetbalwereld.

Laten we ons allen houden aan de coronaregels en blijf vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman, secretaris

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.35              juni 2020

Het coronavirus werd een crisis
We maken met z’n allen al ruim drie maanden moeilijke en bizarre tijden door. Ondanks de versoepelingen van de regels houdt het coronavirus iedereen nog in zijn greep en heeft het virus dagelijks heel veel impact op ons dagelijks doen en laten. Op dit moment is niets meer zoals het ooit is geweest. Het afgelopen weekeinde was het al het twaalfde weekeinde zonder voetbalwedstrijden en
hoeveel gaan er nog komen? Wanneer mag de bal weer rollen voor de competitie? In september en dan ook zonder publiek? Niks is nog zeker op dit moment. Natuurlijk staat onze gezondheid voorop. Alle getroffen maatregelen zijn er op gericht om het virus zo
spoedig mogelijk onder controle te krijgen. Goed deze regels naleven en elkaar hierbij helpen en steunen is hierbij nu heel belangrijk in onze samenleving.
Voetballers missen de goede en de foute grappen. Heerlijk met je vrienden trainen en op zaterdag een potje voetballen om daarna ‘even’ bij te komen in de kleedkamers en vervolgens in de kantines.
Maar ook bestuurders, kaderleden en scheidsrechters missen het wekelijkse spelletje, de gezellige derde helften. Het besturen van de vereniging gaat bij velen vooral digitaal in de huidige coronatijd.
Natuurlijk zijn er door de sociale media nog wel mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, maar door de social distancing, de 1,5 meter, ontbreekt het fysieke contact en dat is toch een enorm gemis.
Voor een groot aantal van onze sponsoren braken onzekere economische tijden aan. Lukt het om het bedrijf overeind te houden? Het is allemaal zo ongrijpbaar. Laten we in deze coronatijd aan onze sponsoren denken en hen zoveel mogelijk ondersteunen in deze moeilijke periode, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is.

Veel besturen maken zich ook zorgen over de toekomst van de verenigingen. De sluiting van de clubgebouwen kost de verenigingen veel gemiste inkomsten, maar het merendeel van de kosten, zoals veldhuur en contracten met trainers, gaan wel gewoon door. Dit heeft zeker ook gevolgen voor onze toekomst! De opbrengsten van de clubs zijn grofweg in drieën verdeeld: sponsoring, contributie en horeca-inkomsten. Voor dit seizoen valt een groot gedeelte van de kantine opbrengsten weg, voor volgend seizoen wordt een flinke terugval in de sponsorinkomsten verwacht. Een schatting van de inkomstenderving is nog niet te geven.
Met verschillende scenario’s wordt hierbij rekening gehouden. Hoe nu verder? Het zijn onzekere tijden en het is op dit moment niet in te schatten wat de toekomst ons brengt.

Gelukkig kwam afgelopen woensdagavond het bericht van de minister-president dat de sportkantines waarschijnlijk niet pas op 1 september, maar al op 1 juli 2020 open mogen! Er gloort weer een sprankje hoop aan de horizon! Let goed op elkaar en blijf gezond!

Geen competitievoetbal meer
Op 31 maart 2020 besloot de KNVB dat de op 13 maart2020 stopgezette competitie door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus niet meer werd hervat. Dat gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Een historisch moment de in de voetbalwereld.
Tevens werd besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld.
Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Voor sommige verenigingen een opluchting, voor andere verenigingen een teleurstelling.
De clubs in het amateurvoetbal konden nog wel een verzoek doen om op hoger of lager niveau uit te komen. Voor de FeVoWest verenigingen veranderde er echter niks en wijken de competitie-indelingen voor het komende seizoen, die medio juli worden gepubliceerd, niet veel af van het afgelopen seizoen.

Coronamaatregelen
Vanuit de gemeentes zijn de (sport)verenigingen geïnformeerd over de coronamaatregelen. De informatie vanuit de gemeente Westland heeft FeVoWest de afgelopen maanden ook met de clubs gedeeld. Maar nog veel praktische vragen leven. De antwoorden op veel van deze vragen kunt u vinden op:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Praktische handvatten en tips om uw sport te kunnen beoefenen onder deze speciale omstandigheden zijn veelal beschikbaar, ook via de KNVB . Raadpleeg bij praktische vragen—zoals, om een voorbeeld te noemen, hoe u omgaat met het schoonhouden van sportmateriaal—daarom de website van de KNVB.

Ondersteuning clubs
Op 30 maart jl. hebben wij per e-mail de aangesloten verenigingen gemeld dat bij vragen over het coronavirus interessante informatie is vinden op een aantal websites:

- Zijn er vragen over de rol van uw vereniging als werkgever, bekijk dan de website van Werkgevers in de Sport en Netwerk in de sport
-Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel is informatie van het ministerie SZW te vinden.

- Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelt de KNVB het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal.

- De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) krijgt veel vragen van leden over de gevolgen van de coronacrisis. We hebben ze zo veel mogelijk proberen te beantwoorden. Zie: https://www.bav-voetbal.nl/

Op 1 april jl. heeft FeVoWest voor de clubs in het Westland en Midden-Delfland bij de wethouders sport aandacht gevraagd per mail voor de voetbalverenigingen voor financiële maatregelen vanuit de gemeentes. Veel verenigingen dreigen in de financiële problemen te komen. Daarom hebben verschillende gemeentes, waaronder de gemeente Westland nu de huur van de velden voor een aantal maanden opgeschort en zijn vanuit de overheid ook steunmaatregelen aangekondigd. Zoals een bedrag van 110 miljoen als ondersteuning vanuit de KNVB. Vanuit de KNVB is ons gemeld dat de verenigingen hier zelf geen actie voor hoeven te ondernemen. In elk geval voor die verenigingen die de huur aan de gemeente betalen.

Meer informatie hierover is te vinden op:
https://sportengemeenten.nl/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen/ .

Westland schrapt deel veldhuur
28 mei 2020: Westlandse sportverenigingen hoeven over het tweede kwartaal van dit jaar geen veldhuur te betalen aan de gemeente. Daarmee komt het college van B en W tegemoet aan een belangrijke wens van de clubs.
Door de coronacrisis zitten de verenigingen al sinds maart zonder inkomsten, omdat er niet kon worden gespeeld. Desondanks bleven diverse kosten gewoon doorlopen.
Eerder besloot Westland al de clubs uitstel van betaling van veldhuur te geven, maar dat was niet genoeg vond onder andere FC 's-Gravenzande-voorzitter Leo van der Lans. Nu is dus besloten om de veldhuur voor de maanden april, mei en juni helemaal te schrappen.
In totaal loopt de gemeente daardoor een bedrag van 83.900 euro mis. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
(bron: www.wos.nl)

Compensatie OZB-aanslag voor sportclubs in het Westland
Van GemeenteBelang Westland vernamen wij het onderstaande bericht:

Compensatie OZB-aanslag voor sportclubs in Westland

Dorpshuizen, sociale, culturele en sportverenigingen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van de Westlandse dorpen. In Westland betalen verenigingen het OZB-tarief dat ook bedrijven betalen. Dat is in Westland bijna vier keer zo hoog als het tarief voor woningen. De hoge OZB-belasting betekent voor de verenigingen een grote aanslag op hun huishoudboekje. Als GemeenteBelang Westland vinden wij het niet langer uit te leggen dat verenigingen die zich met hart en ziel inzetten voor het maatschappelijk belang in Westland het hoogste OZB-tarief moeten blijven betalen. Wij hebben daarom het voortouw genomen dat sportclubs en ook andere verenigingen compensatie krijgen voor de hoge OZB-belasting die zij betalen. Dat scheelt hen al snel enkele honderden euro’s per jaar die ze ongetwijfeld veel beter kunnen besteden dan aan belasting betalen. Ons voorstel is door de gemeenteraad aangenomen waardoor de sportclubs in Westland dit jaar profiteren van een regeling waarbij compensatie wordt gegeven voor de hoge OZB-belasting die zij betalen.
De compensatieregeling leest u hier.

Maar hierbij nogmaals de oproep aan de gemeentebesturen om de sportverenigingen, die een belangrijk rol hebben in onze samenleving, te blijven ondersteunen, zeker in deze coronatijd!

Verdere versoepelingen
Sinds de coronamaatregelen half maart onze velden en zalen leeg achterlieten, komt het voetbal momenteel stapje voor stapje weer terug.
Het begon op 29 april voorzichtig met het jeugdvoetbal. Kinderen t/m 12 jaar mochten zonder 1,5 meter afstand van elkaar weer voetballen en jeugd van 13 t/m 18 jaar mocht dit met 1,5 meter afstand. Een kleine twee weken later ging de bal ook weer rollen voor de volwassenen, weliswaar ook met onderling 1,5 meter afstand. Bovendien moeten op de accommodaties de coronaprotocollen strikt worden aangehouden om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te houden. Vandaag zijn er nieuwe versoepelingen van de maatregelen bekend geworden:

• Vanaf 1 juni mag ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand voetballen en trainen (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar).

• De herstart van binnensporten waaronder zaalvoetbal is vervroegd van 1 september naar 1 juli (nog geen officiële wedstrijden).

• Gisteravond heeft premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines al op 1 juli open mogen. Eerder was vastgesteld dat dit pas op 1 september mogelijk zou zijn.

Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid.
De KNVB zal de clubs zo snel mogelijk informeren over de consequenties van de nieuwe versoepelingen. (bron: www.knvb.nl)

Rol KNVB bij het opstarten van de trainingen
Over het opstarten van activiteiten voor de jeugd lijkt het Louise Vonk van de KNVB zinvol dat verenigingen hierover (digitaal) met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Dit is mogelijk door een mail te sturen naar FeVoWest, die wij dan willen bundelen voor alle verenigingen en verspreiden.

Koninklijke onderscheiding
Henk Stremmelaar uit Monster ontving voor zijn verdiensten voor de Westlandse sportwereld op
24 april jl. een koninklijke onderscheiding, lid van de Orde van Oranje Nassau, waarmee wij hem hartelijk feliciteren. Henk zet zich sinds 1985 ononderbroken in als vrijwilliger voor diverse sport- en maatschappelijke organisaties in Westland. Hij heeft diverse bestuurlijke functies vervuld in de voetbalsport, bij Sportclub Monster en haar voorgangers en hij was in het verleden jarenlang secretaris van FeVoWest.

Opleiding besturen met impact
De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Om jou de mogelijkheid te geven jezelf verder te ontwikkelen, bieden we de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact' aan. Voor meer informatie zie:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59100/sportbrede-kruisbestuiving-bij-opleiding-besturen-met-impact en
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/opleidingen

Datum Algemene Ledenvergadering 2020
Door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus hebben wij de jaarlijkse ALV moeten verzetten naar het najaar. Een nieuwe datum volgt t.z.t. Wij overwegen wel om de reguliere agendapunten digitaal af te doen. Informatie hierover volgt.

Wedstrijden Westlands Elftal in 2020 afgelast
Helaas gaan de twee geplande wedstrijden van het Westlands Elftal in juli a.s. door het coronavirus dit jaar ook niet door. Hopelijk kunnen we deze wedstrijden in 2021 alsnog spelen.

Stand van zaken Vrouwencompetitie
Twee halve finalewedstrijden en een finale stonden ons nog te wachten. Maar helaas zijn ook de wedstrijden Vv Lyra Vr1 - vv Den Hoorn en Vv Maasdijk Vr1 - Westlandia afgelast. In het najaar hopen we deze wedstrijden alsnog in te halen.

Scheidsrechterscursus
Wij ondernemen opnieuw, onder de coördinatie ditmaal van Geert-Jan Scholtes van FC ’s-Gravenzande een poging voor het organiseren van een clubscheidsrechter cursus aan het begin van het nieuwe seizoen voor leden van de aangesloten verenigingen.
De inschrijving staat open voor geïnteresseerden vanaf 14 jaar. Het zijn vier avonden (van drie uur), eenmaal per maand. Avonden die bij verschillende verenigingen kunnen worden gehouden of op een vaste locatie. Zelfstudie / opdrachten 8 uur. Fluiten vier stagewedstrijden, kosten € 83,-
Er is plaats voor 18 kandidaten voor deze KNVB cursus. Opgeven via het mailadres: fevowest@caiway.net

Teruggave energiebelasting
Er zijn nog steeds enkele voetbalclubs die mogelijk in aanmerking komen voor het terugvorderen van energiebelasting. Juist in deze tijd zou dit een financiële meevaller kunnen zijn voor de clubs.
Meer informatie is te verkrijgen bij Joost van Onselen via het mailadres: vanonselen@eabexcellent.nl

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen. Vanaf september hopen wij deze bezoeken weer op te kunnen pakken. Aanmeldingen zijn welkom via het mailadres: fevowest@caiway.net

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)
mailadres: fevowest@caiway.net

Het coronavirus in de voetbalwereld 

's-Gravenzande, 25 maart 2020

Beste sportvrienden,

Het zijn moeilijke tijden voor de voetbalclubs. Geen voetbal betekent natuurlijk naast het gemis van de gezelligheid rondom wedstrijden en trainingen, ook geen inkomsten, maar onze gezondheid is natuurlijk veel belangrijker! Daarom ondersteunen ook wij de van uit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Maandagavond besloot het kabinet dat bijeenkomsten en evenementen in verband met het coronavirus tot 1 juni a.s. verboden zijn. Dus ook geen amateurvoetbal tot deze datum? Door deze maatregel lijkt het onmogelijk om de competitie af te maken. Welke gevolgen dit heeft voor degradatie en promotie wordt waarschijnlijk binnenkort door de KNVB bekend gemaakt.

Gisteren werd bericht vanuit de overheid en de KNVB dat sportclubs vooralsnog vallen buiten de ‘1 juni-regeling’ en voorlopig nog dicht moeten blijven tot 6 april. Verwarring alom en duidelijkheid is snel gewenst, ook al omdat het kabinet deze week nog meer strenge maatregelen bekend maakte om het virus terug te dringen. Wij roepen ook u op om zich hieraan te houden.

De sportparken blijven voorlopig dicht, al dan niet tot 1 juni, en de eerste bekeuringen voor het betreden van de sportvelden zijn inmiddels elders in het land uitgedeeld. Het zijn vreemde tijden.

De Algemene Leden Vergadering van FeVoWest die voor 23 maart jl. op het programma stond hebben wij door het coronavirus ook moeten verschuiven voorlopig tot na de zomer.

Mochten er bij uw vereniging vragen zijn over het coronavirus en uw vereniging hierbij wat interessante informatie:

- Zijn er vragen over de rol van uw vereniging als werkgever, bekijk dan de website van Werkgevers in de Sport en Netwerk in de sport

-Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel is informatie van het ministerie SZW te vinden.

- Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelt de KNVB het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal.

- De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) krijgt veel vragen van leden over de gevolgen van de coronacrisis. We hebben ze zo veel mogelijk proberen te beantwoorden. Zie: https://www.bav-voetbal.nl/

Vanuit de gemeentes Westland en Midden-Delfland is het nog stil met informatie voor de (voetbal)verenigingen over het coronavirus in relatie tot onder andere de huurlasten en de financiële gevolgen voor de verenigingen. Wij roepen hen hierbij dan ook op om spoedig informatie over genomen maatregelen om de verenigingen te ondersteunen te geven aan de verenigingen.

Wij wensen u en uw vereniging veel sterkte toe en let goed op u zelf en uw naasten!

Met vriendelijke groeten,

Dick Hartman
secretaris FeVoWest

’s-Gravenzande, 13 maart 2020

Beste bestuurders, KNVB-ers, sponsors, oud-bestuursleden en andere belangstellenden,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de hierdoor ingestelde maatregelen door de overheid heeft ons doen besluiten de uitgeschreven 68e Algemene Leden Vergadering van FeVoWest van maandag 23 maart a.s. bij Lyra te annuleren.

Als de ontwikkelingen dit weer toestaan treden wij in overleg met onze gastheer Lyra en onze gastspreekster en stellen wij een nieuwe datum voor deze vergadering vast. U wordt dan nader geïnformeerd.

Wij hopen dat u en uw naasten geen hinder ondervinden van het virus.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de FeVoWest,

Dick Hartman (secretaris)

Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 23 maart 2020 om 20.00 uur

Locatie: Clubgebouw Lyra, Sportpark De Zweth, Veilingweg 26, 2678 LN De Lier

AGENDA


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 18 maart 2019

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar

5. Financiën
- Financieel overzicht 2019 (voor de vergadering ter plaatse beschikbaar)
- Verslag kascontrolecommissie MVV’27/Schipluiden
- Begroting 2020
- Benoeming kascontrolecommissie 2021

6. Westlands Elftal
- Vooruitblik wedstrijden Westlands Elftal in 2020

7. Competities en toernooien
- Stand van zaken Vrouwencompetitie

8. Bestuursverkiezing
- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden: Dick Hartman (secretaris)
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.

- Voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ in het bestuur hebben wij nog geen geschikte kandidaat gevonden.

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot en met maandag 9 maart 2020, per e-mail, fevowest@caiway.net , worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

9. Bestuursmededelingen
- Locatie ALV 2021

10. Rondvraag

PAUZE


11. Presentatie Trieneke Bos
- Na de laatste twee jaar gesproken te hebben over hoe de agressie op het veld kan worden verminderd hebben we ditmaal na de pauze een presentatie over hulp bij tuchtzaken door Trieneke Bos. De website www.hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl is in 2018 opgericht door Trieneke Bos. Zij treedt al enige jaren op als gemachtigde voor voetbalverenigingen / spelers bij tuchtzaken. Uit ervaring weet zij dat bestuursleden van met name kleine voetbalverenigingen/ spelers veelal over onvoldoende kennis beschikken van het voetbaltuchtrecht en daardoor niet (goed) weten hoe nu te handelen wanneer zij met een tuchtzaak worden geconfronteerd.

12. Sluiting

’s-Gravenzande, 27 februari 2020

Dick Hartman, secr. FeVoWest

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland (FeVoWest) gehouden op maandag 18 maart 2019 in het clubgebouw van Quintus in Kwinstheul

Aanwezige bestuursleden FeVoWest: Nico van der Knaap (voorzitter), Dick Hartman (secretaris) en Piet Roels (penningmeester)

Aanwezige vertegenwoordigers van de volgende verenigingen: FC ’s-Gravenzande, S.V. Honselersdijk, HVC’10, KMD, Lyra, S.V. Loosduinen, MVV’27, SC Monster, VV Naaldwijk, Quintus, S.V. VELO en S.V. Verburch en Westlandia
Afwezig: Vertegenwoordigers van sv Den Hoorn en Schipluiden.

Mede aanwezig zijn :
De wethouder Sport van de gemeente Westland, de heer P. (Pieter) Varekamp en de wethouder Sport van de gemeente Midden-Delfland, mevrouw W. (Wendy) Renzen – van Leeuwen, Rien Mostert, Wim Voois, Henk Stremmelaar (oud-bestuursleden), Louise Vonk, Walter Hunsche en Ron Veenendaal (KNVB) , Hans Bos (verslaggever AD Westland en teammanager Westlands XI) en Johan Voskamp (trainer Westlands XI).

1. Opening
- Nico van der Knaap opent om 20:00 uur de 67e jaarvergadering van FeVoWest. Hij heet allen welkom en bedankt de gastheer Quintus voor het beschikbaar stelen van de locatie en de barmedewerkers voor hun aanwezigheid.
- Aan het begin van de vergadering wordt met een moment van stilte de overleden van het afgelopen jaar herdacht.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Veertien van de zestien aangesloten verenigingen zijn aanwezig.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 28 maart 2019 bij HVC’10
Verslag is akkoord en de secretaris Dick Hartman wordt bedankt voor deze verslaglegging.

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar
Verslag van het jaar 2018-2019 door voorzitter Nico van der Knaap.
Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur van FeVoWest weer kunnen vergaderen met en bij haar leden. Hiervoor willen wij u nogmaals bedanken voor de genoten gastvrijheid en de informatie die jullie met ons willen delen. Ook in het komende jaar willen wij hiermee doorgaan en u kan in de pauze of na afloop weer intekenen op de vergaderdata van ons bestuur.
Door het ontbreken van een bestuurslid voor wedstrijdzaken hebben wij veel tijd besteed aan het organiseren van een wedstrijd voor het Westlands Elftal. Na contacten met diverse regio BVO’s hebben wij een wedstrijd kunnen regelen met Excelsior Rotterdam. Deze wedstrijd werd gehouden op het terrein van RKVV Westlandia.
Sportief gezien was deze wedstrijd een succes voor spelers en begeleiding. Ook het publiek kreeg een geanimeerde wedstrijd te zien. Financieel gezien werd het, ondanks de ruimhartige medewerking van Westlandia en enkele van haar sponsors, een teleurstelling.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een bijeenkomst met de leden gehouden over de toekomst van het Westlands elftal. Het was vooraf duidelijk dat de technische staf en de spelers voor een voorzetting van het Westlands elftal wensten. Ook de aanwezige leden zijn positief over de uitstraling voor het Westlandse en Midden Delflandse voetbal, maar zijn het met ons eens dat een BVO-elftal zonder financiële garanties vooraf niet wenselijk is. Daarom is gezamenlijk besloten om een tegenstander uit de 2e of 3e divisie te zoeken of een “jong’” BVO-team.
Het FeVoWest-toernooi om de vrouwen-cup, met v.v. Maasdijk, als winnaar was met een sfeervolle en drukbezochte finale bij S.V. Den Hoorn ene succesvol evenement. Wij willen hiervoor William Vincent en Chris v.d. Berg hartelijk bedanken.
In ons beleid van het delen van informatie en kennis tussen onze leden hebben wij onlangs bij KMD een bijeenkomst gehouden voor bestuurssecretarissen, waarbij het effectief vergaderen hoofdonderwerp was. Dide van Adrichem, secretaris van KLMD hield hierover een interessante inleiding. Ook in deze bijeenkomst is openlijk informatie gedeeld en besproken. Hopelijk werpt dit ook z’n vruchten af en houdt u straks meer tijd over om van het voetbal te genieten.
Evenals vorig seizoen is samen met de KNVB, het project “De Haagse Norm” en FeVoWest, meldingen van agressie en ongewenst gedrag hebben besproken. Dit project is in de loop van het jaar geëvolueerd naar een meer landelijke aanpak door de KNVB. De KNVB heeft deze aanpak nu landelijk ondergebracht in haar commissie “monitoring en aanpak risicoverenigingen” onder leiding van Ron Veenendaal. Hij houdt hierover na de pauze een inleiding. Zonder ons op een voetstuk te plaatsen kan ik wel concluderen dat uw aanzet en onze start in 2016 van dit probleem heeft bijgedragen aan meer aandacht bij de KNVB. Helaas laat de laatste weken ook zien dat er nog genoeg werk te doen is om het tot een minimum terug te brengen.
Onze pogingen om daadwerkelijk gezamenlijk energie in te kopen blijven tot op heden geen weerklank te vinden bij de aangesloten leden. De wensen van de leden in de enquêtes blijken in de praktijk alleen mondeling te zijn en niet concreet te worden.
Alle overige zaken hebt u ook kunnen lezen in onze nieuwsbrieven.

5. Financiën
- Alle leden hebben de contributienota voldaan en ook van de hoofdsponsor ‘de Tuinderij’ zijn de sponsorgelden ontvangen.
- De door penningmeester Piet Roels gepresenteerde financiële cijfers worden door de vergadering goedgekeurd, er zijn geen vragen.
- Verslag kascontrolecommissie. De penningmeesters van Monster en Lyra hebben de boeken gecontroleerd en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn gevoerde financieel beleid. De vergadering gaat met applaus hiermee akkoord.
- Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2019. De verenigingen MVV’27 en Schipluiden worden gevraagd volgende jaar de boeken te controleren.
- Over de begroting voor 2019 zijn geen vragen.

6. Westlands Elftal
Na een overleg met de voorzitters november 2018 bij FC ’s-Gravenzande werd al besloten dat het spelen tegen een BVO-elftal zonder financiële garanties vooraf niet meer wenselijk is. Gezamenlijk werd toen besloten om op zoek te gaan naar een tegenstander uit de 2e of 3e divisie te zoeken of een “jong’” BVO-team. Alle verenigingen die hieraan voldeden zijn door het bestuur van FeVoWest de afgelopen periode hiervoor benaderd.
Met als uitkomst dat het Westlands elftal dit jaar twee wedstrijden gaat spelen.
Zaterdag 27 juli 2019 is derde divisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk de tegenstander voor het keuzeteam van trainer Johan Voskamp en op dinsdag 30 juli 2019 speelt het elftal van Voskamp op het complex van KMD in Wateringen tegen de amateurs van tweede divisionist Barendrecht.

Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om ook te komen tot een Westlands Vrouwenelftal. Het bestuur zegt toe dit te onderzoeken.

7. Competities en toernooien
- De Vrouwencompetitie van FeVoWest leverde het afgelopen jaar VV Maasdijk als winnaar op. Zij wonnen de finale van sv Den Hoorn. Dit jaar gaat de finale tussen Lyra en Sc Monster. Datum en locatie worden binnenkort bekend gemaakt na overleg met beide verenigingen.
- Door het ontbreken van een wedstrijd secreties kon helaas weer geen jeugdtoernooi worden georganiseerd.

8. Bestuursverkiezing
- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden: Nico van der Knaap (voorzitter). Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn en wordt herkozen voor de komende drie jaar.
- Voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ in het bestuur hebben wij nog geen geschikte kandidaat gevonden.

9. Bestuursmededelingen
- Locatie ALV 2020
Volgend jaar vindt de jaarvergadering van FeVoWest plaats bij LYRA in de Lier. De datum volgt t.z.t.
- Voetbalsymposium
Er wordt gewerkt, samen met de KNVB en FC ’s-Gravenzande, aan een Westlands Voetbal symposium aan het begin van het komende seizoen.
- Spelregelavond Haagse Campus op 25 maart a.s. vanuit het project “weer spelen tegen’.
Aandacht hiervoor wordt gevraagd, de animo vanuit het Westland is nog niet groot voor deze avond.

10. Rondvraag
Bij de rondvraag kwamen ook nog verschillende onderwerpen ter sprake:
Lyra: Kan er vanuit FeVoWest een G-voetbaltoernooi worden georganiseerd? G-voetbal wordt gespeeld bij o.a. Honselersdijk en FC ’s-Gravenzande. Te weinig nog om een toernooi hiervoor op te zetten.

Leo v.d. Lans (FC ’s-Gravenzande): Wijst op de ‘groene’ club van de KNVB, om de mogelijkheden voor energie te besparen sportverenigingen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te brengen. Wethouder Pieter Varekamp van de gemeente Westland zegt toe hiervoor het infinitief voor een overleg met de clubs te nemen.

Walther Hunsche (KNVB): Vraagt aandacht voor de opleiding voor (nieuwe) bestuursleden van de verenigingen bij de KNVB die op 4 april a.s. van start gaat in de Haagse Sportcampus.

SC Monster: Een gezamenlijke cursus voor jeugdscheidsrechters en pupillentrainers. Is het mogelijk om dit gezamenlijk met de clubs op te pakken? Ja, wordt meegenomen in de komende Nieuwsbrief.

Marcel Vis (Quintus): Jammer dat sv Den Hoorn en Schipluiden weer niet aanwezig zijn. Zeker deze avond waarop ook de wethouder van de gemeente Midden-Delfland aanwezig is. Hebben zij nog wel interesse in het lidmaatschap van FeVoWest? Het bestuur zegt toe met deze verenigingen in overleg te gaan.

Henk Stremmelaar (oud bestuurslid FeVoWest): Sinds kort zijn er wijzigingen in de BTW vrijstellingen. Die zijn nu omgezet naar een subsidieregeling, waarvoor een aanvraag voor subsidie ook kan worden gedaan in samenwerking met een andere vereniging(en) om te komen tot een gezamenlijk bedrag van minimaal €25.000,00. Indien een vereniging hiervan gebruik wil maken, maar daarbij nog een andere vereniging zoekt, ontvangt de FeVoWest hier graag een opgave van.

Vervolgens wordt gepauzeerd.

11. Presentatie van Ron Veenendaal van de KNVB over de monitoring en aanpak van de risicoverenigingen.
Na de pauze geeft Ron Veenendaal, als voorzitter van de KNVB commissie “monitoring en aanpak risicoverenigingen”, een prestentatie over dit onderwerp voor de aanwezigen. Hieruit komt naar voren dat de KNVB tot op heden te weinig deed aan meldingen die her en der binnenkwamen en aan dossiervorming en monitoring van de risicoverengingen en daardoor ook niet daadkrachtig genoeg kan optreden tegen bijvoorbeeld het uit de competitie nemen van elftallen/verenigingen.
Voor een nieuwe aanpak is gekozen door met een malussysteem, met strafpunten voor hoge straffen en excessen, een beter beeld te krijgen voor een integrale aanpak van bepaalde verenigingen, wat een grote wens is van veel verenigingen. In beleidstermen uitgedrukt: duiden, sturen en straffen.
Medewerking van ook de FeVoWest verenigingen wordt gevraagd om voor de monitoring van risicoverenigingen vooral de incidenten en excessen, en met name ook wangedrag dat vaak niet op het wedstrijdformulier terecht komt, te blijven melden bij de KNVB via het meldpunt ’wanordelijkheden’ Via deze link: https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden
is een apart webformulier op de KNVB website te vinden.
Met deze betere registratie krijgt de KNVB een nog beter inzicht op het wangedrag in en rondom de velden en ook een betere dossiervorming bij het aansturen en straffen van elftallen/verenigingen bij regelmatig voortkomend wangedrag van spelers, kaderleden, ouders en toeschouwers..
Helaas is de laatste weken weer gebleken dat er nog genoeg werk te doen is om de incidenten op en rond de velden terug te brengen tot een minimum. Hierbij is de hulp en medewerking van alle verenigingen ook gewenst.
Met een bloemetje wordt Ron van Veenendaal bedankt door voorzitter Nico van der Knaap

12. Sluiting
- Rond 22:15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid en de inbreng.
- Na de vergadering is een intekenlijst bij de secretaris beschikbaar om in te schrijven voor de bestuursvergaderingen van FeVoWest op locatie bij de verenigingen. Graag hier gebruik van maken.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2020.
behoudens eventuele opmerkingen, welke in de volgende notulen worden opgenomen.


N. J.M. van der Knaap, voorzitter : D.W. Hartman, secretaris :


……………………………… ………………………………

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.34              januari 2020

Datum Algemene Ledenvergadering 2020

Voor de agenda’s: De jaarlijkse ALV vindt plaats op maandag 23 maart 2020 in het clubgebouw van  LYRA in De Lier.  Voor de pauze staat de reguliere agenda op het programma. Na de laatste twee jaar gesproken te hebben over hoe de agressie op het veld kan worden verminderd hebben we ditmaal na de pauze een presentatie over hulp bij tuchtzaken door Trieneke Bos.

Hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl is in 2018 opgericht door Trieneke Bos. Zij treedt al enige jaren op als gemachtigde voor voetbalverenigingen / spelers bij tuchtzaken. Uit ervaring weet zij dat bestuursleden van met name kleine voetbalverenigingen/ spelers veelal over onvoldoende kennis beschikken van het voetbaltuchtrecht en daardoor niet (goed) weten hoe nu te handelen wanneer zij met een tuchtzaak worden geconfronteerd.  

De uitnodiging, het verslag van de ALV 2019 en de volledige agenda volgen binnenkort.

Wedstrijden Westlands Elftal in 2020

Ook voor de agenda’s: Het is de FeVoWest weer gelukt om twee wedstrijden voor het Westlands Elftal af te spreken voor dit jaar. Het betreft de volgende wedstrijden:

Zaterdag 25 juli 2020 om 14:30 uur tegen derde divisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk.

Dinsdag 28 juli 2020 om 20:00 uur tegen tweede divisionist Quick Boys in Katwijk.

Stand van zaken Vrouwencompetitie

Deze wedstrijden zijn tot op heden gespeeld:
Naaldwijk Vr1 -  Lyra   Vr1 1 - 4
Den Hoorn Vr1 - FC ‘s-Gravenzande Vr1  12 - 1
KMD Vr1 -  Maasdijk Vr1  1 - 4
Westlandia Vr1 – VELO Vr1   2 - 0                                       

De volgende halve finalewedstrijden staan ons te wachten (data niet nog niet bekend):

Vv Lyra Vr1 - vv Den Hoorn
Vv Maasdijk Vr1 -  Westlandia 

De winnaars van deze wedstrijden spelen de finale om de bovenstaande bokaal. Datum en locatie volgen als de finalisten bekend zijn. Contactpersoon: Chris van de Berg, e-mailadres: wojo23xw@kpnmail.nl

Samen naar een veilig leef- en sportklimaat

Bent u als vrijwilliger betrokken bij een Westlandse sportvereniging? En wilt u ook graag meer weten en meedenken en -praten over hoe we samen kunnen zorgen voor een veilige en gezonde plek waar iedereen kan sporten? Dan bent u op woensdag 29 januari van harte welkom bij de werkconferentie ‘Veilig en gezond leef(sport)klimaat in De Kiem in ’s-Gravenzande (17-22 uur). Meld u snel aan voor verschillende interessante workshops!

 Van bestuurder tot trainer, coach, vertrouwenspersoon, mensen die achter de bar staan, de communicatie verzorgen of actief zijn in een commissie, het belooft voor iedereen een boeiende avond te worden. Voormalig topsportster Yvette Broch en wethouder Pieter Varekamp doen de aftrap. Er zijn kraampjes met informatie en de workshops gaan over dingen die u vast wel herkent.

Heeft uw vereniging bijvoorbeeld gedragsregels? Spreekt u andere ouders wel eens aan als ze staan te schreeuwen tegen een scheidsrechter? Denkt u als bestuurder voldoende na over of alle mensen (ook die met een beperking) kunnen sporten bij uw vereniging? Hoe kunt u vrijwilligers boeien en (ver)binden? En hoe maakt u van uw kantine een gezonde sportkantine? Wat doet u als een minderjarige na het sporten om een biertje vraagt? Kortom: een leerzame avond.

Wilt u meer weten of wilt u het programma ontvangen? Neem dan contact op met Sabah Ikaddouren, Ontwikkelaar Sociaal Domein Gemeente Westland telefonisch of per e-mail via 06-2282 74 35 of sikaddouren@gemeentewestland.nl

Melden!!

Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen vervelende ervaringen en voorvallen delen met de KNVB.

Inzichtelijk maken en actie ondernemen

De KNVB gaat zorgvuldig om met gemelde adviezen en opmerkingen die niet spoedeisend zijn en evenmin via één van de officiële kanalen voor een tuchtzaak in aanmerking komen. Het kan bij dit meldpunt gaan om allerhande ergernissen in het amateurvoetbal; partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn, wedstrijden die net niet uit de hand lopen en meer van dit soort zaken.

Op basis van deze klachten krijgt de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk en kan waar nodig vroegtijdig ingrijpen en actie ondernemen. Denk hierbij aan het inzetten van een waarnemer of het nadrukkelijker volgen van een (veelvuldig) genoemde vereniging. Het is belangrijk om te melden.

Alle meldingen worden geregistreerd en bij ernstige of meerdere klachten, zeker in combinatie met eventuele tuchtzaken, wordt er contact opgenomen met de desbetreffende vereniging.

Vervelende ervaringen en voorvallen kunnen worden gemeld via:

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden

Weer een KNVB Interland in het Westland

Op donderdag 26 maart 2020 staat de wedstrijd Nederlands Elftal Heren O20 - Zwitserland O20 op het sportpark van FC ’s-Gravenzande op het programma. Deze vriendschappelijke wedstrijd begint om 19.00 uur.  De toegang is gratis!

Het keepersevenement John van der Meij Memorial

In 2015 moest de sportwereld in het Westland en de Regio Rijnmond afscheid nemen van John van der Meij. John was jarenlang terug te vinden in het doel als keeper en later als keeperstrainer bij diverse clubs in de Regio Westland. Een sportman in hart en nieren die wekelijks liet zien dat hij alle ballen kon stoppen. Helaas was “ALS” bij hem niet te stoppen.

Ter nagedachtenis aan John, en vele anderen die de ziekte hebben, gaan wordt door MVV’27 een Groot Keepersevenement georganiseerd op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) bij MVV ’27 in Maasland. De club waar John tot op het laatst actief voor was.

Tijdens dit evenement zal de voetbalkeeper/ster centraal staan, dus veel keepers/sters en keeperstrainers uit omgeving Regio Westland – Den Haag zullen de gehele dag actief zijn. Doel is om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor de ‘Stichting ALS Westland’ om onderzoek naar het bestrijden van deze ziekte een extra impuls te geven.

Inschrijving voor het keepersevenement John van der Meij Memorial is vanaf 1 februari 2020 mogelijk via de site van MVV ’27, https://www.mvv27.nl/john-van-der-meij-memorial/

Bestuur mutaties verenigingen

In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.

Volgende vergaderingen met een afgesproken locatie is:
24 februari 2020 bij Sc Monster.

Wij zijn nog op zoek naar vergaderlocaties voor de volgende data: 30 maart 2020; 20 april 2020 en 1 juni 2020.
Graag aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging. 

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.33              november 2019


Felicitaties
Wij feliciteren KMD met de behaalde periodetitel in de derde klasse B op zaterdag 9 november jl.!

FeVoWest Vrouwen Cup 2019-2020
De loting voor de FeVoWest Vrouwen Cup 2019-2020 heeft onlangs plaatsgevonden in de bestuurskamer van vv Lyra. Dit seizoen nemen acht van de zestien bij FeVoWest aangesloten verenigingen deel aan dit toernooi met een vrouwenelftal.
Bekerhouder SC Monster heeft om personele redenen dit seizoen niet ingeschreven. De loting werd verricht door Piet Roels, penningmeester van de FeVoWest, zie de foto, en leverde het onderstaande resultaat op:

1. Naaldwijk VR- Lyra VR (speeldatum: 3  december 2019)
2. sv Den Hoorn VR – FC ‘s-Gravenzande VR
De winnaars van deze ontmoetingen treffen elkaar in de halve finale.

3. KMD VR – Maasdijk VR
4. Westlandia VR – Velo VR
De winnaars van deze ontmoetingen treffen elkaar in de halve finale.

De eerste wedstrijden worden gespeeld tussen 18 november – 9 december 2019. Onder de paraplu van FeVoWest is de organisatie opnieuw in handen van William Vincent en Chris van den Berg.
De deelnemende verenigingen worden verzocht om z.s.m. na afloop de uitslag, het  doelpuntenverloop en de makers door te geven aan FeVoWest t.b.v. onze website en publicaties elders.

Wedstrijden Westlands Elftal in 2020
Het is de FeVoWest  weer gelukt om  twee wedstrijden voor het Westlands Elftal af te spreken. Het betreft de volgende wedstrijden:
Zaterdag 25 juli 2020 om 14:30 uur is derde divisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk opnieuw de tegenstander voor het keuzeteam van trainer Johan Voskamp.
Dinsdag 28 juli 2020 om 20:00 uur speelt het elftal van Johan Voskamp tegen tweede divisionist Quick Boys in Katwijk , dat onder leiding staat van Edwin Grunholz, de oud-trainer van Westlandia.

Na deze twee wedstrijden neemt Johan Voskamp na bijna 17,5 jaar afscheid als trainer van het Westlands Elftal.  De eerste wedstrijd met dit elftal onder zijn leiding was op 26 februari 2003. Het was de wedstrijd Westlands Elftal tegen ’s-Gravenzande SV.

Informatie aanpak risicoverenigingen en melden
Van Louise Vonk van de KNVB ontvingen wij de onderstaande informatie om te delen met de aangesloten verenigingen.

Fases van het risico-aanpaktraject
Het traject van het vervolgproces van de risicoaanpak kent fases. Het gaat hierbij om het monitoren, duiden, sturen en straffen. Verenigingen die aanzienlijk progressie hebben geboekt en gedurende het traject zijn opgebloeid worden niet meer aangemerkt als potentieel risicogeval. Andere clubs hebben langer de tijd nodig of kunnen in het uiterste geval worden uitgesloten.

Monitoren
Het proces begint bij het monitoren van waar en bij welke verenigingen er zaken aan de orde zijn. Elk weekend ontvangt de KNVB uit verschillende hoeken signalen en feedback. Denk hierbij aan clubvertegenwoordigers, toeschouwers, spelers, KNVB-officials, verenigingsadviseurs en andere betrokkenen. Bij het monitoren van deze input gaat de KNVB zeer zorgvuldig te werk. Verschillende zaken worden meegenomen, zoals de ernst van de melding, mogelijke open tuchtzaken en punten van gesloten tuchtzaken. De KNVB bepaalt vervolgens wat de vervolgactie gaat worden. Bij een combinatie van (te) veel tuchtzaken en/of meldingen komt een vereniging in de aanpak risicovereniging en gaan we een duiden gesprek aan.

Om een goed overzicht te krijgen van de harde (tuchtzaken) als zachte kant (meldingen) hebben we jullie hulp nodig en vragen we vervelende ervaringen bij ons te melden.

Melden!!
Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen vervelende ervaringen en voorvallen delen met de KNVB.

Inzichtelijk maken en actie ondernemen
De KNVB gaat zorgvuldig om met gemelde adviezen en opmerkingen die niet spoedeisend zijn en evenmin via één van de officiële kanalen voor een tuchtzaak in aanmerking komen. Het kan bij dit meldpunt gaan om allerhande ergernissen in het amateurvoetbal; partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn, wedstrijden die net niet uit de hand lopen en meer van dit soort zaken.

Op basis van deze klachten krijgt de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk en kan waar nodig vroegtijdig ingrijpen en actie ondernemen. Denk hierbij aan het inzetten van een waarnemer of het nadrukkelijker volgen van een (veelvuldig) genoemde vereniging. Het is belangrijk om te melden.
Alle meldingen worden geregistreerd en bij ernstige of meerdere klachten, zeker in combinatie met eventuele tuchtzaken, wordt er contact opgenomen met de desbetreffende vereniging.

Vervelende ervaringen en voorvallen kunnen worden gemeld via:
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden

Walking Football

Deze uitnodiging is bedoeld voor alle Walking Footballers en verenigingen die geïnteresseerd zijn om Walking Football op te starten.
Het Walking Football groeit als kool. Steeds meer sportieve ouderen vanaf 60 jaar weten de weg naar het voetbalveld te vinden om met elkaar een balletje te trappen.
Op vrijdag 13 december aanstaande gaan we met Walking Footballers en geïnteresseerde verenigingen in gesprek gaan over allerlei onderwerpen en aspecten van het Walking Football. Doel is in de eerste plaats om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de huidige stand van zaken. Ervaringen uitwisselen en kennis delen. Ook gaan we de bijeenkomsten gebruiken om met elkaar te bespreken wat we er met elkaar aan kunnen doen om nog meer ouderen (vrouwen en mannen!) van het spelletje te laten genieten.

Wie zijn er welkom?
De bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Actieve Walking Footballers
  • Contactpersoon vereniging met Walking Football
  • Geïnteresseerde verenigingen die plannen hebben om met Walking Football te starten.

Wat gaan we doen?

De bijeenkomst gaan we gebruiken om de behoeften van de deelnemers in beeld te krijgen.

  • Hoe wordt Walking Football op dit moment ervaren?
  • Wat kan er veranderd of verbeterd worden?
  • Hoe wordt er gedacht over het organiseren van meer activiteiten naast de eigen trainingen?
  • Kunnen we met elkaar een goede jaarkalender maken met alle activiteiten en toernooien
  • Wat is de behoefte rond het opleiden van trainers en spelbegeleiders/scheidsrechters?
  • Wat kunnen we met elkaar doen om nog meer verenigingen te bewegen Walking Football aan te bieden?

Kortom, voldoende onderwerpen voor een leuke, interactieve middag.

 Verzoek

Deel deze save the date met de deelnemers aan Walking Football bij jouw club. Vraag of ook zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om eens met een groep ervaringsdeskundigen te praten over de verdere ontwikkeling van het product.

Iedere Walking Footballer kan zich aanmelden door een mail te sturen naar jozef.vandervooren@knvb.nl  Graag met vermelding van naam en de naam van de vereniging.

De aanmeldingen willen we graag uiterlijk 1 december ontvangen. Iedereen die zich aanmeldt ontvangt later nog een persoonlijke uitnodiging.

 
Louisse Vonk

Verenigingsadviseur KNVB


Teruggave energiebelasting
Van Energie Excellent ontvingen wij het volgende bericht:
Het boekjaar komt alweer bijna ten einde, nu is het zo dat als wij voor clubs nog een aanvraag terugvorderen energiebelasting willen doen. Dan dienen wij dit te doen voor 15 december om de verjaringstermijn van 2014 voor te zijn.
Is de behoefte vanuit de clubs er nog dat wij de mogelijkheden verder onderzoeken en indien mogelijk ook de resultaten proberen te realiseren?

Interlands KNVB in het Westland
Na de interlandwedstrijden van de MO19 bij FC ’s-Gravenzande worden deze week weer twee interlands op deze locatie in het Westland gespeeld.  Zaterdag 16 november jl. speelden Tsjechië JO19 en Mexico JO19 al tegen elkaar. Dinsdag 19 november om 19.00 uur staat de wedstrijd Nederland JO19 tegen Mexico JO19 op het programma. De toegang is gratis!

Bestuur mutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.

Volgende vergaderingen met een afgesproken locatie zijn:
Op 2 december 2019 bij MVV’27 en op 17 februari 2020 bij SC Monster.

Wij zijn nog op zoek naar vergaderlocaties voor de volgende data: 13 januari 2020; 23 maart 2020; 20 april 2020 en 1 juni 2020.
Graag aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net


Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.), mailadres:  
fevowest@caiway.net

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr. 32              oktober 2019

Overlijden Joop van Mil
Het bestuur van FeVoWest condoleert de familie van Mil met het overlijden van Joop van Mil op 18 september jl.. Met trots draagt het Westlands Elftal de sponsornaam ‘De Tuinderij’ op het shirt.
Wij blijven hem herinneren als een inspirerend en sociaal mens. Zijn visie en inzet kunnen een voorbeeld zijn voor velen.
Wij zijn nog steeds heel blij met de warme belangstelling die hij voor FeVoWest heeft getoond. Hierdoor kunnen wij het voetbal in Westland en Midden Delfland ondersteunen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit trieste verlies.

Uitnodiging deelname vrouwen voetbaltoernooi FeVoWest, 2019-2020

In het seizoen 2019-2020 organiseert FeVoWest weer een toernooi voor de vrouwenelftallen van de aangesloten verenigingen. We gaan er vanuit dat de FeVoWest verenigingen, met een vrouwenelftal, allen inschrijven. Het belooft opnieuw, net als de afgelopen twee jaar, een mooi toernooi te worden met sportieve wedstrijden. Vanuit de organisatie doen wij er alles aan om het toernooi goed te laten verlopen met als afsluiting een mooie finaledag. Het vorig seizoen was SC Monster de winnaar van dit toernooi.

Wij willen uiterlijk begin november 2019 starten met de wedstrijden, bij voorkeur met twee poules. Binnen het te maken wedstrijdschema is het natuurlijk altijd mogelijk, in onderling overleg, de speeldatum te verschuiven.
Wij zien met belangstelling uw inschrijving z.s.m. tegemoet. De inschrijving sluit op 15 oktober 2019. De loting vindt kort na deze datum plaats. Het wedstrijdschema en reglement volgen na de loting en krijgt u toegezonden.
Voor de winnaar is er naast een nieuwe grote wisselbeker ook een geldbedrag beschikbaar.

Uw aanmelding kunt u sturen naar 
fevowest@caiway.net
Namens de FeVoWest Vrouwen Cup organisatie, Chris van de Berg en William Vincent

Geslaagde thema-avond FeVoWest
Maandag 7 oktober jl. werd door het bestuur van FeVoWest (Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland) een bijeenkomst georganiseerd voor de zestien aangesloten verenigingen in het clubgebouw van Lyra.
Vijfentwintig, voornamelijk bestuursleden, waren aanwezig op deze thema-avond in De Lier.

Op de agenda stonden een aantal interessante en leerzame onderwerpen voor de aanwezigen.

Allereerst werd door Eric in ’t Veld  (voorzitter St. Beheer)  en André Boekestijn (penningmeester St. Beheer) een presentatie  gegeven over de brand in het clubgebouw bij Lyra, op 10 april 2019. Hoe is deze ontstaan, hoe is de afhandeling verlopen en wat zijn achteraf de leerpunten voor Lyra, maar zeker ook voor andere sportverenigingen. De afhandeling van de schade loopt nog. Preventief kan veel worden ondernomen om dit leed te voorkomen!

Hierna volgde een presentatie van Nico van der Knaap, voorzitter FeVoWest, over de beschikbare verzekeringen voor sportverenigingen. Wat moet, wat willen we, wat hebben we nodig en wat is er in verzekeringsland voor de sportverenigingen beschikbaar? Al dan niet via de KNVB.

Na de pauze werd een presentatie gegeven door het organisatiecomité van de Flynth Westland Cup, een toernooi dat al jarenlang vanuit VV Naaldwijk wordt georganiseerd. Teruggekeken werd eerst naar het afgelopen toernooi, dat moeizaam verliep door het terugtrekken van verenigingen en de vele verzoeken voor het uitstellen en verzetten van wedstrijden. Het comité sprak de wens uit dat het komende 48e toernooi, met dertien elftallen van vooral Westlandse verenigingen, weer een succes gaat worden. Inschrijven is ook meedoen! De loting vindt binnenkort plaats en meer informatie volgt vanuit de organisatie.

Terugblik wedstrijden Westlands elftal in 2019
Zaterdag 27 juli 2019 speelde het Westlands elftal in Naaldwijk een leuke en vermakelijke wedstrijd voor ruim 500 toeschouwers tegen het zondag elftal van Westlandia, spelend in de derde divisie. Het was een wedstrijd waarin liefst acht doelpunten vielen, waarvan een aantal zeer fraaie treffers. In deze wedstrijd werd ook afscheid genomen door Westlandia van Marco van der Knaap en Danny Bijl. Na een uur spelen gingen verlieten zij met applaus en bloemen het veld, waarbij beide elftallen een erehaag vormden.
Brutaal nam het Westlands elftal in de eerste twintig minuten met 0-2 de leiding via treffers van Tom van Veen (Honselersdijk) en Patrick Triep  (FC ’s-Gravenzande). Nog voor de pauze deed Westlandia, waar oud-prof Edouard Duplan meespeelde in de eerste helft, iets terug. Marco van der Knaap passeerde vanaf de elfmeterstip doelman Vincent Madern van HVC’10.
Na de thee scoorde Roy van der Sar al snel de gelijkmaker, maar nam het Westlands elftal opnieuw de leiding via een fraaie kopbal van Wesley Vollebregt (Verburch). Opnieuw kwam Westlandia langszij, nu via een treffer van Roy van Beek. Nadien kreeg het Westlands elftal de kans om opnieuw de leiding te nemen. Scheidsrechter Andrew Westenbroek wees naar de stip, maar Tom van Veen zag zijn schot gekeerd door doelman Rodney Jansen. In de slotfase haalde Westlandia toch de winst binnen via twee treffers van Desly Bransen en stond na 90 minuten een eindstand van 5-3 op het scorebord.

Dinsdag 30 juli 2019 speelde het Westlands Elftal haar tweede wedstrijd en laatste wedstrijd in 2019. In Wateringen toonde KMD zich, met ruim 250 toeschouwers langs de lijn, een prima gastheer voor het elftal van Johan Voskamp en de aanwezige bestuursleden van de aangesloten zestien verenigingen bij FeVoWest.
Het naar de Derde Divisie gedegradeerde bvv Barendrecht verloor de wedstrijd met 4-1. Sinds lang weer eens een overwinning voor het Westlands Elftal, dat dit seizoen voor het eerst tegen twee amateurelftallen speelde en niet zoals in voorgaande jaren tegen een bvo. Wedstrijden die voor het bestuur van FeVoWest verliesgevend waren. Het elftal kwam, net als zaterdag tegen Westlandia, zondag, nu zelf ook aan voetballen toe en maakte in deze twee wedstrijden reclame voor het Westlands voetbal.
Voor de wedstrijd nam het bestuur van FeVoWest afscheid van twee spelers, die voor de laat