E-mail : fevowest@caiway.net
Website : www.fevowest.com

PRIVACYVERKLARING FeVoWest
Dit is een privacyverklaring van FeVoWest statutair gevestigd te Monster en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 820714410. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Achtereenvolgens worden behandeld:
- Contactgegevens;
- Persoonsgegevens;
- Gebruik van persoonsgegevens;
- geautomatiseerde besluitvorming;
- Bewaren van gegevens;
- Delen van persoonsgegevens met derden;
- Cookies;
- Recht van inzage, aapassen of verwijderen;
- Beveiliging;
- Wijziging Privacyverklaring.

1. CONTACTGEGEVENS
FeVoWest, p/a Valkeniersstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande;
e-mail: fevowest@caiway.net
Functionaris Gegevensbescherming: Dick Hartman tel. 0174-420578 of 06 10 57 08 72;

2. PERSOONSGEGEVENS
Voor de verwerking van de gegevens worden twee bestanden gebruikt:


1) Het Ledenbestand
Dit bestand bestaat uit de aangesloten verenigingen en hun bestuurs-en commissieleden. Van de bestuurs- en commissieleden worden de volgende gegevens geregistreerd:
- naam
- e-mailadres
- telefoonnummer
- functie-gegevens

2) Het sponsorbestand
Van de sponsors van FeVoWest registreren wij:
- NAW-gegevens
- naam contactpersoon
- e-mailadres
- telefoonnummer
- soort sponsoring
- sponsorbedrag
- looptijd contract


3. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
FeVoWest gebruikt de genoemde gegevens voor de volgende doelen:
- opname in de ledenadministratie van de federatie;
- het versturen van contributiefacturen en de afhandeling daarvan;
- het verzenden van nieuwsbrieven, info over wedstrijden, toernooien, e.d. en evt. andere correspondentie;
- te kunnen communiceren via telefoon, sms’en, appen of e-mailen als dit nodig mocht zijn;
- de website te optimaliseren.

4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Door FeVoWest worden geen besluiten genomen die door geautomatiseerde systemen worden gegenereerd. Elk besluit wordt op persoonlijke wijze en door menselijk toedoen genomen. FeVoWest gebruikt ook de externe computersystemen van de aangesloten verenigingen voor de persoonlijke gegevens van hun bestuursleden.

5. BEWAREN VAN GEGEVENS
FeVoWest bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet. Voorbeeld: financiële gegevens (betaling van de contributie) zullen zeven jaar bewaard blijven.

6. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
FeVoWest deelt de persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het goed functioneren van de federatie en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens, zoals dit momenteel met Sportlink gebeurt. FeVoWest blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bij de registratie als lid van FeVoWest gaan wij er vanuit dat ook haar leden toestemming geven voor het publiceren van naam, leeftijd en foto’s op de website van FeVoWest, bijvoorbeeld bij het presenteren van het Westlands Elftal of in wedstrijdverslagen. Indien men hier niet mee akkoord gaat, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

7. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN OP ONZE WEBSITE
FeVoWest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Men kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan men ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van FeVoWest.


8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Men heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door FeVoWest en heeft men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de persoon of een ander, door de persoon genoemde organisatie, te sturen.
Men kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar: fevowest@caiway.net.
FeVoWest wil er tevens op wijzen de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
FeVoWest neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via fevowest@caiway.net.

10. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Naaldwijk, mei 2018