Welkom bij het archief van de site van FeVoWest
Berichten t/m 2020Laatste nieuws:

Laatst bijgewerkt: 30-09-2020’s-Gravenzande, 30 september 2020

Beste sportvrienden,

Op zondag 27 september hebben diverse beweeg- en sportaanbieders, onderwijs, zorg- en maatschappelijke organisaties én gemeente het Lokaal Sportakkoord Westland bij Quintus in Kwintsheul ondertekend. FeVoWest ondertekende dit akkoord ook, zie de bijlagen. Hoofddoel van het akkoord is door meer samenwerking van de verschillende partners nog meer mensen in Westland met plezier te laten sporten en bewegen.

Zo’n 20 vertegenwoordigers van partijen die aan het akkoord hebben meegewerkt, plaatsten in aanwezigheid van sportwethouder Pieter Varekamp hun handtekening tijdens het NK Rolstoelhandbal. De afgelopen maanden gingen betrokken partijen met elkaar in gesprek om ambities en uitdagingen te formuleren en concrete actiepunten op te stellen. De komende drie jaar is er vanuit de rijksoverheid budget beschikbaar gesteld om in het kader van het sportakkoord activiteiten op te zetten. Het sportakkoord kent vier thema’s; Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale Sportaanbieders, Positieve sportcultuur en Motorisch vaardig in bewegen. Per thema wordt besloten welke activiteiten haalbaar zijn en kunnen worden uitgevoerd binnen het sportakkoord. Vitis Welzijn speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities uit het sportakkoord. De komende jaren zijn ook nieuwe betrokkenen van harte welkom medewerking te verlenen aan het akkoord.

Sportakkoord richt zich op iedereen

Hoewel het met het beoefenen van sport en bewegen goed gaat in Nederland – en zeker in Westland – zijn er tegelijkertijd ook zorgen en wensen. Zo zijn er nog altijd grote groepen mensen die nooit sporten en is de motorische vaardigheid van kinderen afgenomen. Ook staat de klassieke sportvereniging onder druk door verdere terugloop van leden en inzet vrijwilligers. Door samenwerking van verschillende partijen op deze verschillende thema’s bestaat er goede hoop een impuls te geven aan bewegend Westland. Sportformateur Karin Pannekoek: “Het akkoord is er vooral met en voor iedereen. Dus juist ook voor degene waarbij er wellicht (te) hoge drempels zijn om in beweging te komen.”   

Navolging van nationaal akkoord

Het Sportakkoord Westland is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Dit werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Bron: Gemeente Westland

Meer informatie volgt later.


Met sportieve groet,

Bestuur FeVoWest,  Dick Hartman, secretaris

Postadres: Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande
Mobiele nummer: 06-10570872
E-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com

’s-Gravenzande, 30 september 2020

PERSBERICHT


Geachte heer/mevrouw,

 

In verband met het coronavirus heeft de Algemene Ledenvergadering 2020 van FeVoWest op 23 maart 2020 bij Lyra helaas geen plaats kunnen vinden. Door de huidige overheidsmaatregelen vanwege het nog steeds heersende coronavirus zien wij ook geen mogelijkheid om dit jaar alsnog bijeen te komen. In verband met de continuïteit stelt het bestuur dan ook voor de ALV 2020 schriftelijk af te doen.

De vergaderstukken zijn vandaag naar de zestien aangesloten verenigingen gestuurd met het verzoek om uiterlijk 15 oktober a.s. te reageren.

Wij hebben de leden instemming gevraagd over de volgende agendapunten:

- Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 18 maart 2019
- Financieel verslag 2019
- Verslag kascontrolecommissie MVV’27/Schipluiden 
- Begroting 2020
- Benoeming kascontrolecommissie 2021 (Westland en S.V. Loosduinen)

- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden:  Dick Hartman (secretaris). Sinds november 2019 is hij secretaris van FC ’s-Gravenzande. Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. 

De rondvraag verloopt ook via de mail.

Voor het jaarverslag verwijzen wij u naar onze Nieuwsbreven. Helaas konden ook de wedstrijden van het Westlands Elftal dit jaar ook geen doorgang vinden, evenals de resterende finalewedstrijden van het Vrouwentoernooi. Of het Westlands Elftal in 2021 wel in actie kan komen is nu nog afwachten. Het eventueel organiseren van een vrouwentoernooi en andere jeugdtoernooien hebben wij voorlopig uitgesteld naar januari 2021. De geplande presentatie van Trieneke Bos hopen wij in 2021 in onze ALV te houden. Wel willen wij een scheidsrechters cursus organiseren, waar tot op heden alleen vanuit Westlandia en FC ’s-Gravenzande interesse in is getoond.

Wij blijven de aangesloten zestien verenigingen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in de voetbalwereld.

Laten we ons allen houden aan de coronaregels en blijf vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman, secretaris

Postadres: Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande
Mobiele nummer: 06-10570872
E-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com


Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website:
www.fevowest.com; Facebook: www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.35              juni 2020

Het coronavirus werd een crisis
We maken met z’n allen al ruim drie maanden moeilijke en bizarre tijden door. Ondanks de versoepelingen van de regels houdt het coronavirus iedereen nog in zijn greep en heeft het virus dagelijks heel veel impact op ons dagelijks doen en laten. Op dit moment is niets meer zoals het ooit is geweest. Het afgelopen weekeinde was het al het twaalfde weekeinde zonder voetbalwedstrijden en
hoeveel gaan er nog komen? Wanneer mag de bal weer rollen voor de competitie? In september en dan ook zonder publiek? Niks is nog zeker op dit moment. Natuurlijk staat onze gezondheid voorop. Alle getroffen maatregelen zijn er op gericht om het virus zo
spoedig mogelijk onder controle te krijgen. Goed deze regels naleven en elkaar hierbij helpen en steunen is hierbij nu heel belangrijk in onze samenleving.
Voetballers missen de goede en de foute grappen. Heerlijk met je vrienden trainen en op zaterdag een potje voetballen om daarna ‘even’ bij te komen in de kleedkamers en vervolgens in de kantines.
Maar ook bestuurders, kaderleden en scheidsrechters missen het wekelijkse spelletje, de gezellige derde helften. Het besturen van de vereniging gaat bij velen vooral digitaal in de huidige coronatijd.
Natuurlijk zijn er door de sociale media nog wel mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, maar door de social distancing, de 1,5 meter, ontbreekt het fysieke contact en dat is toch een enorm gemis.
Voor een groot aantal van onze sponsoren braken onzekere economische tijden aan. Lukt het om het bedrijf overeind te houden? Het is allemaal zo ongrijpbaar. Laten we in deze coronatijd aan onze sponsoren denken en hen zoveel mogelijk ondersteunen in deze moeilijke periode, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is.

Veel besturen maken zich ook zorgen over de toekomst van de verenigingen. De sluiting van de clubgebouwen kost de verenigingen veel gemiste inkomsten, maar het merendeel van de kosten, zoals veldhuur en contracten met trainers, gaan wel gewoon door. Dit heeft zeker ook gevolgen voor onze toekomst! De opbrengsten van de clubs zijn grofweg in drieën verdeeld: sponsoring, contributie en horeca-inkomsten. Voor dit seizoen valt een groot gedeelte van de kantine opbrengsten weg, voor volgend seizoen wordt een flinke terugval in de sponsorinkomsten verwacht. Een schatting van de inkomstenderving is nog niet te geven.
Met verschillende scenario’s wordt hierbij rekening gehouden. Hoe nu verder? Het zijn onzekere tijden en het is op dit moment niet in te schatten wat de toekomst ons brengt.

Gelukkig kwam afgelopen woensdagavond het bericht van de minister-president dat de sportkantines waarschijnlijk niet pas op 1 september, maar al op 1 juli 2020 open mogen! Er gloort weer een sprankje hoop aan de horizon! Let goed op elkaar en blijf gezond!

Geen competitievoetbal meer
Op 31 maart 2020 besloot de KNVB dat de op 13 maart2020 stopgezette competitie door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus niet meer werd hervat. Dat gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Een historisch moment de in de voetbalwereld.
Tevens werd besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld.
Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Voor sommige verenigingen een opluchting, voor andere verenigingen een teleurstelling.
De clubs in het amateurvoetbal konden nog wel een verzoek doen om op hoger of lager niveau uit te komen. Voor de FeVoWest verenigingen veranderde er echter niks en wijken de competitie-indelingen voor het komende seizoen, die medio juli worden gepubliceerd, niet veel af van het afgelopen seizoen.

Coronamaatregelen
Vanuit de gemeentes zijn de (sport)verenigingen geïnformeerd over de coronamaatregelen. De informatie vanuit de gemeente Westland heeft FeVoWest de afgelopen maanden ook met de clubs gedeeld. Maar nog veel praktische vragen leven. De antwoorden op veel van deze vragen kunt u vinden op:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Praktische handvatten en tips om uw sport te kunnen beoefenen onder deze speciale omstandigheden zijn veelal beschikbaar, ook via de KNVB . Raadpleeg bij praktische vragen—zoals, om een voorbeeld te noemen, hoe u omgaat met het schoonhouden van sportmateriaal—daarom de website van de KNVB.

Ondersteuning clubs
Op 30 maart jl. hebben wij per e-mail de aangesloten verenigingen gemeld dat bij vragen over het coronavirus interessante informatie is vinden op een aantal websites:

- Zijn er vragen over de rol van uw vereniging als werkgever, bekijk dan de website van Werkgevers in de Sport en Netwerk in de sport
-Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel is informatie van het ministerie SZW te vinden.

- Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelt de KNVB het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal.

- De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) krijgt veel vragen van leden over de gevolgen van de coronacrisis. We hebben ze zo veel mogelijk proberen te beantwoorden. Zie: https://www.bav-voetbal.nl/

Op 1 april jl. heeft FeVoWest voor de clubs in het Westland en Midden-Delfland bij de wethouders sport aandacht gevraagd per mail voor de voetbalverenigingen voor financiële maatregelen vanuit de gemeentes. Veel verenigingen dreigen in de financiële problemen te komen. Daarom hebben verschillende gemeentes, waaronder de gemeente Westland nu de huur van de velden voor een aantal maanden opgeschort en zijn vanuit de overheid ook steunmaatregelen aangekondigd. Zoals een bedrag van 110 miljoen als ondersteuning vanuit de KNVB. Vanuit de KNVB is ons gemeld dat de verenigingen hier zelf geen actie voor hoeven te ondernemen. In elk geval voor die verenigingen die de huur aan de gemeente betalen.

Meer informatie hierover is te vinden op:
https://sportengemeenten.nl/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen/ .

Westland schrapt deel veldhuur
28 mei 2020: Westlandse sportverenigingen hoeven over het tweede kwartaal van dit jaar geen veldhuur te betalen aan de gemeente. Daarmee komt het college van B en W tegemoet aan een belangrijke wens van de clubs.
Door de coronacrisis zitten de verenigingen al sinds maart zonder inkomsten, omdat er niet kon worden gespeeld. Desondanks bleven diverse kosten gewoon doorlopen.
Eerder besloot Westland al de clubs uitstel van betaling van veldhuur te geven, maar dat was niet genoeg vond onder andere FC 's-Gravenzande-voorzitter Leo van der Lans. Nu is dus besloten om de veldhuur voor de maanden april, mei en juni helemaal te schrappen.
In totaal loopt de gemeente daardoor een bedrag van 83.900 euro mis. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
(bron: www.wos.nl)

Compensatie OZB-aanslag voor sportclubs in het Westland
Van GemeenteBelang Westland vernamen wij het onderstaande bericht:

Compensatie OZB-aanslag voor sportclubs in Westland

Dorpshuizen, sociale, culturele en sportverenigingen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van de Westlandse dorpen. In Westland betalen verenigingen het OZB-tarief dat ook bedrijven betalen. Dat is in Westland bijna vier keer zo hoog als het tarief voor woningen. De hoge OZB-belasting betekent voor de verenigingen een grote aanslag op hun huishoudboekje. Als GemeenteBelang Westland vinden wij het niet langer uit te leggen dat verenigingen die zich met hart en ziel inzetten voor het maatschappelijk belang in Westland het hoogste OZB-tarief moeten blijven betalen. Wij hebben daarom het voortouw genomen dat sportclubs en ook andere verenigingen compensatie krijgen voor de hoge OZB-belasting die zij betalen. Dat scheelt hen al snel enkele honderden euro’s per jaar die ze ongetwijfeld veel beter kunnen besteden dan aan belasting betalen. Ons voorstel is door de gemeenteraad aangenomen waardoor de sportclubs in Westland dit jaar profiteren van een regeling waarbij compensatie wordt gegeven voor de hoge OZB-belasting die zij betalen.
De compensatieregeling leest u hier.

Maar hierbij nogmaals de oproep aan de gemeentebesturen om de sportverenigingen, die een belangrijk rol hebben in onze samenleving, te blijven ondersteunen, zeker in deze coronatijd!

Verdere versoepelingen
Sinds de coronamaatregelen half maart onze velden en zalen leeg achterlieten, komt het voetbal momenteel stapje voor stapje weer terug.
Het begon op 29 april voorzichtig met het jeugdvoetbal. Kinderen t/m 12 jaar mochten zonder 1,5 meter afstand van elkaar weer voetballen en jeugd van 13 t/m 18 jaar mocht dit met 1,5 meter afstand. Een kleine twee weken later ging de bal ook weer rollen voor de volwassenen, weliswaar ook met onderling 1,5 meter afstand. Bovendien moeten op de accommodaties de coronaprotocollen strikt worden aangehouden om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te houden. Vandaag zijn er nieuwe versoepelingen van de maatregelen bekend geworden:

• Vanaf 1 juni mag ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand voetballen en trainen (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar).

• De herstart van binnensporten waaronder zaalvoetbal is vervroegd van 1 september naar 1 juli (nog geen officiële wedstrijden).

• Gisteravond heeft premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines al op 1 juli open mogen. Eerder was vastgesteld dat dit pas op 1 september mogelijk zou zijn.

Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid.
De KNVB zal de clubs zo snel mogelijk informeren over de consequenties van de nieuwe versoepelingen. (bron: www.knvb.nl)

Rol KNVB bij het opstarten van de trainingen
Over het opstarten van activiteiten voor de jeugd lijkt het Louise Vonk van de KNVB zinvol dat verenigingen hierover (digitaal) met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Dit is mogelijk door een mail te sturen naar FeVoWest, die wij dan willen bundelen voor alle verenigingen en verspreiden.

Koninklijke onderscheiding
Henk Stremmelaar uit Monster ontving voor zijn verdiensten voor de Westlandse sportwereld op
24 april jl. een koninklijke onderscheiding, lid van de Orde van Oranje Nassau, waarmee wij hem hartelijk feliciteren. Henk zet zich sinds 1985 ononderbroken in als vrijwilliger voor diverse sport- en maatschappelijke organisaties in Westland. Hij heeft diverse bestuurlijke functies vervuld in de voetbalsport, bij Sportclub Monster en haar voorgangers en hij was in het verleden jarenlang secretaris van FeVoWest.

Opleiding besturen met impact
De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Om jou de mogelijkheid te geven jezelf verder te ontwikkelen, bieden we de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact' aan. Voor meer informatie zie:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59100/sportbrede-kruisbestuiving-bij-opleiding-besturen-met-impact en
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/opleidingen

Datum Algemene Ledenvergadering 2020
Door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus hebben wij de jaarlijkse ALV moeten verzetten naar het najaar. Een nieuwe datum volgt t.z.t. Wij overwegen wel om de reguliere agendapunten digitaal af te doen. Informatie hierover volgt.

Wedstrijden Westlands Elftal in 2020 afgelast
Helaas gaan de twee geplande wedstrijden van het Westlands Elftal in juli a.s. door het coronavirus dit jaar ook niet door. Hopelijk kunnen we deze wedstrijden in 2021 alsnog spelen.

Stand van zaken Vrouwencompetitie
Twee halve finalewedstrijden en een finale stonden ons nog te wachten. Maar helaas zijn ook de wedstrijden Vv Lyra Vr1 - vv Den Hoorn en Vv Maasdijk Vr1 - Westlandia afgelast. In het najaar hopen we deze wedstrijden alsnog in te halen.

Scheidsrechterscursus
Wij ondernemen opnieuw, onder de coördinatie ditmaal van Geert-Jan Scholtes van FC ’s-Gravenzande een poging voor het organiseren van een clubscheidsrechter cursus aan het begin van het nieuwe seizoen voor leden van de aangesloten verenigingen.
De inschrijving staat open voor geïnteresseerden vanaf 14 jaar. Het zijn vier avonden (van drie uur), eenmaal per maand. Avonden die bij verschillende verenigingen kunnen worden gehouden of op een vaste locatie. Zelfstudie / opdrachten 8 uur. Fluiten vier stagewedstrijden, kosten € 83,-
Er is plaats voor 18 kandidaten voor deze KNVB cursus. Opgeven via het mailadres: fevowest@caiway.net

Teruggave energiebelasting
Er zijn nog steeds enkele voetbalclubs die mogelijk in aanmerking komen voor het terugvorderen van energiebelasting. Juist in deze tijd zou dit een financiële meevaller kunnen zijn voor de clubs.
Meer informatie is te verkrijgen bij Joost van Onselen via het mailadres: vanonselen@eabexcellent.nl

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen. Vanaf september hopen wij deze bezoeken weer op te kunnen pakken. Aanmeldingen zijn welkom via het mailadres: fevowest@caiway.net

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)
mailadres: fevowest@caiway.net

 

 

Het coronavirus in de voetbalwereld 

's-Gravenzande, 25 maart 2020

Beste sportvrienden,

Het zijn moeilijke tijden voor de voetbalclubs. Geen voetbal betekent natuurlijk naast het gemis van de gezelligheid rondom wedstrijden en trainingen, ook geen inkomsten, maar onze gezondheid is natuurlijk veel belangrijker! Daarom ondersteunen ook wij de van uit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Maandagavond besloot het kabinet dat bijeenkomsten en evenementen in verband met het coronavirus tot 1 juni a.s. verboden zijn. Dus ook geen amateurvoetbal tot deze datum? Door deze maatregel lijkt het onmogelijk om de competitie af te maken. Welke gevolgen dit heeft voor degradatie en promotie wordt waarschijnlijk binnenkort door de KNVB bekend gemaakt.

Gisteren werd bericht vanuit de overheid en de KNVB dat sportclubs vooralsnog vallen buiten de ‘1 juni-regeling’ en voorlopig nog dicht moeten blijven tot 6 april. Verwarring alom en duidelijkheid is snel gewenst, ook al omdat het kabinet deze week nog meer strenge maatregelen bekend maakte om het virus terug te dringen. Wij roepen ook u op om zich hieraan te houden.

De sportparken blijven voorlopig dicht, al dan niet tot 1 juni, en de eerste bekeuringen voor het betreden van de sportvelden zijn inmiddels elders in het land uitgedeeld. Het zijn vreemde tijden.

De Algemene Leden Vergadering van FeVoWest die voor 23 maart jl. op het programma stond hebben wij door het coronavirus ook moeten verschuiven voorlopig tot na de zomer.

Mochten er bij uw vereniging vragen zijn over het coronavirus en uw vereniging hierbij wat interessante informatie:

- Zijn er vragen over de rol van uw vereniging als werkgever, bekijk dan de website van Werkgevers in de Sport en Netwerk in de sport

-Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel is informatie van het ministerie SZW te vinden.

- Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelt de KNVB het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal.

- De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) krijgt veel vragen van leden over de gevolgen van de coronacrisis. We hebben ze zo veel mogelijk proberen te beantwoorden. Zie: https://www.bav-voetbal.nl/

Vanuit de gemeentes Westland en Midden-Delfland is het nog stil met informatie voor de (voetbal)verenigingen over het coronavirus in relatie tot onder andere de huurlasten en de financiële gevolgen voor de verenigingen. Wij roepen hen hierbij dan ook op om spoedig informatie over genomen maatregelen om de verenigingen te ondersteunen te geven aan de verenigingen.

Wij wensen u en uw vereniging veel sterkte toe en let goed op u zelf en uw naasten!

Met vriendelijke groeten,

Dick Hartman
secretaris FeVoWest

Postadres: Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande
Mobiele nummer: 06-10570872
E-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com


 

’s-Gravenzande, 13 maart 2020

Beste bestuurders, KNVB-ers, sponsors, oud-bestuursleden en andere belangstellenden,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de hierdoor ingestelde maatregelen door de overheid heeft ons doen besluiten de uitgeschreven 68e Algemene Leden Vergadering van FeVoWest van maandag 23 maart a.s. bij Lyra te annuleren.

Als de ontwikkelingen dit weer toestaan treden wij in overleg met onze gastheer Lyra en onze gastspreekster en stellen wij een nieuwe datum voor deze vergadering vast. U wordt dan nader geïnformeerd.

Wij hopen dat u en uw naasten geen hinder ondervinden van het virus.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de FeVoWest,

Dick Hartman (secretaris)

Valkenierstraat 9
2694 BN ‘s-Gravenzande

Telefoon: 06-10570872/0174-420578
www.fevowest.com 

Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 23 maart 2020 om 20.00 uur

Locatie: Clubgebouw Lyra, Sportpark De Zweth, Veilingweg 26, 2678 LN De Lier

AGENDA


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 18 maart 2019

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar

5. Financiën
- Financieel overzicht 2019 (voor de vergadering ter plaatse beschikbaar)
- Verslag kascontrolecommissie MVV’27/Schipluiden
- Begroting 2020
- Benoeming kascontrolecommissie 2021

6. Westlands Elftal
- Vooruitblik wedstrijden Westlands Elftal in 2020

7. Competities en toernooien
- Stand van zaken Vrouwencompetitie

8. Bestuursverkiezing
- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden: Dick Hartman (secretaris)
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.

- Voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ in het bestuur hebben wij nog geen geschikte kandidaat gevonden.

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot en met maandag 9 maart 2020, per e-mail, fevowest@caiway.net , worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

9. Bestuursmededelingen
- Locatie ALV 2021

10. Rondvraag

PAUZE


11. Presentatie Trieneke Bos
- Na de laatste twee jaar gesproken te hebben over hoe de agressie op het veld kan worden verminderd hebben we ditmaal na de pauze een presentatie over hulp bij tuchtzaken door Trieneke Bos. De website www.hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl is in 2018 opgericht door Trieneke Bos. Zij treedt al enige jaren op als gemachtigde voor voetbalverenigingen / spelers bij tuchtzaken. Uit ervaring weet zij dat bestuursleden van met name kleine voetbalverenigingen/ spelers veelal over onvoldoende kennis beschikken van het voetbaltuchtrecht en daardoor niet (goed) weten hoe nu te handelen wanneer zij met een tuchtzaak worden geconfronteerd.

12. Sluiting

’s-Gravenzande, 27 februari 2020

Dick Hartman, secr. FeVoWest
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland (FeVoWest) gehouden op maandag 18 maart 2019 in het clubgebouw van Quintus in Kwinstheul

Aanwezige bestuursleden FeVoWest: Nico van der Knaap (voorzitter), Dick Hartman (secretaris) en Piet Roels (penningmeester)

Aanwezige vertegenwoordigers van de volgende verenigingen: FC ’s-Gravenzande, S.V. Honselersdijk, HVC’10, KMD, Lyra, S.V. Loosduinen, MVV’27, SC Monster, VV Naaldwijk, Quintus, S.V. VELO en S.V. Verburch en Westlandia
Afwezig: Vertegenwoordigers van sv Den Hoorn en Schipluiden.

Mede aanwezig zijn :
De wethouder Sport van de gemeente Westland, de heer P. (Pieter) Varekamp en de wethouder Sport van de gemeente Midden-Delfland, mevrouw W. (Wendy) Renzen – van Leeuwen, Rien Mostert, Wim Voois, Henk Stremmelaar (oud-bestuursleden), Louise Vonk, Walter Hunsche en Ron Veenendaal (KNVB) , Hans Bos (verslaggever AD Westland en teammanager Westlands XI) en Johan Voskamp (trainer Westlands XI).

1. Opening
- Nico van der Knaap opent om 20:00 uur de 67e jaarvergadering van FeVoWest. Hij heet allen welkom en bedankt de gastheer Quintus voor het beschikbaar stelen van de locatie en de barmedewerkers voor hun aanwezigheid.
- Aan het begin van de vergadering wordt met een moment van stilte de overleden van het afgelopen jaar herdacht.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Veertien van de zestien aangesloten verenigingen zijn aanwezig.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 28 maart 2019 bij HVC’10
Verslag is akkoord en de secretaris Dick Hartman wordt bedankt voor deze verslaglegging.

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar
Verslag van het jaar 2018-2019 door voorzitter Nico van der Knaap.
Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur van FeVoWest weer kunnen vergaderen met en bij haar leden. Hiervoor willen wij u nogmaals bedanken voor de genoten gastvrijheid en de informatie die jullie met ons willen delen. Ook in het komende jaar willen wij hiermee doorgaan en u kan in de pauze of na afloop weer intekenen op de vergaderdata van ons bestuur.
Door het ontbreken van een bestuurslid voor wedstrijdzaken hebben wij veel tijd besteed aan het organiseren van een wedstrijd voor het Westlands Elftal. Na contacten met diverse regio BVO’s hebben wij een wedstrijd kunnen regelen met Excelsior Rotterdam. Deze wedstrijd werd gehouden op het terrein van RKVV Westlandia.
Sportief gezien was deze wedstrijd een succes voor spelers en begeleiding. Ook het publiek kreeg een geanimeerde wedstrijd te zien. Financieel gezien werd het, ondanks de ruimhartige medewerking van Westlandia en enkele van haar sponsors, een teleurstelling.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een bijeenkomst met de leden gehouden over de toekomst van het Westlands elftal. Het was vooraf duidelijk dat de technische staf en de spelers voor een voorzetting van het Westlands elftal wensten. Ook de aanwezige leden zijn positief over de uitstraling voor het Westlandse en Midden Delflandse voetbal, maar zijn het met ons eens dat een BVO-elftal zonder financiële garanties vooraf niet wenselijk is. Daarom is gezamenlijk besloten om een tegenstander uit de 2e of 3e divisie te zoeken of een “jong’” BVO-team.
Het FeVoWest-toernooi om de vrouwen-cup, met v.v. Maasdijk, als winnaar was met een sfeervolle en drukbezochte finale bij S.V. Den Hoorn ene succesvol evenement. Wij willen hiervoor William Vincent en Chris v.d. Berg hartelijk bedanken.
In ons beleid van het delen van informatie en kennis tussen onze leden hebben wij onlangs bij KMD een bijeenkomst gehouden voor bestuurssecretarissen, waarbij het effectief vergaderen hoofdonderwerp was. Dide van Adrichem, secretaris van KLMD hield hierover een interessante inleiding. Ook in deze bijeenkomst is openlijk informatie gedeeld en besproken. Hopelijk werpt dit ook z’n vruchten af en houdt u straks meer tijd over om van het voetbal te genieten.
Evenals vorig seizoen is samen met de KNVB, het project “De Haagse Norm” en FeVoWest, meldingen van agressie en ongewenst gedrag hebben besproken. Dit project is in de loop van het jaar geëvolueerd naar een meer landelijke aanpak door de KNVB. De KNVB heeft deze aanpak nu landelijk ondergebracht in haar commissie “monitoring en aanpak risicoverenigingen” onder leiding van Ron Veenendaal. Hij houdt hierover na de pauze een inleiding. Zonder ons op een voetstuk te plaatsen kan ik wel concluderen dat uw aanzet en onze start in 2016 van dit probleem heeft bijgedragen aan meer aandacht bij de KNVB. Helaas laat de laatste weken ook zien dat er nog genoeg werk te doen is om het tot een minimum terug te brengen.
Onze pogingen om daadwerkelijk gezamenlijk energie in te kopen blijven tot op heden geen weerklank te vinden bij de aangesloten leden. De wensen van de leden in de enquêtes blijken in de praktijk alleen mondeling te zijn en niet concreet te worden.
Alle overige zaken hebt u ook kunnen lezen in onze nieuwsbrieven.

5. Financiën
- Alle leden hebben de contributienota voldaan en ook van de hoofdsponsor ‘de Tuinderij’ zijn de sponsorgelden ontvangen.
- De door penningmeester Piet Roels gepresenteerde financiële cijfers worden door de vergadering goedgekeurd, er zijn geen vragen.
- Verslag kascontrolecommissie. De penningmeesters van Monster en Lyra hebben de boeken gecontroleerd en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn gevoerde financieel beleid. De vergadering gaat met applaus hiermee akkoord.
- Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2019. De verenigingen MVV’27 en Schipluiden worden gevraagd volgende jaar de boeken te controleren.
- Over de begroting voor 2019 zijn geen vragen.

6. Westlands Elftal
Na een overleg met de voorzitters november 2018 bij FC ’s-Gravenzande werd al besloten dat het spelen tegen een BVO-elftal zonder financiële garanties vooraf niet meer wenselijk is. Gezamenlijk werd toen besloten om op zoek te gaan naar een tegenstander uit de 2e of 3e divisie te zoeken of een “jong’” BVO-team. Alle verenigingen die hieraan voldeden zijn door het bestuur van FeVoWest de afgelopen periode hiervoor benaderd.
Met als uitkomst dat het Westlands elftal dit jaar twee wedstrijden gaat spelen.
Zaterdag 27 juli 2019 is derde divisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk de tegenstander voor het keuzeteam van trainer Johan Voskamp en op dinsdag 30 juli 2019 speelt het elftal van Voskamp op het complex van KMD in Wateringen tegen de amateurs van tweede divisionist Barendrecht.

Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om ook te komen tot een Westlands Vrouwenelftal. Het bestuur zegt toe dit te onderzoeken.

7. Competities en toernooien
- De Vrouwencompetitie van FeVoWest leverde het afgelopen jaar VV Maasdijk als winnaar op. Zij wonnen de finale van sv Den Hoorn. Dit jaar gaat de finale tussen Lyra en Sc Monster. Datum en locatie worden binnenkort bekend gemaakt na overleg met beide verenigingen.
- Door het ontbreken van een wedstrijd secreties kon helaas weer geen jeugdtoernooi worden georganiseerd.

8. Bestuursverkiezing
- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden: Nico van der Knaap (voorzitter). Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn en wordt herkozen voor de komende drie jaar.
- Voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ in het bestuur hebben wij nog geen geschikte kandidaat gevonden.

9. Bestuursmededelingen
- Locatie ALV 2020
Volgend jaar vindt de jaarvergadering van FeVoWest plaats bij LYRA in de Lier. De datum volgt t.z.t.
- Voetbalsymposium
Er wordt gewerkt, samen met de KNVB en FC ’s-Gravenzande, aan een Westlands Voetbal symposium aan het begin van het komende seizoen.
- Spelregelavond Haagse Campus op 25 maart a.s. vanuit het project “weer spelen tegen’.
Aandacht hiervoor wordt gevraagd, de animo vanuit het Westland is nog niet groot voor deze avond.

10. Rondvraag
Bij de rondvraag kwamen ook nog verschillende onderwerpen ter sprake:
Lyra: Kan er vanuit FeVoWest een G-voetbaltoernooi worden georganiseerd? G-voetbal wordt gespeeld bij o.a. Honselersdijk en FC ’s-Gravenzande. Te weinig nog om een toernooi hiervoor op te zetten.

Leo v.d. Lans (FC ’s-Gravenzande): Wijst op de ‘groene’ club van de KNVB, om de mogelijkheden voor energie te besparen sportverenigingen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te brengen. Wethouder Pieter Varekamp van de gemeente Westland zegt toe hiervoor het infinitief voor een overleg met de clubs te nemen.

Walther Hunsche (KNVB): Vraagt aandacht voor de opleiding voor (nieuwe) bestuursleden van de verenigingen bij de KNVB die op 4 april a.s. van start gaat in de Haagse Sportcampus.

SC Monster: Een gezamenlijke cursus voor jeugdscheidsrechters en pupillentrainers. Is het mogelijk om dit gezamenlijk met de clubs op te pakken? Ja, wordt meegenomen in de komende Nieuwsbrief.

Marcel Vis (Quintus): Jammer dat sv Den Hoorn en Schipluiden weer niet aanwezig zijn. Zeker deze avond waarop ook de wethouder van de gemeente Midden-Delfland aanwezig is. Hebben zij nog wel interesse in het lidmaatschap van FeVoWest? Het bestuur zegt toe met deze verenigingen in overleg te gaan.

Henk Stremmelaar (oud bestuurslid FeVoWest): Sinds kort zijn er wijzigingen in de BTW vrijstellingen. Die zijn nu omgezet naar een subsidieregeling, waarvoor een aanvraag voor subsidie ook kan worden gedaan in samenwerking met een andere vereniging(en) om te komen tot een gezamenlijk bedrag van minimaal €25.000,00. Indien een vereniging hiervan gebruik wil maken, maar daarbij nog een andere vereniging zoekt, ontvangt de FeVoWest hier graag een opgave van.

Vervolgens wordt gepauzeerd.

11. Presentatie van Ron Veenendaal van de KNVB over de monitoring en aanpak van de risicoverenigingen.
Na de pauze geeft Ron Veenendaal, als voorzitter van de KNVB commissie “monitoring en aanpak risicoverenigingen”, een prestentatie over dit onderwerp voor de aanwezigen. Hieruit komt naar voren dat de KNVB tot op heden te weinig deed aan meldingen die her en der binnenkwamen en aan dossiervorming en monitoring van de risicoverengingen en daardoor ook niet daadkrachtig genoeg kan optreden tegen bijvoorbeeld het uit de competitie nemen van elftallen/verenigingen.
Voor een nieuwe aanpak is gekozen door met een malussysteem, met strafpunten voor hoge straffen en excessen, een beter beeld te krijgen voor een integrale aanpak van bepaalde verenigingen, wat een grote wens is van veel verenigingen. In beleidstermen uitgedrukt: duiden, sturen en straffen.
Medewerking van ook de FeVoWest verenigingen wordt gevraagd om voor de monitoring van risicoverenigingen vooral de incidenten en excessen, en met name ook wangedrag dat vaak niet op het wedstrijdformulier terecht komt, te blijven melden bij de KNVB via het meldpunt ’wanordelijkheden’ Via deze link: https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden
is een apart webformulier op de KNVB website te vinden.
Met deze betere registratie krijgt de KNVB een nog beter inzicht op het wangedrag in en rondom de velden en ook een betere dossiervorming bij het aansturen en straffen van elftallen/verenigingen bij regelmatig voortkomend wangedrag van spelers, kaderleden, ouders en toeschouwers..
Helaas is de laatste weken weer gebleken dat er nog genoeg werk te doen is om de incidenten op en rond de velden terug te brengen tot een minimum. Hierbij is de hulp en medewerking van alle verenigingen ook gewenst.
Met een bloemetje wordt Ron van Veenendaal bedankt door voorzitter Nico van der Knaap

12. Sluiting
- Rond 22:15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid en de inbreng.
- Na de vergadering is een intekenlijst bij de secretaris beschikbaar om in te schrijven voor de bestuursvergaderingen van FeVoWest op locatie bij de verenigingen. Graag hier gebruik van maken.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2020.
behoudens eventuele opmerkingen, welke in de volgende notulen worden opgenomen.


N. J.M. van der Knaap, voorzitter : D.W. Hartman, secretaris :


……………………………… ………………………………

Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website:
www.fevowest.com; Facebook: www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.34              januari 2020

Datum Algemene Ledenvergadering 2020

Voor de agenda’s: De jaarlijkse ALV vindt plaats op maandag 23 maart 2020 in het clubgebouw van  LYRA in De Lier.  Voor de pauze staat de reguliere agenda op het programma. Na de laatste twee jaar gesproken te hebben over hoe de agressie op het veld kan worden verminderd hebben we ditmaal na de pauze een presentatie over hulp bij tuchtzaken door Trieneke Bos.

Hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl is in 2018 opgericht door Trieneke Bos. Zij treedt al enige jaren op als gemachtigde voor voetbalverenigingen / spelers bij tuchtzaken. Uit ervaring weet zij dat bestuursleden van met name kleine voetbalverenigingen/ spelers veelal over onvoldoende kennis beschikken van het voetbaltuchtrecht en daardoor niet (goed) weten hoe nu te handelen wanneer zij met een tuchtzaak worden geconfronteerd.  

De uitnodiging, het verslag van de ALV 2019 en de volledige agenda volgen binnenkort.

Wedstrijden Westlands Elftal in 2020

Ook voor de agenda’s: Het is de FeVoWest weer gelukt om twee wedstrijden voor het Westlands Elftal af te spreken voor dit jaar. Het betreft de volgende wedstrijden:

Zaterdag 25 juli 2020 om 14:30 uur tegen derde divisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk.

Dinsdag 28 juli 2020 om 20:00 uur tegen tweede divisionist Quick Boys in Katwijk.

Stand van zaken Vrouwencompetitie

Deze wedstrijden zijn tot op heden gespeeld:
Naaldwijk Vr1 -  Lyra   Vr1 1 - 4
Den Hoorn Vr1 - FC ‘s-Gravenzande Vr1  12 - 1
KMD Vr1 -  Maasdijk Vr1  1 - 4
Westlandia Vr1 – VELO Vr1   2 - 0                                       

 De volgende halve finalewedstrijden staan ons te wachten (data niet nog niet bekend):

Vv Lyra Vr1 - vv Den Hoorn
Vv Maasdijk Vr1 -  Westlandia 

De winnaars van deze wedstrijden spelen de finale om de bovenstaande bokaal. Datum en locatie volgen als de finalisten bekend zijn. Contactpersoon: Chris van de Berg, e-mailadres: wojo23xw@kpnmail.nl

Samen naar een veilig leef- en sportklimaat

Bent u als vrijwilliger betrokken bij een Westlandse sportvereniging? En wilt u ook graag meer weten en meedenken en -praten over hoe we samen kunnen zorgen voor een veilige en gezonde plek waar iedereen kan sporten? Dan bent u op woensdag 29 januari van harte welkom bij de werkconferentie ‘Veilig en gezond leef(sport)klimaat in De Kiem in ’s-Gravenzande (17-22 uur). Meld u snel aan voor verschillende interessante workshops!

 Van bestuurder tot trainer, coach, vertrouwenspersoon, mensen die achter de bar staan, de communicatie verzorgen of actief zijn in een commissie, het belooft voor iedereen een boeiende avond te worden. Voormalig topsportster Yvette Broch en wethouder Pieter Varekamp doen de aftrap. Er zijn kraampjes met informatie en de workshops gaan over dingen die u vast wel herkent.

Heeft uw vereniging bijvoorbeeld gedragsregels? Spreekt u andere ouders wel eens aan als ze staan te schreeuwen tegen een scheidsrechter? Denkt u als bestuurder voldoende na over of alle mensen (ook die met een beperking) kunnen sporten bij uw vereniging? Hoe kunt u vrijwilligers boeien en (ver)binden? En hoe maakt u van uw kantine een gezonde sportkantine? Wat doet u als een minderjarige na het sporten om een biertje vraagt? Kortom: een leerzame avond.

Wilt u meer weten of wilt u het programma ontvangen? Neem dan contact op met Sabah Ikaddouren, Ontwikkelaar Sociaal Domein Gemeente Westland telefonisch of per e-mail via 06-2282 74 35 of sikaddouren@gemeentewestland.nl

Melden!!

Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen vervelende ervaringen en voorvallen delen met de KNVB.

Inzichtelijk maken en actie ondernemen

De KNVB gaat zorgvuldig om met gemelde adviezen en opmerkingen die niet spoedeisend zijn en evenmin via één van de officiële kanalen voor een tuchtzaak in aanmerking komen. Het kan bij dit meldpunt gaan om allerhande ergernissen in het amateurvoetbal; partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn, wedstrijden die net niet uit de hand lopen en meer van dit soort zaken.

Op basis van deze klachten krijgt de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk en kan waar nodig vroegtijdig ingrijpen en actie ondernemen. Denk hierbij aan het inzetten van een waarnemer of het nadrukkelijker volgen van een (veelvuldig) genoemde vereniging. Het is belangrijk om te melden.

Alle meldingen worden geregistreerd en bij ernstige of meerdere klachten, zeker in combinatie met eventuele tuchtzaken, wordt er contact opgenomen met de desbetreffende vereniging.

Vervelende ervaringen en voorvallen kunnen worden gemeld via:

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden

Weer een KNVB Interland in het Westland

Op donderdag 26 maart 2020 staat de wedstrijd Nederlands Elftal Heren O20 - Zwitserland O20 op het sportpark van FC ’s-Gravenzande op het programma. Deze vriendschappelijke wedstrijd begint om 19.00 uur.  De toegang is gratis!

Het keepersevenement John van der Meij Memorial

In 2015 moest de sportwereld in het Westland en de Regio Rijnmond afscheid nemen van John van der Meij. John was jarenlang terug te vinden in het doel als keeper en later als keeperstrainer bij diverse clubs in de Regio Westland. Een sportman in hart en nieren die wekelijks liet zien dat hij alle ballen kon stoppen. Helaas was “ALS” bij hem niet te stoppen.

Ter nagedachtenis aan John, en vele anderen die de ziekte hebben, gaan wordt door MVV’27 een Groot Keepersevenement georganiseerd op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) bij MVV ’27 in Maasland. De club waar John tot op het laatst actief voor was.

Tijdens dit evenement zal de voetbalkeeper/ster centraal staan, dus veel keepers/sters en keeperstrainers uit omgeving Regio Westland – Den Haag zullen de gehele dag actief zijn. Doel is om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor de ‘Stichting ALS Westland’ om onderzoek naar het bestrijden van deze ziekte een extra impuls te geven.

Inschrijving voor het keepersevenement John van der Meij Memorial is vanaf 1 februari 2020 mogelijk via de site van MVV ’27, https://www.mvv27.nl/john-van-der-meij-memorial/

Bestuur mutaties verenigingen

In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.

Volgende vergaderingen met een afgesproken locatie is:
24 februari 2020 bij Sc Monster.

Wij zijn nog op zoek naar vergaderlocaties voor de volgende data: 30 maart 2020; 20 april 2020 en 1 juni 2020.
Graag aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging. 

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.), mailadres:  fevowest@caiway.net

Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website:
www.fevowest.com; Facebook: www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.33              november 2019


Felicitaties
Wij feliciteren KMD met de behaalde periodetitel in de derde klasse B op zaterdag 9 november jl.!

FeVoWest Vrouwen Cup 2019-2020
De loting voor de FeVoWest Vrouwen Cup 2019-2020 heeft onlangs plaatsgevonden in de bestuurskamer van vv Lyra. Dit seizoen nemen acht van de zestien bij FeVoWest aangesloten verenigingen deel aan dit toernooi met een vrouwenelftal.
Bekerhouder SC Monster heeft om personele redenen dit seizoen niet ingeschreven. De loting werd verricht door Piet Roels, penningmeester van de FeVoWest, zie de foto, en leverde het onderstaande resultaat op:

1. Naaldwijk VR- Lyra VR (speeldatum: 3  december 2019)
2. sv Den Hoorn VR – FC ‘s-Gravenzande VR
De winnaars van deze ontmoetingen treffen elkaar in de halve finale.

3. KMD VR – Maasdijk VR
4. Westlandia VR – Velo VR
De winnaars van deze ontmoetingen treffen elkaar in de halve finale.

De eerste wedstrijden worden gespeeld tussen 18 november – 9 december 2019. Onder de paraplu van FeVoWest is de organisatie opnieuw in handen van William Vincent en Chris van den Berg.
De deelnemende verenigingen worden verzocht om z.s.m. na afloop de uitslag, het  doelpuntenverloop en de makers door te geven aan FeVoWest t.b.v. onze website en publicaties elders.

Wedstrijden Westlands Elftal in 2020
Het is de FeVoWest  weer gelukt om  twee wedstrijden voor het Westlands Elftal af te spreken. Het betreft de volgende wedstrijden:
Zaterdag 25 juli 2020 om 14:30 uur is derde divisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk opnieuw de tegenstander voor het keuzeteam van trainer Johan Voskamp.
Dinsdag 28 juli 2020 om 20:00 uur speelt het elftal van Johan Voskamp tegen tweede divisionist Quick Boys in Katwijk , dat onder leiding staat van Edwin Grunholz, de oud-trainer van Westlandia.

Na deze twee wedstrijden neemt Johan Voskamp na bijna 17,5 jaar afscheid als trainer van het Westlands Elftal.  De eerste wedstrijd met dit elftal onder zijn leiding was op 26 februari 2003. Het was de wedstrijd Westlands Elftal tegen ’s-Gravenzande SV.

Informatie aanpak risicoverenigingen en melden
Van Louise Vonk van de KNVB ontvingen wij de onderstaande informatie om te delen met de aangesloten verenigingen.

Fases van het risico-aanpaktraject
Het traject van het vervolgproces van de risicoaanpak kent fases. Het gaat hierbij om het monitoren, duiden, sturen en straffen. Verenigingen die aanzienlijk progressie hebben geboekt en gedurende het traject zijn opgebloeid worden niet meer aangemerkt als potentieel risicogeval. Andere clubs hebben langer de tijd nodig of kunnen in het uiterste geval worden uitgesloten.

Monitoren
Het proces begint bij het monitoren van waar en bij welke verenigingen er zaken aan de orde zijn. Elk weekend ontvangt de KNVB uit verschillende hoeken signalen en feedback. Denk hierbij aan clubvertegenwoordigers, toeschouwers, spelers, KNVB-officials, verenigingsadviseurs en andere betrokkenen. Bij het monitoren van deze input gaat de KNVB zeer zorgvuldig te werk. Verschillende zaken worden meegenomen, zoals de ernst van de melding, mogelijke open tuchtzaken en punten van gesloten tuchtzaken. De KNVB bepaalt vervolgens wat de vervolgactie gaat worden. Bij een combinatie van (te) veel tuchtzaken en/of meldingen komt een vereniging in de aanpak risicovereniging en gaan we een duiden gesprek aan.

Om een goed overzicht te krijgen van de harde (tuchtzaken) als zachte kant (meldingen) hebben we jullie hulp nodig en vragen we vervelende ervaringen bij ons te melden.

Melden!!
Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen vervelende ervaringen en voorvallen delen met de KNVB.

Inzichtelijk maken en actie ondernemen
De KNVB gaat zorgvuldig om met gemelde adviezen en opmerkingen die niet spoedeisend zijn en evenmin via één van de officiële kanalen voor een tuchtzaak in aanmerking komen. Het kan bij dit meldpunt gaan om allerhande ergernissen in het amateurvoetbal; partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn, wedstrijden die net niet uit de hand lopen en meer van dit soort zaken.

Op basis van deze klachten krijgt de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk en kan waar nodig vroegtijdig ingrijpen en actie ondernemen. Denk hierbij aan het inzetten van een waarnemer of het nadrukkelijker volgen van een (veelvuldig) genoemde vereniging. Het is belangrijk om te melden.
Alle meldingen worden geregistreerd en bij ernstige of meerdere klachten, zeker in combinatie met eventuele tuchtzaken, wordt er contact opgenomen met de desbetreffende vereniging.

Vervelende ervaringen en voorvallen kunnen worden gemeld via:
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden

Walking Football

Deze uitnodiging is bedoeld voor alle Walking Footballers en verenigingen die geïnteresseerd zijn om Walking Football op te starten.
Het Walking Football groeit als kool. Steeds meer sportieve ouderen vanaf 60 jaar weten de weg naar het voetbalveld te vinden om met elkaar een balletje te trappen.
Op vrijdag 13 december aanstaande gaan we met Walking Footballers en geïnteresseerde verenigingen in gesprek gaan over allerlei onderwerpen en aspecten van het Walking Football. Doel is in de eerste plaats om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de huidige stand van zaken. Ervaringen uitwisselen en kennis delen. Ook gaan we de bijeenkomsten gebruiken om met elkaar te bespreken wat we er met elkaar aan kunnen doen om nog meer ouderen (vrouwen en mannen!) van het spelletje te laten genieten.

Wie zijn er welkom?
De bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Actieve Walking Footballers

  • Contactpersoon vereniging met Walking Football

  • Geïnteresseerde verenigingen die plannen hebben om met Walking Football te starten.

Wat gaan we doen?

De bijeenkomst gaan we gebruiken om de behoeften van de deelnemers in beeld te krijgen.

  • Hoe wordt Walking Football op dit moment ervaren?

  • Wat kan er veranderd of verbeterd worden?

  • Hoe wordt er gedacht over het organiseren van meer activiteiten naast de eigen trainingen?

  • Kunnen we met elkaar een goede jaarkalender maken met alle activiteiten en toernooien

  • Wat is de behoefte rond het opleiden van trainers en spelbegeleiders/scheidsrechters?

  • Wat kunnen we met elkaar doen om nog meer verenigingen te bewegen Walking Football aan te bieden?

Kortom, voldoende onderwerpen voor een leuke, interactieve middag.

 Verzoek

Deel deze save the date met de deelnemers aan Walking Football bij jouw club. Vraag of ook zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om eens met een groep ervaringsdeskundigen te praten over de verdere ontwikkeling van het product.

Iedere Walking Footballer kan zich aanmelden door een mail te sturen naar jozef.vandervooren@knvb.nl  Graag met vermelding van naam en de naam van de vereniging.

De aanmeldingen willen we graag uiterlijk 1 december ontvangen. Iedereen die zich aanmeldt ontvangt later nog een persoonlijke uitnodiging.

 
Louisse Vonk

Verenigingsadviseur KNVB


Teruggave energiebelasting
Van Energie Excellent ontvingen wij het volgende bericht:
Het boekjaar komt alweer bijna ten einde, nu is het zo dat als wij voor clubs nog een aanvraag terugvorderen energiebelasting willen doen. Dan dienen wij dit te doen voor 15 december om de verjaringstermijn van 2014 voor te zijn.
Is de behoefte vanuit de clubs er nog dat wij de mogelijkheden verder onderzoeken en indien mogelijk ook de resultaten proberen te realiseren?

Interlands KNVB in het Westland
Na de interlandwedstrijden van de MO19 bij FC ’s-Gravenzande worden deze week weer twee interlands op deze locatie in het Westland gespeeld.  Zaterdag 16 november jl. speelden Tsjechië JO19 en Mexico JO19 al tegen elkaar. Dinsdag 19 november om 19.00 uur staat de wedstrijd Nederland JO19 tegen Mexico JO19 op het programma. De toegang is gratis!

Bestuur mutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.

Volgende vergaderingen met een afgesproken locatie zijn:
Op 2 december 2019 bij MVV’27 en op 17 februari 2020 bij SC Monster.

Wij zijn nog op zoek naar vergaderlocaties voor de volgende data: 13 januari 2020; 23 maart 2020; 20 april 2020 en 1 juni 2020.
Graag aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net


Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.), mailadres:  
fevowest@caiway.net

 

Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website:
www.fevowest.com; Facebook: www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr. 32              oktober 2019

Overlijden Joop van Mil
Het bestuur van FeVoWest condoleert de familie van Mil met het overlijden van Joop van Mil op 18 september jl.. Met trots draagt het Westlands Elftal de sponsornaam ‘De Tuinderij’ op het shirt.
Wij blijven hem herinneren als een inspirerend en sociaal mens. Zijn visie en inzet kunnen een voorbeeld zijn voor velen.
Wij zijn nog steeds heel blij met de warme belangstelling die hij voor FeVoWest heeft getoond. Hierdoor kunnen wij het voetbal in Westland en Midden Delfland ondersteunen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit trieste verlies.

Uitnodiging deelname vrouwen voetbaltoernooi FeVoWest, 2019-2020

In het seizoen 2019-2020 organiseert FeVoWest weer een toernooi voor de vrouwenelftallen van de aangesloten verenigingen. We gaan er vanuit dat de FeVoWest verenigingen, met een vrouwenelftal, allen inschrijven. Het belooft opnieuw, net als de afgelopen twee jaar, een mooi toernooi te worden met sportieve wedstrijden. Vanuit de organisatie doen wij er alles aan om het toernooi goed te laten verlopen met als afsluiting een mooie finaledag. Het vorig seizoen was SC Monster de winnaar van dit toernooi.

Wij willen uiterlijk begin november 2019 starten met de wedstrijden, bij voorkeur met twee poules. Binnen het te maken wedstrijdschema is het natuurlijk altijd mogelijk, in onderling overleg, de speeldatum te verschuiven.
Wij zien met belangstelling uw inschrijving z.s.m. tegemoet. De inschrijving sluit op 15 oktober 2019. De loting vindt kort na deze datum plaats. Het wedstrijdschema en reglement volgen na de loting en krijgt u toegezonden.
Voor de winnaar is er naast een nieuwe grote wisselbeker ook een geldbedrag beschikbaar.

Uw aanmelding kunt u sturen naar
fevowest@caiway.net
Namens de FeVoWest Vrouwen Cup organisatie, Chris van de Berg en William Vincent

Geslaagde thema-avond FeVoWest
Maandag 7 oktober jl. werd door het bestuur van FeVoWest (Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland) een bijeenkomst georganiseerd voor de zestien aangesloten verenigingen in het clubgebouw van Lyra.
Vijfentwintig, voornamelijk bestuursleden, waren aanwezig op deze thema-avond in De Lier.

Op de agenda stonden een aantal interessante en leerzame onderwerpen voor de aanwezigen.

Allereerst werd door Eric in ’t Veld  (voorzitter St. Beheer)  en André Boekestijn (penningmeester St. Beheer) een presentatie  gegeven over de brand in het clubgebouw bij Lyra, op 10 april 2019. Hoe is deze ontstaan, hoe is de afhandeling verlopen en wat zijn achteraf de leerpunten voor Lyra, maar zeker ook voor andere sportverenigingen. De afhandeling van de schade loopt nog. Preventief kan veel worden ondernomen om dit leed te voorkomen!

Hierna volgde een presentatie van Nico van der Knaap, voorzitter FeVoWest, over de beschikbare verzekeringen voor sportverenigingen. Wat moet, wat willen we, wat hebben we nodig en wat is er in verzekeringsland voor de sportverenigingen beschikbaar? Al dan niet via de KNVB.

Na de pauze werd een presentatie gegeven door het organisatiecomité van de Flynth Westland Cup, een toernooi dat al jarenlang vanuit VV Naaldwijk wordt georganiseerd. Teruggekeken werd eerst naar het afgelopen toernooi, dat moeizaam verliep door het terugtrekken van verenigingen en de vele verzoeken voor het uitstellen en verzetten van wedstrijden. Het comité sprak de wens uit dat het komende 48e toernooi, met dertien elftallen van vooral Westlandse verenigingen, weer een succes gaat worden. Inschrijven is ook meedoen! De loting vindt binnenkort plaats en meer informatie volgt vanuit de organisatie.

Terugblik wedstrijden Westlands elftal in 2019
Zaterdag 27 juli 2019 speelde het Westlands elftal in Naaldwijk een leuke en vermakelijke wedstrijd voor ruim 500 toeschouwers tegen het zondag elftal van Westlandia, spelend in de derde divisie. Het was een wedstrijd waarin liefst acht doelpunten vielen, waarvan een aantal zeer fraaie treffers. In deze wedstrijd werd ook afscheid genomen door Westlandia van Marco van der Knaap en Danny Bijl. Na een uur spelen gingen verlieten zij met applaus en bloemen het veld, waarbij beide elftallen een erehaag vormden.
Brutaal nam het Westlands elftal in de eerste twintig minuten met 0-2 de leiding via treffers van Tom van Veen (Honselersdijk) en Patrick Triep  (FC ’s-Gravenzande). Nog voor de pauze deed Westlandia, waar oud-prof Edouard Duplan meespeelde in de eerste helft, iets terug. Marco van der Knaap passeerde vanaf de elfmeterstip doelman Vincent Madern van HVC’10.
Na de thee scoorde Roy van der Sar al snel de gelijkmaker, maar nam het Westlands elftal opnieuw de leiding via een fraaie kopbal van Wesley Vollebregt (Verburch). Opnieuw kwam Westlandia langszij, nu via een treffer van Roy van Beek. Nadien kreeg het Westlands elftal de kans om opnieuw de leiding te nemen. Scheidsrechter Andrew Westenbroek wees naar de stip, maar Tom van Veen zag zijn schot gekeerd door doelman Rodney Jansen. In de slotfase haalde Westlandia toch de winst binnen via twee treffers van Desly Bransen en stond na 90 minuten een eindstand van 5-3 op het scorebord.

Dinsdag 30 juli 2019 speelde het Westlands Elftal haar tweede wedstrijd en laatste wedstrijd in 2019. In Wateringen toonde KMD zich, met ruim 250 toeschouwers langs de lijn, een prima gastheer voor het elftal van Johan Voskamp en de aanwezige bestuursleden van de aangesloten zestien verenigingen bij FeVoWest.
Het naar de Derde Divisie gedegradeerde bvv Barendrecht verloor de wedstrijd met 4-1. Sinds lang weer eens een overwinning voor het Westlands Elftal, dat dit seizoen voor het eerst tegen twee amateurelftallen speelde en niet zoals in voorgaande jaren tegen een bvo. Wedstrijden die voor het bestuur van FeVoWest verliesgevend waren. Het elftal kwam, net als zaterdag tegen Westlandia, zondag, nu zelf ook aan voetballen toe en maakte in deze twee wedstrijden reclame voor het Westlands voetbal.
Voor de wedstrijd nam het bestuur van FeVoWest afscheid van twee spelers, die voor de laatste maal in actie kwamen voor het Westlands Elftal, Marko van der Knaap en Danny Bijl. Afgelopen zaterdag waren zij al door Westlandia gehuldigd. Nu ontvingen zij naast bloemen en een vaantje van FeVoWest, ook een fotocollage van hun voetbalcarrière op canvas uitgereikt. Marko van der Knaap kreeg van de voorzitter van FeVoWest, Nico van der Knaap, ook het aanbod om toe te treden tot de technische staf van het Westlands Elftal.
Net als tegen Westlandia kwam het elftal van Johan Voskamp weer goed uit de startblokken. Vince van der Knaap (Westlandia) profiteerde al in de 4e minuut van een fout in de verdediging van Barendrecht en passeerde doelman Donovan Levestone. In de 12e minuut stond de 1-1 op het scorebord. Op advies van zijn assistent Jack Koorneef, hands van Angelo Zwirs (sv Honselersdijk), legde scheidsrechter Wim Wigleven uit ‘s-Gravenzande, die afscheid nam als KNVB scheidsrechter met deze wedstrijd, de bal op de stip. Doelman Edgar Leerdam (Westlandia zon.) stopte in eerste instantie de inzet van Tim Eekman, maar in de rebound was het wel raak voor deze speler van Barendrecht. Barendrecht kwam nadien bijna aan de leiding, maar doelman Leerdam voorkwam dit met een goede reactie.
Aan de overzijde een prima combinatie tussen Ramon Ripson (VELO) en Lars van den Berg (Maasdijk/VELO), maar het schot van laatstgenoemde werd even fraai tot hoekschop verwerkt door doelman Levestone. In de 33e minuut was het toch raak voor de thuisploeg. Na een goede combinatie met Roy Vermolen (FC ‘s-Gravenzande) liet Angel Zwirs de Barendrecht doelman met een goed schot kansloos, 2-1.
Voor de pauze scoorde het Westlands Elftal nog een derde keer. Vlak voor rust kreeg het elftal een strafschop toegekend na een overtreding van Max van Dijk bij en hoekschop op Vince van der Knaap. Voor scheidsrechter Wigleven was dit aanleiding om op opnieuw een strafschop toe te kennen, nu aan het Westlands Elftal. Aanvoerder Marko van der Knaap mocht vanaf elfmeter aanleggen in zijn laatste wedstrijd en schoot de 3-1 binnen.

Bij het Westlands Elftal na rust een aantal nieuwe spelers in het veld. Patrick Triep (FC ‘s-Gravenzande), Roy van der Sar (Lyra/Westlandia), Dennis Louter (MVV’27), Ardi Luijendijk (Lyra/FC ‘s-Gravenzande), Wesley Vollebregt (Verburch) en Keke Stam (SC Monster). Barendrecht drong na rust wel aan, maar het elftal van trainer Jack van den Berg was aanvallend onmachtig.
Halverwege de tweede helft kreeg Lars van den Berg wel een goede kans, op aangeven van Tom van Veen (sv Honselersdijk), maar hij kon nog net niet de 4-1 op het scorebord zetten. Barendrecht was nadien dichtbij de aansluitende treffer, maar doelman Leerdam keerde op fraaie wijze een vrije trap. In de 66ste minuut werd het toch 4-1 voor de Westlanders door een doelpunt van Ardi Luijendijk. Na een goede combinatie scoorde hij met een fraai schot. Hierna werd niet meer gescoord. Marko van der Knaap kreeg nog wel een publiekswissel van de technische staf. Hij werd vervangen door Dylan Arbouw (KMD), die terugkeerde in het veld voor de laatste fase van de wedstrijd.

Het bestuur van FeVoWest kijkt met tevredenheid terug op de twee wedstrijden van het Westlands Elftal deze zomer. Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar. Binnenkort starten wij met de gesprekken hiervoor.

Melden incidenten

Van Louise Vonk van de KNVB vernamen wij dat het project 'weer spelen tegen' is gestopt. Wel gaan ze verder met de goede zaken die ze de afgelopen twee jaar hebben geleerd, zoals de aftrapsessies voorafgaand aan een wedstrijd of competitie.
De gemeente Westland is helaas helemaal gestopt. De gemeente Den Haag blijft wel betrokken en daarmee hebben we afgesproken dat ze ook aan de aftrapsessies hun bijdrage willen leveren.


Op de KNVB site is het volgende artikel over dit project te vinden:
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/57215/vertrouwen-herste
ld-tussen-gsc-esdo-en-vv-verburch


Het melden van incidenten blijft belangrijk!  Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie en een formulier om te kunnen melden

Het is goed om FeVoWest,
fevowest@caiway.net ook te informeren over de gedane melding, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.

Website FeVoWest

Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website. Helaas staat de link nog niet op alle websites.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Ondanks herhaalde oproepen hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’.  Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren.
Door het ontbreken van een wedstrijdsecretaris  wordt ook het organiseren van wedstrijden voor het Westlands Elftal bemoeilijkt.
Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Bestuur mutaties verenigingen

In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Volgende vergaderingen:
Op 4 november 2019 bij KMD , op 2 december bij MVV’27 en op 17 februari 2020 bij SC Monster.

Wij zijn nog op zoek naar vergaderlocaties voor de volgende data: 13 januari 2020; 23 maart 2020;
20 april 2020 en 1 juni 2020. Graag aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.), mailadres:  
fevowest@caiway.net

dinsdag 30 juli 2019

Ruime winst voor Westlands Elftal tegen Barendrecht
Link naar het verslag op Haaglanden VoetbalPrima eerste wedstrijd Westlands Elftal tegen Westlandia


Een geslaagde middag voor alle partijen: FeVoWest, Westlands Elftal en Westlandia. Marko van der Knaap verzilverde een strafschop in zijn laatste wedstrijd (701 caps) voor Westlandia. Dinsdag 30 juli zijn laatste optreden voor het Westlands Elftal op het complex van KMD tegen BVV Barendrecht. Voor de aftrap (19.30 uur) worden Van der Knaap en Danny BIjl (die eveneens stopt) in het zonnetje gezet.

Verslag Haaglanden Voetbal

Fotoreportage Haaglanden Voetbal, met dank aan Danny Ploegaert
Na een overleg eind 2018 met de voorzitters van de aangesloten verenigingen werd besloten dat het spelen tegen een BVO-elftal zonder financiële garanties vooraf niet meer wenselijk is. Het deed aan het enthousiasme van de technische staf en begeleiding niets af om in de eigen regio nu twee wedstrijden af te werken tegen derdedivisionist RKVV Westlandia en BVV Barendrecht.   Met negen debutanten in de selectie worden er door het regioteam in de aanloop naar de oefenwedstrijden tegen Westlandia (zo) en Barendrecht vier trainingen afgewerkt. Het moet naar verwachting terug zijn te zien. Zowel bij de kennismakingsavond bij hoofdsponsor De Tuinderij als tijdens de trainingen werd door trainer Johan Voskamp vooral het plezier benadrukt om met elkaar aan de slag te gaan. Als straks de competitie weer van start gaat tellen andere belangen. Nu staat het promoten van de eigen regio voorop.

Zaterdag 27 juli: Westlands Elfta-RKVV Westlandia (14.30 uur op De Hoge Bomen)
Dinsdag 30 juli: Westlands Elftal-BVV Barendrecht (19.30 uur bij KMD)


Dinsdagavond 16 juli startte de selectie van het Westlands Elftal op het complex van Westlandia in Naaldwijk met de voorbereidingen op de komende twee wedstrijden die dit jaar in het Westland worden gespeeld. Van de twintig door trainer Johan Voskamp uitgenodigde spelers waren er zeventien aanwezig bij deze eerste training. Voorafgaande aan deze eerste training feliciteerde voorzitter Nico van der Knaap van FeVoWest de spelers met hun uitverkiezing en wensten hen, en ook het kader, veel succes toe bij de komende wedstrijden.

Nog drie trainingen volgen in Naaldwijk voordat de aftrap is van de eerste wedstrijd. Een kennismakingsbijeenkomst met deze nieuwe selectie heeft al eerder plaatsgevonden. Woensdag 19 juni jl. was de spelersgroep, het kader en het bestuur van FeVoWest te gast voor een gezellige avond bij de hoofdsponsor ‘de Tuinderij’ in de Lier.

De volledige selectie luidt als volgt: Patrick Triep (FC 's-Gravenzande), Roy Vermolen (FC 's-Gravenzande), Sander Koeleman (FC 's-Gravenzande), Kay van den Bos (HVC'10), Vincent Madern (HVC'10), Dylan Arbouw (KMD), Ardi Luijendijk (Lyra), Roy van der Sar (Lyra), Lars van den Berg (Maasdijk), Dennis Louter (MVV'27), Thomas Karsten (Naaldwijk), Keke Stam (SC Monster), Angelo Zwirs (SV Honselersdijk), Tom van Veen (SV Honselersdijk), Ramon Ripson (VELO (za)), Wesley Vollebregt (Verburch), Danny Bijl (Westlandia (za), Vince van der Knaap (Westlandia (za), Edgar Leerdam (Westlandia (zo) en Marko van der Knaap (Westlandia (zo).

De eerste wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 27 juli, aanvang: 14.30 uur, tegen derde divisionist RKVV Westlandia op sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. Dit is ook de afscheidswedstrijd van Westlandia voor Marko van der Knaap. Vele jaren speelde hij bij Westlandia (zo) en in het Westlands Elftal. Deze wedstrijd staat onder leiding van Andrew Westenbroek uit Den Haag.

Vervolgens wordt op dinsdag 30 juli, aanvang 19.30 uur, gespeeld op sportpark Suydervelt, het complex van KMD in Wateringen, tegen BVV Barendrecht, een elftal dat het afgelopen seizoen degradeerde uit de tweede divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. Deze wedstrijd staat onder leiding van Wim Wigleven uit ’s-Gravenzande. De toegang bij de beide wedstrijden is gratis.

Het elftal van trainer Johan Voskamp nam het in eerdere jaren op tegen profclubs als Sparta en Excelsior Rotterdam, maar de organisatie van die duels bleek te verliesgevend te zijn. Het bestuur van de FeVoWest kijkt uit naar een prettige samenwerking met de clubs Westlandia en KMD die hun complex beschikbaar hebben gesteld voor deze wedstrijden. Bestuurs- en kaderleden van de aangesloten zestien verenigingen van FeVoWest zijn uitgenodigd om deze wedstrijden te bezoeken en zijn rond de wedstrijden welkom voor een gezellig samenzijn in de bestuurskamers van Westlandia en KMD.

Natuurlijk worden ook veel voetballiefhebbers uit het Westland en de regio verwacht langs de lijn bij deze twee wedstrijden.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)
fevowest@caiway.net 

Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website:
www.fevowest.com; Facebook: www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.31              juni 2019


Felicitaties voor …
Wij feliciteren Honselersdijk (1B)  KMD (3B), Quintus (4B) met het behalen van een periodetitel! Jammer genoeg strandden deze vereniging al vroeg in de nacompetitie. Dit lukte wel VELO zat. Zij gefeliciteerd met de promotie naar de eerste klasse.

S.V. Loosduinen
feliciteren we met het kampioenschap in 4B en de promotie naar de derde klasse. In waarschijnlijk het komende seizoen een poule met acht van de zestien aangesloten verenigingen van de FeVoWest.

FC ’s-Gravenzande
won de KNVB beker in West2. Werd vorig jaar de finale nog verloren, dit jaar werd kampioen Ter Leede in Rijswijk met 4-0 geklopt. Vorige jaar werd ook de finale van de Haaglanden Cup verloren, maar dit jaar werd ook deze bokaal gewonnen. DHC werd met 3-2 geklopt. Gefeliciteerd! K
nappe prestaties en mooie reclame voor het Westlands voetbal!

Westlandia zaterdag legde dit jaar beslag op de Flynth Westland Cup. Gefeliciteerd!

Westlandse vrouwen waren ook succesvol. SC Monster promoveerde via de nacompetitie naar de eerste klasse, VV Maasdijk naar de tweede klasse en VV Naaldwijk naar de vierde klasse met een kampioenschap. Allen gefeliciteerd!

Koninklijke onderscheidingen

De dag voor Koningsdag werden door de gemeente Westland onder andere oud scheidsrechter Cor van Elswijk uit Honselersdijk en secretaris Vincent van Dijk van FC ’s-Gravenzande verrast met een koninklijke onderscheiding. Van harte gefeliciteerd!


SC Monster wint de FeVoWest Vrouwen Cup

Dinsdagavond 21 mei streden de vrouwen van SC Monster en LYRA op sportpark Polanen om de FeVoWest Vrouwen Cup. Een competitie waaraan dit seizoen negen FeVoWest verenigingen deelnamen. Het elftal van coach Bianca Koppers, SC Monster, won deze finalewedstrijd overtuigend met 6-1.
SC Monster plaatste zich voor deze finale door in eerdere rondes met ruime cijfers te winnen van de vrouwen van Westlandia en VELO. LYRA won op weg naar de finale van de vrouwen van FC ’s-Gravenzande en de titelhouder VV Maasdijk. LYRA speelde sinds dit seizoen in de eerste klasse, en degradeerde daaruit kortgeleden. De vrouwen van Monster stonden op de tweede plaats in de tweede klasse en kunnen nog promoveren naar de eerste klasse. Het werd een mooie wedstrijd, want welk vrouwenteam is nu echt de beste in het Westland?
Onder belangstelling van vooral veel ouders werd aan de wedstrijd begonnen, die onder leiding stond van een vrouwelijke arbitraal trio. Scheidsrechter was mevrouw Van Gilst, die werd geassisteerd door de dames Plandsoen en Vaillant. In het begin van de wedstrijd waren de elftallen nog wel aan elkaar gewaagd, maar lopende de eerste helft was al snel duidelijk dat SC Monster de beter voetballende ploeg was in deze finale. In de tiende minuut namen zij dan ook de leiding via aanvoerster Larisse Krouwer. Een hoekschop verdween rechtstreeks in het doel van Lyra. SC Monster kreeg nadien meerdere kansen, maar doelvrouw Lucinde Witjes voorkwam een aantal malen een treffer. De lat bracht ook een keer redding na een fraai afstandsschot van Sasha Meijer. In de 27e minuut was het wel raak. Een voorzet van de sterk speldende Michelle Vrieling (ex ADO Den Haag) bereikte Larissa Krouwer die fraai binnenschoot.
SC Monster verzuimde nadien de score verder op te voeren en vlak voor rust voorkwam de doelvrouw van SC Monster, Sheila Benoist, op de lijn een tegentreffer. Met een 2-0 ruststand werd aan de thee begonnen.
In de tweede helft bleef SC Monster de betere ploeg, kreeg weer veel kansen, maar opnieuw was doelvrouw Witjes een sta-in-de-weg voor de voorwaartsen van SC Monster. Pas in de 70e minuut werd de stand naar 3-0 opgevoerd. Uitblinkster Michelle Vrieling schoot fraai raak.
Even kwam LYRA terug in de wedstrijd. Het was in de 80e minuut Daphne van Veldhoven die tegen scoorde, maar het slotakkoord was voor de aanvoerster van SC Monster, Britt Dijkxhoorn. Tussen de 82e en 88e minuut scoorde zij een zuivere hattrick, door doelvrouw Lucinde Witjes nog liefst driemaal te passeren. Eindstand 6-1.
Na afloop reikten secretaris Dick Hartman en penningmeester Piet Roels van de organiseerde FeVoWest de bekers uit aan de winnende en de verliezende partij en ontvingen ook de vrouwelijke scheidsrechters een aandenken aan deze finale. Dank werd uitgesproken aan gastheer SC Monster en aan de Chris van de Berg en William Vincent voor de medewerking aan het mede organiseren van  dit vrouwen toernooi van FeVoWest.
Een smetje op de finale was wel dat de door FeVoWest beschikbaar gestelde wisselbeker helaas is zoekgeraakt bij VV Maasdijk. In plaats hiervan werd de beker voor de eerste prijs van het vorig jaar ingeleverd door de VV Maasdijk.

Op
www.fevowest.com zijn meer foto’s van deze wedstrijd te zien.

Selectie Westlands Elftal bekend voor twee wedstrijden deze zomer
Trainer Johan Voskamp heeft zijn selectie vrijgegeven voor het Westlands Elftal dat deze zomer tweemaal  in actie komt in het Westland.  Liefst negen debutanten zijn opgenomen in zijn selectie voor dit regio elftal.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 27 juli, aanvang:  14.30 uur, tegen derdedivisionist  RKVV Westlandia op sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. Dit is ook de afscheidswedstrijd van Marko van der Knaap. Vele jaren speelde hij bij Westlandia (zo) en in het Westlands Elftal.
Vervolgens wordt op dinsdag 30 juli, aanvang 19.30 uur, gespeeld op sportpark Suydervelt, het complex van KMD in Wateringen, tegen BVV Barendrecht, dat dit seizoen degradeerde uit de tweede divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland.
De toegang bij beide wedstrijden is gratis.
Het elftal van trainer Johan Voskamp nam het in eerdere jaren op tegen profclubs als Sparta en Excelsior Rotterdam, maar de organisatie van die duels
bleek te verliesgevend te zijn.

De volledige selectie luidt als volgt:
Patrick Triep (FC 's-Gravenzande), Roy Vermolen (FC 's-Gravenzande), Sander Koeleman (FC 's-Gravenzande), Kay van den Bos (HVC'10), Vincent Madern (HVC'10), Dylan Arbouw (KMD), Ardi Luijendijk (Lyra), Roy van der Sar (Lyra), Lars van den Berg (Maasdijk), Dennis Louter (MVV'27), Thomas Karsten (Naaldwijk), Keke Stam (SC Monster), Angelo Zwirs (SV Honselersdijk), Tom van Veen (SV Honselersdijk), Ramon Ripson (VELO (za)), Wesley Vollebregt (Verburch), Danny Bijl (Westlandia (za)), Vince van der Knaap (Westlandia (za)), Edgar Leerdam (Westlandia (zo)) en Marko van der Knaap (Westlandia (zo).
Johan Voskamp en zijn staf hadden ook Bas de Brabander (SC Monster), Frank Broos (FC 's-Gravenzande), Michael van den Bos (HVC'10) en Remco van der Knaap (Quintus) op hun lijstje staan, maar het kwartet moest zich afmelden wegens een eerder geplande vakantie.
Een kennismakingsbijeenkomst met deze nieuwe selectie heeft al plaatsgevonden. Woensdag 19 juni jl. was de spelersgroep, het kader en het bestuur van FeVoWest te gast bij onze hoofdsponsor  ‘de Tuinderij’ in de Lier. Waarvoor onze hartelijke dank aan de Tuinderij.

H
et bestuur van de FeVoWest kijkt uit naar een prettige samenwerking met de clubs Westlandia en KMD die hun complex beschikbaar hebben gesteld.
Bestuurs- en kaderleden van de aangesloten verenigingen zijn uitgenodigd om deze wedstrijden te bezoeken en zijn rond de wedstrijden welkom voor een gezellig samenzijn in de bestuurskamer van Westlandia en KMD. In de bijlage treft u de wedstrijdposter aan van deze wedstrijden voor uw website.

ADO Den Haag komt naar het Westland
ADO Den Haag komt niet spelen tegen het Westlands Elftal, maar op zaterdag 29 juni tegen en bij sv Honselersdijk. De aanvang is 14:30 uur.

Melden incidenten/projectgroep’ weer spelen tegen’.

Het melden van incidenten blijft belangrijk!  Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie en een formulier om te kunnen melden

Het is goed om FeVoWest,
fevowest@caiway.net ook te informeren over de gedane melding, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.

Website FeVoWest
Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website. Helaas staat de link nog niet op alle websites.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Ondanks herhaalde oproepen hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’.  Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren.
Door het ontbreken van een wedstrijdsecretaris  wordt ook het organiseren van wedstrijden voor het Westlands Elftal bemoeilijkt.
Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Volgende vergaderingen:
Al afgesproken data zijn: 28 oktober 201 bij KMD en 17 februari 2020 bij SC Monster

Voor het nieuwe seizoen zijn wij nog op zoek naar vergaderlocaties voor de volgende data:
19 augustus 2019; 23 september 2019; 2 december 2019; 13 januari 2020; 23 maart 2020; 20 april 2020; 1 juni 2020. Graag aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net
. Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Tot slot wensen wij u allen een prettige vakantie toe en veel succes met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.), mailadres:  fevowest@caiway.net
SC Monster wint de FeVoWest Vrouwen CupDinsdagavond 21 mei streden de vrouwen van SC Monster en LYRA op sportpark Polanen om de FeVoWest Vrouwen Cup. Een competitie waaraan dit seizoen negen FeVoWest verenigingen deelnamen. Het elftal van coach Bianca Koppers, SC Monster, won deze finalewedstrijd overtuigend met 6-1.

SC Monster plaatste zich voor deze finale door in eerdere rondes met ruime cijfers te winnen van de vrouwen van Westlandia en VELO. LYRA won op weg naar de finale van de vrouwen van FC ’s-Gravenzande en de titelhouder VV Maasdijk. LYRA speelt sinds dit seizoen in de eerste klasse, en degradeerde daaruit kortgeleden. De vrouwen van Monster staan op de tweede plaats in de tweede klasse en kunnen nog promoveren naar de eerste klasse. Het werd een mooie wedstrijd, want welk vrouwenteam is nu echt de beste in het Westland?

Onder belangstelling van vooral veel ouders werd aan de wedstrijd begonnen, die onder leiding stond van een vrouwelijke arbitraal trio. Scheidsrechter was mevrouw Van Gilst, die werd geassisteerd door de dames Plandsoen en Vaillant. In het begin van de wedstrijd waren de elftallen nog wel aan elkaar gewaagd, maar lopende de eerste helft was al snel duidelijk dat SC Monster de beter voetballende ploeg was in deze finale. In de tiende minuut namen zij dan ook de leiding via aanvoerster Britt Dijkxhoorn. Een hoekschop werd door haar bij de tweede paal binnen getikt. SC Monster kreeg nadien meerdere kansen, maar doelvrouw Lucinde Witjes voorkwam een aantal malen een treffer. De lat bracht ook een keer redding na een fraai afstandsschot van Sasha Meijer. In de 27e minuut was het wel raak. Een voorzet van de sterk speldende Michelle Vrieling (ex ADO Den Haag) bereikte Larissa Krouwer die fraai binnenschoot. SC Monster verzuimde nadien de score verder op te voeren en vlak voor rust voorkwam de doelvrouw van SC Monster, Sheila Benoist, op de lijn een tegentreffer. Met een 2-0 ruststand werd aan de thee begonnen.

In de tweede helft bleef SC Monster de betere ploeg, kreeg weer veel kansen, maar opnieuw was doelvrouw Witjes een sta-in-de-weg voor de voorwaartsen van SC Monster. Pas in de 70e minuut werd de stand naar 3-0 opgevoerd. Uitblinkster Michelle Vrieling schoot fraai raak. Even kwam LYRA terug in de wedstrijd. Het was in de 80e minuut Daphne van Veldhoven die tegen scoorde, maar het slotakkoord was voor de aanvoerster van SC Monster, Britt Dijkxhoorn. Tussen de 82e en 88e minuut scoorde zij een zuivere hattrick, door doelvrouw Lucinde Witjes nog liefst driemaal te passeren. Eindstand 6-1.

Na afloop reikten secretaris Dick Hartman en penningmeester Piet Roels van de organiseerde FeVoWest de bekers uit aan de winnende en de verliezende partij en ontvingen ook de vrouwelijke scheidsrechters een aandenken aan deze finale. Dank werd uitgesproken aan gastheer SC Monster en aan de Chris van de Berg en William Vincent voor de medewerking aan het mede organiseren van dit vrouwen toernooi van FeVoWest.

Een smetje op de finale was wel dat de door FeVoWest beschikbaar gestelde wisselbeker helaas is zoekgeraakt bij VV Maasdijk. In plaats hiervan werd de beker voor de eerste prijs van het vorig jaar ingeleverd door de VV Maasdijk.
Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com; Facebook:
www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr. 30              april 2019

Verslag ALV 2019, 18 maart bij Quintus
Maandagvond 18 maart jl. vond bij Quintus in Kwintsheul de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland. Van deze federatie maken verder ook HVC’10 en S.V. Loosduinen al jarenlang lid van uit. Het was voor de 67e keer dat de aangesloten verenigingen bijeen kwamen. Vertegenwoordigers van de veertien, van de zestien aangesloten verenigingen, waren aanwezig bij deze vergadering. Helaas ontbraken de handtekeningen van de vertegenwoordigers van sv Den Hoorn en Schipluiden op de presentielijst. Aanwezig waren ook de wethouder Sport van de gemeente Westland, de heer P. (Pieter) Varekamp,  en de wethouder Sport van de gemeente Midden-Delfland, mevrouw W. (Wendy) Renzen – van Leeuwen. Evenals oud-bestuursleden van FeVoWest, kader van het Westlands elftal en vertegenwoordigers van de KNVB.

In een recordtempo werden de agendapunten doorgenomen. Sinds 2016 vergadert het bestuur bestaande uit voorzitter Nico van der Knaap, secretaris Dick Hartman en penningmeester Piet Roels regelmatig met en bij de aangesloten verenigingen, daarom ook konden de agendapunten snel worden afgehandeld.

Na een overleg met de voorzitters eind 2018
Besloten werd al besloten dat het spelen tegen een BVO-elftal zonder financiële garanties vooraf niet meer wenselijk is. Gezamenlijk werd toen besloten om op zoek te gaan naar een tegenstander uit de 2e of 3e divisie te zoeken of een “jong’” BVO-team. Alle verenigingen die hieraan voldeden zijn door het bestuur van FeVoWest de afgelopen periode hiervoor benaderd. Met als uitkomst dat het Westlands elftal dit jaar twee wedstrijden gaat spelen.

Zaterdag 27 juli 2019 is derdedivisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk de tegenstander voor het keuzeteam van trainer Johan Voskamp.
Dinsdag 30 juli 2019 speelt het elftal van Voskamp op het complex van KMD in Wateringen tegen de amateurs van tweededivisionist Barendrecht.

De Vrouwencompetitie van FeVoWest leverde het afgelopen jaar VV Maasdijk als winnaar op. Dit jaar gaat de finale tussen Lyra en Sc Monster. Datum en locatie worden binnenkort bekend gemaakt. Door het ontbreken van een wedstrijd secreties kon helaas weer geen jeugdtoernooi worden georganiseerd.

Bij de bestuursverkiezing was voorzitter Nico van der Knaap aftredend, maar herkiesbaar. Hij werd in zijn functie herkozen voor de komende drie jaar, maar voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ werd nog steeds geen geschikte kandidaten gevonden. De financiën van de federatie werd door de leden in orde bevonden, met dank aan penningmeester Piet Roels.

Bij de rondvraag kwamen ook nog verschillende onderwerpen ter sprake: het G-Voetbal in het Westland, de ‘groen’ club van de KNVB, oer de mogelijkheden voor energie besparing bij de sportverenigingen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te brengen. Wethouder Pieter Varekamp van de gemeente Westland zegde toe hiervoor het infinitief voor een overleg met de clubs te nemen. Aandacht voor de opleiding voor (nieuwe) bestuursleden van de verenigingen bij de KNVB die binnenkort in onze regio van start gaat. Een gezamenlijke cursus voor jeugdscheidsrechters en pupillentrainers. De wijzigingen in de BTW vrijstellingen, die sinds kort zijn omgezet naar een subsidieregeling, waarvoor een aanvraag voor subsidie ook kan worden gedaan in samenwerking met een andere vereniging(en) om te komen tot een gezamenlijk bedrag minimaal €25.000,00.
Tot slot deelde het bestuur nog mede dat gewerkt wordt samen met de KNVB en FC ’s-Gravenzande aan een Westlands Voetbal symposium aan het begin van het komende seizoen. Meer informatie volgt later.
Na de pauze gaf Ron Veenendaal, als voorzitter van de KNVB commissie “monitoring en aanpak risicoverenigingen”, een prestentatie over dit onderwerp voor de aanwezigen. Hieruit kwam naar voren dat de KNVB tot op heden te weinig deed aan meldingen die her en der binnenkwamen en aan dossiervorming en monitoring van de risicoverengingen en daardoor ook niet daadkrachtig genoeg kon optreden tegen bijvoorbeeld het uit de competitie nemen van elftallen/verenigingen.
Voor een nieuwe aanpak is gekozen door met een malussysteem, met strafpunten voor hoge straffen en excessen, een beter beeld te krijgen voor een integrale aanpak van bepaalde verenigingen, wat een grote wens is van veel verenigingen. In beleidstermen uitgedrukt: duiden, sturen en straffen.
Medewerking van ook de FeVoWest verenigingen wordt gevraagd om voor de monitoring van risicoverenigingen vooral de incidenten en excessen, en met name ook wangedrag dat vaak niet op het wedstrijdformulier terecht komt, te blijven melden bij de KNVB via het meldpunt ’wanordelijkheden’ Via deze link: https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden is een apart webformulier op de KNVB website te vinden. Met deze betere registratie krijgt de KNVB een nog beter inzicht op het wangedrag in en rondom de velden en ook een betere dossiervorming bij het aansturen en straffen van elftallen/verenigingen bij regelmatig voortkomend wangedrag van spelers, kaderleden, ouders en toeschouwers..
Helaas is de laatste weken weer gebleken dat er nog genoeg werk te doen is om de incidenten op en rond de velden terug te brengen tot een minimum. Hierbij is de hulp en medewerking van alle verenigingen ook gewenst.

Volgend jaar vindt de jaarvergadering van FeVoWest plaats bij LYRA in de Lier.

De notulen van deze vergadering volgen later.

De actiepunten voor FeVoWest uit deze vergadering zijn:
- Een gezamenlijke cursus voor jeugdscheidsrechters en pupillentrainers. Indien verenigingen hiervan gebruik willen maken ontvangt FeVoWest hier graag een opgave van.
- De wijzigingen in de BTW vrijstellingen, die sinds kort zijn omgezet naar een subsidieregeling, waarvoor een aanvraag voor subsidie ook kan worden gedaan in samenwerking met een andere vereniging(en) om te komen tot een gezamenlijk bedrag minimaal €25.000,00. Het grensbedrag om subsidie te kunnen ontvangen. Indien een vereniging hiervan gebruik wil maken, maar daarbij nog een andere vereniging zoekt, ontvangt FeVoWest hier graag een opgave van.
- FeVoWest gaat de mogelijkheden om te komen tot een Westlands Vrouwenelftal onderzoeken. Ideeën hiervoor zijn welkom.

Super Cup voor Vrouwen tussen Maasdijk en Lyra

Dinsdag 23 april a.s. spelen Maasdijk VR-1 en LYRA VR-1 tegen elkaar om de SUPER CUP voor vrouwen in  het Westland. Deze wedstrijd wordt gespeeld op sportpark de Zweth van LYRA, de aanvang is 20.00 uur.

Website FeVoWest
Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website. Helaas staat de link nog niet op alle websites.

Energie Excellent
Graag nogmaals de aandacht voor het onderstaande bericht van Energie Excellent uit januari 2019:

Ter ondersteuning van de informatie wil kort uiteenzetten waar Energie Excellent voor staat :
Het ontzorgen van ondernemers (in dit geval voetbalclubs) op het gebied van Energie. Dat ontzorgen gaat gepaard met het verlagen van de energiekosten. Door uw energieverbruik grondig te analyseren, maken wij voor u inzichtelijk welke besparingsmogelijkheden u op dit terrein kunt doorvoeren, bijvoorbeeld in de meetkosten, scherpe leveringstarieven door collectieve inkoop en het terugvorderen van energiebelasting. Daarbij nemen wij het contractbeheer met uw energieleverancier voor u waar en controleren wij de facturen. Kortom; volledige ontzorging met maximaal resultaat!
Voor wat betreft de initiële vraag, “wat levert gezamenlijke inkoop op voor de voetbalclubs” gaan wij graag de uitdaging aan. Om inzichtelijk te maken wat wij zouden kunnen betekenen voor de FEVO West clubs, verzoeken wij vriendelijk om van alle clubs de meest recente jaarafrekening en (indien beschikbaar) de leveringsovereenkomst van uw huidige leverancier, bij voorkeur per e-mail, naar ons toe te sturen, zodat wij kunnen bekijken welke mogelijkheden er voor de clubs zijn.

Voor wat betreft het terugvorderen van Energiebelasting hebben wij u gisteren de contracten meegegeven voor de clubs waar wij denken dat er mogelijkheden liggen voor teruggave van de energiebelasting. Als wij van de clubs die interesse hebben het formulier terug mogen ontvangen gaan we ook daarmee aan de slag. (De betreffende clubs zijn door FeVoWest geïnformeerd)

Mochten er vragen zijn kan er ook altijd even telefonisch contact met mij worden opgenomen via de onderstaande telefoonnummers

Jesse van Onselen, Accountmanager

Energie Excellent                             |  +31(0)70 – 204 5002
Laan van Nieuw Oost-Indië 16    |  +31(0)6- 45 11 17 14
2593 BT Den-Haag                            |  www.eabexcellent.nl

http://www.erkendadviesbureau.nl/class/2855160513023541/index.php

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Ondanks herhaalde oproepen hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’. Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren. Door het ontbreken van een wedstrijdsecretaris wordt ook het organiseren van wedstrijden voor het Westlands Elftal bemoeilijkt.
Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.

Volgende bestuursvergaderingen van FeVoWest:
Maandag 3 juni bij HVC’10.

Wij zoeken nog op zoek naar vergaderlocaties voor de volgende data het komende seizoen:
19 augustus 2019; 23 september 2019; 2 december 2019; 13 januari 2020; 23 maart 2020;
20 april 2020; 1 juni 2020. Opgaven graag via fevowest@caiway.net
Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)
Mailadres: fevowest@caiway.net

FeVoWest in de media na de jaarvergadering van maandag 18 maart
Bron AD Westland van donderdag 21-03-2019Bron: Groot Westland van woensdag 20-03-2019


Door FeVoWest verzonden persbericht na de ledenvergadering van 18 maart 2019:

PERSBERICHT


s-Gravenzande, 19 maart 2019

Maandagvond 18 maart jl. vond bij Quintus in Kwintsheul de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland. Van deze federatie maken verder ook HVC’10 en S.V. Loosduinen al jarenlang lid van uit. Het was voor de 67e keer dat de aangesloten verenigingen bijeen kwamen. Vertegenwoordigers van de veertien, van de zestien aangesloten verenigingen, waren aanwezig bij deze vergadering. Helaas ontbraken de handtekeningen van de vertegenwoordigers van sv Den Hoorn en Schipluiden op de presentielijst. Aanwezig waren ook de wethouder Sport van de gemeente Westland, de heer P. (Pieter) Varekamp,  en de wethouder Sport van de gemeente Midden-Delfland, mevrouw W. (Wendy) Renzen – van Leeuwen. Evenals oud-bestuursleden van FeVoWest, kader van het Westlands elftal en vertegenwoordigers van de KNVB.

In een recordtempo werden de agendapunten doorgenomen. Sinds 2016 vergadert het bestuur bestaande uit voorzitter Nico van der Knaap, secretaris Dick Hartman en penningmeester Piet Roels regelmatig met en bij de aangesloten verenigingen, daarom ook konden de agendapunten snel worden afgehandeld.

Na contacten met diverse regio BVO’s werd een wedstrijd in juli 2018 door het Westlands Elftal een wedstrijd gespeeld tegen Excelsior Rotterdam. Deze wedstrijd werd gehouden op het terrein van RKVV Westlandia. Sportief gezien was deze wedstrijd een succes voor spelers en begeleiding. Ook het publiek kreeg een geanimeerde wedstrijd te zien. Financieel gezien werd het, ondanks de ruimhartige medewerking van Westlandia en enkele van haar sponsors, een teleurstelling. De technische staf, de spelers en de aangesloten verenigingen wensten toch voor een voorzetting van het Westlands elftal. Positief ook voor de uitstraling van het voetbal in het Westland en Midden Delfland.

Besloten werd al eerder dat het spelen tegen een BVO-elftal zonder financiële garanties vooraf niet meer wenselijk is. Gezamenlijk werd ook besloten om op zoek te gaan naar een tegenstander uit de 2e of 3e divisie te zoeken of een “jong’” BVO-team. Alle verenigingen die hieraan voldeden zijn door het bestuur van FeVoWest de afgelopen periode hiervoor benaderd. Met als uitkomst dat het Westlands elftal dit jaar twee wedstrijden gaat spelen. Zaterdag 27 juli 2019 is derdedivisionist RKVV Westlandia, zondag, in Naaldwijk de tegenstander voor het keuzeteam van trainer Johan Voskamp. Dinsdag 30 juli 2019 speelt het elftal van Voskamp op het complex van KMD in Wateringen tegen de amateurs van tweededivisionist Barendrecht. Door de vergadering werd op voorstel van het bestuur van FeVoWest besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om ook weer te gaan spelen met een Westlands Vrouwenelftal.

De Vrouwencompetitie van FeVoWest leverde het afgelopen jaar VV Maasdijk als winnaar op. Dit jaar gaat de finale tussen Lyra en Sc Monster. Datum en locatie worden binnenkort bekend gemaakt. Dor het ontbreken van een wedstrijd secreties kon helaas weer geen jeugdtoernooi worden georganiseerd.

Bij de bestuursverkiezing was voorzitter Nico van der Knaap aftreedbaar, maar herkiesbaar. Hij werd in zijn functie herkozen voor de komende drie jaar, maar voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ werd nog steeds geen geschikte kandidaten gevonden. De financiën van de federatie werd door de leden in orde bevonden, met dank aan penningmeester Piet Roels.

Bij de rondvraag kwamen ook nog de volgende onderwerpen ter sprake: G-Voetbal in het Westland, nu bij drie verenigingen, wat voorlopig voldoende is voor de KNVB, maar mogelijk kan vanuit FeVoWest een toernooi worden georganiseerd voor de spelers? De ‘groen’ club van de KNVB. Over de mogelijkheden voor energie besparing bij de sportverenigingen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te brengen. Wethouder  Varekamp van de gemeente Westland zegde toe hiervoor het infinitief voor een overleg met de clubs te nemen. Aandacht voor de opleiding voor (nieuwe) bestuursleden van de verenigingen bij de KNVB die binnenkort in onze regio van start gaat. Een gezamenlijke cursus voor jeugdscheidsrechters en pupillentrainers. Een inventarisatie vindt vanuit FeVoWest plaats. De wijzigingen in de BTW vrijstellingen, die sinds kort zijn omgezet naar een subsidieregeling, waarvoor een aanvraag voor subsidie ook kan worden gedaan in samenwerking met een andere vereniging(en) om te komen tot een gezamenlijk bedrag minimaal €25.000,00. Het grensbedrag om subsidie te kunnen ontvangen. Ook dit gaat FeVoWest inventariseren.
Tot slot deelde het bestuur nog mede dat gewerkt wordt samen met de KNVB en FC ’s-Gravenzande aan een Westlands Voetbal symposium aan het begin van het komende seizoen en vroeg het aandacht voor de spelregelavond met bvo scheidsrechter Martin van den Kerkhof, in de Haagse Sportcampus, maandag 25 maart a.s., georganiseerd in samenwerking met de Haagse Norm en FeVoWest voor scheidsrechters, trainers en overige geïnteresseerden.

Samen met de KNVB,  het project “De Haagse Norm”, de gemeenten Den Haag en Westland en ook  FeVoWest, zijn in de projectgroep ‘weer spelen tegen’ in de afgelopen twee jaar meldingen van agressie en ongewenst gedrag besproken. Dit project is inmiddels geëvolueerd naar een meer landelijke aanpak door de KNVB. De KNVB heeft deze aanpak nu ondergebracht in een commissie “monitoring en aanpak risicoverenigingen” die onder leiding staat van Ron Veenendaal. Na de pauze gaf hij, als voorzitter van deze KNVB commissie , een prestentatie over dit onderwerp voor de aanwezigen. Hieruit kwam naar voren dat de KNVB tot op heden te weinig deed aan meldingen die her en der binnenkwamen en aan dossiervorming en monitoring van de risicoverengingen en daardoor ook niet daadkrachtig genoeg kon optreden tegen bijvoorbeeld het uit de competitie nemen van verenigingen. Voor een nieuwe aanpak is gekozen door met een malussysteem, met strafpunten voor hoge straffen en excessen, een beter beeld te krijgen voor een integrale aanpak van bepaalde verenigingen, wat een grote wens is van veel verenigingen. In beleidstermen uitgedrukt: duiden, sturen en straffen.
Medewerking van ook de FeVoWest verenigingen wordt gevraagd om voor de monitoring van risicoverenigingen vooral de incidenten en excessen, en met name ook wangedrag dat vaak niet op het wedstrijdformulier terecht komt, te blijven melden bij de KNVB via het meldpunt ’wanordelijkheden’ en het mailadres respect@knvb.nl en binnenkort via een apart webformulier op de KNVB website dat nog in de maak is. Met deze betere registratie krijgt de KNVB een nog beter inzicht op het wangedrag in en rondom de velden en ook een betere dossiervorming bij het aansturen en straffen van elftallen/verenigingen bij regelmatig voortkomend wangedrag van spelers, kaderleden, ouders en toeschouwers. Daarnaast wordt het korps van KNVB waarnemers beter opgeleid, geïnstrueerd en aangestuurd en ook verder uitgebreid. Meer informatie volgt binnenkort nog voor de verenigingen vanuit de KNVB over deze nieuwe aanpak.
Helaas is de laatste weken weer gebleken dat er nog genoeg werk te doen is om de incidenten op en rond de velden terug te brengen tot een minimum. Hierbij is de hulp en medewerking van alle verenigingen ook gewenst.

Volgend jaar vindt de jaarvergadering van FeVoWest plaats bij LYRA in de Lier.
Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com; Facebook:
www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.29              februari/maart 2019


Algemene Ledenvergadering 2019
Op maandag 18 maart a.s. vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Ditmaal in het clubgebouw van Quintus in Kwintsheul, aanvang: 20:00 uur.

Tijdens de vergadering voor de pauze wordt er onder meer gesproken over de financiën (inclusief begroting), het Westlands Elftal en de samenstelling van het bestuur. Alleen voorzitter
Nico van der Knaap is statutair aftredend en stelt zich voor een nieuwe periode herkiesbaar.
We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid wedstrijdzaken.

Na de pauze vindt er een presentatie plaats van KNVB-medewerker Ron Veenendaal, die spreekt over de monitoring en aanpak van zogeheten risicoverenigingen.
De vergaderstukken zijn op 1 maart jl. door de secretaris rondgestuurd. Vertegenwoordiging van alle aangesloten verenigingen wordt op prijs gesteld!

Verslag bijeenkomst secretarissen 4 maart jl.
In navolging op de bijeenkomsten over de excessen op de velden, met de penningmeesters  en de jeugdvoorzitters vond op maandag 4 maart jl.  een bijeenkomst plaats met de secretarissen van de aangesloten verenigingen met als onderwerp effectief vergaderen’.
Aanwezig in de bestuurskamer van KMD  waren de secretarissen van negen van de zestien aangesloten verenigingen, waaronder drie vrouwelijke secretarissen. Vlak voor de bijeenkomst meldden zich helaas twee verenigingen nog af.
Van een aantal verenigingen werd ook geen reactie vernomen op de uitnodiging. Desondanks werd het toch een geslaagde avond!
Dide van Adrichem gaf deze avond een presentatie over de digitale wijze van invulling haar functie als secretaris bij KMD.  Voor veel aanwezigen was het gebruik van Google drive of  een Dropbox, aanmelden via de mailadressen, nieuw. Papieren stukken kunnen dan achterwege blijven en de verslaglegging gaat ook sneller. Het is een omslag van vergaderen waaraan velen nog moeten wennen en er ook meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de bestuurders zelf. Zoals het zelf bijhouden van de aktielijst en de wijze van aanleveren van de agendapunten.
Verder kwamen bij deze bijeenkomst ook veel andere onderwerpen ter sprake, zoals het vrijwilligerswerk van o.a. Vitis, de AVG/privacyverklaring, al dan niet publiceren van verjaardagen op de websites, spotbundels/sportlink, alcoholwetgeving van de overheid en van de gemeentes, beveiliging bij derde helften (hier komt vanuit de verenigingen een vervolg op).

Alle aanwezigen vonden de avond geslaagd. Niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook het uitwisselen van informatie en ervaringen werd als prettig bevonden. Voor herhaling zeker vatbaar!

KNVB, FevoWest en de Haagse Norm, organiseren spelregelavond.

Deze avond vindt plaats in samenwerking met de gemeentes Den Haag en het Westland op maandag 25 maart van 19.00 tot 21.45 uur in de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark  Deze spelregelavond is voor alle Westlandse en Haagse trainers, coaches en scheidsrechters.
Eredivisie scheidsrechter Martin van der Kerkhof neemt je mee in zijn ervaringen in het topvoetbal. Met een interactieve spelregel avond speciaal voor iedereen die bij zijn/haar club wedstrijden fluit, of als trainer/coach actief is. Hij geeft een interessante kijk op de spelregels en leert je hoe je als scheidsrechter naar de spelregels kijkt.  Zie de bijgaande poster voor de website van uw vereniging.
Aanmelden is kosteloos en de avond is toegankelijk voor iedereen van een Westlandse of Haagse vereniging.  Uiteraard wordt voor een hapje en een drankje gezorgd!


Melden incidenten/projectgroep’ weer spelen tegen’.
Het melden van incidenten blijft belangrijk!  Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie.  Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net  in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.

Alle meldingen die de KNVB  ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat regelmatig wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!


Periodekampioen
Wij feliciteren Schipluiden (3B) en S.V. Loosduinen (4B) met het behalen van de tweede periodetitel!

Stand van zaken Vrouwencompetitie
De finalisten zijn bekend! De vrouwen van SC Monster en Lyra gaan binnenkort strijden om de bekers. De winnaar van het vorig jaar, VV Maasdijk, verloor in de halve finale met  1-3 van Lyra.
SC Monster klopte VEL O met  1-7. In overleg met de finalisten wordt gekeken naar een geschikte datum en locatie.

Oranje Onder 17 driemaal in actie op complex FC ‘s-Gravenzande
FC ’s-Gravenzande is óók de komende jaren weer  gastheer voor Oranje-jeugdteams. In de maand maart vindt er weer een drietal kwalificatie jeugdinterlands plaats. Deze keer betreft het de eliteronde van (Europees kampioen 2018) Oranje O17 op weg naar het eindtoernooi in Ierland, komende zomer.
FC ‘s-Gravenzande is vanaf dit seizoen de vaste partner van de KNVB als het gaat om het organiseren van jeugdinterlands in deze regio. De KNVB werkt nauw samen met een zestal regionale amateurclubs die over een ‘UEFA standard’ accommodatie beschikken én die qua organisatie een Oranje-jeugdinterland of – kwalificatietoernooi kunnen verzorgen.
Dit zijn de wedstrijden:
Woensdag 20 maart (19.00 uur): Nederland – Noord-Ierland
Zaterdag 23 maart (13.00 uur): Tsjechië – Noord-Ierland
Dinsdag 26 maart (19.00 uur): Nederland – Tsjechië

De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt € 5,00, voor jeugd en groepen vanaf 10 personen is dat € 3,00


Website FeVoWest

Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website. Helaas staat de link nog niet op alle websites.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Ondanks herhaalde oproepen hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’.  Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren.
Door het ontbreken van een wedstrijdsecretaris  wordt ook het organiseren van wedstrijden voor het Westlands Elftal bemoeilijkt. Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Bestuur mutaties verenigingen

In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.

Volgende vergaderingen:
dinsdag 26 maart a.s. bij VELO en op donderdag 18 april a.s. bij Verburch.
Op de komende ALV is het weer mogelijk in te schrijven voor het nieuwe seizoen.

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.


Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.),
Mailadres:  
fevowest@caiway.net


Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 18 maart 2019 om 20.00 uur

 Locatie: Clubgebouw Quintus, Leeuwerik 1, 2295 PZ Kwintsheul

 

AGENDA

1.   Opening

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

3.   Verslag Algemene Ledenvergadering, d.d. 28 maart 2018

4.   Korte terugblik op het afgelopen jaar

5.   Financiën

- Financieel overzicht 2018 (ter plaatse beschikbaar)

- Verslag kascontrolecommissie

- Begroting 2019

- Benoeming kascontrolecommissie 2019

6.   Westlands Elftal

- Vooruitblik wedstrijden Westlands Elftal in 2019

7.   Competities en toernooien

- Stand van zaken toernooi Vrouwen

8.   Bestuursverkiezing

- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden:
Nico van der Knaap (voorzitter)
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. 

- Voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ in het bestuur hebben wij nog geen geschikte kandidaat gevonden.

 Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot en met zaterdag 9  maart 2019, uiterlijk om 18.00 uur per e-mail,  fevowest@caiway.net, worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

 9.Bestuursmededelingen

- Locatie ALV 2020

10. Rondvraag         

 PAUZE

11. Presentatie van Ron Veenendaal  van de KNVB over de monitoring en aanpak van de risicoverenigingen.

12. Sluiting 

 ’s-Gravenzande, 1 maart 2019

 Dick Hartman, secr. FeVoWest
Valkenierstraat 9, 2694 BN ‘s-GravenzandeVerslag van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland (FeVoWest)  gehouden op maandag 28 maart 2018
in het clubgebouw van HVC’10 in Hoek van Holland.


Aanwezige bestuursleden FeVoWest: 
Nico van der Knaap (voorzitter), Dick Hartman (secretaris) en Piet Roels (penningmeester)

Aanwezige vertegenwoordigers van de volgende verenigingen:  FC ’s-Gravenzande, S.V. Honselersdijk, HVC’10, KMD, Lyra, S.V. Loosduinen,  MVV’27, SC Monster, VV Naaldwijk, Quintus,  S.V. VELO en S.V. Verburch en Westlandia

Mede aanwezig zijn : Louise Vonk (KNVB), Frank de Neef (projectleider bij de KNVB), Rien Mostert, Wim Voois, Wicher Schreuders, Walter Hunsche, Hans Bos ( verslaggever AD Westland en teammanager Westlands XI) en Johan Voskamp (trainer Westlands XI).

Afwezig,  met kennisgeving :  Maasdijk en Schipluiden
Afwezig zonder kennisgeving:  S.V. Den Hoorn

1. Opening

- Nico van der Knaap opent om 20:00 uur de 66e jaarvergadering van FeVoWest. Hij heet allen welkom en bedankt de gastheer HVC’10 voor het beschikbaar stelen van de locatie en de barmedewerkers voor hun aanwezigheid.
- Aan het begin van de vergadering wordt met een moment van stilte de overleden van het afgelopen jaar herdacht worden, met name het oud-bestuurslid van FeVoWest, Gerrit de Ruiter.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Dertien van de zestien aangesloten verenigingen zijn aanwezig, waaronder drie vrouwelijke vertegenwoordigers.

 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 13 maart 2017

Toevoegen bij de aanwezigen Henk Stremmelaar. Verder geen op - en of aanmerking. Verslag  is akkoord en de secretaris Dick Hartman wordt bedankt voor deze verslaglegging.

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar
Verslag van het jaar 2017-2018 door voorzitter Nico van der Knaap.

Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur van FeVoWest weer kunnen vergaderen met en bij haar leden. Hiervoor willen wij u nogmaals bedanken voor de genoten gastvrijheid en de informatie die jullie met ons willen delen. Ook in het komende jaar willen wij hiermee doorgaan en u kan in de pauze of na afloop weer intekenen op de vergaderdata van ons bestuur.

 Een veel voorkomende discussie zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het vrijwilligersbeleid.
Daarom hebben wij de team coördinator vrijwillige inzet van Vitis, Wouter van Alphen, bereid gevonden om na de pauze een toelichting hierop te geven.

Het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met het organiseren van een scheidsrechsterscursus voor de aangesloten verenigingen. Dit is helaas door een aantal redenen niet van de grond gekomen. Een van die redenen is dat de KNVB geen directe afrekening met FeVoWest kan maken, omdat wij geen lid zijn van de KNVB. Wij stellen daarom voor dat verenigingen die van plan zijn een scheidsrechters - cursus te organiseren dit ook aan de overige leden kenbaar maken, zodat zij eventueel kunnen meeliften. Onze secretaris wil graag als verspreider van het goede nieuws fungeren.

Door het ontbreken van een bestuurslid voor wedstrijdzaken is er ook dit seizoen geen jeugdtoernooi georganiseerd in FeVoWest-verband. Wel zijn William Vincent en Chris v.d. Berg bereid geweest om een toernooi voor dames te organiseren. Waarvoor dank.

Het afgelopen jaar heeft het Westlands Elftal geen wedstrijd gespeeld tegen een BVO. Wel is er met een wedstrijd tegen “oud” Westland elftal een treffen geweest bij S.C. Monster als afscheid van Ruud Zuiderwijk.

De ontwikkelingen voor een wedstrijd tegen een BVO voor dit jaar staan verderop geagendeerd.

FeVoWest is heeft in het afgelopen jaar een sponsorcontract afgesloten met Medisan. Een leverancier van sportmedische materialen. Het aantal leden dat daar haar benodigdheden afneemt bepaald onze inkomsten. U vind het resultaat terug in onze jaarrekening. Ook onze overige sponsors De Tuinderij en Beltona bedanken wij voor hun steun.

Volgens afspraak in de bijeenkomst van penningmeesters is er nog enquête naar de leden uitgegaan. Er zijn 8 verenigingen geweest die deze hebben ingevuld. Naar aanleiding van deze enquête hebben wij een voorstel voor het uitwerken van het onderdeel energie. Als dit naar tevredenheid loopt kunnen we ook nog andere inkooptrajecten uitwerken.

In ons beleid van het delen van informatie en kennis tussen onze leden hebben wij onlangs een bijeenkomst gehouden voor bestuursleden die de jeugd in hun portefeuille hebben.  Ook in deze bijeenkomst is openlijk informatie gedeeld en besproken. O.a. over de leeftijd indeling van de teams per jaar en de consequenties voor veldbezetting en onderlinge krachtverschillen.

Mede door onze bijeenkomst in 2016 bij Quintus over agressie op de voetbalvelden is er door de KNVB, in samenwerking met de gemeenten Den Haag en Westland en samen met het project “De Haagse Norm” en FeVoWest, een projectgroep gevormd die de afgelopen periode maandelijks de meldingen van agressie en ongewenst gedrag hebben besproken. Hierbij kan op basis van meldingen en tuchtuitspraken een preventief traject worden gestart bij die verenigingen die meerdere keren bij negatieve zaken zijn betrokken. Dit als uiteindelijk doel dat het aantal incidenten drastisch zal afnemen. Frank de Neef is door de KNVB ingehuurd als projectleider en ook hij zal na de pauze hier iets over vertellen.

Alle overige zaken hebt u ook kunnen lezen in onze nieuwsbrieven.

 5. Financiën
- Alle leden hebben de contributienota voldaan en ook van de hoofdsponsor  ‘de Tuinderij’ zijn de sponsorgelden ontvangen.
- De door penningmeester Piet Roels gepresenteerde financiële cijfers worden door de vergadering goedgekeurd, er zijn geen vragen.
- 
Verslag kascontrolecommissie. De penningmeesters van Verburch en VELO hebben de boeken gecontroleerd en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn gevoerde financieel beleid. De vergadering gaat met applaus hiermee akkoord.
- Benoeming kascontrolecommissie 2018. De verenigingen Monster en Lyra worden gevraagd volgende jaar de boeken te controleren. Hiermee stemmen zij in.
- Over de begroting voor 2018 zijn geen vragen.
- Om de mogelijkheden te onderzoeken voor een raamcontract voor de gezamenlijke inkoop voor energie, voortgekomen uit een bijeenkomst met de penningmeesters, zoekt het bestuur voor een werkgroep kandidaten met kennis van zaken over dit onderwerp, bij de verenigingen.

 6. Westlands Elftal
Het afgelopen jaar kwam het Westlands Elftal, onder leiding van Johan Voskamp, niet in actie. Voor dit jaar zijn contacten geweest met ADO Den Haag en Sparta, maar helaas kon geen overeenstemming worden gevonden over een voor beide partijen geschikte datum. VVV Venlo bereidt zich dit jaar voor in eigen omgeving en komt dit jaar niet naar de regio Den Haag. Met Excelsior Rotterdam zijn op dit moment nog wel contacten voor een mogelijke oefenwedstrijd dit jaar. Op  4 juli 2015, een tropische zaterdag, speelden de Rotterdammers bij HVC’10 ook al eens tegen het Westlands Elftal.
Honselersdijk vraagt naar de mogelijkheden te spelen tegen een buitenlandse ploeg op trainingskamp in onze omgeving. Ook hier wordt naar gekeken. De suggestie wordt gedaan ook te informeren bij de Jupiler League clubs en ook bij de tweededivisieclubs.

 7. Competities en toernooien
Een toernooi voor het vrouwenvoetbal, niet voor de jeugd. wordt dit seizoen wel gespeeld in het Westland. Den Hoorn heeft zich hier geplaatst voor de finale. De andere halve finale gaat tussen Lyra en Maasdijk. Deze wedstrijd wordt binnenkort gespeeld. De finale staat gepland voor medio april 2018.

8.   Bestuursverkiezing

- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden:  Piet Roels (penningmeester). Er zijn  geen tegenkandidaten gesteld, zodat Piet Roels in zijn functie door de vergadering wordt herkozen.
- Voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ is nog geen geschikte kandidaten gevonden. Daarom kan FeVoWest nog niet starten met de jeugdcompetities.

 9.   Rondvraag         
- S.V. Honselersdijk vraagt naar de privacywetgeving die binnenkort van kracht wordt. Vanuit de KNVB is hierover informatie, een stappenplan AVG gemaakt, die door Louisse Vonk van de KNVB nogmaals wordt gedeeld.

In een recordtempo werden de bovenstaande agendapunten doorgenomen en volgde er een pauze.

10.  Presentatie vrijwilligerswerk gemeente Westland (Vitis)
Na de pauze een presentatie  van Wouter van Alphen  over het vrijwilligerswerk van Vitis Welzijn in het Westland. Vrijwilligers die veel verenigingen goed kunnen gebruiken. Informatie wordt gedeeld en een link werd verspreid.

11. Presentatie Frank Neef, projectleider projectgroep ’Weer spelen tegen’.
Onder leiding van Frank Neef, projectleider projectgroep ’Weer spelen tegen’ wordt met een rollenspel een incident met een deel van de aanwezigen nagespeeld over de schuldvraag, een vaak voorkomend probleem bij de afhandeling van de incidenten op de velden.
Voor een aantal bestuurders is dit teleurstellend. Over het onderwerp volgt dan ook nog een flinke discussie in de vergadering. De projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de KNVB, de gemeentes Den Haag en het Westland, de Haagse Norm en FeVoWest komt maandelijks bijeen om de excessen op de velden in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Aan de KNVB wordt door de FeVoWest verenigingen nogmaals gevraagd om op dit terrein meer daadkracht te tonen en ook meer openheid te geven over de wijze en de voortgang van de aanpak van de excessen.


12.  Sluiting 
- Met een bloemetje worden de sprekers bedankt door voorzitter Nico van der Knaap
- Nico van der Knaap deelt de vergadering mede dat de ALV het volgend jaar plaats vindt bij Quintus in Kwintsheul.

- De nieuwe website van FeVoWest is te bereiken via www.fevowest.com en niet meer fevowest.nl.
- Na de vergadering is een intekenlijst bij de secretaris beschikbaar om in te schrijven voor de bestuursvergaderingen van FeVoWest op locatie bij de verenigingen. Graag hier gebruik van maken.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2019.
behoudens eventuele opmerkingen, welke in de volgende notulen worden opgenomen.

 N. J.M. van der Knaap, voorzitter :                                                                        D.W. Hartman, secretaris :

     ………………………………                                                                                                  ………………………………Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9
2694 BN ’s-Gravenzande
e-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com
Facebook: www.facebook.com/fevo.west
Twitter: @FeVoWestland

Voorzitter Nico van der Knaap
06-53475224
nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris Dick Hartman
06-10570872
fevowest@caiway.net

Penningmeester Piet Roels
06-45787479
pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken Vacant

FeVoWest Nieuwsbrief nr.28 januari 2019

Datum Algemene Ledenvergadering 2019strong>
Voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2018 plaats op maandag 18 maart 2019 bij Quintus in Kwintsheul. De uitnodiging en de agenda volgen binnenkort!

Bijeenkomst secretarissen 4 maart a.s.
In navolging op de bijeenkomsten over de excessen op de velden, met de penningmeesters en de jeugdvoorzitters willen wij dit voorjaar een bijeenkomst houden met al de secretarissen van de aangesloten verenigingen met als onderwerp ‘effectief vergaderen’.

Inmiddels is de datum en de locatie bekend voor deze bijeenkomst. Maandag 4 maart 2019 in de bestuurskamer van KMD

Tijdens deze bijeenkomst waarvoor alle secretarissen van de aangesloten verenigingen hierbij worden uitgenodigd geeft Dide van Adrichem (secretaris van KMD) een presentatie over de digitale wijze van invulling haar functie bij KMD. Verder is het bijeenkomst om nader kennis te maken en natuurlijk ook voor kennisuitwisseling! Specifieke agendapunten zijn natuurlijk ook welkom bij de secretaris van FeVoWest.

Gezamenlijke inkoop energie
Op de ALV van FeVoWest bij HVC’10 het vorig jaar is gesproken om de mogelijkheden te onderzoeken voor een raamcontract voor de gezamenlijke inkoop voor energie, voortgekomen uit een bijeenkomst met de penningmeesters. In het verlengde hiervan heeft het bestuur van FeVoWest op maandag 14 januari jl. een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van Energie Excellent. Naar aanleiding van dit onderhoud ontvingen wij de onderstaande mail met bijlagen, die ook bij deze brief zijn toegevoegd:

Zoals toegezegd stuur ik je bijgaand de mail met de extra informatie omtrent energie excellent alsmede de digitale flyer.

Ter ondersteuning van de informatie wil kort uiteenzetten waar Energie Excellent voor staat : Het ontzorgen van ondernemers (in dit geval voetbalclubs) op het gebied van Energie. Dat ontzorgen gaat gepaard met het verlagen van de energiekosten. Door uw energieverbruik grondig te analyseren, maken wij voor u inzichtelijk welke besparingsmogelijkheden u op dit terrein kunt doorvoeren, bijvoorbeeld in de meetkosten, scherpe leveringstarieven door collectieve inkoop en het terugvorderen van energiebelasting. Daarbij nemen wij het contractbeheer met uw energieleverancier voor u waar en controleren wij de facturen. Kortom; volledige ontzorging met maximaal resultaat!

Voor wat betreft de initiële vraag, “wat levert gezamenlijke inkoop op voor de voetbalclubs” gaan wij graag de uitdaging aan. Om inzichtelijk te maken wat wij zouden kunnen betekenen voor de FEVO West clubs, verzoeken wij vriendelijk om van alle clubs de meest recente jaarafrekening en (indien beschikbaar) de leveringsovereenkomst van uw huidige leverancier, bij voorkeur per e-mail, naar ons toe te sturen, zodat wij kunnen bekijken welke mogelijkheden er voor de clubs zijn.

Voor wat betreft het terugvorderen van Energiebelasting hebben wij u gisteren de contracten meegegeven voor de clubs waar wij denken dat er mogelijkheden liggen voor teruggave van de energiebelasting. Als wij van de clubs die interesse hebben het formulier terug mogen ontvangen gaan we ook daarmee aan de slag.

Mochten er vragen zijn kan er ook altijd even telefonisch contact met mij worden opgenomen via de onderstaande telefoonnummers

Met vriendelijke groet,

Jesse van Onselen Accountmanager

Energie Excellent | +31(0)70 – 204 5002 Laan van Nieuw Oost-Indië 16 | +31(0)6- 45 11 17 14 2593 BT Den-Haag | www.eabexcellent.nl

Indien daar belangstelling voor is nodigen wij Energie Excellent uit op de komende jaarvergadering.


Stand van zaken Vrouwencompetitie
We zijn inmiddels gevorderd tot de halve finale. VELO – Monster en Maasdijk – LYRA worden in de week van 25 maart 2019 gespeeld. In overleg met de winnaars wordt de datum en de locatie vastgesteld. 

Fonds 1818 kan helpen bij het waarmaken van plannen
Weten hoe? Kom naar een themabijeenkomst!

Het fonds geeft financiële steun voor maatschappelijke projecten. Iedereen die professioneel of vrijwillig actief is op het gebied van sport, nodigen we uit voor de themabijeenkomst op 5 februari bij Quintus Sport. We vertellen daar welke mogelijkheden het fonds biedt en hoe een aanvraag voor een donatie in te dienen. Onze medewerkers staan klaar om kennis te delen en contacten te leggen.

Op 1 januari 2019 is Fonds Westland opgegaan in Fonds 1818. Stichtingen, verenigingen en groepjes inwoners kunnen voortaan aanvragen voor donaties indienen bij Fonds 1818. Wij bieden dezelfde ondersteuning en begeleiding die de aanvragers in het Westland gewend zijn. Daarnaast biedt het fonds diverse cursussen en netwerkmogelijkheden. Dus, kom langs!

Themabijeenkomst Sport Dinsdag 5 februari 2019 19.30 tot 21.00 uur Quintus Sport, Leeuwerik 1 in Kwintsheul

Op het programma staat: - Introductie van Fonds 1818 en de mogelijkheden - Voorbeeldprojecten uit het Westland - Kennismaken met onze adviseurs

Aanmelden kan via de website van Fonds 1818. Let op: VOL = VOL

Kijk voor meer informatie op fonds1818.nl of neem contact op met projectleider Marjet van Os via 06 12440675 of vanos@fonds1818.nl.

Hopelijk tot ziens op 5 februari!

Sanne ten Bokkel Huinink Directeur Fonds 1818

Melden incidenten/projectgroep’ weer spelen tegen’.
Het melden van incidenten blijft belangrijk! Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie. Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.

Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.

Alle meldingen die de KNVB ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat regelmatig wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’. Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!


Website FeVoWest
Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website. Helaas staat de link nog niet op alle websites.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Ondanks herhaalde oproepen hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’. Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren. Door het ontbreken van een wedtrijdsecretaris wordt ook het organiseren van wedstrijden voor het Westlands Elftal bemoeilijkt.

Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Bestuur mutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen. Volgende vergaderingen: Donderdag 21 februari a.s. bij S.V. Honselersdijk en 18 april bij Verburch. Nog beschikbare data zijn: 25 maart 2019 en 3 juni 2019.

Zie verder het bijgevoegde vergaderschema, aanmeldingen zijn welkom! Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.


Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.), Mailadres: fevowest@caiway.net
Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9
2694 BN ’s-Gravenzande
e-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com
Facebook: www.facebook.com/fevo.west
Twitter: @FeVoWestland

Voorzitter Nico van der Knaap
06-53475224
nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris Dick Hartman
06-10570872
fevowest@caiway.net

Penningmeester Piet Roels
06-45787479
pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken Vacant

FeVoWest Nieuwsbrief nr.27 december 2018

Datum Algemene Ledenvergadering 2019
Voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2018 plaats op maandag 18 maart 2019 bij Quintus in Kwintsheul. De uitnodiging en de agenda volgen later.

Profs niet haalbaar voor Westlands Elftal
Alleen als er vooraf een garantstelling is, speelt het Westlands Elftal in de toekomst nog tegen profs. Anders speelt het regioteam tegen clubs, uitkomend op een lager niveau. Dat de regio Westland een vertegenwoordigend elftal houdt, werd door de voorzitters van de bij de FeVoWest aangesloten clubs als positief en wenselijk beschouwd.
Het bestuur van de FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland had eerder deze week de voorzitters van de aangesloten verenigingen uitgenodigd voor een bijeenkomst bij gastheer FC 's-Gravenzande op 26 november jl. om te brainstormen over de toekomst van het Westlands Elftal. Bijna alle voorzitters waren aanwezig of lieten zich vertegenwoordigen. Alleen Den Hoorn was afwezig en Schipluiden had zich afgemeld.
De laatste wedstrijden van het Westlands Elftal tegen Excelsior (bij Westlandia), Sparta (bij VELO) en nogmaals Excelsior (nu bij HVC’10) trokken niet het aantal belangstellen waarop was gehoopt en begroot. De reserves van de koepelorganisatie moesten worden aangesproken, zo liet voorzitter Nico van der Knaap van de FeVoWest aan zijn collega’s weten.
Van der Knaap kreeg het advies mee om naar alternatieven te zoeken als Jong Sparta of Jong PSV. Een vaste kern van zo’n 300 supporters uit het kassengebied is altijd wel present. Door de wedstrijddag te laten samenvallen met activiteiten op het complex van de gastheer van dat moment zal er meer belangstelling zijn en zullen de kosten drastisch minder zijn. Maak er ‘een dagje uit’ van en tracht de wedstrijddag goed te plannen, zo werd geopperd.
AD/HC, Westland, Hans Bos

Bijeenkomst secretarissen
In navolging op de bijeenkomsten over de excessen op de velden, met de penningmeesters en jeugdvoorzitters willen wij in het voorjaar 2019 een bijeenkomst houden met al de secretarissen met als onderwerp ‘effectief vergaderen’. De voorbereidingen zijn gaande. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt begin 2019.

Melden incidenten/projectgroep’ weer spelen tegen’.
Het melden van incidenten blijft belangrijk! Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie. Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.
Alle meldingen die de KNVB ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat regelmatig wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!

Website FeVoWest
Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website. Helaas staat de link nog niet op alle websites.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Helaas hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’. Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren.
Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Bestuur mutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
De volgende vergadering is op maandag 14 januari 2019 bij FC ‘s-Gravenzande. Nog beschikbare data zijn: 18 februari 2019, 25 maart 2019 en 3 juni 2019.
Zie verder het bijgevoegde vergaderschema, aanmeldingen zijn welkom!
Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Beste wensen
Tot slot wenst het bestuur van FeVoWest u prettige feestdagen en voorspoedig, gezond en sportief 2019 toe, zowel privé als ook voor uw vereniging!

Bestuur FeVoWest,
Dick Hartman (secr.)
fevowest@caiway.netCorrespondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website:
www.fevowest.com; Facebook: www.facebook.com/fevo.west 
Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 


FeVoWest Nieuwsbrief nr.26 november 2018


AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).  Deze AVG zorgt onder meer voor:
– versterking en uitbreiding van privacy rechten;
– meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
– dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen.
Voor uw vereniging, maar ook voor FeVoWest heeft deze wet gevolgen. Vergaande zelfs. Eén van de dingen die wij als bestuur moeten doen is onze leden vertellen hoe wij omgaan met gegevens, die wij hebben genoteerd en welke gegevens dat zijn. Daarom hebben we vanaf nu op de website van FeVoWest een speciaal privacyreglement opgesteld. Hierin kun je zien hoe wij met informatie omgaan. Je leest daar ook hoe we omgaan met het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dick Hartman is bij FeVoWest de Functionaris Gegevensbescherming. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het mailadres: fevowest@caiway.net In de bijlage het privacyreglement van FeVoWest, dat ook op onze website wordt gepubliceerd.

Uitnodiging overleg Westlands Elftal, 26 november a.s.
Op 2 november jl. hebben wij het onderstaande bericht gestuurd naar de voorzitters van de FeVoWest verenigingen:

In onze laatste Nieuwsbrief, nr. 27, augustus 2018 was o.a. het volgende te lezen:
Wedstrijd Westland XI tegen Excelsior, 7 juli 2018
Op zaterdag 7 juli jl. speelde het Westland Elftal een wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam bij RKVV Westlandia in Naaldwijk.  Mede door de goede organisatie van de gastheer was het een geslaagde wedstrijd, met veel en mooie doelpunten.  De uitslag was 3-7, maar ondanks veel publiciteit viel de belangstelling van het Westlandse publiek helaas tegen. Daarnaast was de animo van de Westlandse besturen om de wedstrijd te bezoeken ook niet groot. Slechts 300 kaarten werden er verkocht, met als gevolg een financieel verlies voor FeVoWest.  In het najaar willen wij in overleg treden met de voorzitters van de aangesloten verenigingen over het al dan niet meer organiseren van dit soort wedstrijden.

Het aangekondigde overleg met de voorzitters vindt plaats op:
maandag 26 november a.s. om 20:00 uur in de bestuurskamer van FC ’s-Gravenzande.

Deze avond willen wij de voorzitters ook bijpraten over het project ‘weer spelen tegen’.

Uw aanwezigheid wordt deze avond zeer op prijs gesteld. Mocht u zijn verhinderd, dan is een plaatsvervanger natuurlijk ook welkom.

Van zes verenigingen hebben wij inmiddels een reactie mogen ontvangen op deze uitnodiging.
Graag uw reacties voor 20 november a.s.

Uitnodiging Haaglanden Voetbal café
Haaglanden Voetbal houdt vrijdag 30 november het eerste 'Haaglanden Voetbal Café'. Geen Haags Voetbalcafé dus, maar bewust Haaglanden, omdat voor ALLE clubs in de regio Haaglanden (zeg maar de vroegere regio van de KNVB afdeling Den Haag), dus ook voor de FeVoWest verenigingen. Wij hopen dat ook veel Westlandse clubs acte de préséance geven met de technische staf (trainer/assistent/teammanager/verzorger/etc.), bestuursleden en sponsoren. De Inloop is vanaf 17.00 uur (een hapje/drankje is aanwezig tot 20.00 uur).
Locatie: Sportpark Irene in Rijswijk, het complex van RVC/Celeritas.

Verloop FEVOWEST Vrouwen Cup 2018/2019
De loting voor de FeVo West Vrouwen Cup 2018-2019 op woensdagavond 3 oktober in de bestuurskamer van vv Lyra, die verricht werd door Nico van der Knaap, voorzitter van de FeVoWest, leverde het onderstaande resultaat op. Bekerhouder is vv Maasdijk en negen van de zestien aangesloten verenigingen nemen dit seizoen deel.
Onder de paraplu van FeVoWest is de organisatie opnieuw in handen van William Vincent en Chris van den Berg.

Pot 1
v.v. Naaldwijk Vr1 – 5e Klasse; KMD Vr1 – 4e klasse; MVV ’27- 4e klasse

Pot 2
Maasdijk Vr1 – 3e Klasse; Westlandia Vr1 – 3e Klasse; Velo Vr1 – 3e Klasse
FC ‘s Gravenzande Vr1 – 2e Klasse; Monster Vr1 – 2e klasse; Lyra Vr1 – 1e Klasse


De eerste speelronde is gespeeld waarbij KMD het thuis opnam tegen Naaldwijk vrouwen.
KMD gaat door na de tweede ronde na een 4-1 overwinning. MVV’27 was vrij in de eerste ronde

2e ronde: wedstrijd periode (19 november – 2 december 2018)
KMD Vr1 - VELO Vr1
Westlandia Vr1 - SC Monster Vr1
MVV’27 Vr1 - Maasdijk Vr1
FC ‘s-Gravenzande Vr1 - Lyra Vr1 (27 november)

Halve Finale: week 11/12 (11-24 Maart 2019)

Finale: datum en locatie nog te bepalen.
De thuisclub is verantwoordelijk om de speeldatum in overleg met de tegenstander vast te stellen in de voorgestelde periode. Graag ook de doelpuntenmakers doorgeven voor de website.

Fonds Westland gaat op in Fonds 1818
Ondanks de geuite bezwaren vanuit onder andere de Westlandse voetbalverenigingen, onder meer geuit door ons bestuur bij Fonds 1818, gaat Fonds Westland vanaf 1 januari 2019 op in Fonds 1818. Dat hebben de besturen van beide fondsen onlangs besloten. De fondsen werken organisatorisch en financieel al jaren nauw samen. Door het samengaan blijft er in de toekomst voldoende geld beschikbaar voor donaties in het Westland. Fonds 1818 blijft dezelfde hoogwaardige ondersteuning, begeleiding en besluitvaardigheid bieden die aanvragers uit het Westland gewend zijn. Deze dienstverlening wordt aangevuld met de kennis en het netwerk van Fonds 1818.

Afspraken
De besturen van Fonds Westland en Fonds 1818 spraken met elkaar het volgende af:

Mensen in het Westland kunnen een bijdrage aanvragen voor kunst en cultuur, sociaal
maatschappelijk, gezondheid, educatie, natuur en milieu en sport als maatschappelijk doel. Omdat het beleid van Fonds Westland voor sport ruimer was dan dat van Fonds 1818 komt er vooralsnog een jaarlijks budget van maximaal €50.000 beschikbaar uit een speciaal SportFonds Westland;
 
Er komen Westlandse ‘ambassadeurs’ die een brugfunctie zullen vervullen tussen de Westlandse samenleving en Fonds 1818. Fonds 1818 wil zich als partner opstellen voor de organisaties in het Westland zoals dat in het hele werkgebied van Fonds 1818 het geval is;
 
Een communicatiecampagne, die in de lente van 2019 ook voorziet in bijeenkomsten voor kennismaking, zal Westlanders bekendmaken met de mogelijkheden van Fonds 1818 en aanvragen bij Fonds 1818 voor een bijdrage stimuleren;
 
De adviseur die al jaren vanuit Fonds 1818 is betrokken bij aanvragen voor donaties vanuit het Westland, blijft betrokken bij de behandeling van aanvragen die uit het Westland gaan komen.
 
Bijeenkomst toekomst standaardvoetbal
De laatste jaren is in district West II de ontwikkeling gaande dat veel zondagclubs met hun standaardteam overstappen naar het zaterdagvoetbal. Om tot een advies te komen over de toekomst van het standaardvoetbal dit district wil de KNVB graag ervaringen ophalen bij zoveel mogelijk verenigingen.
De afgelopen hield de KNVB bijeenkomsten voor verenigingen in West II die op dit moment met hun standaardteam uitkomen op de zaterdag. Op 8 oktober was de KNVB te gast bij LYRA.

Doel van deze bijeenkomsten was om met bestuurders en voetballers in gesprek te gaan over de toekomst van het standaardvoetbal in West II. De KNVB hoopt waardevolle input op te halen die helpt om in december 2018 tot een advies te komen voor de lange termijn voor het standaardvoetbal in West II.

De tendens bij de bijeenkomst was dat er toegewerkt wordt naar het zogenaamde 'weekendvoetbal' in de standaardcompetitie in West II. Een aantal uitgangspunten die daarbij door een aantal clubs naar voren zijn gebracht zijn dat:
- de zaterdagvereniging in geen enkel geval op zondag hoeft te spelen;
- de thuisploeg bepaalt hoe laat er wordt afgetrapt (waarbij op zaterdag geldt: uiterlijke aanvangstijd om 18:00 uur);
- iedere vereniging maar één standaardelftal in standaardcompetitie kan laten deelnemen. Dit houdt in: weekendcompetitie betekent ook maar één elftal (geen zaterdag/zondagverdeling) en geen belofte elftallen in standaardcompetitie.

Niet alle clubs delen deze standpunten en er zal nog veel besproken en geregeld moeten worden.

Op maandag 12 november jl. vond een nieuwe bijeenkomst plaats met spelers, trainers, bestuurders bij VV Nootdorp.

Daar bleek dat een grote meerderheid van de clubs die momenteel op zaterdag speelt, tegen de ‘zondag’ als verplichte speeldag is.
Clubs zijn over het algemeen tevreden over de competitie, maar vooral zaterdagclubs hebben een voorkeur (90%) voor de huidige speeldag en een vaste speeldag. Slechts 27% van de zaterdagvoetballers is bereid om op zondag te gaan spelen. Ook vinden zij (38%), in tegenstelling tot het zondagvoetbal (76%), het niet acceptabel om bij het weekendvoetbal de thuisploeg de speeldag te laten bepalen. Tevens valt op, dat nagenoeg alle voetballers een speeltijd van 17.00 of 18.00 niet zien zitten. Vooral late zondag wedstrijden zijn voor de clubs onacceptabel.
Conclusie
De KNVB lijkt daardoor wederom weinig draagvlak te hebben voor het weekendvoetbal en lijkt in die opzet alleen te kunnen volharden dat het een eigen besluit neemt. Of dat besluit dan voor het district West 2 genomen of dat het landelijk ingevoerd kan en moet worden, is onduidelijk.

In de bijlagen treft u de presentaties van de avonden bij Lyra en sv Nootdorp aan.

Informatiebijeenkomst wijziging Sportbesluit
Het kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2019 de BTW-sportvrijstelling te wijzigen. Om meer te vernemen over de wijzigingen in het Sportbesluit was er voor de Westlandse verenigingen een informatiebijeenkomst op maandag 15 oktober 2018 in MFC Maesemunde in ’s-Gravenzande.

Het Sportbesluit gaat over het toepassen van het 6% btw-tarief voor sport gerelateerde diensten. Door toepassing van het Sportbesluit is het nu nog mogelijk de BTW op investeringen en exploitatiekosten van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus en wordt 6% omzetbelasting berekend over de gebruiksvergoeding. Na 1 januari 2019 zal dat in de meeste situaties niet meer mogelijk zijn.
Zoals altijd met (nieuwe) regels rondom belastingen is het de vraag of dit voor uw club of stichting geldt en of u erop moet anticiperen. Daarom organiseerde de gemeente samen met fiscalist Roland Brouwer van Caraad Belastingadviseurs deze informatiebijeenkomst.


Consequenties voor verenigingen / stichtingen
Compensatieregeling sportverenigingen
Overgangsregeling
Te ondernemen acties door verenigingen / stichtingen

In de bijlagen treft u de presentie van deze avond aan.

Bijeenkomst secretarissen
In navolging op de bijeenkomsten over de excessen op de velden, met de penningmeesters en jeugdvoorzitters willen wij in het voorjaar 2019 een bijeenkomst houden met al de secretarissen met als onderwerp ‘effectief vergaderen’. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog dit jaar.

Melden incidenten/projectgroep’ weer spelen tegen’.
Het melden van incidenten blijft belangrijk! Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie. Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.

Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.
Alle meldingen die de KNVB ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat regelmatig wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!

Een evaluatie met aanbevelingen voor de gemeentes Westland en Den Haag en de KNVB van de projectgroep ‘weer spelen tegen’ naar aanleiding van de vergaderingen, bijeenkomsten en de incidenten het afgelopen seizoen is gemaakt. Op het overleg van 26 november a.s. met de voorzitters bij FC ’s-Gravenzande komt ook dit onderwerp ter sprake.

Website FeVoWest
Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website. Helaas staat de link nog niet op alle websites.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Helaas hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’. Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren.
Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Bestuur mutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
De volgende vergadering is op maandag 3 december a.s. bij Maasdijk en 14 januari 2019 bij FC ‘s-Gravenzande. Nog beschikbare data zijn: 18 februari 2019, 25 maart 2019 en 3 juni 2019.
Zie verder het bijgevoegde vergaderschema, aanmeldingen zijn welkom!
Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.), fevowest@caiway.net


De loting voor de FeVo West Vrouwen Cup 2018-2019 op woensdagavond 3 oktober in de bestuurskamer van vv Lyra verricht door Nico van der Knaap, voorzitter van de FeVoWest, leverde het onderstaande resultaat op.

Bekerhouder is vv Maasdijk en negen van de zestien aangesloten verenigingen nemen dit seizoen deel.

Onder de paraplu van FeVoWest is de organisatie opnieuw in handen van William Vincent en Chris van den Berg.
Pot 1
v.v. Naaldwijk Vr1 – 5 e Klasse
KMD Vr1 – 4e klasse
MVV ’27- 4e klasse

Pot 2 Maasdijk Vr1 – 3e Klasse
Westlandia Vr1 – 3e Klasse
Velo Vr1 – 3e Klasse
FC ‘s Gravenzande Vr1 – 2e Klasse
Monster Vr1 – 2e klasse
Lyra Vr1 – 1e Klasse

De data zijn als volgt:
1e ronde : Wedstrijd periode (08 Oktober – 27 Oktober 2018)
KMD Vr1 thuis tegen Naaldwijk Vr1 (wedstrijd #1)
MVV’27 is vrij geloot

2e ronde : Wedstrijd periode (19 November – 02 Dec 2018)
Winnaar (wedstrijd #1) thuis tegen Velo Vr1
Westlandia Vr1 thuis tegen Monster Vr1
MVV’27 Vr1 thuis tegen Maasdijk Vr1
FC ‘s-Gravenzande Vr1 thuis tegen Lyra Vr1

Halve Finale: week 11/12 (11-24 Maart 2019)
Finale: datum en locatie nog te bepalen.

De thuisclub is verantwoordelijk om de speeldatum in overleg met de tegenstander vast te stellen in de voorgestelde periode.

Na elke wedstrijd graag het scoreverloop en doelpuntenmakers van beide teams doorgeven, ook voor publicatie van het verloop van het toernooi op de website van FeVoWest, www.fevowest.com.Correspondentie adres FeVoWest:
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande, e-mail: fevowest@caiway.net
Website:
www.fevowest.com; Facebook: www.facebook.com/fevo.west  Twitter: @FeVoWestland  

Voorzitter

Nico van der Knaap

06-53475224

nvdknaap@kabelfoon.nl

Secretaris

Dick Hartman

06-10570872

fevowest@caiway.net

Penningmeester

Piet Roels

06-45787479

pietroels@caiway.nl

Wedstrijdzaken

Vacant

 

 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.25               augustus 2018

Maasdijk winnaar vrouwentoernooi FeVoWest 2017-2018
Na een aantrekkelijke wedstrijd hebben de vrouwen van Maasdijk op 23 juni 2018 verrassend de FeVoWest Vrouwen Cup gewonnen. Op het sportpark van Den Hoorn waren ruim 300 toeschouwers op de wedstrijd Maasdijk afgekomen. Maasdijk versloeg in deze finale Den Hoorn met liefst 5-1.
Dit seizoen was er de terugkeer van de voormalige ‘Ladiesbokaal’ in het Westland. Helaas is in het bestuur van FeVoWest de functie van ‘wedstrijdsecretaris’ nog vacant, maar Chris van der Berg en William Vincent (van de vrouwenafdeling van vv Naaldwijk en Lyra) zorgden ervoor dat dit seizoen een mooi toernooi voor de vrouwenteams in het Westland, onder de vlag van FeVoWest, werd gespeeld. Negen teams streden uiteindelijk om een plek in de finale te bereiken.
Den Hoorn, dat door loting thuis mocht spelen, was vooraf de grote favoriet, maar kon deze rol niet waarmaken tegen Maasdijk. In de competitie hadden beide ploegen elkaar twee keer getroffen. Een keer won Den Hoorn (7-2) en enkele weken geleden eindigde het onderlinge treffen in 1-1. Den Hoorn werd kampioen in de derde klasse en Maasdijk degradeerde.
Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Cees van Uffelen uit Naaldwijk, mochten de vrouwen van Maasdijk de wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van twee bestuursleden van FevoWest, Dick Hartman en Piet Roels. 
S.V. Den Hoorn bedanken wij voor de goede organisatie van deze wedstrijd!
Maasdijk mag nu aantreden in de Super Cup finale tegen Lyra, de bekerhoudster. Deze wedstrijd wordt waarschijnlijk in september bij Lyra gespeeld.

Wedstrijd Westland XI tegen Excelsior, 7 juli 2018
Op zaterdag 7 juli jl. speelde het Westland Elftal een wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam bij RKVV Westlandia in Naaldwijk.  Mede door de goede organisatie van de gastheer was het een geslaagde wedstrijd, met veel en mooie doelpunten.  De uitslag was 3-7. maar

Ondanks veel publiciteit viel helaas de belangstelling van het Westlandse publiek tegen. Daarnaast was de animo van de Westlandse besturen om de wedstrijd te bezoeken ook niet groot. Slechts 300 kaarten werden er verkocht, met als gevolg een financieel verlies voor FeVoWest.
In het najaar willen wij in overleg treden met de voorzitters van de aangesloten verenigingen over een al dan niet een vervolg van dit soort wedstrijden.                    

Gezamenlijke inkoop energie
Op de laatste ALV van FeVoWest bij HVC’10  is gesproken om de mogelijkheden te onderzoeken voor een raamcontract voor de gezamenlijke inkoop voor energie, voortgekomen uit een bijeenkomst met de penningmeesters.  Hiervoor zochten wij een aantal leden voor een werkgroep met kennis van zaken over dit onderwerp. Helaas is tot op heden slechts één aanmelding ontvangen. Jammer genoeg te weinig voor een werkgroep en een vervolg.

Inschrijving FEVOWEST Vrouwen Cup 2018/2019
We zijn weer enorm trots om een tweede editie van het FEVOWEST Vrouwenvoetbal Cup te mogen organiseren. Afgelopen seizoen waren het de vrouwen van vv Maasdijk die in een prachtige finale sv Den Hoorn wisten te verslaan.
Wij zouden graag ook dit seizoen weer iedereen willen uitnodigen om deel te nemen aan dit mooie toernooi. Hierbij vragen wij uw inschrijving voor uw vrouwenelftal, als u dit seizoen mee wil doen.
Een mail met informatie over dit toernooi is vorige week naar de secretarissen gezonden.
Graag z.s.m. een reactie.
Met sportieve groet, Chris v/d Berg en W. "Vince" Vincent

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Helaas hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’.  Daardoor is het opnieuw niet mogelijk om een toernooi voor de jeugd van de aangesloten verenigingen te organiseren.
Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.


Fonds Westland/Fonds 1818

Bij ons bestuur is melding gedaan van de onderhandelingen over een mogelijke fusie/overname met/door Fonds 1818. Deze fusie kan nadelig uitpakken voor de Westlandse verenigingen. Een brief met bezwaren van alle Westlandse voetbalverenigingen is naar Fonds 1818 gezonden.  
Kortgeleden heeft er een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van het bestuur van Fonds Westland over deze brief. Vanuit FeVoWest zijn de bezwaren toegelicht en heeft Fonds Westland een toelichting gegeven op het lopende fusieproces.  Wordt vervolgd.

KMD met Walking Football nu echt 'club voor het leven'
Bij voetbalvereniging KMD zijn zaterdag 18 augustus voor het eerst wedstrijden Walking Football gehouden. De club uit Wateringen is in onze regio de eerste die deze tak van sport aanbiedt. Er zijn al zestien spelers, waardoor er twee volwaardige teams samengesteld konden worden. "Om de sport in de regio te introduceren werd een speciaal demonstratietoernooi gehouden. Daarbij waren onder meer oud-internationals en oud-spelers van ADO Den Haag, Ajax, AZ en Feyenoord aanwezig. Volgens voorzitter Peter van den Berg past Walking Football precies in de visie die KMD nastreeft: "In ons beleidsplan staat dat wij een club voor het leven zijn. Dat ben je als je vanaf je geboorte tot een respectabele leeftijd aan de vereniging verbonden bent. Deze categorie, 60-plussers, passen fantastisch bij KMD."

"Belangrijk vind ik het bewegen in het spel, maar vooral na afloop en tijdens het spel de sociale contacten", zegt Theo de Reuver, die Walking Football introduceerde binnen KMD. "Hoe ouder je wordt, hoe meer je vereenzaamt."

Binnenkort beginnen ook MVV'27, Westlandia en sportclub Monster met het aanbieden van Walking Football.
Bron: WOS
 

Melden incidenten/projectgroep’ weer spelen tegen’.
Het melden van incidenten blijft belangrijk!  Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie.  Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest,
fevowest@caiway.net  in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.
Alle meldingen die de KNVB  ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat regelmatig wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!

Een evaluatie met aanbevelingen voor de gemeentes Westland en Den Haag en de KNVB van de projectgroep ‘weer spelen tegen’ naar aanleiding van de vergaderingen, bijeenkomsten en de incidenten het afgelopen seizoen is gemaakt. Binnenkort krijgt dit een vervolg.

Website FeVoWest

Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Onze volgende vergaderingen zijn  bij KMD  (28 september) en Naaldwijk (29 oktober).
Aanmeldingen zijn welkom!

Kort voor het vastgestelde bezoek wordt nog contact opgenomen op met de betreffende vereniging.

Tot slot wensen wij u allen een mooi, succesvol en vooral sportief nieuw voetbalseizoen toe!

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)
fevowest@caiway.netHet Westlands Elftal in de media na de wedstrijd tegen Excelsior:

Samenvatting, verzorgd door de WOS

Publicatie op Haags Amateurvoetbal.nl

Publicatie op www.rijnmond.nl

Publicatie op sbvexcelsior.nl
Verzorger Peter Hoogerwerf na op eigen initiatief afscheid en werd door het bestuur van de FeVoWest met bloemen en een waardebon bedankt voor vele jaren medische inzet.Maasdijk wint de FeVoWest Vrouwen CupNa een aantrekkelijke wedstrijd hebben de dames van Maasdijk zaterdagmiddag verrassend de FeVoWest Vrouwen Cup gewonnen. Maasdijk versloeg in de finale Den Hoorn met liefst 5-1. Angela Vellekoop was goed voor een hattrick. Dit seizoen was er de terugkeer van de voormalige ‘Ladiesbokaal’ in het Westland. Helaas is in het bestuur van FeVoWest de functie van ‘wedstrijdsecretaris’ nog vacant, maar Chris van der Berg en William Vincent (van de vrouwenafdeling van vv Naaldwijk en Lyra) zorgden ervoor dat dit seizoen een mooi toernooi voor de vrouwenteams in het Westland, onder de vlag van FeVoWest, werd gespeeld. Negen teams streden uiteindelijk om een plek in de finale te bereiken. Den Hoorn, dat door loting thuis mocht spelen, was vooraf de grote favoriet, maar kon deze rol niet waarmaken tegen Maasdijk. In de competitie hadden beide ploegen elkaar twee keer getroffen. Een keer won Den Hoorn (7-2) en enkele weken geleden eindigde het onderlinge treffen in 1-1. Den Hoorn werd kampioen in de derde klasse en Maasdijk degradeerde. Op het sportpark van Den Hoorn waren ruim 300 toeschouwers op de wedstrijd afgekomen. In het eerste gedeelte van de eerste helft kreeg Den Hoorn de betere kansen. De doelvrouw van Maasdijk, Joelle de Zeeuw, en de lat stonden in eerste instantie succes in de weg, maar toch opende Den Hoorn de score. Na 24 minuten schoot Ashley Sintniklaas van ruim 30 meter de bal op het doel en de Maasdijkse doelvrouwe tastte nu volledig mis, waardoor de verdiende openingstreffer op het scorebord kwam te staan. Maasdijk vocht zich terug in de wedstrijd en ging vervolgens zeer effectief om met de kansen. Shirley van der Ende kopte in de 31e minuut raak na een mooie voorzet. Vlak voor rust nam Maasdijk een verrassende voorsprong. Angela Vellekoop tikte beheerst de bal achter doelvrouw Kim van Eijmeren. Na de pauze ging Den Hoorn op zoek naar de gelijkmaker en kreeg twee goede kansen om langszij te komen. De eerste inzet verdween via de buitenkant van de paal net niet in de goal en niet veel later verdween een inzet voorlangs. Het deerde Maasdijk niet, want de eerste echte mogelijk in de tweede helft werd door weer Vellekoop omgedoopt tot een doelpunt. Tien minuten later voltooide zij haar hattrick:1-4. De wedstrijd was gespeeld. Het lukte Den Hoorn niet meer om nog kansen te creëren. Aan de andere kant was de snelle en behendige Shirley van den Ende deze middag een plaag voor de verdediging van Den Hoorn. Zij zette in de slotfase de eindstand op het scorebord: 1-5. Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Cees van Uffelen uit Naaldwijk, mochten de vrouwen van Maasdijk de wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van twee bestuursleden van FevoWest, Dick Hartman en Piet Roels. Maasdijk mag nu aantreden in de Super Cup finale tegen Lyra, de bekerhoudster. Deze wedstrijd wordt waarschijnlijk in september bij Lyra gespeeld.


FeVoWest Nieuwsbrief nr.24 juni 2018

Kampioen
SC Monster feliciteren wij met het behalen van het kampioenschap in derde klasse B. Na de degradatie in het vorige seizoen, nu alweer terug op het niveau van de tweede klasse. Gefeliciteerd!

Periodekampioen
Na Lyra en VELO zat. behaalden ook S.V. Honselersdijk, S.V. Loosduinen en MVV’27 een periodetitel voor een plaats in de nacompetitie. Op het moment van dit schrijven zijn LYRA en MVV’27 helaas al uitgeschakeld. S.V. Honselersdijk, S.V. Loosduinen en VELO zat. strijden nog wel voor een plaats in een hogere klasse het komende seizoen. Succes!

Wedstrijd Westlands Elftal tegen Excelsior, zaterdag 7 juli 2018
Het bestuur van de FeVoWest nodigt uw vereniging uit om de wedstrijd van het Westlands Elftal tegen Excelsior bij te wonen. Deze wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 7 juli a.s. om 14:30 uur, op het complex van RKVV Westlandia in Naaldwijk. Bij Excelsior maakt deze middag Adrie Poldervaart zijn debuut op de bank als coach, voorheen was hij als fysiotherapeut al aan Excelsior verbonden. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door FeVoWest in samenwerking met RKVV Westlandia.
Er is vanaf 12:30 uur een voorwedstrijd, een afscheidsduel van Ruud Bijl en Jasper van Dijk, met toppers van toen en nu.

U kunt voor deze wedstrijd maximaal vier gratis kaarten ontvangen voor bestuurs-, kader- en/of commissieleden van uw vereniging/sponsor. Via het mailadres fevowest@caiway.net kunt u deze kaart(en) aanvragen, die bij de entree van het complex van RKVV Westlandia dan voor u klaar ligt(gen). Rond de wedstrijd bent u ook welkom voor een gezellig samenzijn in de bestuurskamer van RKVV Westlandia.
Wij vragen u ook om binnen vereniging doormiddel van de bijgaande poster reclame te maken voor deze wedstrijd via o.a. uw website. Posters worden op korte termijn ook verspreid om op te hangen op uw complex. Gezien de kosten van deze wedstrijd stellen wij dit ook zeker op prijs. De prijs van een entreekaart bedraagt € 5,00. Wij hopen u en vele voetballiefhebbers uit het Westland te ontmoeten bij deze wedstrijd.

Selectie Westlands XI
Trainer Johan Voskamp heeft voor deze wedstrijd twaalf debutanten opgenomen in zijn selectie. Hoofdklasser FC ’s-Gravenzande is met zes spelers hofleverancier.

Donny Slot Den Hoorn
Frank Broos FC 's-Gravenzande
Patrick Triep FC 's-Gravenzande
Roy Vermolen FC 's-Gravenzande
Ruben de Groot FC 's-Gravenzande
Sander Koeleman FC 's-Gravenzande
Yuri Westhoff FC 's-Gravenzande
Angelo Zwirs Honselersdijk
Tom van Veen Honselersdijk
Adam Poortman HVC'10
Michael van den Bos HVC'10
Jesse de Waard KMD
Ardi Luijendijk Lyra
Lars van den Berg Maasdijk
Jordi van Maanen SC Monster
Laurens Kooren SC Monster
Melvin van der Zeijden Verburch
Danny Bijl Westlandia
Edgar Leerdam Westlandia
Jasper van Dijk Westlandia
Marko van der Knaap Westlandia
Jeroen Spruijt Westlandia/Rijnsburgse Boys

Op 3 en 5 juli 2018 wordt er getraind door deze groep op het complex van RKVV Westlandia


Finale Vrouwen Cup
Op zaterdag 23 juni a.s. wordt de finale gespeeld om de Vrouwen Cup. De vrouwen van Den Hoorn en Maasdijk spelen dan tegen elkaar. Helaas bleek het niet mogelijk te zijn om deze wedstrijd te spelen als voorwedstrijd voor de Flynth Westland Cup. Na loting wordt de wedstrijd nu gespeeld bij een van de finalisten, Den Hoorn. De aanvang is 14:00 uur en als na 90 minuten geen beslissing is gevallen wordt de winnaar via strafschoppen beslist. Graag ook reclame voor deze wedstrijd.

Fonds Westland/Fonds 1818
Bij ons bestuur is melding gedaan van de onderhandelingen over een mogelijke fusie/overname met/door Fonds 1818. Deze fusie kan nadelig uitpakken voor de Westlandse verenigingen. Een brief met bezwaren van alle Westlandse voetbalverenigingen kan nog van invloed zijn op het proces. In de bijlage treft u deze brief aan, die deze week is verzonden. Mogelijk ook vanuit uw vereniging verder actie op worden genomen.

Westlands Oude Glorie toernooi

Op zaterdag 9 juni a.s. wordt voor de zesde keer het Westlands Oude Glorie Toernooi gespeeld op het Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande. 12 deelnemende verenigingen, waaronder een aantal clubs die nu gefuseerd zijn, strijden weer met hun oud eerste elftal spelers van 40 jaar en ouder op een half veld 7 tegen 7 om de trofee die beschikbaar is gesteld door Leo de Haan, oud voetballer van Monster, Velo en ’s-Gravenzande S.V.
Het toernooi is inmiddels uitgegroeid tot een reünie van spelers uit het Westlandse voetbal. De deelnemende verenigingen is daarom gevraagd te spelen in het oorspronkelijke tenue van de vereniging om zoveel mogelijk herinneringen aan vroeger op te roepen. De toegang is gratis. De snelheid is misschien wat minder, maar de techniek is zeker nog aanwezig. De wisselbokaal zal worden verdedigd door v.v. Monster die de editie van 2017 winnend wist af te sluiten. Ook is er de verkiezing van de speler van het toernooi.
Deelnemende verenigingen zijn: ’s-Gravenzande SV, ’s-Gravenzande VV, Hoekse Boys, Hoek van Holland, vv Monster, RKSVM, Verburch, VELO, vv LYRA, v.v. Maasdijk, Quintus en GDA. 
Aanvang van het toernooi is om 13.00 uur, de finale staat omstreeks 17.00 uur op het programma. Aansluitend aan het toernooi is er een gezellige samenzijn met een buffet en muziek, en zal er ongetwijfeld nog lang nagepraat worden over vroeger tijden.

Bestuursvrouwen aangesloten verenigingen
Anoeska Voogt, secretaris VV Naaldwijk, wil graag iets gaan doen met de vrouwen in de voetbalbesturen van de FeVoWest verenigingen. Het doel is om met deze voetbalvrouwen af en toe informeel eens bij elkaar te komen voor een wijntje en het delen van ervaring, beetje netwerken.
Een aantal vrouwen hebben zich bij haar al aangemeld en ontvangen binnenkort bericht van haar. Zijn er ook nog andere vrouwen in de besturen die geïnteresseerd zijn, haar mailadres is: secretaris@vvnaaldwijk.nl 

Gezamenlijke inkoop energie
Op de laatste ALV van FeVoWest bij HVC’10  is gesproken om de mogelijkheden te onderzoeken voor een raamcontract voor de gezamenlijke inkoop voor energie, voortgekomen uit een bijeenkomst met de penningmeesters. Hiervoor zochten wij een aantal leden voor een werkgroep met kennis van zaken over dit onderwerp.
Helaas is tot op heden slechts een aanmelding ontvangen, hierbij nogmaals de oproep om kandidaten aan te melden voor 1 juli a.s.

Competitie opzet A-categorie
Van Honselersdijk ontvingen wij kortgeleden de onderstaande mail:
Vorige week donderdag hebben we elkaar gesproken over o.a. de competitieopzet bij de A-categorie. Wij moeten vandaag onze laatste competitiewedstrijd spelen en staan op de 1e plek. De nummer 2 (Lyra JO19-1) staat op 3 punten, met 1 wedstrijd minder gespeeld. Ook zij zullen vandaag hun laatste wedstrijd spelen. De KNVB heeft de resterende wedstrijd nl. nog niet ingepland en zal dit ook niet gaan doen. Dit vanwege het feit, dat wij (helaas) niet in de promotie poule van de 1e klasse zitten. Met ingang van dit seizoen heeft de KNVB dit (hopelijk als pilot) ingevoerd.
Bovenstaande is uiteraard voor niemand een leuke situatie, maar zorgt alleen maar voor heel veel vragen en irritatie. Wij kunnen nl. niet promoveren en niet degraderen. We spelen met andere woorden "om des keizers baard". 
Ik wil het bestuur verzoeken, om dit aan te kaarten bij de FeVoWest en richting de KNVB te verzoeken om de "oude" situatie bij de A-categorieën weer in ere te herstellen. Wat mij betreft is de pilot nl. niet geslaagd. 
 
Reacties zijn welkom op het mailadres: fevowest@caiway.net

Nieuw! Opleidingen tot Hoofd Opleiding (voorheen Technisch Jeugdcoördinator). Voor verenigingen met jeugd een onmisbare functie!
Van de KNVB ontvingen wij het onderstaande bericht met het verzoek dit onder uw aandacht te brengen.
Graag wil ik dit onderwerp om verschillende redenen nogmaals onder jullie aandacht brengen:
1. Om de mogelijkheid jezelf (en/of iemand anders in een vergelijkbare functie) hier nog verder in te ontwikkelen.
2. Om waarde aan de functie van HO binnen een vereniging toe te voegen. Een HO kan m.i. onder andere de volgende input leveren aan een jeugdopleiding/-afdeling: een beginsituatie schetsen, jeugdvoetbalbeleid ontwikkelen, implementeren, bewaken, door ontwikkelen én kader (veelal vrijwilligers) aandacht geven en helpen in het uitvoeren van hun rol binnen de vereniging.
3. Om de kwaliteit van het jeugdvoetbal binnen jouw vereniging nog verder te verhogen door een optimale instroom (werving), behoud en doorstroom van nieuwe jeugdleden én vrijwilligers (o.a. trainers, coaches, coördinatoren en jeugdbestuursleden) te realiseren.  
De bijeenkomsten worden bij de deelnemers op de eigen accommodatie georganiseerd.
Meer info? Klik op onderstaande link (of zie verder de bijlages):
https://www.knvb.nl/assist-trainers/opleidingen/hoofdopleiding-opleidingen
Vragen? Neem contact op met Eric Treling, TJC, te bereiken op eric.treling@knvb.nl en 06-30513759.

Melden incidenten/projectgroep’ weer spelen tegen’.
Het melden van incidenten blijft belangrijk! Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie. Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.
Alle meldingen die de KNVB ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat regelmatig wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!

Een evaluatie met aanbevelingen voor de gemeentes Westland en Den Haag en de KNVB van de projectgroep ‘weer spelen tegen’ naar aanleiding van de vergaderingen, bijeenkomsten en de incidenten het afgelopen seizoen is in de maak.

Website FeVoWest
Op onze nieuwe website: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl kunt u veel informatie vinden over FeVoWest en de aangesloten verenigingen. Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor een link op jullie website.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Helaas hebben wij nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’. Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman.
De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Onze volgende vergaderingen zijn bij Westlandia (11 juni), SV Honselersdijk (augustus), KMD
(28 september) en Naaldwijk (29 oktober).

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Tot slot wensen wij u allen een prettige vakantie toe, een aantal verenigen nog succes met de nacompetitie en veel succes met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)
fevowest@caiway.net


FeVoWest Nieuwsbrief nr.23 april 2018

Periodekampioen

Nadat Lyra eind vorig jaar al de eerste periode pakte in de derde klasse B, is het nu kortgeleden VELO zat. gelukt om de tweede periode in deze klasse te winnen. Gefeliciteerd!

KNVB beker
FC ‘s-Gravenzande feliciteren wij met het behalen van de halve finale van het KNVB bekertoernooi en de plaatsing daardoor voor het grote KNVB bekertoernooi, met de bvo’s!

ALV 2018
Woensdagavond 28 maart 2018 vond bij HVC’10 de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van de FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland. Het was voor de 66e keer dat de aangesloten verenigingen bijeen kwamen. Voorzitters en overige vertegenwoordigers, waaronder ook drie dames van veertien, van de zestien aangesloten verenigingen, waren aanwezig bij deze vergadering. Oud-bestuurders en ook KNVB vertegenwoordigers vonden de weg  naar Hoek van Holland.
In een recordtempo werden de agendapunten doorgenomen. Sinds 2016 vergadert het bestuur bestaande uit voorzitter Nico van der Knaap, penningmeester Piet Roels en secretaris Dick Hartman, regelmatig met en bij de aangesloten verenigingen, daarom ook konden de agendapunten snel worden afgehandeld.
Penningmeester Piet Roels werd in zijn functie herkozen, maar voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ werd nog geen geschikte kandidaten gevonden. Daarom kan FeVoWest nog niet starten met de jeugdcompetities. Een toernooi voor het vrouwenvoetbal wordt dit seizoen wel gespeeld in het Westland. Den Hoorn heeft zich hier geplaatst voor de finale. De andere halve finale gaat tussen Lyra en Maasdijk. Deze wedstrijd wordt binnenkort gespeeld. De finale staat gepland voor medio april 2018.
De financiën van de federatie werd door de leden in orde bevonden. Om de mogelijkheden te onderzoeken voor een raamcontract voor de gezamenlijke inkoop voor energie, voortgekomen uit een bijeenkomst met de penningmeesters, zoekt het bestuur voor een werkgroep kandidaten met kennis van zaken over dit onderwerp, bij de verenigingen. (De eerste aanmelding is al ontvangen!)
Het afgelopen jaar kwam het Westlands Elftal, onder leiding van Johan Voskamp, niet in actie. Voor dit jaar zijn contacten geweest met ADO Den Haag en Sparta, maar helaas kon geen overeenstemming worden gevonden over een voor beide partijen geschikte datum. VVV Venlo bereidt zich dit jaar voor in eigen omgeving en komt dit jaar niet naar de regio Den Haag. Met Excelsior Rotterdam zijn op dit moment nog wel contacten voor een mogelijke oefenwedstrijd dit jaar. Op  4 juli 2015, een tropische zaterdag, speelden de Rotterdammers bij HVC’10 ook al eens tegen het Westlands Elftal.

Na de pauze gaf eerst Wouter van Alphen een presentatie over het vrijwilligerswerk van Vitis Welzijn in het Westland. Vrijwilligers die veel verenigingen goed kunnen gebruiken. In de bijlagen vindt u hier meer informatie over.
Daarna was het de beurt aan Frank Neef, projectleider projectgroep ’Weer spelen tegen’. Met een rollenspel werd een incident met een deel van de aanwezigen nagespeeld over de schuldvraag, een vaak voorkomend probleem bij de afhandeling van de incidenten op de velden. Voor een aantal bestuurders was dit teleurstellend. Over het onderwerp volgde dan ook nog een flinke discussie in de vergadering. De projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de KNVB, de gemeentes Den Haag en het Westland, de Haagse Norm en FeVoWest komt maandelijks bijeen om de excessen op de velden in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen. Met name aan de KNVB werd door de FeVoWest verenigingen gevraagd om op dit terrein meer daadkracht en ook meer openheid te geven over de wijze en de voortgang van de aanpak van de excessen.
Met een bloemetje werden de sprekers bedankt door voorzitter Nico van der Knaap. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog enige tijd nagepraat over de vergadering en natuurlijk ook over het voetbal in Westland.
Het bestuur van FeVoWest gaat ook dit jaar verder met zijn bezoeken aan de verenigingen.
Volgend jaar wordt de jaarvergadering bij Quintus in Kwintsheul gehouden.
Een uitgebreider verslag van deze vergadering volgt later.

Wedstrijd Westlands Elftal
In het verlengde van het bovenstaande bericht konden wij op vrijdag 30 maart berichten dat wij Excelsior Rotterdam hebben weten te strikken voor het spelen van een wedstrijd in Westland.

Met de Rotterdammers is de afspraak gemaakt om op zaterdagmiddag 7 juli 2018 te spelen tegen het Westlands Elftal. De locatie is nog niet bekend.
Meer informatie over deze wedstrijd volgt later.

Scheidsrechter bijeenkomst voor de Westlandse en Haagse scheidsrechters, 29 januari 2018
Op maandagavond 29 januari heeft betaald voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot een groep van ruim 50 enthousiaste clubscheidsrechters van Haagse en Westlandse verenigingen meegenomen in de wereld van spelregels en mentale weerbaarheid. De kennis van Manschot en van de clubscheidsrechters werd over en weer getest met lastige praktijkvoorbeelden.

Het was een zeer geslaagde avond in de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark, waarin theorie en praktijk elkaar steeds weer afwisselden. Ook werd meteen een nieuwe ambitie uitgesproken: deze avond moet ook voor leiders en trainers georganiseerd worden! De organisatoren (KNVB, Haagse Norm, FevoWest en de gemeenten Den Haag en Westland) nemen deze ambitie graag mee.
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Duizenden sportverenigingen in Nederland hebben hun administratie nog niet op orde voor de nieuwe, strenge Europese privacywet die over 7 weken ingaat. Bestuursleden, die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet. 
Je moet straks ook toestemming van alle ouders hebben als je foto's van jeugdleden wilt publiceren, denk aan teamfoto's
Vooral voor de besturende vrijwilligers van de verenigingen brengt de nieuwe wet veel administratieve rompslomp met zich mee. Zij moeten in kaart brengen wie toegang heeft tot privacygevoelige informatie, wie iets mag doen met die gegevens en wie van hen juist niet. De afspraken met de betrokken bestuurders moeten zwart op wit staan.
Sportbonden manen de bij hun aangesloten clubs al maanden met de nieuwe wet aan de gang te gaan, maar hebben niet altijd overzicht of dat ook daadwerkelijk gebeurd. Een stichting die clubs op pad helpt met de nieuwe regels, maakte 9.000 onlineaccounts aan in hun hulpprogramma. ,,Daarvan zijn er tot nu toe zo’n 3.000 gebruikt'', zegt een woordvoerder. Er zijn ongeveer 25.500 sportclubs in Nederland.
De nieuwe privacywet, officieel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt de regels voor het opslaan en verwerken van data veel strenger. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen. Dus van multinationals tot aan de korfbalclub met drie teams.

Informatie vanuit de KNVB:
Zie https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/wetgeving/privacy.
Via west2-verenigingsadvies@knvb.nl kunnen verenigingen bij ons een code opvragen waarmee ze toegang krijgen tot het stappenplan.

Melden incidenten
Het melden van incidenten blijft belangrijk! Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie. Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt. Alle meldingen die de KNVB ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat wekelijks wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!

Vrouwen Toernooi FeVoWest
Op de site www.fevowest.com is een aparte pagina te vinden over het vrouwenvoetbal.
Het nadrukkelijke verzoek om naast de uitslag van de wedstrijd ook het scoreverloop en de doelpuntenmakers door te geven, zodat e.e.a. kan worden gepubliceerd op deze webpagina.

Themabijeenkomst jeugdvoorzitters
Op maandag 5 maart jl. vond er een geslaagde bijeenkomst plaats voor de jeugdvoorzitters van de aangesloten verenigingen. De opkomst was groot bij KMD. Na een nadere kennismaking werd gesproken en zijn ervaringen gedeeld, onder meer over de nieuwe spelvormen bij de jeugd, de normen en waarden, vrijwilligerswerk en het alcoholgebruik bij de jeugd.

FC 's-Gravenzande maakt deel uit van de landelijke klankbordgroep “Pupillen” van de KNVB en in die rol hebben wij regelmatig contact met de KNVB en diverse verenigingen (landelijk). Het Hoofd Jeugdopleiding en Technisch Manager Ron van Meerten vertegenwoordigt daarbij de vereniging.
FC Gravenzande wil graag in samenwerking met de KNVB bekijken of we een bijeenkomst kunnen organiseren voor alle verenigingen in het Westland. Conceptbenaming; Voetbalsymposium Westland
Doelstellingen zouden kunnen zijn: samenwerken, kennismaken, behoefte vraag peilen en goed voorbeeld te vertellen vanuit FC Gravenzande. Partners welke wij hierbij willen trekken zijn KNVB, Feyenoord en FeVoWest.
I.v.m. bovenstaand initiatief maakt FC Gravenzande een concept-opzet op basis van recente brainstormsessies met de KNVB. Het is de bedoeling om dit niet als een eenmalig iets te zien maar in een reeks van bijeenkomsten.
Dit voorstel werd door de aanwezigen positief ontvangen. Samen met FeVoWest wordt dit voorstel nu verder uitgewerkt.

WK Zaalvoetbal
Op 5 maart is in Poeldijk de doorstart van de organisatie van het WK zaalvoetbaltoernooi opgepakt door vijf Verburchers. Zij gaan het bestuur vormen van het WK-zaalvoetbaltoernooi. Hiermee zijn volgende edities verzekerd. Het voetbal bestuur van Verburch is zeer verheugd dat Verburch nog steeds in staat is dit toernooi in de Poeldijkse sporthal te organiseren.

Gratis VOG
Via deze link is de informatie hierover te lezen:
https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/index.aspx

Westlandse sportverenigingen scharen zich achter alcoholafspraken
Verschillende Westlandse sportverenigingen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt rond alcoholgebruik op de vereniging. Samen met wethouder De Goeij-v.d. Klugt zetten zij op zaterdag 17 maart hun handtekening onder de gedragscode Jeugd & Alcohol. De afspraken zijn het resultaat van een voorlichtingscampagne bij de sportverenigingen. Ze moeten ervoor zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met jeugdleden (onder de 18 jaar) als het gaat om alcohol in de kantine.
De ondertekening vond plaats op sportpark Verburch in Poeldijk. Hier waren de bestuursleden en jeugdleden in clubtenue van Verburch, FC ’s-Gravenzande, Quintus voetbal en handbal, SV KMD, SC Monster, SV Honselersdijk, VV Westlandia, VV Naaldwijk, VV Maasdijk, VV Lyra samen met koepelorganisatie FEVO West aanwezig. Ook SV VELO heeft aangegeven achter de code te staan, maar zal deze bij de start van het nieuwe sportseizoen introduceren.


Afspraken
Met de ondertekening onderschrijven de verenigingen gezamenlijk een aantal punten die ingaan op schenktijden, voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken. In de kantines van alle deelnemende verenigingen komt een bord te hangen, zodat iedereen kan zien wat de afspraken zijn.

Positieve beweging
Wethouder De Goeij-v.d. Klugt is blij met de ondertekening: de Westlandse jeugd moet veilig en gezond kunnen opgroeien. Met de ondertekening van deze gedragscode zetten we weer een stap in de goede richting. We zijn verheugd over de manier waarop de verenigingen deze positieve beweging omarmen. Ik hoop dat nog veel meer sportverenigingen zich hieraan zullen verbinden.’

Idee
Het idee voor de gedragscode ontstond in 2017, tijdens een overleg tussen de werkgroep Alcohol- & Drugspreventie van gemeente Westland en de besturen van de verenigingen. De afgelopen twee jaar heeft de werkgroep op veel van deze verenigingen voorlichtingsavonden over alcohol gehouden voor ouders en vrijwilligers. Daarnaast waren er aparte sessies voor de jeugdteams, waarbij deelnemers onder andere met een speciale bril de effecten van alcoholgebruik konden ervaren. De werkgroep Alcohol- en Drugspreventie bestaat uit: Brijder, JGZ, Jeugdformaat, gemeente Westland, GGD Haaglanden, GGZ, Sportief Advies en Vitis Welzijn.

Nieuwe website FeVoWest
Door problemen met de provider van onze website is het helaas niet mogelijk om hier nog nieuwe nieuwsberichten op te plaatsen. Met dank aan Hans Bos is in korte tijd een nieuwe website gebouwd, die te vinden is op: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl!
Op deze nieuwe website is er ook aandacht voor het Vrouwenvoetbal!
Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor de link op jullie website.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Onze volgende vergaderingen zijn bij Lyra (30 april) en Westlandia (11 juni).
Zie verder het bijgevoegde vergaderschema, aanmeldingen zijn welkom!

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)
fevowest@caiway.net’s-Gravenzande, 30 maart 2018

Beste bestuurders, KNVB-ers, sponsors, oud-bestuursleden en andere belangstellenden,


In het verlengde van de berichtgeving op de Algemene Leden Vergadering van afgelopen woensdag bij HVC’10  kan ik jullie berichten dat wij vandaag Excelsior Rotterdam hebben weten te strikken voor het spelen van een wedstrijd in Westland.
Met de Rotterdammers is de afspraak gemaakt om op zaterdagmiddag 7 juli 2018 te spelen tegen het Westlands Elftal. De locatie is nog niet bekend. Meer informatie over deze wedstrijd volgt later.

Informatie o.a. uit de ALV volgt volgende week in de Nieuwsbrief.

Prettige Paasdagen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van FeVoWest,

Dick Hartman (secretaris)

PERSBERICHT


Woensdagavond 28maart 2018 vond bij HVC’10 de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van de FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland. Het was voor de 66e keer dat de aangesloten verenigingen bijeen kwamen. Voorzitters en overige vertegenwoordigers, waaronder ook drie dames van veertien, van de zestien aangesloten verenigingen, waren aanwezig bij deze vergadering. Oud-bestuurders en ook KNVB vertegenwoordigers vonden de weg naar Hoek van Holland.

In een recordtempo werden de agendapunten doorgenomen. Sinds 2016 vergadert het bestuur bestaande uit voorzitter Nico van der Knaap, penningmeester Piet Roels en secretaris Dick Hartman, regelmatig met en bij de aangesloten verenigingen, daarom ook konden de agendapunten snel worden afgehandeld.

Penningmeester Piet Roels werd in zijn functie herkozen, maar voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ werd nog geen geschikte kandidaten gevonden. Daarom kan FeVoWest nog niet starten met de jeugdcompetities. Een toernooi voor het vrouwenvoetbal wordt dit seizoen wel gespeeld in het Westland. Den Hoorn heeft zich hier geplaatst voor de finale. De andere halve finale gaat tussen Lyra en Maasdijk. Deze wedstrijd wordt binnenkort gespeeld. De finale staat gepland voor medio april 2018.

De financiën van de federatie werd door de leden in orde bevonden. Om de mogelijkheden te onderzoeken voor een raamcontract voor de gezamenlijke inkoop voor energie, voortgekomen uit een bijeenkomst met de penningmeesters, zoekt het bestuur voor een werkgroep kandidaten met kennis van zaken over dit onderwerp, bij de verenigingen.

Het afgelopen jaar kwam het Westlands Elftal, onder leiding van Johan Voskamp, niet in actie. Voor dit jaar zijn contacten geweest met ADO Den Haag en Sparta, maar helaas kon geen overeenstemming worden gevonden over een voor beide partijen geschikte datum. VVV Venlo bereidt zich dit jaar voor in eigen omgeving en komt dit jaar niet naar de regio Den Haag. Met Excelsior Rotterdam zijn op dit moment nog wel contacten voor een mogelijke oefenwedstrijd dit jaar. Op 4 juli 2015, een tropische zaterdag, speelden de Rotterdammers bij HVC’10 ook al eens tegen het Westlands Elftal.

Na de pauze gaf eerst Wouter van Alphen een presentatie over het vrijwilligerswerk van Vitis Welzijn in het Westland. Vrijwilligers die veel verenigingen goed kunnen gebruiken. Daarna was het de beurt aan Frank Neef, projectleider projectgroep ’Weer spelen tegen’. Met een rollenspel werd een incident met een deel van de aanwezigen nagespeeld over de schuldvraag, een vaak voorkomend probleem bij de afhandeling van de incidenten op de velden. Voor een aantal bestuurders was dit teleurstellend. Over het onderwerp volgde dan ook nog een flinke discussie in de vergadering. De projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de KNVB, de gemeentes Den Haag en het Westland, de Haagse Norm en FeVoWest komt maandelijks bijeen om de excessen op de velden in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen. Met name aan de KNVB werd door de FeVoWest verenigingen gevraagd om op dit terrein meer daadkracht en ook meer openheid te geven over de wijze en de voortgang van de aanpak van de excessen.

Met een bloemetje werden de sprekers bedankt door voorzitter Nico van der Knaap. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog enige tijd nagepraat over de vergadering en natuurlijk ook over het voetbal in Westland.

Het bestuur van FeVoWest gaat ook dit jaar verder met zijn bezoeken aan de verenigingen.

Volgend jaar wordt de jaarvergadering bij Quintus in Kwintsheul gehouden.


Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur

Locatie: Clubgebouw HVC’10, Rondgang 10, 3151 BP  Hoek van Holland

AGENDA


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 13 maart 2017

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar

5. Financiën
- Financieel overzicht 2017 (voor de vergadering ter plaatse beschikbaar)
- Verslag kascontrolecommissie (Verburch en VELO)
- Begroting 2018
- Benoeming kascontrolecommissie 2019
- Mogelijkheden raamcontract gezamenlijke inkoop voor energie?

6. Westlands Elftal
- Vooruitblik wedstrijd Westlands Elftal in 2018

7. Competities en toernooien
Stand van zaken toernooi Vrouwen

8. Bestuursverkiezing
- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden: Piet Roels (penningmeester)
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.
- Voor de functie ‘wedstrijdzaken’ heeft het bestuur, dat verder bestaat uit Nico van der Knaap (voorzitter) en Dick Hartman (secretaris), nog geen geschikte kandidaat gevonden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot en met zaterdag 24 maart 2018, uiterlijk om 18.00 uur en bij voorkeur per e-mail, fevowest@caiway.net, worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

9. Rondvraag

PAUZE

10. Presentatie vrijwilligerswerk gemeente Westland (Vitis)

11. Presentatie Frank Neef, projectleider projectgroep ’Weer spelen tegen’.

12. Sluiting

’s-Gravenzande, 12 maart 2018

Dick Hartman, secr. FeVoWest
p/a Valkenierstraat 9, 2694 BN ‘s-GravenzandeVerslag
Algemene Ledenvergadering van de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland (FeVoWest)
gehouden op maandag 13 maart 2017 in het clubgebouw van S.V. Honselersdijk.

Aanwezige bestuursleden FeVoWest: Nico van der Knaap (voorzitter), Dick Hartman (secretaris), Piet Roels (penningmeester) en Mark Valstar (wedstrijdzaken).

Aanwezige vertegenwoordigers van de volgende verenigingen: FC ’s-Gravenzande, S.V. Honselersdijk, HVC’10, KMD, Lyra, S.V. Loosduinen, V.V. Maasdijk, SC Monster, VV Naaldwijk, Quintus, S.V. VELO en S.V. Verburch.

Mede aanwezig zijn : Wicher Schreuder en Louise Vonk (KNVB), Rien Mostert, Hans Bos, verslaggever AD Westland en teammanager Westlands XI, Johan Voskamp (trainer Westlands XI), William Vincent en een vertegenwoordiger van Beltona.

Afwezig, met kennisgeving : MVV’27, Schipluiden en Westlandia, Wim Lentz, Joop van Mil en Wim Voois.

Afwezig zonder kennisgeving: Den Hoorn.

1. Opening
- Ter aangelegenheid van het 65-jarige bestaan van FeVo West op 14 februari jl. worden de aanwezigen bij binnenkomst op koffie met een gebakje getrakteerd.
- Nico van der Knaap opent de vergadering. Hij heet allen welkom en bedankt de gastheer Honselersdijk
en het barpersoneel voor de gastvrijheid.
- Aan het begin van de vergadering wordt met een moment van stilte de overleden van het afgelopen jaar herdacht worden, met name de oud-bestuursleden van FeVoWest, Herman Vingerling en Hans de Jager.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Twaalf van de zestien aangesloten verenigingen zijn aanwezig.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 14 maart 2016
Geen op - en of aanmerking. Verslag akkoord en de secretaris Dick Hartman wordt bedankt voor deze verslaglegging.

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar
- Het bestuur is tijdens de vorige Algemene Vergadering vernieuwd met twee leden. Zoals gemeld tijdens
de vorige Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur het afgelopen jaar vergaderd met en bij de aangesloten leden. Wij hebben nu zeven verenigingen bezocht en hebben hier een goed gevoel aan overgehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn enkele onderwerpen aan de orde gekomen die wij al hebben opgepakt, zoals de bijeenkomst van penningmeesters, of zullen oppakken zoals het gezamenlijk organiseren van een scheidsrechterscursus.
- Op 4 juni 2016 was de finaledag van de jeugd en vrouwen van de FeVoWest-competitie. Door verplichtingen in nacompetities van enkele finalisten, moest er worden geschoven in het programma van de wedstrijddag. De finales zijn onder prima weeromstandigheden op het complex van Maasdijk gespeeld en de winnaars waren:
- Vrouwen: F.C. ‘s Gravenzande
- A-klasse (JO19): VELO.
- B-klasse (JO17): HVC’10
Wij bedanken Maasdijk voor hun medewerking om deze finaledag mogelijk te maken.
- Door diverse oorzaken zijn de FeVoWest-competities dit seizoen niet van de grond gekomen. Onze wedstrijdsecretaris heeft o.a. hierdoor ook besloten zijn functie neer te leggen.
- In de vorige Ledenvergadering hebben wij gesproken over de wedstrijd van het Westlands Elftal tegen een BVO. Een contract met Sparta werd getekend, tijdens een bijeenkomst in De Tuinderij voor een wedstrijd op zaterdag 9 juli 2016 bij VELO.
In de voorbereiding van deze wedstrijd was Westlandia weer een goede gastheer voor de selectie en technische staf van het Westlands Elftal, waarvoor dank.
VELO heeft op uitstekende wijze de wedstrijd van het Westlands Elftal georganiseerd op haar complex. Ook hiervoor een welgemeend bedankt. Het sportieve resultaat van 2-2 tegen Sparta was beter dan het financiële resultaat, ondanks alle
inspanningen van de betrokkenen. Zoals afgesproken hebben wij getracht op diverse wijzen de kosten van deze wedstrijd te beperken. Wij vonden de leden van de Westland Box Sparta bereid een bedrag te sponsoren. Ook VELO heeft, door gebruik te maken van haar structuurmogelijkheden, bijgedragen aan het reduceren van de kosten. Verder was de wedstrijdbal weer gesponsord door Uitgeverij Groot Hellevoet, de uitgever van Westland Sport, onderdeel van weekblad Groot Westland.
De inkomsten uit balverloting en entree vielen niet geheel mee, waardoor er een nadelig saldo is ontstaan die deels door een extra bijdrage vanuit de verenigingen, waarvoor dank, is bekostigd.
De technische staf heeft tijdens deze wedstrijd gebruik kunnen maken van hun nieuwe kleding, die was gesponsord door Blue Sport & Workwear.
Wij bedanken de verenigingen voor het beschikbaar stellen van de spelers, de technische en medische staf voor hun inzet en bevlogenheid. De sponsors voor hun bijdragen en de spelers voor hun inzet en resultaat.
In de evaluatie van deze wedstrijd zijn enkele verbeterpunten benoemd. Ik vermeld hier een betere sponsoracquisitie en een betere communicatie via de verenigingen naar haar leden over de wedstrijd.
- Tijdens een feestavond voor het Westlands Elftal bij en door De Tuinderij, woensdag 19 oktober 2016, waarvoor wij de fam. Van Mil weer zeer dankbaar zijn, werd door wethouder El Mokkadem aan onze elftalleider Hans Bos de Westland Stek uitgereikt voor zijn grote bijdrage aan het Westlandse voetbal. Hans nogmaals van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.
- Naar aanleiding van een verzoek van Quintus en andere leden hebben wij op 22 november 2016 samen met de KNVB en de gemeente Westland een avond georganiseerd over agressie op de voetbalvelden. Op deze avond is open en vanuit een oplossingsgerichte wijze gediscussieerd over dit onderwerp. Er zijn ook enkele afspraken gemaakt hoe we kunnen bijdragen om de agressie op voetbalvelden te kunnen verminderen. Een punt van aandacht is het melden van zaken die niet via de tuchtcommissie worden afgehandeld. Onze secretaris heeft hiervan al diverse meldingen ontvangen en doorgestuurd naar de KNVB. Aan het eind van het seizoen wordt besproken wat de meerwaarde hiervan is.
- Op maandag 6 maart 2017 hebben wij een eerste themabijeenkomst met penningmeesters gehouden, waarbij diverse financiële zaken zijn besproken. De avond werd zeer positief beoordeeld en de aanwezige penningmeesters hebben afgesproken dat wij een korte enquête houden onder de leden met als onderwerp de inkoop van diverse materialen en kantinebenodigdheden. U zult deze binnenkort ontvangen en wij hopen op uw bereidwillige medewerking om zo de voetbalverenigingen in Midden Delfland en
Westland verder te kunnen helpen.
- Alle overige zaken heeft u ook kunnen lezen in onze reguliere Nieuwsbrieven.

5. Financiën
Financieel overzicht 2016
- Alle leden hebben de contributienota voldaan en ook van de hoofdsponsor ‘de Tuinderij’ zijn de sponsorgelden ontvangen.
- De door penningmeester Piet Roels gepresenteerde financiële cijfers worden door de vergadering ook goedgekeurd, met daarbij ook de kanttekening om de financiële risico’s van een wedstrijd van het Westlands Elftal in te dekken.
- Verslag kascontrolecommissie. De penningmeesters van Maasdijk en Naaldwijk hebben de boeken gecontroleerd en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn gevoerde financieel beleid.
- Benoeming kascontrolecommissie 2018. De verenigingen Verburch en VELO worden gevraagd volgend jaar de boeken te controleren. Hiermee stemmen zij in.
- Over de begroting voor 2017 zijn geen vragen.

6. Westlands Elftal
- Gesproken wordt over een nieuwe wedstrijd van het Westlands Elftal. Voorzitter Nico van der Knaap deelt de vergadering mee dat vooraf meer zekerheid moet zijn over sponsorinkomsten, aangezien de wedstrijden de afgelopen twee jaar verlies gevend waren , door te weinig bezoekers en te weinig sponsorgelden. Hij vraagt de verenigingen dan ook om in het vervolg meer reclame voor deze wedstrijd te maken op de websites en bij de achterban. Achter de schermen wordt gewerkt aan weer een wedstrijd tegen waarschijnlijk Sparta dit jaar, mits minimaal rond 50% van de kosten door sponsoring, maar natuurlijk het liefst meer, is gerealiseerd. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Het vinden van een geschikte datum voor een wedstrijd is ook nog een puzzel. De wedstrijd mag ook niet ten kosten gaan van de spelers en de clubs. Een fase van rust is belangrijk volgens Herman van Dinten (Verburch).
In 2018 loopt de competitie ook al langer door. Een aandachtspunt ook voor trainer Johan Voskamp.
Hopelijk kan snel duidelijkheid aan de clubs worden gegeven.
- De mogelijkheid voor het nieuw leven in blazen van het Westlands vrouwenelftal wordt door het bestuur van FeVoWest, op voorstel van de verenigingen, nader onderzocht. Mogelijk kunnen zij in het seizoen 2018-2019 ook een wedstrijd spelen tegen een bvo?

Competities en toernooien
- Vooralsnog kan nog niet worden gestart met de jeugdcompetities. Excuses hiervoor. Problemen hierbij zijn bij het vinden van geschikte data, de gewijzigde begin en eindtijden van de competities, de grote krachtsverschillen in het Westland en het feit dat veel clubs elkaar ok in de competitie al treffen en er jaarlijks ook al een Westlands Kampioenschap is voor de jeugd op Tweede Paasdag. Daarnaast is ook de vacature ‘wedstrijdzaken’, zie bij punt 8, nog niet ingevuld binnen het bestuur. Voor volgend seizoen wordt alles opnieuw bezien.

8. Bestuursverkiezing
Bij de bestuursverkiezing wordt secretaris Dick Hartman herkozen, maar neemt Mark Valstar na één jaar al afscheid van het bestuur. Als reden heeft hij op dat deze functie toch niet is te combineren met zijn functie bij de gemeente Westland. Als dank voor zijn inzet het afgelopen jaar ontvangt hij een bos bloemen.
Hoewel inmiddels verschillende kandidaten zijn benaderd door het bestuur is er nog geen opvolger voor hem voor de post ‘wedstrijdzaken’ gevonden. De verenigingen is gevraagd om hier ook naar uit te kijken.
Als er een opvolger is gevonden worden de verenigingen uitgenodigd voor een overleg over de jeugdcompetities.

9. Rondvraag
- Richard Wolf, voorzitter van VELO, stelt voor om in plaats van de jeugdcompetities, te komen tot een Westlands jeugdelftal, een elftal met talenten dat kan gaan spelen tegen een BVO. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. - Verder doet hij een oproep aan de aanwezigen om elkaar, volgens eerder gemaakte afspraken, als bestuur te informeren als er een speler binnen de aangesloten verenigingen wordt benaderd door trainer e.d. Dit is een afspraak die ooit in deze vergadering is gemaakt en zo ja, geldt deze niet alleen voor jeugdspelers? De tombola van overschrijvingen, deels de schuld van trainers en leiders, is al weer druk gaande, ruim voor de sluitingsdatum van 15 juni a.s. Zo is Tom van Veen van Honselersdijk door Westlandia benaderd, maar is het bestuur van Honselersdijk hierover niet geïnformeerd. De wens is toch om elkaar zoveel mogelijk te informeren, maar tegenhouden kan je het vaak ook niet.
- Richard Wolf vraagt ook naar de doelstelling en toegevoegde waarde van FeVoWest. Als FeVoWest wil optreden namens alle verenigingen moeten zij hiervoor een algemeen mandaat krijgen. Een vuist is wel door allen gemaakt tegen de agressie op de velden met als gevolg een sessie bij Quintus, maar bijvoorbeeld niet over de nieuwe speeldagenkalender van de KNVB. Met 16 verenigingen en 20.000 leden sta je sterker!
Door Eric Sosef van Honselersdijk en Peter van der Berg van KMD wordt opgemerkt dat een echt mandaat niet zo maar kan en ook afhankelijk is van het onderwerp. Het bundelen van krachten kan zeker helpen bij bepaalde onderwerpen.
Nico van der Knaap deelt de vergadering mede dat KNVB bondsvoorzitter Michael van Praag vreemd genoeg niets heeft met FeVoWest, maar zich louter tot de clubs wil wenden. Dit is gebleken uit een aantal contacten met hem over de sessie bij Quintus.
- Nico van der Knaap deelt mede dat met de uitkomsten van de te houden enquête bij de penningmeesters zorgvuldig wordt omgegaan.
- FeVoWest wil de behoefte gaan peilen van een gezamenlijke scheidsrechters cursus in het Westland.
- Na de vergadering kunnen de verenigingen bij de secretaris weer de voorkeur van een datum aangeven voor een bezoek van het bestuur van FeVoWest bij de vereniging. Het eerste uur voor een nader kennismaking en het tweede uur een locatie voor een reguliere vergadering van het FeVoWest bestuur.

10. Presentatie van Wicher Schreuders over de nieuwe bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen bij KNVB.
Na de pauze volgt een presentatie van Wicher Schreuders over de nieuwe KNVB organisatie. Waarbij ook de nieuwe speelvormen bij de pupillen, de nieuwe jaarkalender, de invoering van het mobiele wedstrijdformulier en de mogelijke wijzigingen in de voetbalpiramide komen ter sprake. De presentatie is na de vergadering onder de verenigingen verspreid.

11. Sluiting
Volgend jaar vindt de jaarvergadering van FeVoWest plaats bij HVC’10 in het clubgebouw in Hoek van Holland. In 2019 bij Quintus in Kwintsheul.


Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2018 behoudens eventuele opmerkingen, welke in de volgende notulen worden opgenomen.


N. J.M. van der Knaap, voorzitter:


D.W. Hartman, secretaris:Agenda FeVoWest themabijeenkomst jeugdvoorzitters, 5 maart a.s. bij KMD

Onderstaand de agenda voor het jeugdvoorzittersoverleg van FeVoWest, maandag 5 maart a.s. bij KMD, aanvang: 20:00 uur.

Aanmeldingen zijn ontvangen van: FC ’s-Gravenzande, KMD, S.V. Loosduinen, Maasdijk, SC Monster, MVV’27, VELO en Verburch.

Natuurlijk zijn ook de jeugdvoorzitters, of een plaatsvervanger, van de overige verenigingen nog welkom op dit overleg.
Indien dit het geval is graag alsnog een bericht naar de secretaris van de FeVoWest.

FeVoWest themabijeenkomst jeugdvoorzitters, 5 maart a.s. bij KMD


Hierbij nogmaals de aandacht voor het onderstaande bericht uit de laatste Nieuwsbrief van FeVoWest met het verzoek dit bericht door te spelen aan uw jeugdvoorzitter.

Themabijeenkomst jeugdvoorzitters
De bijeenkomst van jeugdvoorzitters van de FeVoWest wordt gehouden op maandag 5 maart 2018, om 20:00 uur bij KMD in Wateringen.
Agendapunten zijn o.a. de nieuwe spelvormen en het alcoholgebruik bij de jeugd.
Meer agendapunten zijn natuurlijk welkom.
Graag aanmelden voor dit overleg z.s.m. via
fevowest@caiway.net
Een eventuele vervang(st)er is natuurlijk ook welkom.Geslaagde avond met Jeroen Manschot

Op maandagavond 29 januari jl. heeft betaald voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot een groep van ruim 50 enthousiaste clubscheidsrechters van Haagse en Westlandse verenigingen meegenomen in de wereld van spelregels en mentale weerbaarheid. De kennis van Manschot en van de clubscheidsrechters werd over en weer getest met lastige praktijkvoorbeelden. Het was een zeer geslaagde avond in de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark, waarin theorie en praktijk elkaar steeds weer afwisselden. Ook werd meteen een nieuwe ambitie uitgesproken: deze avond moet ook voor leiders en trainers georganiseerd worden!

De organisatoren (KNVB, Haagse Norm, FevoWest en de gemeenten Den Haag en Westland) nemen deze ambitie graag mee.
FeVoWest Nieuwsbrief nr.22 januari 2018

Datum Algemene Ledenvergadering 2018

Voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2018 plaats op woensdag 28 maart 2018 bij HVC’10 in Hoek van Holland. De uitnodiging en de agenda volgen later. Opnieuw wijzen wij u erop dat de vacature ‘wedstrijdzaken’ nog steeds vacant is binnen ons bestuur. Kandidaten zijn nog steeds wellkom!

Scheidsrechter bijeenkomst voor de Westlandse en Haagse scheidsrechters, 29 januari a.s.
De projectgroep ‘weer spelen tegen’, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de gemeentes Westland en Den Haag, de Haagse Norm, de KNVB en FeVoWest (Nico van der Knaap en Dick Hartman), organiseert op maandag 29 januari 2018 een interessante bijeenkomst met eredivisiescheidsrechter Jeroen Manschot voor alle scheidsrechters die bij een Westlandse of Haagse vereniging zijn/haar wedstrijden fluit.  
Hij neemt je mee in zijn ervaringen in het topvoetbal. Met een interactieve workshop speciaal voor iedereen die bij zijn/haar club wedstrijden fluit, gaat hij in op de mentale weerbaarheid van scheidsrechters en geeft hij een interessante kijk op de spelregels.

Aanmelden is kosteloos en toegankelijk voor iedereen van een Haagse of Westlandse vereniging. Uiteraard zorgen wij voor een hapje en een drankje!

Programma:
18:30 uur: inloop
19:00 uur: mentale weerbaarheid
20:00 uur: pauze
20:15 uur: spelregelkennis
21:30 uur: borrel

Deze bijeenkomst, die aanvangt om 18:30 uur, wordt gehouden in de nieuwe Sportcampus in het Haagse Zuiderpark, Meester P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag.
In de bijlage is meer informatie te vinden over het programma van deze avond.

Aanmelding is mogelijk via de volgende link https://haagsenorm.nl/scheids

Het verzoek is om deze uitnodiging te delen met de scheidsrechters binnen uw vereniging.

FeVoWest beveelt deze bijeenkomst van harte aan om te bezoeken!

Locaties:
Het is de bedoeling om zeker tot mei 2018 maandelijks bijeen te komen met de projectgroep op locatie, bij een voetbalvereniging. De ene keer bij een Haagse vereniging, de andere keer bij een FeVoWest vereniging. Op 24 januari 2018 vindt het overleg plaatst bij KMD.
Voor de volgende data en tijden zijn wij nog op zoek naar een vergaderlocatie bij een FeVoWest vereniging op: woensdag 21 maart 2018 van 15:30 uur – 17:00 uur en woensdag 16 mei 2018 van 15:30 uur – 17:00 uur. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net

Melden incidenten
Het melden van incidenten blijft belangrijk! Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie. Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt. Alle meldingen die de KNVB ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht dat wekelijks wordt verspreid binnen de projectgroep ‘weer spelen tegen’.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!

Vrouwen Toernooi FeVoWest
Ronde 2:
Poule WEST:
Wedstrijddatum: 30 januari 2018, aftrap: 20:00 uur
Naaldwijk-Lyra
Wedstrijddatum: 27 januari 2018, aftrap: 14:30 uur
KMD (thuis) - Maasdijk

Poule OOST:
Wedstrijd datum: 30 Januari 2018, aftrap 20:00 uur
FC 's-Gravenzande (thuis) - Den Hoorn
Wedstrijddatum: 3 februari 2018, aftrap 13:00 uur
Velo (thuis) - Westlandia

*Deze ronde graag spelen voor 5 februari 2018
*De halve finales worden gespeeld rond 19-26 maart 2018
*De finale wordt gespeeld op 18 of 25 april 2018 (in overleg).
Op de site www.fevowest.com is een aparte pagina te vinden over het vrouwenvoetbal.
Het nadrukkelijke verzoek om naast de uitslag van de wedstrijd ook het scoreverloop en de doelpuntenmakers door te geven, zodat e.e.a. kan worden gepubliceerd op deze webpagina.

Themabijeenkomst jeugdvoorzitters
De bijeenkomst van jeugdvoorzitters van de FeVoWest wordt gehouden op maandag 5 maart 2018, om 20:00 uur bij KMD in Wateringen. Agendapunten zijn o.a. de nieuwe spelvormen en het alcoholgebruik bij de jeugd. Meer agendapunten zijn natuurlijk welkom. Graag aanmelden voor dit overleg z.s.m. via fevowest@caiway.net

Wedstrijd Westlands XI
Ons streven is nog steeds om in 2018 weer een wedstrijd te spelen tegen een bvo, mits er voldoende financiële dekking is. Contacten voor een wedstrijd zijn bij twee bvo’s gelegd. Afspraken kunnen pas worden gemaakt als bekend is wanneer het seizoen 2018-2019 bij de bvo’s start. Helaas is hierover nu nog steeds geen nieuws te melden!

Nieuwe website FeVoWest
Door problemen met de provider van onze website is het helaas niet mogelijk om hier nog nieuwe nieuwsberichten op te plaatsen.
Met dank aan Hans Bos is in korte tijd een nieuwe website gebouwd, die te vinden is op: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl!
Op deze nieuwe website is er ook aandacht voor het Vrouwenvoetbal!
Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor de link op jullie website.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen. Het rooster voor dit seizoen is volgt: 15 februari 2018: Verburch (o.v.b.); 26 maart 2018: SC Monster; 30 april 2018: S.V. Honselersdijk;

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met de betreffende vereniging.

Bestuursmutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen plaats, waarbij ook vaak sprake is van bestuursmutaties. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.
Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)29 januari: Jeroen Manschot gastspreker


’s-Gravenzande, 11 januari 2018

Beste sportvrienden,

De projectgroep ‘weer spelen tegen’, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de gemeentes Westland en Den Haag, de Haagse Norm, de KNVB en FeVoWest (Nico van der Knaap en Dick Hartman), organiseert op maandag 29 januari a.s. een interessante bijeenkomst met eredivisiescheidsrechter Jeroen Manschot voor alle scheidsrechters die bij een Westlandse of Haagse vereniging zijn/haar wedstrijden fluit.

Deze bijeenkomst, die aanvangt om 18:30 uur, wordt gehouden in de nieuwe Sportcampus in het Haagse Zuiderpark, Meester P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag.

Aanmelding is mogelijk via de volgende link https://haagsenorm.nl/scheids

Het verzoek is om deze uitnodiging te delen met de scheidsrechters binnen uw vereniging.
FeVoWest beveelt deze bijeenkomst van harte aan om te bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Bestuur FeVoWest,
Dick Hartman, secretaris.FeVoWest Nieuwsbrief nr.21 december 2017


Nieuwe website FeVoWest
Door problemen met de provider van onze website is het helaas niet mogelijk om hier nog nieuwe nieuwsberichten op te plaatsen.
Met dank aan Hans Bos is in korte tijd een nieuwe website gebouwd, die te vinden is op: http://www.fevowest.com, dus com in plaats van nl!
Op deze nieuwe website is er ook aandacht voor het Vrouwenvoetbal!
Graag dit ook melden aan jullie webmaster voor de link op jullie website.

Periodekampioen
Wij feliciteren Lyra als eerste vereniging dit seizoen met het behalen van de eerste periodetitel in de derde klasse B!

Datum Algemene Ledenvergadering 2018
Voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2018 plaats op woensdag 28 maart 2018 bij HVC’10 in Hoek van Holland. De uitnodiging en de agenda volgen later.

Themabijeenkomst jeugdvoorzitters
De bijeenkomst van jeugdvoorzitters op maandag 29 januari 2018 bij KMD kan helaas geen doorgang vinden. Op korte termijn wordt voor deze bijeenkomst een nieuwe datum vastgesteld.
Agendapunten vooruitlopend hierop zijn alvast welkom!

Stand van zaken project ‘weer willen spelen tegen’
De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden van de projectgroep ‘weer willen spelen tegen’ .
In deze projectgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeentes Westland en Den Haag, de Haagse Norm, de KNVB en FeVoWest (Nico van der Knaap en Dick Hartman), onder leiding van de projectcoördinator, Frank Neef. Met de gemeente Midden-Delfland is inmiddels ook contact gelegd vanuit de KNVB.

Haagse Norm
In de gemeente Den Haag wordt gewerkt met de Haagse Norm. Op de website zijn de contactpersonen per vereniging te vinden. Zie https://haagsenorm.nl/contactpersoon-per-vereniging. Handig om te weten als je onderling contact wilt zoeken met een Haagse vereniging.

Locaties:
Het is de bedoeling om zeker tot mei 2018 maandelijks bijeen te komen met de projectgroep op locatie, bij een voetbalvereniging. De ene keer bij een Haagse vereniging, de andere keer bij een FeVoWest vereniging.
Voor de volgende data en tijden zijn wij nog op zoek naar een vergaderlocatie bij een FeVoWest vereniging:
woensdag 21 maart 2018 van 15:30 uur – 17:00 uur;
woensdag 16 mei 2018 van 15:30 uur – 17:00 uur.
Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich aanmelden via het mailadres: fevowest@caiway.net

Afspraken:
- Er wordt in 2018 een voetbalclinic voor trainers van de JO13-JO15 bij ADO Den Haag gohouden, in het kader van maatschappelijk ADO Den Haag. Enkele teams uit Den Haag en het Westland worden uitgenodigd, op basis van competitie-indeling vanaf winterstop.
- Een spelregelavond voor de Haagse en de Westlandse (clubs) scheidsrechters, met een scheidsrechter uit het betaald voetbal, wordt eind januari 2018 georganiseerd. Informatie volgt!
- Het melden van incidenten blijft belangrijk! Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie.
Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl. Het is goed om FeVoWest in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt. Alle meldingen die de KNVB ontvangt worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar nogmaals het verzoek om hier van gebruik te maken, als dat nodig is!
- Wekelijks ontvangen de deelnemers aan dit overleg van de KNVB een overzicht van de ontvangen klachten over wedstrijden tussen Haagse en Westlandse teams. Daar waar ook al een tuchtmelding van is gemaakt, wordt dit er uit gelaten.
- FeVoWest en de Haagse Norm beoordelen zelf of een vervolg bij ‘hun’ clubs noodzakelijk is.

Insteek hierbij is contact maken, aandacht geven aan het incident is en vooral ook uitnodigen om als verenigingen met elkaar in gesprek te gaan. Uitnodiging is bestuurslid + leider bij elkaar brengen, mogelijk onder begeleiding van een professionele mediator. Bij animo van de clubs/teams wordt een datum geprikt.
- Een Haagse vereniging, die al regelmatig voorkomt in de overzichten, wordt door de KNVB benaderd. Met de vragen. Is het bestuur hiervan bewust en is ondersteuning gewenst?
- Het volgende overleg is op woensdag 24 januari 2018 in het clubgebouw van KMD.

Vrouwen Toernooi FeVoWest
De eerste wedstrijd voor dit toernooi is op 6 december 2017 gespeeld.
HVC'10-Naaldwijk,  uitslag 0-5.
Met aanvulling van jonge speelsters werkten de vrouwen van Naaldwijk een leuke en goede wedstrijd af. Van de vele kansen wist Naaldwijk er voor de rust twee te verzilveren. Na de pauze begon Naaldwijk onrustig en ging HVC'10 op jacht naar de aansluitingstreffer, maar stuitte steeds op de keepster van Naaldwijk die haar doel schoon wist te houden. Er ontstond ruimte voor Naaldwijk, dat in de tweede helft nog drie keer het net wist te vinden.

Ronde 2:
Poule WEST:
Naaldwijk-Lyra – wedstrijddatum:?
KMD (thuis) tegen Maasdijk - Wedstrijddatum: 27 Januari 2018
Poule OOST:
FC 's-Gravenzande (thuis) tegen Den Hoorn - Wedstrijd datum: 30 Januari 2018 Aftrap 20:00
Velo (thuis) tegen Westlandia
*Deze ronde graag spelen voor 05 Feb 2018
- De halve finales worden gespeeld rond 19-26 maart 2018
- De finale van de FWVC op 18 of 25 april 2018 (in overleg).
Op de site www.fevowest.com is een aparte pagina te vinden over het vrouwenvoetbal.
Het nadrukkelijke verzoek om naast de uitslag van de wedstrijd ook het scoreverloop en de doelpuntenmakers door te geven, zodat e.e.a. kan worden gepubliceerd op deze webpagina.

Wedstrijd Westlands XI
Ons streven is nog steeds om in 2018 weer een wedstrijd te spelen tegen een bvo, mits er voldoende financiële dekking is. Contacten voor een wedstrijd zijn bij twee bvo’s gelegd. Afspraken kunnen pas worden gemaakt als bekend is wanneer het seizoen 2018-2019 bij de bvo’s start. Helaas is hierover nu nog geen nieuws te melden.

OldStars walking football in het Westland
Vier Westlandse voetbalclubs willen graag walking football invoeren bij hun vereniging. Walking football is een langzamere vorm van voetbal, die vooral gericht is op ouderen. Het samenwerkingsverband OldStars heeft aanmeldingen binnen van Lyra, sportclub Monster, Westlandia en VELO.
Bij walking football mogen spelers alleen wandelen. Rennen en slidings maken is niet toegestaan. Het spel wordt op een kleiner veld gespeeld. De variant werd al aangeboden in Den Haag en Zoetermeer en werd in het verleden ook gespeeld bij FC 's-Gravenzande.
Fonds Westland stelt maximaal 2.000 euro beschikbaar voor verenigingen die daadwerkelijk een walking football-team opzetten.
Bron: www.wos.nl

Nieuws van de KNVB over voetbalseizoen 2018-2019
Start De Tweede en Derde divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het weekend van 25 en 26 augustus. De Hoofdklasse mannen begint een weekend later op 1 en 2 september. In datzelfde weekend beginnen de bekercompetities voor de rest van het amateurvoetbal. In het weekend van 22 en 23 september starten de overige competities van de categorie A en B, waaronder de Topklasse vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en jeugdcompetities.

Bekercompetitie amateur veldvoetbal
De bekerpoulewedstrijden staan gepland voor de volgende data:
poulewedstrijd 1: 1 en 2 september 2018
poulewedstrijd 2: 8 en 9 september 2018
poulewedstrijd 3: 15 en 16 september 2018
Overige bekerdata worden gepubliceerd in de volledige speeldagenkalenders, die in januari 2018 bekend worden gemaakt.

KNVB Beker BV/AV
De eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker BV/AV staat gepland voor het weekend van 18 en 19 augustus. De tweede kwalificatieronde wordt gespeeld op woensdag 22 augustus. Wedstrijden waar geen tweede- en/of derde divisionisten bij betrokken zijn, worden ingepland in het weekend van
25 en 26 augustus. De loting voor de kwalificatieronden van de KNVB Beker BV/AV vindt plaats begin juli 2018.

Jeugdcompetities, organisatie betaald voetbal
De startdata van de landelijke jeugdcompetities, die worden georganiseerd door betaald voetbal, zijn eveneens bekend. De ere- en eerste divisies van de JO13 tot en met JO19, alsmede de gesloten jeugdcompetities voor BVO’s, starten in het weekend van 1 september. In het weekend van
25 augustus worden de eerste bekerwedstrijden en supercupwedstrijden gespeeld voor teams uitkomend in deze competities.

Speeldagenkalender 2018/’19
De volledige speeldagenkalenders voor het seizoen 2018/’19 worden in januari 2018 gepubliceerd.

Wordt het Dekker van Geest WK zaalvoetbal in 2017 voor het laatst georganiseerd?
Welke selectie- voetballer heeft niet meegedaan aan dit toernooi in de afgelopen jaren. In den beginne werd het georganiseerd in de hal van de groenteveiling op Westerlee, maar al 10 jaar wordt dit overbekende toernooi bij v.v. Verburch georganiseerd. Maar is dit jubileumjaar de laatste keer dat het wordt georganiseerd. Bij gebrek aan nieuwe vrijwilligers dreigt het toernooi te verdwijnen en dat is zeer betreurenswaardig.

Het tweedaagse toernooi staat bol van goed jeugdvoetbal en het altijd meegereisde publiek geniet met volle tuigen van de inzet en passie van de jongste Westlandse voetballers.
Maar liefst bijna 450 Westlandse voetballertjes spelen hier om de mooist denkbare eer: Westlands Kampioen worden. De huidige organisatie heeft een perfecte organisatie en met een goed gesponsorde meerjarenplan is het toch niet denkbaar om dit toernooi te laten verdwijnen.
De oproep is dan ook om als alle Westlandse voetbalverenigingen de samenwerking voor de jeugd aan te gaan en één vrijwilliger binnen de club zoeken, die hier zijn steentje aan bij wil dragen. Hierdoor creëert men een nieuwe enthousiaste club mensen die dit toernooi willen gaan dragen.
Het verzoek is om deze oproep te behandelen bij de jeugdcommissie van jullie vereniging. Eventuele vrijwilligers kunnen worden aangemeld bij de organisatie van dit toernooi wkzaal@vv-verburch.nl

‘Medisan’ nieuwe sponsor FeVoWest
Met ingang van dit seizoen heeft FevoWest in Medisan, leverancier van sport verzorgingsproducten, een nieuwe sponsor aan zich weten te binden. 
Medisan, die sportverenigingen door heel Nederland voorziet van sportmedische materialen, zoals tape, massageolie etc. en behalve  (top)amateur clubs, ook aan betaald voetbal clubs levert, zal voor elke club die klant is of wordt, een bedrag van € 50,00 sponsoren. 
Wordt u klant bij Medisan, dan profiteert u niet alleen van kwaliteit, snelheid, service, en speciale korting als FeVoWest lid, u zorgt er dus ook voor dat er een mooi bedrag wordt gedoneerd aan FeVoWest.
Wilt u meer informatie belt u dan even met Medisan, contactpersoon Cor Mol, en hij maakt graag een afspraak met u om de mogelijkheden voor uw club te bespreken. Zijn telefoonnummer is:
015-2136026 en zijn e-mailadres is: medisandelft@gmail.com

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Het rooster voor dit seizoen is volgt: 15 januari 2018: MVV’27; datum/locatie in februari 2018, nog niet bekend; 26 maart 2018: SC Monster; 30 april 2018: S.V. Honselersdijk;

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met uw vereniging.

In de bijlage een overzicht van de afgelegde en vastgestelde bezoeken. Zoals jullie zien zijn wij nog op zoek naar een aantal vergaderlocaties.

Bestuursmutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen plaats, waarbij ook vaak sprake is van bestuursmutaties. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Beste wensen
Tot slot wenste het bestuur van FeVoWest u prettige feestdagen en voorspoedig, gezond en sportief 2018 toe, zowel privé als ook voor uw vereniging!


Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest,
Dick Hartman (secr.)


FeVoWest Nieuwsbrief nr.20 november 2017


Datum Algemene Ledenvergadering 2018
Voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2018 plaats op woensdag 28 maart 2018 bij HVC’10 in Hoek van Holland. De uitnodiging en de agenda volgen later.

FeVoWest Vrouwentoernooi
Helaas is het ons nog steeds niet gelukt een wedstrijdsecretaris te vinden voor ons bestuur, zodat wij nog niet kunnen starten met een jeugdtoernooi. Wel met een vrouwentoernooi!!
Chris van der Berg en William Vincent zijn bekend met het vrouwenvoetbal in het Westland. Zij hebben ons kortgeleden aangeboden een vrouwentoernooi te willen organiseren voor de aangesloten verenigingen, dus onder de paraplu van FeVoWest. Wij maken graag gebruik van dit aanbod.

Na een inventarisatie de afgelopen weken hebben de volgende verenigingen hiervoor ingeschreven: Den Hoorn; FC ’s-Gravenzande; HVC’10; KMD;LYRA; Maasdijk; Naaldwijk; VELO en Westlandia.


Op de foto: Rick van Mil van de Tuinderij, Nico van der Knaap en William Vincent


Afgelopen woensdagmiddag, 15 november, vond bij onze hoofdsponsor ‘ De Tuinderij’ in De Lier de loting plaats. De uitkomst hiervan luidt als volgt:

1e ronde (20 nov.- 1 dec.):
1. HVC’10 – VV Naaldwijk
2e ronde (29 jan. – 5 feb.):
1. Winnaar HVC’10/VV Naaldwijk – LYRA
2. KMD – Maasdijk
3. FC’s-Gravenzande – Den Hoorn
4. VELO - Westlandia

De halve finales (1 tegen 2 en 3 tegen 4) staan gepland in de week van 19 mrt. – 26 mrt. 2018
De finale op 18 of 25 april 2018. Naar een locatie wordt nog uitgekeken.

Project ‘weer willen spelen tegen’
Naar een leiding van de KNVB brief van 3 oktober 2017 over het project ‘weer willen spelen tegen’, gestuurd naar alle Haagse en Westlandse verenigingen kunnen wij u het volgende berichten.
Een delegatie van ons bestuur heeft kortgeleden een onderhoud gehad met de projectcoördinator, Frank Neef. Het vervolg hierop is binnenkort een aantal bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeenten Den Haag en het Westland, de KNVB en FeVoWest. Wordt vervolgd.

KNVB Meldpunt ‘wanordelijkheden’
Met naar eerdere correspondentie vanuit de KNVB en FeVoWest zijn jullie geïnformeerd over het project ‘weer willen spelen tegen’ dat we gestart zijn in samenwerking met de gemeentes Den Haag en Westland. In het kader van dit project wil ik jullie nogmaals wijzen op het belang om vervelende zaken bij ons te melden. Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden. Zie https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie.
Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl. Uiteraard prima om zoals jullie eerder hebben afgesproken de FeVoWest in de cc mee te nemen, zodat zij op de hoogte blijven van wat er speelt. Alle meldingen die we ontvangen worden geregistreerd en bijgehouden in een totaaloverzicht. Bij ernstige of meerdere meldingen ondernemen we uiteraard actie.
Helaas merken we dat niet alles bij ons wordt gemeld, waardoor we waardevolle informatie missen. Vandaar dat ik jullie nogmaals op het meldpunt wil wijzen en vragen om hier van gebruik te maken als dat nodig is.

In de gemeente Den Haag wordt gewerkt met de Haagse Norm. Op de website zijn de contactpersonen per vereniging te vinden. Zie https://haagsenorm.nl/contactpersoon-per-vereniging. Handig om te weten als je onderling contact wilt zoeken met een Haagse vereniging.

Wedstrijd Westlands XI
Ons streven is nog steeds om in 2018 weer een wedstrijd te spelen tegen een bvo, mits er voldoende financiële dekking is. Contacten voor een wedstrijd zijn bij twee bvo’s gelegd. Afspraken kunnen pas worden gemaakt als bekend is wanneer het seizoen 2018-2019 bij de bvo’s start. Waarschijnlijk is dit medio december bekend.

‘Medisan’ nieuwe sponsor FeVoWest
Met ingang van dit seizoen heeft FevoWest in Medisan, leverancier van sport verzorgingsproducten, een nieuwe sponsor aan zich weten te binden. 
Medisan, die sportverenigingen door heel Nederland voorziet van sportmedische materialen, zoals tape, massageolie etc. en behalve  (top)amateur clubs, ook aan betaald voetbal clubs levert, zal voor elke club die klant is of wordt, een bedrag van € 50,00 sponsoren. 
Wordt u klant bij Medisan, dan profiteert u niet alleen van kwaliteit, snelheid, service, en speciale korting als FeVoWest lid, u zorgt er dus ook voor dat er een mooi bedrag wordt gedoneerd aan FeVoWest.
Wilt u meer informatie belt u dan even met Medisan, contactpersoon Cor Mol, en hij maakt graag een afspraak met u om de mogelijkheden voor uw club te bespreken. Zijn telefoonnummer is: 015-2136026 en zijn e-mailadres is: medisandelft@gmail.com

OldStars walking football in het Westland
In Den Haag en Zoetermeer kunnen 60-plussers al langer terecht voor OldStars walking football, een variant op het reguliere voetbal. Hierbij mag er alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en alle ouderen de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. Met OldStars slaan Eredivisie en het Nationaal Ouderenfonds de handen ineen om zestigplussers (weer) aan het voetballen te krijgen.

Bij OldStars walking football wordt er ‘zes tegen zes’ gespeeld, zonder keepers. Ook mogen er geen slidings worden gemaakt en is lichamelijk contact verboden. Hierdoor ligt de nadruk op het positiespel en is het de perfecte variant voor mensen die lang niet hebben gevoetbald of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal. Door samen te voetballen komen deze 60-plussers met elkaar in contact en blijven ze fitter. Plezier en sociale contacten staan bij OldStars walking football voorop! Inmiddels doen er al 165 amateurverenigingen mee in Nederland.

Om nog meer ouderen het plezier van OldStars walking football te kunnen bieden, wordt het aanbod verder ontwikkeld. Momenteel is het landelijke projectteam met enkele Westlandse voetbalclubs in overleg over de invoering van OldStars walking football. “Er is veel enthousiasme en de eerste lijntjes zijn gelegd. Er is behoefte aan deze spelvorm voor ouderen, ook in het Westland”, zegt Johan Annema, projectleider OldStars. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn waar 60-plussers in het Westland een potje walking football kunnen spelen.
Heeft u vragen over OldStars walking football, of ondersteuning nodig bij de opstart ervan? Neem contact op met Johan Annema (projectleider OldStars) via info@oldstars.nl

Themabijeenkomsten
Dit seizoen staan in de planning een bijeenkomst voor de jeugdvoorzitters en de leden van Normen en Waarden commissies. De bijeenkomst met de jeugdvoorzitters willen wij houden op
maandag 29 januari 2018, waarbij wij nog op zoek zijn naar een geschikte locatie.
U kunt uw locatie aanmelden bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman
Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt binnenkort.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Het rooster voor dit seizoen is volgt: 27 november 2017: Quintus; 15 januari 2018: MVV’27?;
19 februari 2018: n.n.b.; 26 maart 2018: SC Monster; 30 april 2018: S.V. Honselersdijk;
4 juni 2018: n.n.b.
Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met uw vereniging.

In de bijlage een overzicht van de afgelegde en vastgestelde bezoeken. Zoals jullie zien zijn wij nog op zoek naar een aantal vergaderlocaties.

Bestuursmutaties verenigingen
In deze periode vinden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen plaats, waarbij ook vaak sprake is van bestuursmutaties. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest,
Dick Hartman (secr.)
 


Gaan we een vrouwentoernooi starten ?

Helaas is het ons nog steeds niet gelukt een wedstrijdsecretaris te vinden voor ons bestuur, zodat wij nog niet kunnen starten met een jeugdtoernooi. Wel met een vrouwentoernooi!

Chris van der Berg en William Vincent zijn bekend met het vrouwenvoetbal in het Westland.
Zij hebben ons kortgeleden aangeboden een vrouwentoernooi te willen organiseren voor de aangesloten verenigingen, dus onder de paraplu van FeVoWest.

Wij maken graag gebruik van dit aanbod.

In de naar u verzonden bijlagen treft u over dit toernooi informatie aan, namelijk een reglement en een inschrijfformulier.

Het verzoek is om ons uiterlijk 10 november a.s. te laten weten of uw vereniging met een vrouwenelftal al dan niet wil deelnemen aan dit toernooi.
Dus graag altijd een reactie van uw vereniging!

Bij voldoende aanmeldingen volgt een uitnodiging voor de loting.

FeVoWest Nieuwsbrief nr.19 oktober 2017

Seizoen 2017-2018 weer van start
Na de wedstrijden om de KNVB beker is ook de competitie, later dan we gewend waren, weer begonnen. Zestien verenigingen zijn aangesloten bij FeVoWest, twee van deze verenigingen spelen dit seizoen in de zaterdag vierde klasse, S.V. Loosduinen en Quintus. Liefst negen verenigingen treffen elkaar dit seizoen in de zaterdag derde klasse B, te weten KMD, LYRA , SC Monster, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk, Schipluiden, VELO zat. en Verburch. In de tweede klasse C nog twee verenigingen, te weten Honselersdijk en HVC’10. In de eerste klasse speelt alleen Westlandia zat. en FC ’s-Gravenzande is weer terug in de Hoofdklasse.
Op de zondag zijn drie aangesloten verenigingen actief. Westlandia in de derde divisie, VELO in de eerste klasse en Den Hoorn in de tweede klasse.
Zowel spelers als publiek kunnen weer van veel derby’s gaan genieten dit seizoen. Het bestuur van FeVoWest wenst u allen een fijn en vooral sportief seizoen toe.

Nogmaals, de vacature wedstrijdsecretaris !
Al ruim een half jaar zijn wij op zoek naar een wedstrijdsecretaris in het bestuur van FeVoWest.
Meerdere kandidaten hebben wij benaderd, maar helaas is het ons nog steeds niet gelukt deze vacature in te vullen.
Het voetbalseizoen is weer begonnen en wij willen graag aan de slag met de FeVoWest jeugd- en vrouwencompetities! Hiervoor is het noodzakelijk dat wij z.s.m. een geschikte kandidaat vinden om dit op te pakken binnen ons bestuur.

Wij vragen dan ook wederom uw hulp! Heeft u een geschikte kandidaat, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid, dan willen wij u vragen deze voor te dragen bij ons bestuur.

Na een gesprek met het bestuur van FeVoWest worden de verenigingen geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Wij zien uw reacties graag op korte termijn tegemoet!

PS Inmiddels heeft zich voor het organiseren van de vrouwencompetities een kandidaat zich aangemeld, waarmee binnenkort wordt gesproken.

Laatste wedstrijd Ruud Zuijderwijk
Op 12 augustus jl. speelde Ruud Zuijderwijk, recordhouder met meer dan 30 duels voor het Westlands Elftal, gedwongen zijn laatste wedstrijd. Door een hardnekkige blessure is Ruud gedwongen om te stoppen met selectievoetbal. Zijn vereniging SC Monster wilde Ruud nog éénmaal in het zonnetje zetten en organiseerde op zaterdag 12 augustus een speciale wedstrijd voor Ruud tussen een gelegenheidsteam van SC Monster en een speciaal Westlands Elftal, met door Ruud uitgenodigde voetballers van toen en nu uit de regio Westland. De uitslag was 1-1 en Ruud scoorde ook in zijn laatste wedstrijd.
Het was geslaagd evenement en wij bedanken SC Monster voor de organisatie van deze wedstrijd.

Wedstrijd Westlands XI
Ons streven is nog steeds om in 2018 weer een wedstrijd te spelen tegen een bvo, mits er voldoende financiële dekking is. Kortgeleden is met de staf van het Westlands XI hierover ook een overleg geweest. Contacten voor een wedstrijd zijn bij twee bvo’s gelegd.

FC 's-Gravenzande gastheer voor interlands EK-kwalificatie Oranje onder-19
In de maand oktober is FC 's-Gravenzande wederom gastheer voor enkele interlands. Dit keer betreft het zelfs heuse kwalificatie interlands, en wel voor Oranje onder 19 voor het Europees kampioenschap. De volgende wedstrijden worden bij FC ’s-Gravenzande gespeeld:
woensdag 4 oktober, Nederland - Malta, aanvang 16.00 uur
zaterdag 7 oktober, Slovenië - Malta, aanvang 13.00 uur
dinsdag 10 oktober, Slovenië - Nederland, aanvang 18.00 uur
De overige wedstrijden van deze kwalificatiepoule worden gespeeld bij FC Lisse.

Excessen op de velden
Dinsdag 22 november 2016 waren alle bij FeVoWest aangesloten verenigingen uitgenodigd om met een aantal bestuurs- en kaderleden aanwezig te zijn bij een thema-avond over de ‘excessen op de velden’, met daarbij ook de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de KNVB en de wethouder Sport van de gemeente Westland, Mohamed el Mokaddem. De bijeenkomst werd gehouden in het clubgebouw van Quintus in Kwintsheul. Het werd een geslaagde avond.

De KNVB heeft deze week de bijgaande brief verzonden aan de Westlandse voetbalverenigingen!
Het afgelopen seizoen zijn verenigingen in de gemeente Den Haag al met elkaar in gesprek gegaan om samen te komen tot de Haagse norm. De KNVB en gemeente Den Haag hebben dit proces gefaciliteerd en gestimuleerd. Ook ouders worden bij de afspraken betrokken.
De partijen werken al een aantal jaar samen aan sportiviteit en respect op en rond de velden. Vanuit verenigingen werd de wens geuit om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken over wat normaal is en iedereen graag ziet. Zaken die niet in het KNVB-tuchtrecht of het gebruikelijke strafrecht zijn opgenomen, maar wel belangrijk en wenselijk zijn. Hierover zijn het afgelopen seizoen meerdere bijeenkomsten geweest en dit heeft geresulteerd in de Haagse norm.
De Haagse norm bestaat uit de volgende doelgroepen:
* Bestuurders
* Spelers
* Kader (coach/leider)
* Arbitrage
* Ouders
Per doelgroep is er een ambitie uitgesproken met daaraan gekoppeld concrete gedragingen. Op 1 juli is de Haagse norm voor het seizoen 2016/'17 feestelijk afgesloten tijdens de Stadsspelen. De gemeente Den Haag en de KNVB werden vertegenwoordigd door wethouder Rabin Baldewsingh en bondsvoorzitter Michael van Praag. Beiden hebben hun waardering en complimenten uitgesproken richting de clubs uit de Residentie.
Voor meer informatie zie: www.haagsenorm.nl Op deze site zijn ook de contactpersonen te vinden van de Haagse verenigingen in het geval van excessen.

Alcoholpreventie Westland “sportief schenken”
UITNODIGING Gratis IVA-cursus voor barpersoneel Westlandse sportverenigingen
De Westlandse werkgroep ‘Alcohol en Drugs’ nodigt het barpersoneel van Westlandse sportverenigingen uit voor de gratis Instructie Verantwoord Alcohol Schenken door Brijder Verslavingszorg.
Op verschillende wijzen is de werkgroep actief om het alcoholgebruik door jongeren in het Westland aan te pakken. Het afgelopen jaar zijn in dit kader op veel sportverenigingen voorlichtingen georganiseerd voor ouders, jeugdkader en jeugdleden.
Deze instructie voor barpersoneel maakt deel uit van de aanpak.
We hebben ervoor gekozen om de instructie eenmaal op een centrale locatie in het Westland aan te bieden, zodat alle verenigingen zich daarbij aan kunnen sluiten. We hopen dat jullie enthousiast gebruik zullen maken van dit aanbod.

Praktische informatie
Datum: Maandag 6 november 2017
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Kantine VV Verburch, Arckelweg 20 in Poeldijk
Aanmelden verplicht: Bij Arjetta Timmer, arjetta.timmer@brijder.nl, uiterlijk 25 oktober.
Instructie Verantwoord Alcohol Schenken
Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden gezellig samen van een hapje en drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken.
De IVA instructie is verplicht voor barvrijwilligers en verstrekt informatie over: de Drank- & Horecawet, alcohol en alcoholgebruik, verantwoord schenken en de Bob-campagne.

Resultaat na instructie
Na afloop van de instructie kunnen barmedewerkers adequaat omgaan met probleemgedrag van gasten, hebben zij kennis van de gesprekstechniek ‘Nee verkopen’ en kennis van alcohol. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Meer dan digitale IVA-cursus
We horen regelmatig van verenigingen terug dat personeel de cursus al online gevolgd heeft. Het is belangrijk om deze cursus te volgen bij een erkende instelling voor verslavingszorg, zoals Brijder. Digitale IVA's zijn vaak niet volledig en bieden barvrijwilligers te weinig informatie over het lokale probleem, weerstand of "nee verkopen" en de risico's van alcoholgebruik op jeugdige leeftijd. Bovendien wordt bij deze instructie gebruik gemaakt van interactieve opdrachten en voorbeelden, zodat het voor deelnemers erg levendig en bruikbaar is.

Stand van zaken scheidsrechtercursus
Op onze uitnodiging voor het gezamenlijk organiseren van de cursus voetbalscheidsrechter hebben inmiddels meerdere verenigingen gereageerd. Met de KNVB is overleg gaande over de verdere invulling hiervan.

‘Medisan’ nieuwe sponsor FeVoWest
Met ingang van dit seizoen heeft FevoWest in Medisan, leverancier van sport verzorgingsproducten, een nieuwe sponsor aan zich weten te binden.
Medisan, die sportverenigingen door heel Nederland voorziet van sportmedische materialen, zoals tape, massageolie etc. en behalve (top)amateur clubs, ook aan betaald voetbal clubs levert, zal voor elke club die klant is of wordt, een bedrag van € 50,00 sponsoren.
Wordt u klant bij Medisan, dan profiteert u niet alleen van kwaliteit, snelheid, service, en speciale korting als FeVoWest lid, u zorgt er dus ook voor dat er een mooi bedrag wordt gedoneerd aan
FevoWest.
Wilt u meer informatie belt u dan even met Medisan, contactpersoon Cor Mol, en hij maakt graag een afspraak met u om de mogelijkheden voor uw club te bespreken. Zijn telefoonnummer is:
015-2136026 en zijn e-mailadres is: medisandelft@gmail.com

Themabijeenkomsten
Dit seizoen staan in de planning een bijeenkomst voor de jeugdvoorzitters en de leden van Normen en Waarden commissies. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt binnenkort.

Contributiebrieven FeVoWest
Begin oktober hebben de penningmeesters van ons een mail ontvangen met een contributiebrief. Ons verzoek is om de betaling deze maand te verrichten.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Het rooster voor dit seizoen is volgt: 16 oktober 2017: HVC’10; 27 november 2017: Quintus;
15 januari 2018: n.n.b. ; 19 februari 2018: n.n.b.; 26 maart 2018: SC Monster; 30 april 2018: n.n.b.;
4 juni 2018: n.n.b.

Ondergetekende neemt kort voor het vastgestelde bezoek nog contact op met uw vereniging.

In de bijlage een overzicht van de afgelegde en vastgestelde bezoeken. Met name de verengingen die wij nog niet hebben bezocht of nog niet hebben gereageerd voor een datum (Den Hoorn, MVV’27, Honselersdijk en Verburch) verzoeken wij een nog openstaande datum door te geven aan onze secretaris.

Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest,

Dick Hartman (secr.)
fevowest@caiway.net
Westlands Elftal hoopt op nieuw duel met Sparta

Hans Bos
De Lier

De tenues van het Westlands Elftal komen dit seizoen toch nog uit de kast bij sponsor De Tuinderij uit De Lier. Ruud Zuijderwijk van SC Monster speelt morgen op Polanen tegen een door hem zelf samengesteld team van huidige en voormalige voetballers van het Westlands Elftal.
Hier moeten de supporters van de Westlandse verenigingen het dit jaar mee doen. In 2015 was het keuzeteam van Johan Voskamp nog sparringpartner voor Excelsior Rotterdam en VVV Venlo. In Hoek van Holland werd de stand op het complex van HVC’10 draaglijk gehouden met 2-6 verlies tegen Excelsior en VVV Venlo moest met 0-3 winst genoegen nemen bij gastheer Westlandia. Vorig jaar verraste het Westlands Elftal met een 2-2 remise tegen het Sparta van Alex Pastoor op het veld van VELO in Wateringen. Sparta heeft, met het Westland als achtertuin van Het Kasteel, een grote aanhang in het kassengebied. Toch kon er dit jaar geen tweede optreden op rij worden beklonken met de Spartanen en is het optreden van zaterdag het enige wapenfeit. De leiding van de FeVoWest viste achter het net, omdat Sparta al alle afspraken voor de aanloop naar de start van een nieuw seizoen in de eredivisie rond had. Manager Kevin Valkenburg van Sparta: ,,Wij spelen maximaal vier wedstrijden tegen amateurs. Door de contacten uit het verleden zijn er met PPSC en VOC op voorhand al twee ingevuld en is er ook al een wedstrijd voor sponsor Robey. Voor de winterstop zijn we vaak al klaar met de planning. Het eerste verzoek van FeVoWest kwam op 6 januari 2017.’’
Secretaris Dick Hartman: ,,Goed om te weten. Dan sturen we nu gelijk een mail om te proberen om Sparta in 2018 vast te leggen.’’

Bron: AD Westland van 11-08-201712 augustus 2017: afscheidswedstrijd Ruud Zuijderwijk op sportpark Polanen.


Ruud Zuijderwijk recordhouder wat betreft het aantal wedstrijden onder trainer Johan Voskamp, speelt zaterdag 12 augustus een afscheidswedstrijd op Polanen met een tea van oud-Monster tegen een keuzeteam van spelers van toen en nu van het Westlands Elftal. De aanvang is om 16.00 uur. Als bestuur van de FeVoWest zijn we uiteraard present en we hopen dat ook veel toeschouwers de weg naar Polanen weten te vinden.

FeVoWest Nieuwsbrief no. 18 juni 2017


In memoriam Gerrit de Ruiter
Geheel onverwacht bereikte ons het bericht dat op 13 mei 2017 Gerrit de Ruiter op veel te jonge leeftijd was overleden. Gerrit was vanaf jongs af aan al lid bij de vv Naaldwijk. Als keeper doorliep Gerrit de verschillende jeugdselecties en maakte hij regelmatig zijn opwachting in het eerste elftal van Naaldwijk zaterdag toen hij senior was geworden. Na zijn actieve loopbaan werd Gerrit actief op het vrijwilligersvlak. Zo was hij ook enige jaren wedstrijdsecretaris bij FeVoWest.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

‘Medisan’ nieuwe sponsor FeVoWest
Met ingang van het nieuwe seizoen heeft FevoWest in Medisan, leverancier van sport verzorgingsproducten, een nieuwe sponsor aan zich weten te binden.
Medisan, die sportverenigingen door heel Nederland voorziet van sportmedische materialen, zoals tape, massageolie etc. en behalve (top)amateur clubs, ook aan betaald voetbal clubs levert, zal voor elke club die klant is of wordt, een bedrag van € 50,00 sponsoren.
Wordt u klant bij Medisan, dan profiteert u niet alleen van kwaliteit, snelheid, service, en speciale korting als FeVoWest lid, u zorgt er dus ook voor dat er een mooi bedrag wordt gedoneerd aan FevoWest.
Wilt u meer informatie belt u dan even met Medisan, contactpersoon Cor Mol, en hij maakt graag een afspraak met u om de mogelijkheden voor uw club te bespreken. Zijn telefoonnummer is:
015-2136026 en zijn e-mailadres is: medisandelft@gmail.com

Wedstrijd Westlands XI
Op de AlV op 13 maart 2017 meldden wij de verenigingen dat achter de schermen werd gewerkt aan weer een wedstrijd van het Westlands XI tegen Sparta dit jaar. Helaas moeten we u nu berichten dat wij, ondanks dat de financiën voor deze wedstrijd, door toezeggingen, werden gerealiseerd, er niet tegen Sparta wordt gespeeld. Na intern overleg ontvingen wij vrij laat bericht dat zij niet op ons verzoek, om wederom tegen elkaar te spelen, in te willen gaan.
De tijd was nu te kort om iets anders te regelen. Voor het volgende jaar gaan we zeker ons best doen om een wedstrijd van het Westlands XI opnieuw op de agenda te zetten.

Nieuwe pupillenvoetbal
Naar aanleiding van een KNVB bijeenkomst over het nieuwe pupillenvoetbal organiseerde de KNVB op 1 mei jl. een bijeenkomst in Zeist. Gezien de afstand en het tijdstip is vanuit FeVoWest contact gelegd met de KNVB om een bijeenkomst te organiseren in het Westland. Veel verenigingen toonden interesse hiervoor. Gezien de agenda’s was het niet mogelijk alsnog een bijeenkomst te houden, maar vanuit de KNVB, Louisse Vonk, zijn alle geïnteresseerden via de mail benaderd voor vragen e.d. Mochten er nog vragen zijn, haar adres is louisse.vonk@knvb.nl

Presentatie informatiebijeenkomst mDWF
Op 8 mei jl. vond er een KNVB bijeenkomst plaats bij Lyra over de invoering van het mobiele Digitale Wedstrijdformulier (mDWF) ingaande het komende seizoen. Veel (Westlandse) verenigingen waren aanwezig. Voor de afwezigen in de bijlage de presentatie van deze avond.

Westlands Voetbalgala
Tijdens het Unicum Elzenhagen Westlands Voetbalgala in Poeldijk zijn dinsdag 6 juni 2017 de Westlandse voetbalkampioenen van het jaar bekend gemaakt. FC 's-Gravenzande had daarbij driemaal reden tot juichen. De ploeg werd uitgeroepen tot 'elftal van het jaar', terwijl Roy Vermolen verkozen werd tot 'Speler van het jaar'. Een door de gemeente Westland beschikbaar gestelde prijs voor sporten voor oudere senioren werd ook toegekend aan FC 's-Gravenzande. ‘Het Oude Glorie’ toernooi vierde kortgeleden het eerste lustrum bij deze vereniging.
Westlandiaan Edgar Leerdam sleepte de titel 'Keeper van het jaar' in de wacht en Odens van der Zwan (KMD) mag zich 'Talent van het jaar' noemen. De Oeuvreprijs ging naar Ruud Zuijderwijk voor zijn voetbalcarrière bij sportclub Monster. Jim Duijvestijn (Quintus) maakte dit jaar de meeste treffers; hij werd 'Topscorer van het jaar'. SV Honselersdijk won de prijs voor de minder valide sporters en RKVV Westlandia voor de beste jeugdopleiding. Gerard de Vreede van Westlandia werd de vrijwilliger van het jaar. Alle winnaars namens FeVoWest gefeliciteerd!
Het voetbalgala werd op initiatief van het weekblad Westland Sport, samen met de WOS, voor het eerst gehouden. Het was een goed georganiseerd festijn, waar veel Westlandse verenigingen aanwezig waren.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Helaas hebben wij nog geen kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’. Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij het bestuur. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Enquête penningmeesters
Op de gehouden bijeenkomst van penningmeesters in maart jl. is op verzoek van enkele penningmeesters verzocht door FeVoWest een enquêteformulier samen te stellen, waarbij de mogelijkheid ontstaat diverse financiële gegevens met elkaar te kunnen vergelijken.
In april is aan de zestien aangesloten verenigingen het enquêteformulier toegezonden ter invulling.
Hierop hebben inmiddels negen verenigingen het ingevulde formulier aan ons toegezonden.
Wij verzoeken hierbij de overige verenigingen alsnog dit formulier in te vullen en aan ons toe te zenden. Liefst voor 1 juli a.s.
Hierna kunnen wij overzichtelijk de verstrekte gegevens in een overzicht samenvatten en aan de penningmeesters ter informatie verstrekken.
Gaarne uw medewerking hierbij, zodat wij een zo compleet overzicht kunnen opmaken.

Scheidsrechterscursus
Op onze uitnodiging voor het gezamenlijk organiseren van de cursus voetbalscheidsrechter hebben pas drie verenigingen gereageerd. Hierbij zijn twee personen aangemeld en zijn er drie potentiële kandidaten gemeld. Aangezien er minimaal twaalf deelnemers dienen te zijn, verzoeken wij u hier mee aan de slag te gaan, zodat wij bij de KNVB een cursusblok kunnen aanvragen. Vergeet bij de werving niet om een begeleider van de cursisten op te geven. De folder met verdere gegevens van de scheidsrechterscursus is bij de nieuwsbrief gevoegd.

Kampioenen, promoties en degradaties
Dit jaar slechts twee kampioenen bij de aangesloten FeVoWest verenigingen. Bij FC ’s-Gravenzande (naar de hoofdklasse) en S.V. Den Hoorn (naar de eerste klasse) ging de vlag in top. Naaldwijk en Westlandia zondag streden lang mee om promotie, maar haakten af in de nacompetitie.
Voor LYRA en SC Monster (naar de derde klasse) en S.V. Loosduinen (naar de vierde klasse) verliep het seizoen teleurstellend. Via de nacompetitie degradeerden zij. Maar deze week kregen en LYRA en Naaldwijk onverwachts bericht van de KNVB dat zij nog een beslissingswedstrijd mogen spelen! Succes! Update: uiteindelijk bleef voor beide Westlandse clubs het beoogde succes uit.

Toernooien FeVoWest
Door de vacature van een wedstrijdsecretaris is het nog onzeker welke toernooien FeVoWest het komende seizoen gaat organiseren. Over de organisatie van de Westlandse toernooien bestaan her en der, mede door de wisseling van bestuurders, nog wel eens onduidelijkheid. Zo wordt het toernooi om de Flynth Westland Cup al sinds 1972 door de VV Naaldwijk georganiseerd en de Westlandse Kampioenschappen voor de jeugd op Tweede Paasdag al van oudsher door de verenigingen zelf. FeVoWest heeft geen bemoeienis met deze activiteiten.

Themabijeenkomsten
Het afgelopen seizoen organiseerde FeVoWest themabijeenkomsten voor penningmeesters en over de ‘excessen op de velden’. Zinnige bijeenkomsten, waar ook nuttige informatie is gedeeld.
Voor het komende seizoen staan op de planning een bijeenkomst voor de jeugdvoorzitters en de leden van Normen en Waarden commissies. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt later.

Alcoholpreventie Westland “sportief schenken”
In ons laatst gehouden bestuursvergadering (12 juni) hadden wij een half uur ingeruimd om met een vertegenwoordiger van de werkgroep alcoholpreventie Westland van gedachten te wisselen over een gezamenlijke aanpak "sportief schenken". Doel is het alcohol gebruik onder jongeren terug te brengen en het bewustzijn bij volwassenen (ouders, leiders barvrijwilligers) groter te maken.
Bij een groot aantal bij ons aangesloten verenigingen zijn er in het afgelopen seizoen al bijeenkomsten georganiseerd op dit gebied.

Bij Monster, Quintus (met handbal en scouting), Honselersdijk, Lyra, Westlandia (samen met hockey) Verburch (met handbal en tennis) en FC 's-Gravenzande zijn er aparte avonden geweest (spreker Drs. van der Lely) voor ouders, leiders, trainers, bestuursleden en barmedewerkers en daarnaast bijeenkomsten voor de B en C jeugd.
Dit alles om het bewustzijn bij de volwassenen over de gevolgen van alcohol voor het puberbrein te vergroten en om de jeugd te confronteren met de gevolgen van overmatig gebruik. Ook in Schipluiden heeft v.d. Lely een avond verzorgd en Maasdijk volgt op 10 oktober 2017.

Op 18 april jl. heeft er bij Lyra een evaluatie plaats gevonden met een aantal van bovengenoemde verenigingen. Conclusie, de eerste stappen zijn gezet maar nu een krachtig vervolg.
Alle toen aanwezige verenigingen willen het alcoholthema levendig houden binnen de club. De focus ligt op het handhaven van de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar. Verenigingen pakken graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor alcoholgebruik door de jeugd. Door als vereniging te staan voor je alcoholbeleid en dit eenduidig uit te dragen geef je een statement af aan alle jeugdigen en ouders die lid zijn van je club. Suggesties die zijn gedaan richting de werkgroep Alcoholpreventie:
- Terugkerende voorlichtingsbijeenkomsten voor de jeugd ieder jaar.
- Voorlichting voor ouders, bijvoorbeeld door Brijder Verslavingszorg.
- Opstellen van richtlijnen bij iedere vereniging (A4-tje) om uit te delen aan ouders bij de start van nieuwe seizoen.
- Eenduidig beleid onder de Westlandse verenigingen.
- Schenktijden in alle kantines naar minimaal 13.00 uur.
- Plaatsen van dezelfde tekst over alcoholbeleid op de website van alle verenigingen.
- Vanuit Quintus verzoek om ook de overkoepelende Westlandse handbalverenigingen hierbij aan te laten sluiten. Zij willen hier graag het voortouw nemen.
- Opstellen van convenant waar verenigingen zich bij aansluiten. Specifiek manifest voor leiders van de jeugd.
- Opzoeken van de pers om eenduidige houding verenigingen uit te dragen.

Met andere woorden wij streven naar zo veel mogelijk uniformiteit met alle verenigingen en willen graag van jullie horen of hier draagvlak voor is.
Verzoek vanuit de werkgroep alcoholpreventie is om samen met een afvaardiging van de Westlandse verenigingen een concept convenant op te stellen en deze voor te leggen. M.a.w. zijn er vanuit jullie vereniging mensen bereid om hierin mee te denken. Reacties graag naar fevowest@caiway.net

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Het rooster voor dit seizoen is volgt:

28 augustus 2017: S.V. Loosduinen (o.v.b.);
16 oktober 2017: HVC’10;
27 november 2017: Quintus;
15 januari 2018: n.n.b. ;
19 februari 2018: n.n.b.;
26 maart 2018: SC Monster;
30 april 2018: n.n.b.;
4 juni 2018: n.n.b.

Ondergetekende neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.
In de bijlage een overzicht van de afgelegde en vastgestelde bezoeken. Met name de verengingen die wij nog niet hebben verzocht en ook nog niet hebben gereageerd voor een datum verzoeken wij een nog openstaande datum door te geven. Natuurlijk is dit ook weer mogelijk voor de overige verenigingen.

Tot slot wensen wij u allen een prettige vakantie toe en veel succes met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen.

Met sportieve groeten, Bestuur FeVoWest Dick Hartman (secr.)
Oud-secretaris Gerrit de Ruiter overleden

Bestuur en aangesloten leden van de FeVo-West wensen de familie van Gerrit de Ruiter veel sterkte na zijn plotseling overlijden.
Gerrit de Ruiter was oud-secretaris van de koepelorganisatie.
Sponsorovereenkomst met Medisan Delft / Cor Mol ook interessant voor aangesloten leden FeVoWest

Medisan Delft is een groothandel in sportmedische producten en al 30 jaar gevestigd in Delft. Elke bij de FeVoWest aangesloten vereniging krijgt korting op een bestelling. Een aanrader dus, wat ons betreft.

Medisan
Neringstraat 12
2624 HX Delft

Tel: (015) 2136026
Fax: (015) 2143477
cmol@wxs.nl

FeVoWest Nieuwsbrief no. 17 maart 2017


Kort verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Twaalf van de zestien aangesloten verenigingen waren maandagavond 13 maart 2017 aanwezig bij S.V. Honselersdijk voor de 65e Algemene Ledenvergadering van FeVoWest.
Ter gelegenheid van het 65 jarige bestaan werden de ruim dertig aanwezigen bij de aanvang van de vergadering op koffie met een gebakje getrakteerd.
MVV’27, Schipluiden en Westlandia waren met kennisgeving afwezig. S.V. Den Hoorn ook, maar zonder kennisgeving.
.
Aan het begin van de vergadering werd met een moment van stilte de overledenen van het afgelopen jaar herdacht , met name de oud-bestuursleden Herman Vingerling en Hans de Jager.

In het vervolg werd o.a. gesproken over een nieuwe wedstrijd van het Westlands Elftal. Voorzitter Nico van der Knaap deelde de vergadering mee dat vooraf meer zekerheid moet zijn over sponsorinkomsten, aangezien de wedstrijden de afgelopen twee jaar verliesgevend waren, door te weinig bezoekers en te weinig sponsorgelden. Hij vroeg de verenigingen ook om in het vervolg meer reclame voor deze wedstrijd te maken op de websites. Achter de schermen wordt gewerkt aan weer een wedstrijd tegen waarschijnlijk Sparta dit jaar, mits minimaal rond 50% van de kosten door sponsoring is gerealiseerd. De vergadering ging hiermee akkoord.
De door penningmeester Piet Roels gepresenteerde financiële cijfers werden door de vergadering ook goedgekeurd, met daarbij ook de kanttekening van de kascontrolecommissie om de financiële risico’s van een wedstrijd van het Westlands Elftal beter in te dekken.
Bij de bestuursverkiezing werd secretaris Dick Hartman herkozen, maar nam Mark Valstar na één jaar al afscheid van het bestuur. Een opvolger voor hem voor deze post ‘wedstrijdzaken’ is nog niet gevonden. De verenigingen is gevraagd om hier ook naar uit te kijken en om namen van mogelijke kandidaten door te geven. Als deze opvolger is gevonden worden de verenigingen uitgenodigd voor een overleg over de jeugdcompetities. Een uitdaging, want door gewijzigde begin- en eindtijden van de competities en de grote krachtsverschillen in het Westland, wordt dit nog een puzzel. De mogelijkheid voor het nieuw leven in blazen van het Westlands vrouwenelftal wordt door het bestuur van FeVoWest, op voorstel van de verenigingen ook nader onderzocht.
De door FeVoWest gehouden bijeenkomsten de afgelopen periode, bij Quintus over de excessen op de velden en bij MVV’27 met de penningmeesters werden als prettig en zinvol ervaren.
Een enquête voor de penningmeesters volgt binnenkort.
Bij de rondvraag stelde Richard Wolf, voorzitter van VELO, voor om in plaats van de jeugdcompetities, te komen tot een Westlands jeugdelftal, een elftal met talenten dat kan gaan spelen tegen een BVO. Verder deed hij een oproep aan de aanwezigen om elkaar, volgens eerder gemaakte afspraken, te informeren als er spelers binnen de aangesloten verenigen worden benaderd om een overstap te maken.
Binnen het uur zat de vergadering er op en volgde na de pauze een presentatie van Wicher Schreuders over de nieuwe KNVB organisatie. Waarbij ook de nieuwe speelvormen bij de pupillen, de nieuwe jaarkalender, de invoering van het mobiele wedstrijdformulier en de mogelijke wijzigingen in de voetbalpiramide kwamen ter sprake kwamen.
Volgend jaar vindt de jaarvergadering van FeVoWest plaats bij HVC’10 in het clubgebouw in Hoek van Holland. In 2019 bij Quintus in Kwintsheul.
Een uitgebreider verslag van deze vergadering volgt later nog.

Vacature bestuurslid ‘wedstrijdzaken’
Zoals u in het bovenvermelde verslag kunt lezen hebben wij nog geen kandidaat gevonden voor het bestuurslid ‘wedstrijdzaken’. Mocht u een kandidaat voor deze functie, bijvoorbeeld een (oud) bestuurs- of commissielid willen voordragen kunt u dit melden bij het bestuur. De verenigingen worden dan geïnformeerd over de kandidaat en kunnen binnen een week eventueel bezwaar maken.

Bijeenkomst penningmeesters
Maandag 6 maart 2017 vond er een geslaagde bijeenkomst plaats voor penningmeesters in het clubgebouw van MVV’27 in Maasland. Tien verenigingen waren vertegenwoordigd en veel onderwerpen werden besproken. Een aantal verenigingen toonde wel belangstelling, maar helaas kwam de datum niet uit. Een verslag van dit overleg en een enquête volgen binnenkort.

Felicitaties
Het lukte Westlandia 1, zondag, kortgeleden om als eerste aangesloten vereniging dit seizoen een periode te winnen, namelijk de tweede periode in de Tweede Divisie. S.V. Den Hoorn lukte dit ook vorige week in de zondag tweede klasse C. In de strijd om de titels spelen deze elftallen ook nog een grote rol van betekenis. Fraaie prestaties waar wij spelers, kader en bestuur mee feliciteren. De overige elftallen wensen wij veel succes toe in de strijd om promotie of handhaving!

Scheidsrechters cursus
Wij nog steeds voornemens een scheidsrechter cursus voor de aangesloten verenigingen, samen met de KNVB, te organiseren. Overleg met de KNVB is gaande. Zeer binnenkort volgt hierover ook meer informatie.

Ziekenhuis
Ons oud-bestuurslid Wim Voois ligt sinds kort in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Wij wensen hem van harte beterschap en een spoedig herstel toe!

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen.
Het rooster voor dit seizoen is volgt:
Maandag 27 maart 2017bij SC Monster:
Maandag 1 mei 2017 bij S.V. Honselersdijk.
Maandag 12 juni 2017; locatie nog niet bekend.!
Ondergetekende neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.

In de bijlage een overzicht van de afgelegde en vastgestelde bezoeken. Met name de verengingen die wij nog niet hebben verzocht en ook nog niet hebben gereageerd voor een datum verzoeken wij een nog openstaande datum door te geven. Natuurlijk is dit ook weer mogelijk voor de overige verenigingen.

Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest
Dick Hartman (secr.)

Voor meer informatie, zie www.fevowest.com
Ook de media deed verslag van de vergadering. AD/Westland en Westland Sport publiceerden:
Mark Valstar vertrekt
uit bestuur FeVo West

Nog net binnen het jaar moet de koepelorganisatie FeVo West op zoek naar een nieuw bestuurslid als opvolger van Mark Valstar, die de portefeuille wedstrijdzaken onder zijn hoede heeft. Valstar heeft zijn medebestuurders laten weten af te treden tijdens de ledervergadering van 13 maart bij gastheer Honselersdijk. Op 14 maart 2016 was Valstar gekozen als opvolger van Westlandiaan Chris Koehler. Het niet rond kunnen krijgen van jeugdtoernooien én de veranderende rol van de FeVoWest hebben Valstar tot zijn besluit gebracht. Valstar is werkzaam bij de gemeente Westland en vindt de rol van bestuurder Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland lastig in combinatie met zijn werk.

Kandidaten kunnen zich bij FeVoWest melden.

Bestuur FeVoWest
Dick Hartman (secr.)1952 - 2017 65 JAAR

Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 13 maart 2017 om 20.00 uur

Locatie: Clubgebouw S.V. Honselersdijk, Strijphorst 2, 2675 WN Honselersdijk


AGENDA

Opening

Mededelingen en ingekomen stukken

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 14 maart 2016 (zie publicatie onder deze agenda)

Korte terugblik op het afgelopen jaar

Financiën

- Financieel overzicht 2016 (voor de vergadering ter plaatse beschikbaar)
- Verslag kascontrolecommissie (Maasdijk en Naaldwijk)
- Benoeming kascontrolecommissie 2018
- Begroting 2017

Westlands Elftal

- Vooruitblik wedstrijd Westlands Elftal in 2017

- Westlands Vrouwen Elftal

Competities en toernooien

8. Bestuursverkiezing

Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden Dick Hartman (secretaris).
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot zaterdag 11 maart 2016, uiterlijk om 18.00 uur en bij voorkeur per e-mail, fevowest@caiway.net , worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

9. Rondvraag

PAUZE

10. Presentatie van Wicher Schreuders over de nieuwe bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen bij KNVB.

Bij de gehouden verkiezingen voor de KNVB Ledenraad, begin december 2015 is Wicher Schreuders gekozen.
In Kieskring 23 (bestaande uit alle 88 clubs in de gemeenten Den Haag, Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker/Nootdorp, Rijswijk en Westland) kreeg hij 54% van de uitgebrachte stemmen, waarmee hij de nummer twee ruim voor bleef want die kreeg 27% van de stemmen. De overige twee kandidaten behaalden respectievelijk 12% en 8%.
Wicher werd eind 2013 (bij indirecte verkiezingen) al gekozen tot lid van de uit 60 personen bestaande Verenigingsraad, tot op heden het hoogste orgaan binnen de Sectie Amateurvoetbal van de KNVB.
Door diverse interne reorganisaties wordt genoemde Verenigingsraad – de ‘algemene vergadering’ – nu omgevormd tot een Ledenraad met nog slechts 30 leden en werd per 1 januari 2016 dan het hoogste orgaan binnen de Sectie Amateurvoetbal. Het waren nu voor het eerst directe verkiezingen en ook voor het eerst in 30 kieskringen verspreid over het land. De zittingsduur is drie jaar en loopt dus tot 1 januari 2019.
Als verkozen lid van de Ledenraad AV is Wicher Schreuders nu automatisch ook lid van het hoogste orgaan van de totale KNVB, de Bondsvergadering, die uit 30 afgevaardigden uit het amateurvoetbal en 30 afgevaardigden uit het betaalde voetbal bestaat.
Wicher was eerder onder meer 17 jaar lid van de KNVB Reglementscommissie (1996-2013) en daarmee gedurende die jaren al adviserend lid van de Bondsvergadering, de Algemene Vergadering Betaald Voetbal en de toenmalige Algemene Vergadering Amateurvoetbal. Daarnaast was hij ruim 17 jaar voorzitter van de Sectie Voetbal van de Sportraad Delft (1997-2015). Sinds voorjaar 2014 is hij voorzitter van de overkoepelende Sportraad Delft. Bij DHC heeft Wicher al vanaf begin 1978 vele (bestuurlijke) functies vervuld en hij doet nog steeds het nodige.

11. Sluiting

’s-Gravenzande, 24 februari 2017

Dick Hartman, secr. FeVoWest
p/a Valkenierstraat 9, 2694 BN ‘s-Gravenzande
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland (FeVoWest) gehouden op maandag 14 maart 2016 in het clubgebouw RKVV Westlandia, Sportpark de Hoge Bomen, Naaldwijk

Aanwezige bestuursleden FeVoWest: Rien Mostert (voorzitter), Dick Hartman (secretaris) en Piet Roels (penningmeester) en Chris Koehler (wedstrijdzaken)

Aanwezige vertegenwoordigers van de volgende verenigingen: FC ’s-Gravenzande, S.V. Honselersdijk, HVC’10, KMD, S.V. Loosduinen, VV Lyra, V.V. Maasdijk, SC Monster, MVV’27, VV Naaldwijk, Quintus, S.V. VELO, S.V. Verburch en RKVV Westlandia

Mede aanwezig is : Louise Vonk (KNVB) Hans Bos, verslaggever AD Westland en teammanager Westlands XI, de oud bestuursleden Wim Voois en Henk Stremmelaar en de aspirant bestuursleden Nico van der Knaap en Mark Valstar.

Afwezig, met kennisgeving : VV Schipluiden

AGENDA

1. Opening
Rien Mostert opent de vergadering. Hij heet allen welkom en bedankt de gastheer Westlandia en het barpersoneel voor de gastvrijheid.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Helaas heeft Wicher Schreuder zich moeten afmelden voor vanavond. Hij is kortgeleden geopereerd. Zijn vervangers (ambassadeurs) waren ook niet in de gelegenheid vanavond om aanwezig te zijn. Dit agendapunt na de pauze vervalt. Na de pauze vertelt nu Louise Vonk het een en ander over de ontwikkelingen bij de KNVB. In de pauze is de mogelijkheid om de nieuwe technische ruimte van Westlandia te bezoeken.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 9 maart 2015
Geen op –en of aanmerking. Verslag akkoord en de secretaris Dick Hartman wordt bedankt voor deze verslaglegging.

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar
Rien Mostert: Het eerste jaar van het nieuwe bestuur ven FeVoWest heeft veel inzet en enthousiasme gevraagd van het bestuur. De commissie die destijds de eerste aanzet heeft gegeven tot het continueren van FeVoWest, alsmede het vormen van een nieuw bestuur heeft op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering veel huiswerk meegegeven aan de bestuurders, een uitdaging die met enthousiasme is opgepakt. Er waren nogal wat zaken te regelen bij de FeVoWest organisatie.
Naast het Westlands Elftal, waarover meer in deze vergadering, waren er ook een groot aantal andere zaken die de aandacht vroegen. Zoals bekend werd er gezocht naar een nieuwe hoofdsponsor voor het Westlands Elftal. Na enkele gesprekken werd De Tuinderij uit De Lier, de familie van Mil, bereid gevonden voor de komende vijf jaar hoofdsponsor te zijn voor het Westlands Elftal. Uiteraard moest de outfit aangepast worden. In nauwe samenwerking met Beltona, onze kleding sponsor, werd dit gerealiseerd met het nieuwe logo op de shirts. Een nieuw logo waar Hans Bos een belangrijk aandeel aan heeft geleverd.

In De Tuinderij werd op 1 mei 2015 het sponsorcontract getekend en volgde een foto sessie van de selectie van het Westlands Elftal met de begeleiding in het nieuwe outfit.

Op 17 mei 2015 ging het Westlands Elftal met de technische begeleiding op reis met de echte schoolbus van de Tuinderij naar de wedstrijd Excelsior R – AZ , een heerlijk ontspannen bus tocht met een gezellige na dronk bij De Tuinderij.

Zaterdag 4 juli 2015 speelde het “nieuwe” Westlands Elftal de eerste oefenwedstrijd tegen een BVO organisatie, op het sportcomplex De Rondgang van HVC’10 in Hoek van Holland was Excelsior Rotterdam de tegenstander, onder extreme weersomstandigheden, waarbij de temperatuur boven de 30 graden uitkwam werd de einduitslag 2-6 in het voordeel van de Rotterdammers. De toeschouwers waren zeer te spreken over het vertoonde spel van de Westlanders, waarbij HVC’10 zich een uitstekende gastheer toonde.
Door omstandigheden kwam er op eens een mogelijkheid om in het Westland nog een oefenwedstrijd te spelen tegen VVV uit Venlo. Dit zou aanvankelijk plaats vinden op donderdag 16 juli 2015, maar op verzoek van VVV werd de wedstrijd verplaatst naar woensdag 15 juli. Deze wedstrijd werd gespeeld op het complex van RKVV Westlandia, ook bij dit duel bleek Westlandia een uitstekende gastheer te zijn, veel bestuurders van aangesloten verenigingen waren te gast bij deze wedstrijd. Overigens verloor het Westlands Elftal met 3-0 van VVV Venlo.

Namens bestuur, technische staf en spelers willen wij onze waardering en dank uitspreken aan het bestuur van Westlandia, vanwege het feit dat het mogelijk was om op de trainingsavonden van het Westlands elftal gebruik te maken van de faciliteiten bij Westlandia.

Wat als gemis werd ervaren, bij deze wedstrijden van het Westlands Elftal, dat was het afwezig zijn van vlaggen van FeVoWest. Een hiaat dat snel werd opgelost en in het vervolg kunt u de vlag van FeVoWest bij de wedstrijden van het Westlands Elftal zien wapperen.

Vrijdag 20 november jl. gingen de spelers met begeleiding van het Westlands Elftal niet voetballen , maar was er een gezellige feestavond georganiseerd bij de Tuinderij, waarbij de fam van Mil zich een uitstekende gastheer toonde, vooral de w.c. pot race was een waar feestnummer. Dank aan de Tuinderij is zeker op zijn plaats. Tussentijds zijn er ook nog contacten gelegd met diverse clubs uit het betaalde voetbal om ook in 2016 een oefenwedstrijd te spelen tegen het Westlands Elftal, maar daarover verwijs ik u naar agendapunt 5. Ook zijn er verschillende besprekingen geweest met het kader van het Westlands Elftal, waarbij duidelijk bleek dat er veel enthousiasme aanwezig is bij de begeleiding van de spelersgroep.

Communiceren naar de aangesloten clubs van FeVoWest wordt zoveel als mogelijk digitaal, via een Nieuwsbrief, gedaan. Een dringend verzoek aan alle belanghebbenden om er zorg voor te dragen
dat de berichten van FeVoWest bij de juiste persoon komen. Het afgelopen jaar zijn wij regelmatig geconfronteerd met het feit de berichtgeving van FeVoWest niet bij de juiste persoon bekend was en dat heeft vaak vervelende gevolgen.
Wij willen u er dan ook op wijzen om regelmatig onze site www.fevowest.nl te raadplegen. Op deze site vindt u steeds het actuele nieuws van FevoWest.

5. Westlands Elftal
Vooruitblik wedstrijd 2016. Dit punt wordt later in deze vergadering door het nieuwe bestuur behandeld.

6. Competities en toernooien
Voortgang competities 2015/2016
- De jeugd wedstrijden liggen op schema, de vrouwencompetitie loopt minder voortvarend. Een groot probleem is de interne communicatie bij veel verenigingen. Helaas komt niet alle informatie vanuit FeVoWest, o.a. via de Nieuwsbrieven, blijkbaar niet terecht bij de juiste vrijwilligers en trainers bij de clubs. Daarnaast blijken de krachtsverschillen ook (te) groot.

7. Stand van zaken sponsoring
FeVoWest is tevreden over de sponsoring van De Tuinderij. Jaarlijks wordt € 1.000,00 euro ontvangen en er zijn verschillende activiteiten bij de Tuinderij geweest met de spelers en kader van het Westlands XI. Naast wedstrijdkleding is nu ook trainingskleding beschikbaar gesteld vanuit deze sponsor. Naar een kledingsponsor voor het kader wordt nog uitgekeken. Voor de wedstrijd van het Westlands XI worden ook nog sponsoren gezocht.

8. Stand van zaken financiën
Financieel overzicht 2015
- Alle verenigingen hebben de contributie betaald.
- Helaas viel de publieke belangstelling van de twee wedstrijden van het Westlands XI tegen Excelsior Rotterdam en VVV tegen. Een nadelig saldo was het gevolg. Hoewel, Excelsior Rotterdam nog niet is betaald. Het wachten is nog op een factuur.

Controle kascontrolecommissie (S.V. Den Hoorn en FC ’s-Gravenzande)
De boeken zijn gecontroleerd en penningmeester wordt decharge verleend door de vergadering voor
het gevoerde financiële beleid.

Begroting 2016
Over de door de penningmeester opgestelde begroting zijn geen vragen.

Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2017
Maasdijk en Naaldwijk zijn bereid om het volgend jaar de boeken te controleren.

9. Bestuursverkiezing
Sinds de Bijzondere Algemene Vergadering (BALV) van 20 oktober 2014 bestaat het bestuur van FeVoWest uit: Voorzitter: Rien Mostert (VV Maasdijk); Secretaris: Dick Hartman (S.V. Loosduinen);
Penningmeester: Piet Roels (MVV’27) en Wedstrijdzaken: Chris Koehler (RKVV Westlandia). Op deze BALV werd Rien Mostert door de vergadering voor maximaal één jaar benoemd als voorzitter,
daarom treedt hij af op deze Ledenvergadering. Daarnaast treedt ook Chris Koehler af, omdat de voorgestelde nieuwe voorzitter ook lid is van RKVV Westlandia.

Het bestuur stelt voor om te benoemen als nieuwe bestuursleden van FeVoWest in de functie van: Voorzitter: N.J.M.(Nico) van der Knaap (RKVV Westlandia) en Wedstrijdzaken: M.A. (Mark) Valstar (VV Naaldwijk).

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. Met bloemen en een cadeaubon wordt afscheid genomen van Rien Mostert en Chris Koehler. Nico van der Knaap en Mark Valstar nemen plaats achter de bestuurstafel.

Wedstrijden Westlands XI
Het streven is om één wedstrijd te spelen tegen een bvo. Contacten zijn er met twee bvo’s voor het spelen
van een wedstrijd komende zomer. De kosten zijn echter hoog. Met de verkoop van alleen toegangskaarten
is er geen voldoende dekking. Het alternatief is het spelen tegen een tweede of derde divisie club. Dit heeft niet de voorkeur van het technisch kader en het bestuur. Deze week moet uitsluitsel worden gegeven.
Leo Hartman (S.V. Loosduinen); Wat zijn de risico’s en over welke bedragen spreken we?
Het tekort kan oplopen tot ruim € 6.000,00. Is op te vangen uit het vermogen van FeVoWest, maar dit heeft zeker niet de voorkeur. De publiek belangstelling voor een wedstrijd te spelen begin juli is niet groot is al gebleken vorig jaar. Een sponsor, bijvoorbeeld een bedrijf, is welkom.
Op voorspraak van Martin de Zeeuw (VV Maasdijk) gaat de vergadering akkoord met een garantstelling per vereniging van maximaal € 200,00, totaal € 3.200,00, als de kosten achteraf toch te hoog blijken te zijn.
Verder wordt verder gezocht naar sponsors.

10. Rondvraag
Peter van den Berg (KMD):
Vraagt aandacht voor de poule-indelingen bij de jeugdcompetities. Te grote krachtsverschillen en uitslagen. Bij voorkeur gelijkwaardige verenigingen in een poule.
Mark Valstar: Het is de bedoeling de toernooien te evalueren. Een aantal verenigingen hebben dit ons ook al gemeld. Heeft onze aandacht voor het volgend seizoen.

Leo Hartman (S.V. Loosduinen):
Nu de verenigingen extra bijdragen, indien noodzakelijk, voor de wedstrijden van het Westlands XI krijgen
de verenigingen dan ook extra entreekaarten?
Dick Hartman: Dit wordt nog nader bezien. Vooralsnog krijgen de aangesloten verenigingen twee gratis entreekaarten per wedstrijd.

Sjaak Scheffers (Lyra):
Lyra is houder van de Super Cup bij de vrouwen. Kan er dit jaar weer worden gestreden dit jaar tegen de winnaar van het WK voor de vrouwen op Tweede Paasdag bij VV Naaldwijk?
Mark Valstar: Dit toernooi gaat helaas niet door op Tweede Paasdag.

Stefan Kester (Westlandia):
Vraagt bij de planning van de wedstrijd van het Westlands XI rekening te houden met het feit dat in
de tweede wek van augustus de eerste wedstrijden in de tweede en derde divisie al worden gespeeld.
Verder vraagt hij ook naar de visie en beleid van dit nieuwe bestuur.

Vanuit het bestuur van FeVoWest deelt de nieuwe voorzitter Nico van der Knaap hierna nog het volgende mede aan de vergadering.
- Op een vraag van Stefan Kester over de visie van FeVoWest, nieuwe stijl, antwoordt hij dat FeVoWest o.a. een verbindingsstuk moet zijn tussen de KNVB (o.a. met Wicher Schreuders, vertegenwoordiger bij de KNVB voor het Westland) en de gemeente.
- Het bestuur van FeVoWest is van plan om in het vervolg de reguliere bestuursvergaderingen op locatie bij een Westlandse vereniging te gaan houden. Na de vergadering is hiervoor de mogelijkheid in te tekenen bij de secretaris op de lijst met voorgestelde data.

De pauze werd o.a. gebruikt voor een bezoek aan de technische ruimte van Westlandia.

11. Nieuwe structuur KNVB
Na de pauze vertelt Louise Vonk over de nieuwe structuur van de KNVB. West2 is weg uit het kantoor in Rotterdam, en zit nu ook in Zeist. Nu landelijk 28 regio’s. Via verkiezingen is Wicher Schreuders gekozen als vertegenwoordiger van de verenigingen in de regio Den Haag/Delft/Westland, district 23.
Louise is één van de verenigingsadviseurs. In het servicepunt Zuid Holland in Poeldijk heeft zij ook een werkplek en is vanuit daar ook bereikbaar.

12. Sluiting
Met het verzoek om de intekenlijst voor de bestuursvergaderingen op locatie niet te vergeten dankt ook
Nico van der Knaap Westlandia voor de gastvrijheid. Om 21:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en
nodigt allen uit voor de derde helft, aan de bar.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. …………………………,
behoudens eventuele opmerkingen, welke in de volgende notulen worden opgenomen.

N. van der Knaap, voorzitter : D. Hartman, secretaris :


……………………………… ………………………………FeVoWest Nieuwsbrief no. 16 januari/februari 2017

Bijeenkomst penningmeesters
Maandag 6 maart 2017 om 20:00 uur vindt de eerder al aangekondigde bijeenkomst plaats voor penningmeesters in het clubgebouw van MVV’27 in Maasland. Ingebrachte agendapunten zijn o.a.: verzekeringen, gezamenlijke inkoop en aanschaf zonnepanelen. Verdere agendapunten zijn welkom, aanmelden voor deze bijeenkomst graag via het mailadres: fevowest@caiway.net

Scheidsrechters cursus
Wij zijn voornemens een scheidsrechter cursus voor de aangesloten Westlandse verenigingen samen met de KNVB te organiseren. Binnenkort volgt hierover ook meer informatie.

Algemene Ledenvergadering 2017
Nogmaals voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2017 plaats op maandag 13 maart 2017 bij S.V. Honselersdijk. De uitnodiging en de agenda volgen eind februari 2017.

FeVoWest in de pers
Dinsdag 22 november 2016 waren alle bij FeVoWest aangesloten verenigingen uitgenodigd om met een aantal bestuurs- en kaderleden aanwezig te zijn bij een thema-avond over de ‘excessen op de velden’, met daarbij ook de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de KNVB en de wethouder Sport van de gemeente Westland, Mohamed el Mokaddem. De bijeenkomst werd gehouden in het clubgebouw van Quintus in Kwintsheul. Het werd een geslaagde avond.
Deze bijeenkomst kreeg in de Westlandse pers een vervolg door uitspraken van burgemeester Van der Tak in zijn nieuwjaarstoespraak. In zijn toespraak bracht hij de Grote Ego-cultus bij de burgers ter sprake: Je ziet het Grote Ego in de sport, onder andere op de voetbalvelden, scheidsrechters uitschelden, lopen te foeteren op je medespelers en de tegenstander deugt al helemaal niet. Dat naargeestige fenomeen hebben de Westlandse voetbalclubs, verenigd in FEVO-West, tot een speerpunt van hun aanpak genomen. Chapeau
In de AD/HC/Westland verschenen hierna verschillende artikelen over dit onderwerp die bij deze Nieuwsbrief zijn gevoegd.
Meldingen over incidenten op en rond de voetbalvelden, vooral die incidenten die niet op het DWF verschijnen, kunt u nog steeds melden via het mailadres fevowest@caiway.net

Stand van zaken “De Tuinderij FeVoWest competities”
Eerder meldde wij u dat op korte termijn vanuit FeVoWest wilden starten begin 2017 met “De Tuinderij FeVoWest competities”. Verschillende oorzaken zijn de reden waarom dit helaas niet meer gaat lukken dit seizoen. Op de komende Ledenvergadering komen wij hierop terug.

Westlands Sportgala 2016
Dinsdag 31 januari 2017 werden de jaarlijkse Sportprijzen weer uitgereikt in het Westland. Ditmaal maakten waren ook voetballers, het eerste elftal van Westlandia zondag en Mandy van den Berg, de Westlandse aanvoerster van het Nederland vrouwenelftal, genomineerd. Helaas vielen zij niet in de prijzen.
Theo Bruggeling wel. Hij is al jaren verbonden aan SC Monster en werd gekozen tot ‘Sportvrijwilliger van het Jaar’. Vrijwilligers die wij allen nodig hebben en zuinig op moeten zijn.
FeVoWest feliciteert alle winnaars met hun verkiezing!

Speeldagenkalender 2017-2018
Een veel gehoorde vraag van verenigingen, spelers en trainers is of het mogelijk is om niet in de zomervakantie al te starten met voetballen. De KNVB wil op deze vraag inspelen door later van start te gaan met de competities. Daarnaast is voor de volledige speeldagenkalender gekeken of er rekening kan worden gehouden met andere vakanties en met het eventueel langer doorvoetballen.

De KNVB wilde met de verenigingen in gesprek gaan over de nieuwe speeldagenkalender 2017/’18 en alles wat daaraan is verbonden, zoals bijvoorbeeld de nacompetitie. Op 24 januari 2017 was over dit onderwerp een bijeEnkomst bij Lyra. Het werd een drukke en levendige discussieavond.
Voor de afwezigen. In de bijlagen de KNVB presentatie van deze avond.

De KNVB heeft toegezegd dat begin februari 2017 een landelijke speeldagenkalender voor alle districten wordt gepubliceerd.

Hieronder vindt u de link naar meer informatie over het mDWF wat dus wellicht vanaf komend seizoen ook voor de veldcompetities uitgerold gaat worden.

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/5012/ben-ik-goed-voorbereid-op-met-mdwf-zaalvoetbal


Nieuwe wedstrijdvormen pupillen
Met ingang van het seizoen 2017/'18 start het amateurvoetbal met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Wat zijn de gevolgen? De KNVB geeft hieronder antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Wat gaat er precies veranderen?

Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters worden spelbegeleiders.

Vanaf het seizoen 2017/’18 spelen pupillen Onder 8 en Onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters worden spelbegeleiders die het spel voor kinderen in goede banen leiden.

Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren.

De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie - Onder 6 en Onder 7 - blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Verenigingen blijven dan ook vrij om de jongste leden in kleine partijtjes te laten voetballen. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.

In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Plezier voorop. In deze infographic worden de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal in één oogopslag uitgelegd.

Waarom moet het pupillenvoetbal worden aangepast?

Uit onderzoek blijkt: dit zijn de beste vormen voor optimaal voetbalplezier en ontwikkeling voor spelers van vijf tot en met elf jaar. Kleinere veldjes en spelen in kleinere teams leiden tot meer balcontacten, samenspelen, meer dribbelen, schieten, passen en scoren. Het veld en spel sluiten beter aan op de belevingswereld van een kind. In landen als België, Duitsland, Spanje, Denemarken en Engeland wordt al veel langer met kleinere teams op kleinere velden gevoetbald.

Hebben verenigingen nu meer materiaal en vrijwilligers nodig?

De KNVB gaat clubs actief helpen bij het in praktijk brengen van de nieuwe wedstrijdvormen.

Dat is per club verschillend, vandaar dat we een rekentool ontwikkeld hebben waar een club direct een indicatie krijgt wat de vernieuwingen in praktische zin voor de club betekent. De KNVB gaat clubs actief helpen bij het in praktijk brengen van de nieuwe wedstrijdvormen. De ondersteuning bestaat uit het aanbieden van opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het faciliteren van de collectieve inkoop van doeltjes en hulp bij het vrijwilligersbeleid.

Voor verenigingen die steun nodig hebben bij de aanschaf van extra materiaal lanceert KNVB-hoofdsponsor ING in maart ter ondersteuning een speciaal crowdfunding-platform. Ook wordt er extra KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de invoering.

Mijn zoontje is vijf jaar. Moet hij nu 2-tegen-2 gaan spelen?

Nee, kinderen onder zes jaar kunnen bij de vereniging lekker onderling voetballen. Kinderen op deze leeftijd moeten vooral bezig zijn met het lopen met de bal en scoren, zodat ze kennis kunnen maken met het spelletje. Omdat deze mini-pupillen nog op verenigingen spelen, is de vereniging vrij om zelf kleine partijtjes te maken. De partijvorm 2-tegen-2 is een advies, omdat kinderen zo het meest bij het spelletje betrokken worden, maar 3-tegen-3 of 4-tegen-4 is ook een optie.

Waarom is er straks geen ranglijst meer bij pupillen Onder 8 en Onder 9?

Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen in het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan andere waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een daarvan is de ranglijst. Bij pupillen Onder 8 en Onder 9 worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal. Met name ouders hebben interesse in een ranglijst, wat tot onnodige spanningen en onplezierige situaties kan leiden. Wedstrijden winnen blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen, zodat kinderen iedere week op het niveau voetballen wat bij hen past. In Engeland, België en Duitsland en andere sporten als hockey en handbal spelen deze jeugdcategorieën al langer op deze manier.

Als verenigingen vragen hebben, waar kunnen ze dan terecht?

Voor vragen over materialen, vrijwilliger en overige zaken kunnen verenigingen terecht bij de verenigingsadviseur. Ook kunnen ze een mail sturen naar pupillenvoetbal1718@knvb.nl


Bron: KNVB

Wedstrijd Westlands XI tegen een bvo
De mogelijkheden voor het spelen dit jaar van het Westlands Elftal zijn wij nog aan het onderzoeken. Hopelijk kunnen wij u hierover op de komende ALV nader informeren. Bedrijven, al dan niet binnen uw vereniging, die interesse hebben om deze wedstrijd te sponsoren kunnen voor informatie contact opnemen met FeVoWest, fevowest@caiway.net

Van Poelje Academie in Naaldwijk
Om enerzijds het cursusaanbod laagdrempelig te houden en anderzijds besturen van sportverenigingen te bedienen, willen wij u wijzen op het cursusaanbod van de Van Poelje Academie om kennis en vaardigheden van bestuurders te vergroten. Op de website http://www.vanpoeljeacademie.nl/ kunt u meer informatie vinden.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Dit jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen. Het rooster van de bezoeken van ons bestuur aan de verenigingen luidt verder als volgt:
Maandag 20 februari 2017 bij SV VELO,
Maandag 27 maart 2017bij SC Monster,
Maandag 1 mei 2017 bij S.V. Honselersdijk.
Ondergetekende neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.

Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest

Dick Hartman (secr.)

Voor meer informatie, zie www.fevowest.comFeVoWest Nieuwsbrief no. 15 december 2016

Thema-avond FeVoWest
Dinsdag 22 november jl. waren alle bij FeVoWest aangesloten verenigingen uitgenodigd om met een aantal bestuurs- en kaderleden aanwezig te zijn bij een thema-avond over de ‘excessen op de velden’, met daarbij ook de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de KNVB en de wethouder Sport van de gemeente Westland, Mohamed el Mokaddem. De bijeenkomst werd gehouden in het clubgebouw van Quintus in Kwintsheul.
Het was een geslaagde avond, met een hoge opkomst, ondanks de afwezigheid van een aantal verenigingen, waarvan helaas ook niets werd vernomen. De avond krijgt zeker een vervolg.
Deze avond is ook afgesproken om incidenten op en langs de velden, ook die niet op het DWF terecht komen, te melden bij FeVoWest. FeVoWest gaat de meldingen inventariseren en, indien gewenst, ook doorspelen naar de KNVB. Een terugkoppeling is vaak gewenst en ook dat wordt gemeld.
Wij gaan dit ook monitoren. Uw meldingen voor de KNVB kunt u doen via het mailadres: fevowest@caiway.net. In de vorige Nieuwsbrief is dit ook al gemeld. Een aantal meldingen is helaas ook al ontvangen, deze zijn doorgestuurd naar de KNVB.

Overlijdensbericht
Het bestuur van de FeVoWest werd opgeschrikt door het bericht van overlijden van oud-bestuurslid Hans de Jager op 10 december 2016. Hij werd 75 jaar. Zie verder de informatie op onze website, www.fevowest.nl

Stand van zaken “De Tuinderij FeVoWest competities”
Eerder meldde wij u dat op korte termijn vanuit FeVoWest een evaluatie van het seizoen 2015-2016 plaats ging vinden. Het was de bedoeling dit te doen met een schriftelijke enquête. Helaas lukt dit niet. Het is nu de bedoeling om toch begin 2017 een bijeenkomst hierover te organiseren, met een voorstel te komen van een evenredige pouleverdeling en om daarna z.s.m. met de wedstrijden te beginnen. U hoor hierover in januari 2017 meer.

KNVB wil voetbal leuker maken
Er is in voetballand veel commotie over de invoering van de nieuwe spelvormen bij het jeugdvoetbal. Voor- en tegenstanders zoeken elkaar regelmatig op in de pers of vinden elkaar op het sportveld.
Als FeVoWest willen wij alle commentaren verzamelen en deze aanbieden bij de KNVB. Januari 2017 valt de beslissing over het al dan niet invoeren ingaande het komende seizoen. Vanuit een aantal verenigingen zijn hierover reacties binnengekomen die zijn doorgespeeld aan de KNVB.

Bijeenkomst penningmeesters
Begin 2017 gaat deze bijeenkomst plaatsvinden. Op ons eerstkomende bestuursvergadering. Maandag 16 januari 2017 vindt over de datum en de agenda besluitvorming plaats.

Wedstrijd Westlands XI tegen een bvo
Kortgeleden heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de wedstrijd die het Westland XI elftal in juli van dit jaar speelde tegen Spart Rotterdam bij VELO. Deze wedstrijd is zeker niet kostendekkend geweest voor FeVoWest. Vandaar dat wij voor een mogelijke volgende wedstrijd in 2017 op zoek zijn naar sponsors voor een wedstrijd van het Westlands elftal. Indien bedrijven, al dan niet binnen uw vereniging, interesse hebben kunnen zij voor informatie contact opnemen met FeVoWest, fevowest@caiway.net

Algemene Ledenvergadering 2017
Nogmaals voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2017 plaats op maandag 13 maart 2017 bij S.V. Honselersdijk.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Dit jaar heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen. Het rooster van de bezoeken van ons bestuur aan de verenigingen luidt verder als volgt: Maandag 16 januari 2017 bij FC ’s-Gravenzande; Maandag 20 februari 2017 bij SV VELO: Maandag 27 maart 2017bij SC Monster: Maandag 1 mei 2017 bij S.V. Honselersdijk. Ondergetekende neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.

Beste wensen
Tot slot wenste het bestuur van FeVoWest u prettige feestdagen en voorspoedig en sportief 2017 toe, zowel privé als ook voor uw vereniging!


Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secr.)

Voor meer informatie, zie www.fevowest.comHet bestuur van de FeVoWest werd opgeschrikt door het bericht van overlijden van oud-bestuurslid Hans de Jager op 10 december 2016. Hij werd 75 jaar.

Onderstaand de publicatie op de website van Sportclub Monster van de hand van Peter de Zeeuw:Toen ik afgelopen zaterdagmorgen werd gebeld door de zoon van Hans, John, wist ik direct dat onze voetbalvriend Hans de Jager overleden was.

Wij wisten dat het met Hans niet goed ging. We wisten ook dat hij ongeneeslijk ziek was. Toch kwam zijn overlijden plotseling. Veelvuldig zochten zijn vrienden hem op, daar genoot hij, in zijn met zijn vrouw Leny nieuw betrokken appartement, zichtbaar van. Tijdens deze bezoeken zagen we dat Hans, hoewel zeer vermoeid, nog steeds betrokkenheid toonde met de voetbalvereniging SportClub Monster.

Dat hij een actieve rol speelde in de totstandkoming van de SportClub Monster is niet bij iedereen bekend. We herinneren ons, een flink aantal jaren geleden, dat Hans tijdens een van de jaarvergaderingen van de v.v. Monster, toen de fusie ter sprake werd gebracht, met de beste bedoelingen zijn fusieplannen naar voren bracht.

De tijd was toen nog niet rijp om een dergelijk voorstel unaniem aan te nemen. Het deed Hans zichtbaar pijn toen zijn plan om te fuseren verworpen werd.

Zijn optreden als bestuurder van de v.v. Monster was legendarisch. Stoïcijns, overigens niet te verwarren met onverschilligheid, bleef hij wanneer de scheidsrechter niet kwam opdagen. “Dan komt ie zeker volgende week”, was de opmerking van Hans die niet van zijn stuk was te brengen. En vrolijk ging hij verder met het verorberen van zijn traditionele “patatje met”.

Zijn benoeming tot Lid van Verdienste was een terechte beloning voor al het werk dat hij had verricht voor de v.v. Monster.

Toen de fusie eenmaal een feit was, meldde Hans zich direct aan om deel uit maken van de Normen- en Waardencommissie. Hans hechtte belang aan correct gedrag en goede omgangsvormen. De verruwing op de velden was voor hem een gruwel. Hij pleitte altijd voor goed gesprek zonder autoritair te zijn. Een karaktertrek die hem zijn hele leven lang zou sieren.

Ook vervulde Hans een belangrijke rol in het continueren van het Polanenbokaaltoernooi. Direct na de fusie was er een vacuüm ontstaan in het organiseren van het op één na oudste voetbaltoernooi van het Westland. Het ging hem aan het hart als dit toernooi, waaraan hij zoveel plezier beleefde, zou verdwijnen. Door zijn innemendheid vond hij in een mum van tijd een aantal personen bereid om het toernooi nieuw leven in te blazen.

“Maak je geen zorgen over de haring, daar zorg ik voor”: aldus Hans die, vrijgevig als hij was, voor gratis schoongemaakte haring op de slotdag van het toernooi voor de Leden van Verdienste en Ereleden zorgde.

Dat Hans ook buiten de grenzen van Sportpark Polanen actief was, moge blijken uit het feit dat hij jarenlang bestuurslid was van de Federatie Voetbalverenigingen Westland & Midden-Delfland. Hij heeft een zeer actieve rol gespeeld in het volwassen maken van het damesvoetbal binnen het Westland. Het opzetten van een damescompetitie was een kolfje naar zijn hand. Hans zag dit onderwerp als een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid van de FeVoWest.

Hans heeft door zijn optreden een belangrijke positieve stempel gedrukt op het Monsterse voetbal.

De SportClub Monster heeft niet alleen een markant lid verloren, maar bovenal een goed mens.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Leny, zijn kinderen Marlène, John, Daniëlle, hun partners en kleinkinderenFeVoWest Nieuwsbrief no. 14 november 2016


Thema-avond FeVoWest

Dinsdagavond 22 november, om 20:00 uur, wordt uw vereniging uitgenodigd om met een aantal bestuurs- en kaderleden aanwezig te zijn bij een thema-avond over de ‘excessen op de velden’, met daarbij ook de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de KNVB en de wethouder Sport van de gemeente Westland, Mohamed el Mokaddem. De bijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw van Quintus in Kwintsheul.

Wij verzoeken u deze datum in uw agenda te noteren. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt op korte termijn in een aparte uitnodiging.

Stand van zaken “De Tuinderij FeVoWest competities”

Zoals eerder al toegezegd volgt op korte termijn vanuit FeVoWest een evaluatie plaats. Dit gaat niet gebeuren met een bijeenkomst, maar in de vorm van een enquête, met daarbij het voorstel te gaan werken met een A en B poule, gebaseerd op de klasseindelingen bij de KNVB.

Uiteindelijk volgen dan twee finales per leeftijdsgroep en mogelijk ook voor de vrouwen.

Finaledag volgt aan het einde van het seizoen, mogelijk op Hemelvaartsdag, omdat veel zaterdagen al bezet zijn voor de nacompetitie en toernooien. Het is van belang dat veel verenigingen mee blijven doen. De enquête met informatie wordt er z.s.m. toegezonden. Verzoek om zo snel mogelijk te retourneren, waarna wij op basis van de opmerkingen een besluit kunnen nemen. Het is dan de bedoeling om medio januari 2017 met de wedstrijden te beginnen.

Kennismaking en afspraken met de verenigingsraad van KNVB

Op 17 oktober jl. vergaderde het bestuur van FeVoWest bij Westlandia. Na een gesprek met een afvaardiging van het bestuur van Westlandia startte het reguliere overleg deze avond. Deels waren hier de heren Wicher Schreuder en Walter Hunsche hierbij aanwezig.

Wicher Schreuder is vorig jaar voor drie jaar gekozen voor district 23 in de verenigingsraad van de KNVB. Door een operatie kon jij helaas de jaarvergadering in 2015 niet bijwonen.

District 23 behelst de verenigingen in Den Haag, het Westland en Maassluis. Voor Den Haag wordt nog gekeken naar een overlegstructuur. Het Westland verloopt via FeVoWest. Walter Hunsche is een van zijn vier ambassadeurs. De overige drie ambassadeurs zijn Hans van Vliet, Jan Greve en Pieter Fischer. Met de KNVB verenigingsondersteunster Louise Vink voeren zij regelmatig overleg.

Afgesproken is dat vragen, klachten en incidenten voor en over de KNVB, zoals incidenten op de velden aan de heren Schreuders en Hunsche worden gemeld, via FeVoWest. FeVoWest gaat de meldingen inventariseren en, indien gewenst, ook doorspelen naar de KNVB. Een terugkoppeling is vaak gewenst en ook dat wordt gemeld. Wij gaan dit ook monitoren.

Uw meldingen voor de KNVB kunt u doen via het mailadres: fevowest@caiway.net

KNVB wil voetbal leuker maken

Er is in voetballand veel commotie over de invoering van de nieuwe spelvormen bij het jeugdvoetbal. Voor- en tegenstanders zoeken elkaar regelmatig op in de pers of vinden elkaar op het sportveld.

Als FeVoWest willen wij alle commentaren verzamelen en deze aanbieden bij de KNVB. Januari 2017 valt de beslissing over het al dan niet invoeren ingaande het komende seizoen.

Met de heren Wicher Schreuder (lid van de KNVB verenigingsraad voor regio 23 o.a. voor het Westland) en Walter Hunsche (KNVB ambassadeur, regio 23) hebben wij o.a. ook over dit punt overleg gevoerd en het bovenstaande ook afgesproken.

U kunt uw (eventuele) commentaren op korte termijn richten aan ondergetekende via het mailadres: fevowest@caiway.net. Inmiddels hebben aantal verenigingen hierover al melding gedaan bij ons.

Bijeenkomst penningmeesters

In de laatste nieuwsbrief van FeVoWest, september 2016, stond een vermelding met betrekking tot een bijeenkomst van de penningmeester van de aangesloten verenigingen bij FeVoWest. Dit naar aanleiding van de door ons gedane bezoeken aan de verenigingen, het afgelopen half jaar.

Bespreekpunten voor dit overleg ontvingen wij graag voor 15 oktober a.s. om een agenda en een uitnodiging te maken. Weinig reacties hebben ons helaas tot op heden bereikt. Vandaar dat de uitnodiging kortgeleden ook rechtstreeks is gezonden aan de penningmeesters van de verenigingen.

Hierop is positieve respons ontvangen van een aantal penningmeesters.

Wij streven er naar om de bijeenkomst in januari 2017 te organiseren.

Avondje uit Westlands XI en een onderscheiding Hans Bos

Het bestuur van de FeVoWest selectie en staf waren woensdag 19 oktober jl. te gast bij De Tuinderij, de hoofdsponsor van het team van Johan Voskamp. Het werd een leuke en gezellig avond in De Lier, waar ook nog werd teruggekeken naar het laatste optreden van het Westlands Elftal bij VELO in Wateringen op 9 juli jl. De knappe 2-2 tegen de eredivisie ploeg van Sparta ligt een ieder nog vers in het geheugen.

Joop van Mil en zijn familie verwelkomden de groep met koffie en gebak. Cadeaus en bloemen waren er voor Suzanne Vis, al jarenlang de verzorgster bij het Westlands Elftal, en haar man Marnix. Kortgeleden zijn zij de trotse ouders geworden van twee dochters. Hierna stonden wat activiteiten op het programma voor de groep. Er werd een ‘levend tafelvoetbalspel’ gespeeld en een ‘wc-pot race’ gereden door de kas. De winnaars ontvingen een toepasselijke prijs en gingen op de foto.

De teammanager van het Westlands Elftal, Hans Bos, reageerde hierna verrast bij het zien van zijn vriendin, ouders, zoons, broers, veel vrienden en wethouder Mohamed el Mokaddem, die allen speciaal voor hem naar De Lier waren gekomen. Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland van 4 oktober 2016 werd de ‘WestlandStek’ van de Gemeente Westland, na een toespraak van de wethouder, op de colbert van Hans Bos geprikt en ook een oorkonde uitgereikt. Verguld en trots nam Hans de onderscheiding in ontvangst.

De ook als voetbaljournalist bekend zijnde Hans Bos kreeg deze gemeentelijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Westlandse voetbalwereld. Na de toespraak van de wethouder nam Nico van der Knaap, voorzitter van FeVoWest, het woord en feliciteerde Hans en zijn familie ook met deze onderscheiding, met bloemen en een cadeaubon. Het officiële gedeelte werd hierna vervolgd met een gezellig samenzijn.

Sinds 1978 is Hans Bos verbonden aan de Westlandse voetbalverenigingen als journalist voor de krant en als radio- en tv-verslaggever. Hierbij zette hij zich ook vrijwillig in als elftalleider, spreekstalmeester, teammanager en bij kantinediensten. Daarnaast is hij in diverse functies betrokken bij de Westland Cup en het overkoepelende orgaan FeVoWest.

De ‘WestlandStek’ is een gemeentelijke onderscheiding voor personen, die zich gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.

Algemene Ledenvergadering 2017


Nogmaals voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2017 plaats op maandag 13 maart 2017 bij S.V. Honselersdijk.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het rooster van de bezoeken van ons bestuur aan de verenigingen luidt verder als volgt:

Maandag 28 november 2016 bij VV Maasdijk, Maandag 16 januari 2017 bij FC ’s-Gravenzande, Maandag 20 februari 2017 bij SV VELO, Maandag 27 maart 2017 bij SC Monster en Maandag 1 mei 2017 bij S.V. Honselersdijk

Ondergetekende neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.

Voor meer informatie, zie www.fevowest.nl

Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest, Dick Hartman (secretaris)Een avond vol verrassingen bij De Tuinderij

Het bestuur van de FeVoWest (Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland), selectie en staf waren afgelopen woensdagavond te gast bij De Tuinderij, de hoofdsponsor van het team van Johan Voskamp. Het werd een leuke en gezellig avond in De Lier, waar ook nog werd teruggekeken naar het laatste optreden van het Westlands Elftal bij VELO in Wateringen op 9 juli jl. De knappe 2-2 tegen de eredivisie ploeg van Sparta ligt een ieder nog vers in het geheugen.

Joop van Mil en zijn familie verwelkomden de groep met koffie en gebak. Cadeaus en bloemen waren er voor Suzanne Vis, al jarenlang de verzorgster bij het Westlands Elftal, en haar man Marnix. Kortgeleden zijn zij de trotse ouders geworden van twee dochters. Hierna stonden wat activiteiten op het programma voor de groep. Er werd een ‘levend tafelvoetbalspel’ gespeeld en een ‘wc-pot race’ gereden door de kas. De winnaars ontvingen een toepasselijke prijs en gingen op de foto.

De leider van het Westlands Elftal, Hans Bos, reageerde hierna verrast bij het zien van zijn vriendin, ouders, zoons, broers, veel vrienden en wethouder Mohamed el Mokaddem, die allen speciaal voor hem naar De Lier waren gekomen. Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland van 4 oktober 2016 werd de ‘WestlandStek’ van de Gemeente Westland, na een toespraak van de wethouder, op de colbert van Hans Bos geprikt en ook een oorkonde uitgereikt. Verguld en trots nam Hans de onderscheiding in ontvangst.

De ook als voetbaljournalist bekend zijnde Hans Bos kreeg deze gemeentelijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Westlandse voetbalwereld. Na de toespraak van de wethouder nam Nico van der Knaap, voorzitter van FeVoWest, het woord en feliciteerde Hans en zijn familie ook met deze onderscheiding, met bloemen en een cadeaubon. Het officiële gedeelte werd hierna vervolgd met een gezellig samenzijn.

Sinds 1978 is Hans Bos verbonden aan de Westlandse voetbalverenigingen als journalist voor de krant en als radio- en tv-verslaggever. Hierbij zette hij zich ook vrijwillig in als elftalleider, spreekstalmeester, teammanager en bij kantinediensten. Daarnaast is hij in diverse functies betrokken bij de Westland Cup en het overkoepelende orgaan FeVoWest.

De ‘WestlandStek’ is een gemeentelijke onderscheiding voor personen, die zich gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.

Tekst: Dick Hartman, secretaris FeVoWest)
Beste bestuurders,

Dinsdagavond 22 november, om 20:00 uur, wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn bij een thema-avond over de ‘excessen op de velden’, met daarbij ook de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de KNVB. De bijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw van Quintus in Kwintsheul.

Wij verzoeken u deze datum in uw agenda te noteren. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt in onze nieuwsbrief, nr.14, die binnenkort wordt rondgestuurd.

Met vriendelijke groet,

Dick Hartman, secretaris FeVoWestFeVoWest Nieuwsbrief no. 13 september 2016


Seizoen 2016-2017 weer van start
Na de wedstrijden om de KNVB beker is ook de competitie weer begonnen in het eerste weekeinde van september. Liefst acht aangesloten verenigingen treffen elkaar in de zaterdag derde klasse B, in de tweede klasse C, vier, en in de eerste klasse B treffen FC ’s-Gravenzande en Westlandia elkaar voor het eerst in de competitie. Op de zondag helaas geen derby’s, maar wel het debuut van Westlandia in de derde divisie. Zowel spelers als publiek kunnen van veel derby’s gaan genieten dit seizoen. Het bestuur van FeVoWest wenst u allen een fijn en vooral sportief seizoen toe.

Storing website
Helaas heeft onze website, www.fevowest.nl enige tijd te kampen gehad met een storing die gelukkig afgelopen week is opgelost!

Stand van zaken “De Tuinderij FeVoWest competities”
Het afgelopen seizoen gespeelde toernooi voor de jeugd en de vrouwen kende een aantal problemen. Zo was er al geloot in het seizoen 2014-2015 voor het toernooi in 2015-2016. Dit bracht met zich mee dat verschillende teams zich terugtrokken wegens het ontbreken een representatief teams in een bepaalde competitie. Gedurende het toernooi bleek dat het niveau verschil groot was tussen de verschillende ploegen. Iets wat veel werd aangegeven als probleem. In aanloop naar de finaledag waren er veel problemen, omdat veel ploegen afzegde vanwege nacompetitie verplichtingen. Bij de vrouwen was het hetzelfde in de voorronde. De Finaledag is goed verlopen.
Voor een evaluatie en het maken van de indelingen voor dit seizoen worden op korte termijn de direct betrokkenen door ons uitgenodigd. Informatie volgt op korte termijn.

Wedstrijd Westlands XI zaterdag 9 juli jl.
Zaterdag 9 juli 2016 speelde het Westlands Elftal tegen Sparta bij VELO. Deze wedstrijd is door het kader van het elftal en het bestuur geëvalueerd. Jammer genoeg viel de publieke belangstelling tegen, ook van de bestuurders van de aangesloten verenigingen, maar het resultaat niet. Knap werd met 2-2 gelijk gespeeld. De thuisblijvers kregen ongelijk. Door de toch wel teleurstellende opkomst is een extra bijdrage van de aangesloten verenigingen, zoals afgesproken op de ALV van 2016, helaas noodzakelijk.
Wij danken VELO en Westlandia voor de gastvrijheid bij de wedstrijd en de trainingen. Sponsor Blue Sport & Workwear bedanken wij voor het beschikbaar stellen van de kleding voor het kader op de wedstrijddag.

Bezoeken verenigingen
Naar aanleiding van de bezoeken aan de verenigingen zijn door ons een aantal ‘highlights’ geselecteerd. Zo is de wens uitgesproken om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren voor de penningmeesters. Bespreekpunten voor dit overleg ontvangen wij graag voor 15 oktober a.s. om een agenda en een uitnodiging te maken. Wij streven er naar om de bijeenkomst in november 2016 te organiseren.
Verder is ook de wens uitgesproken om gezamenlijk cursussen aan te vragen bij de KNVB voor clubscheidsrechter en jeugdtrainers op een locatie in het Westland. Hiervoor ontvangen wij graag de (mogelijke) aanmeldingen van de verenigingen, bij voorkeur ook voor 15 oktober a.s.

KNVB onderscheiding voor Dick Hartman
Op vrijdagavond 28 augustus 2016 werd secretaris Dick Hartman bij de opening van het kunstgrasveld bij S.V. Loosduinen door de KNVB onderscheiden voor zijn verdiensten bij de club en in het Westland met de Gouden Waarderingsspeld. Dick Hartman moest door blessureleed al vroeg stoppen met actief voetballen en is sinds 1991 actief als bestuurslid van S.V. Loosduinen. Sinds 1992 in de functie van algemeen secretaris en vanaf oktober 2014 is hij, al vele jaren woonachtig in
’s-Gravenzande, ook secretaris van FeVoWest (Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland). Voor de verdiensten bij de vereniging werd hij in het verleden al door benoemd tot ‘erelid’ en ontving in 2011 al de Stadsspeld van de gemeente Den Haag.

Algemene Ledenvergadering 2017
Voor de agenda’s! De jaarlijkse ALV vindt in 2017 plaats op maandag 13 maart 2017 bij S.V. Honselersdijk. Het rooster van aftreden van de bestuurders luidt als volgt:
2017: Dick Hartman; 2018: Piet Roels en 2019: Nico van de Knaap en Mark Valstar.
Meer informatie over de vergadering volgt later.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het rooster van de bezoeken van ons bestuur aan de verenigingen luidt verder als volgt:
Maandag 17 oktober 2016: Westlandia: Maandag 14 november 2016: MVV’27; Maandag 12 december 2016: VV Maasdijk: Maandag 16 januari 2017: FC ’s-Gravenzande; Maandag 20 februari 2017: SV VELO: Maandag 27 maart 2017: SC Monster: Maandag 1 mei 2017: S.V. Honselersdijk
Ondergetekende neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.

Voor meer informatie, zie www.fevowest.comMet sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest
Dick Hartman (secr.)


Oranje O20 speelt twee interlands op het Juliana Sportpark

Op donderdag 1 en zondag 4 september speelt Oranje onder 20 twee oefeninterlands tegen Tsjechië. Beide wedstrijden worden op het Juliana Sportpark gespeeld. De wedstrijd op donderdag 1 september begint om 19:30 uur, de wedstrijd op zondag 4 september vangt aan om 14:30 uur.

Voorverkoopinformatie
Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via c.molenaar@fcsgravenzande.nl. Een toegangskaart kost 4 euro, groepen vanaf 10 personen betalen 2 euro per toegangsbewijs.

FeVoWest in de media na 2-2 tegen Sparta op 9 juli 2016Foto's Danny Ploegaert via onderstaande link:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=545186638987660&id=144030192436642&pnref=story

Samenvatting WOS via onderstaande link:

http://www.wos.nl/wos-sport/tvgemist/item?UQ5cIpmEimRfCsqm6gFJbQ==

FeVoWest zaterdag 9 juli te gast bij VELO in Wateringen

Westlands Elftal treft eredivisionist Sparta

Onder de vlag van FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland, oefent het Westlands voetbalelftal zaterdag 9 juli a.s. bij VELO in Wateringen tegen Sparta Rotterdam, dat als kampioen van de Jupiler League naar de eredivisie is gepromoveerd. De aftrap aan de Noordweg is om 17:00 uur.Sparta is de laatste weken hard bezig de selectie aan te passen aan het niveau van de eredivisie. Op zondag 7 augustus komt Ajax naar het Kasteel voor de eerste competitiewedstrijd. De club presenteerde de afgelopen weken onder anderen Iván Calero Ruiz, Mendes da Silva, Florian Pinteaux, Bart Vriends, Zakaria El Azzouzi, Stijn Spierings en Craig Goodwin als aanwinsten.

Voor Sparta is het zaterdag de vierde oefenwedstrijd in het nieuwe seizoen. Donderdag 30 juni jl. werd gespeeld bij eersteklasser Heinenoord (1-7) en zaterdag 2 juli jl. bij vierdeklasser PPSC in Schiedam (0-8). Woensdag wordt er gespeeld tegen VOC.

De beste voetballers uit de regio Westland, sinds 25 juni in training bij Westlandia, nemen het deze zomer alleen op tegen de formatie van Alex Pastoor. Vorig jaar zomer speelde het elftal van trainer Johan Voskamp tegen Excelsior Rotterdam bij HVC’10 en VVV Venlo bij Westlandia. Die wedstrijden gingen verloren met respectievelijk 2-6 en 0-3.

Op 24 juni 2010 speelde Sparta Rotterdam voor het laatst in het Westland. De Kasteelclub won de oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal in Honselersdijk toen met 3-0. De selectie en staf van Sparta Rotterdam waren woensdag 4 mei 2016 nog wel voor een teamuitje te gast in De Lier bij De Tuinderij, de hoofdsponsor van FeVoWest.

De wedstrijd staat onder leiding van de 31-jarige scheidsrechter Paul van der Burg uit Den Haag en hij wordt bijgestaan door de assistent-scheidsrechters Joey Waleveld uit Leiden en Jack Koorneef uit Poeldijk. Van der Burg was het afgelopen seizoen actief in veel wedstrijden in de Topklasse, nu de derde divisie, en bij wedstrijden in de Beloften Eredivisie.

De entreeprijs is € 8,- en tot 16 jaar kost een kaartje € 5,-.
Kom vooral op de fiets naar VELO, want het wordt naar verwachting druk in Wateringen, zaterdag 9 juli a.s.

De selectie van het Westlands Elftal wordt gevormd door:
Donny van den Bos (Den Hoorn), Patrick Triep (FC 's-Gravenzande), Sander Koeleman (FC 's-Gravenzande), Yuri Westhoff (FC 's-Gravenzande), Daniël van der Knijff (HVC’10), Jesse de Waard (KMD), Jente van Staalduinen (Maasdijk), Michiel van den Berg (Naaldwijk), Angelo Zwirs (Quintus), Joery Verbeek (VELO za), Gerben Koop (VELO zo), Roderick Meinema (VELO zo), Danny Bijl (Westlandia za), Jasper van Dijk (Westlandia za), Edgar Leerdam (Westlandia zo), Marko van der Knaap (Westlandia zo) en Nick van Vliet (Westlandia zo).

Voor meer informatie, zie www.fevowest.comSparta kan rekenen op veel sympathie in de regio Westland. Skyboxleden Westland Aart den Haan en Marcel Koene dragen ook het eigen regioteam een warm hart toe en stelden namens de Skyboxleden Westland een sponsorbedrag beschikbaar.


Foto: Danny PloegaertFeVoWest Nieuwsbrief no. 12 juni 2016

Stand van zaken “De Tuinderij FeVoWest competities”
Zaterdag 4 juni waren de finales van ‘De Tuinderij’ FeVoWest competities die het afgelopen seizoen in het Westland plaats hebben gevonden. Onder zonnige omstandigheden werd door de A- en B-jeugd en de vrouwen op het complex van VV Maasdijk, waarvoor onze dank, gestreden om drie felbegeerde bokalen.
Bij de oudste jeugd was er door de afzeggingen slechts één finalewedstrijd. VELO A1 won deze finale met 1-6 van Honselersdijk A1, ondanks het goede keeperswerk van de doelman van Honselersdijk.
Bij de B-jeugd werden er eerst nog twee halve finales afgewerkt. HVC’10 won met 2-1 van een met invallers spelend FC ’s-Gravenzande B1, dat elders nog een bekerverplichting had deze middag. In de andere halve finale speelde Sportclub Monster met 0-0 gelijk tegen MVV’27, dat de strafschoppen na afloop beter nam.
In de finalewedstrijd was Hoekse HVC’10 uiteindelijk via fraaie treffers met 2-0 te sterk voor de Maaslanders. Sportclub Monster won wel de ‘troostfinale’ met 1-3 van FC ’s-Gravenzande.
De middag werd afgesloten met de vrouwenfinale die ging tussen het vrouwenteam van FC ’s-Gravenzande vrouwen en het VELO meisjes A1 elftal. FC ’s-Gravenzande, met veel spelers van de A-selectie langs de lijn als supporter, won deze spannende wedstrijd maar nipt met 1-0. De aanvoerster mocht na afloop de bokaal in ontvangst nemen, uitgereikt door Nico van der Knaap, de voorzitter van FeVoWest.
De wedstrijden stonden onder leiding van de Westlandse scheidsrechters Frank van den Berg, Stanley van Lith, Wim Wigleven en Kees van de Griend, die als dank allen een bloemetje en een bon ontvingen na afloop. FeVoWest kan terugkijken op een geslaagde finaledag.
Medio september vindt er een evaluatie plaats van deze competities met alle aangesloten verenigingen. Een uitnodiging ontvangt u hiervoor.
Op de Facebookpagina van FeVoWest, www.facebook.com/fevo.west, zijn veel foto’s terug te vinden van deze finaledag.

Promoties
Naast eerdere felicitaties voor Westlandia zondag en Schipluiden voor het kampioenschap feliciteren wij nu ook Den Hoorn, S.V. Honselersdijk, S.V. Loosduinen, VELO en Westlandia zaterdag van harte met de behaalde promoties. Inmiddels zijn ook de nieuwe indelingen door de KNVB al gepubliceerd. Veel Westlandse derby’s staan ons weer te wachten het komende seizoen!

De competitieleider maakte de volgende indelingen bekend:

ZATERDAGVOETBAL
Eerste klasse B: ARC, Brielle, Deltasport, FC ’s-Gravenzande, Forum Sport, Neptunus-Schiebroek, Nootdorp, SC Feyenoord, Sportlust’46, SVC’08, Vitesse Delft, Voorschoten’97, Westlandia, XerxesDZB.
Tweede klasse C: CWO, DOCOS, DSO, Honselersdijk, HVC’10, Kethel Spaland, Lyra, RCL, Soccer Boys, SC Monster, Te Werve, UVS, Valken;68, VDL.
Derde klasse B: Ariston’80, Die Haghe, GDA, SV Houtwijk, KMD, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, SEV, VELO, Verburch.
Vierde klasse D: PPSC, DVO’32, CION, Wanica Star, Semper Altius, DVC, GLZ/Delfshaven, MSV’71, Quintus, DHC, SVV, VOB, AGE-GGK, Concordia.

ZONDAGVOETBAL
Derde Divisie: EVV, HBS, Hercules, HSC’21, JVC Cuijk, Magreb’90, OJC Rosmalen, Be Quick 1887, De Dijk, Dongen, Juliana’31, OFC, Quick’20, UDI’19, Westlandia, Jong Achilles’29, Jong Brabant United, Jong De Graafschap.
Eerste klasse B: Alphense Boys, FC Boshuizen, DRL, Laakkwartier, Leonidas, Nieuwerkerk, Olympia, OVV, Poortugaal, TAC’90, VELO, VOC, Woerden, CVV Zwervers.
Tweede klasse C: BMT, Concordia, Delft, Den Hoorn, DOSR, Foreholte, GDA, Meerburg, RKDEO, ROAC, Teylingen, VUC, Wateringse Veld, Wilhelmus.

FeVoWest zaterdag 9 juli te gast bij VELO in Wateringen
Westlands Elftal treft eredivisionist Sparta

Onder de vlag van FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland, oefent het Westlands voetbalelftal zaterdag 9 juli a.s. bij VELO in Wateringen tegen Sparta Rotterdam, dat als kampioen van de Jupiler League naar de eredivisie is gepromoveerd. De aftrap aan de Noordweg is om 17:00 uur.

Sparta is de laatste weken hard bezig de selectie aan te passen aan het niveau van de eredivisie. Op zondag 7 augustus komt Ajax naar het Kasteel voor de eerste competitiewedstrijd. De club presenteerde de afgelopen weken onder anderen Iván Calero Ruiz, Florian Pinteaux, Bart Vriends, Zakaria El Azzouzi, Stijn Spierings, Craig Goodwin en Mendes da Silva als aanwinsten.

Voor Sparta is dit al de derde oefenwedstrijd in het nieuwe seizoen. Donderdag 30 juni jl. werd gespeeld bij eersteklasser Heinenoord (1-7) en zaterdag 2 juli jl. bij vierdeklasser PPSC in Schiedam (0-8).

De beste voetballers uit de regio Westland, sinds 25 juni in training bij Westlandia, nemen het deze zomer alleen op tegen de formatie van Alex Pastoor. Vorig jaar zomer speelde het elftal van trainer Johan Voskamp tegen Excelsior Rotterdam bij HVC’10 en VVV Venlo bij Westlandia. Die wedstrijden gingen verloren met respectievelijk 2-6 en 0-3.

Op 24 juni 2010 speelde Sparta Rotterdam voor het laatst in het Westland. De Kasteelclub won de oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal in Honselersdijk toen met 3-0. De selectie en staf van Sparta Rotterdam waren woensdag 4 mei 2016 nog wel voor een teamuitje te gast in De Lier bij De Tuinderij, de hoofdsponsor van FeVoWest.

De wedstrijd staat onder leiding van de 31-jarige scheidsrechter Paul van der Burg uit Den Haag en hij wordt bijgestaan door de assistent-scheidsrechters Joey Waleveld uit Leiden en Jack Koorneef uit Poeldijk. Van der Burg was het afgelopen seizoen actief in veel wedstrijden in de Topklasse, nu de derde divisie, en bij wedstrijden in de Beloften Eredivisie.

De entreeprijs is € 8,- en tot 16 jaar kost een kaartje € 5,-.

In de bijlage nogmaals de digitale poster voor deze wedstrijd. Waarbij ook nogmaals
het verzoek is om de poster op uw verenigingssite te plaatsen met een bericht van bijvoorbeeld de eigen geselecteerde speler(s). Helaas is dit bericht nog niet op alle verenigingssites te vinden.

Reclame voor de wedstrijd stellen wij bijzonder op prijs, evenals de aanwezigheid van een delegatie van uw bestuur bij de wedstrijd. Uit kostenoverwegingen ontving elke aangesloten vereniging twee gratis kaarten voor de wedstrijd, met daarbij ook een uitnodiging voor twee personen in de bestuurskamer.

Kom vooral op de fiets naar VELO, want het wordt naar verwachting druk in Wateringen, zaterdag 9 juli a.s.

De selectie van het Westlands Elftal wordt gevormd door:
Donny van den Bos (Den Hoorn), Patrick Triep (FC 's-Gravenzande), Sander Koeleman
(FC 's-Gravenzande), Yuri Westhoff (FC 's-Gravenzande), Daniël van der Knijff (HVC’10), Jesse de Waard (KMD), Jente van Staalduinen (Maasdijk), Michiel van den Berg (Naaldwijk), Angelo Zwirs (Quintus), Joery Verbeek (VELO za), Gerben Koop (VELO zo), Roderick Meinema (VELO zo), Danny Bijl (Westlandia za), Jasper van Dijk (Westlandia za), Edgar Leerdam (Westlandia zo), Marko van der Knaap (Westlandia zo) en Nick van Vliet (Westlandia zo).

Bezoeken verenigingen
Het bestuur van FeVoWest heeft inmiddels driemaal vergaderd op locatie bij een aangesloten vereniging. Lyra, KMD en VV Naaldwijk waren al onze gastheer. Het eerste uur is door ons gebruikt voor een nadere kennismaking, die inmiddels een aantal ideeën heeft opgeleverd. Het tweede uur is door ons gebruikt voor het reguliere overleg. Binnenkort komen wij hierop terug.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het rooster van de bezoeken van ons bestuur aan de verenigingen luidt verder als volgt:
Maandag 29 augustus 2016: S.V. Loosduinen; Maandag 10 oktober 2016: Westlandia
Maandag 14 november 2016: MVV’27; Maandag 12 december 2016: VV Maasdijk
Maandag 16 januari 2017: FC ’s-Gravenzande; Maandag 20 februari 2017: SV VELO
Maandag 27 maart 2017: SC Monster; Maandag 1 mei 2017: SV Honselersdijk
Ondergetekende neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.

Voor meer informatie, zie www.fevowest.nl

Bestuur FeVoWest
Dick Hartman (secr.)


Het bestuur van de FeVoWest feliciteert Westlandia en Honselersdijk met de promotie naar respectievelijk de eerste- en tweede klasse en gunt KMD een spoedige terugkeer na de domper van de degradatie naar de derde klasse.Finaledag 'de Tuinderij’ FeVoWest competities.

Zaterdag 4 juni waren de finales van ‘de Tuinderij’ FeVoWest competities die het afgelopen seizoen in het Westland plaats hebben gevonden. Onder zonnige omstandigheden werd door de A- en B-jeugd en de vrouwen op het complex van VV Maasdijk gestreden voor drie felbegeerde bokalen.

Bij de oudste jeugd was er door de afzeggingen slechts één finalewedstrijd. VELO A1 won deze finale met 1-6 van Honselersdijk A1, ondanks het goede keeperswerk van de doelman van Honselersdijk.

Bij de B-jeugd werden er eerst nog twee halve finales afgewerkt. HVC’10 won met 2-1 van een met invallers spelend FC ’s-Gravenzande B1, dat elders nog een bekerverplichting had deze middag. In de andere halve finale speelden Sportclub Monster met 0-0 gelijk tegen MVV’27, dat de strafschoppen na afloop beter nam. In de finalewedstrijd was Hoekse HVC’10 uiteindelijk via fraaie treffers met 2-0 te sterk voor de Maaslanders. Sportclub Monster won wel de ‘troostfinale’ met 1-3 van FC ’s-Gravenzande.

De middag werd afgesloten met de vrouwenfinale die ging tussen het vrouwenteam van FC ’s-Gravenzande vrouwen en het VELO meisjes A1 elftal. FC ’s-Gravenzande, met veel spelers van de A-selectie langs de lijn als supporter, won deze spannende wedstrijd maar nipt met 1-0. De aanvoerster mocht na afloop de bokaal in ontvangst nemen uitgereikt door Nico van der Knaap, de voorzitter van FeVoWest.

De wedstrijden stonden onder leiding van de Westlandse scheidsrechters Frank van den Berg, Stanley van Lit, Wim Wigleven en Kees van de Griend, die als dank allen een bloemetje en een bon ontvingen na afloop.

FeVoWest kan terugkijken op een geslaagde finaledag.

Het volgende evenement van FeVoWest is de wedstrijd van het Westlands Elftal tegen Sparta op zaterdag 9 juli a.s. aanvang 17:00 uur op het complex van VELO.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf komende zaterdag 11 juni, tijdens de finale van de Flynth Westland Cup bij VV Naaldwijk, aanvang: 17:00 uur.Meer foto's van deze finaledag staan op de Facebookpagina van de FeVoWest.

Tekst en foto's: Dick HartmanDe Tuinderij FevoWest finale dag 4 juni bij vv Maasdijk

Programma:

13.00
Veld 1 A halve finale B-jeugd HVC'10-FC 's-Gravenzande

Veld 2 B halve finale B-jeugd Monster-MVV'27

14.00
Veld 1 Honselersdijk A1-Velo A1

15:15
Veld 1 Finale B-jeugd Winnaar A-Winnaar B

Veld 2 Troost Fin. B-jeugd Verliezer A-Verliezer B

16:15
Veld 1 Finale Vrouwen FC 's-Gravenzande-VELO
Carla Vos/Cor Vos Fotopersburo-Video ENG/Cor Vos en Danny Ploegaert worden bedankt voor het afstaan van beeldmateriaal.Het bestuur van de FeVoWest feliciteert het eerste zaterdagteam van SV Loosduinen met de promotie naar de derde klasse.


Het bestuur van de FeVoWest feliciteert het eerste zaterdagteam van VELO met het kampioenschap van de vierde klasse B en de promotie naar de derde klasse. Altijd knap als een doelstelling in het eerste jaar al wordt gehaald.


Selectie Westlands Elftal voor oefenduel tegen Sparta op 9 juli bij VELO

Voor de oefenwedstrijd tegen eredivisionist Sparta op zaterdag 9 juli op het complex van VELO heeft coach Johan Voskamp na een inventarisatie onder beschikbare spelers de volgende selectie samengesteld: Marko van der Knaap, Edgar Leerdam en Nick van Vliet (allen Westlandia zondag), Danny Bijl en Jasper van Dijk (beiden Westlandia zaterdag), Sander Koeleman, Patrick Triep en Yuri Westhoff (allen FC ’s-Gravenzande), Gerben Koop en Roderick Niels Meinema (beiden VELO zondag), Joery Verbeek (VELO zaterdag), Daniël van der Knijff (HVC’10), Jesse de Waard (KMD), Jente van Staalduinen (Maasdijk), Michiel van den Berg (straks Naaldwijk), Donny van den Bos (SV Den Hoorn) en Angelo Zwirs (Quintus).

Ter voorbereiding zijn er zes trainingen:

Zaterdag 25 juni - 11.00 uur
Dinsdag 28 juni - 19.30 uur
Donderdag 30 juni -19.30 uur
Zaterdag 2 juli - tijdstip nog te bepalen
Dinsdag 5 juli - 19.30 uur
Donderdag 7 juli - 19.30 uur
Zaterdag 9 juli - Wedstrijddag, programma nader in te vullen.

De trainingen worden afgewerkt op het complex De Hoge Bomen bij gastheer RKVV Westlandia.FeVoWest Nieuwsbrief no. 11 mei 2016

Stand van zaken “De Tuinderij FeVoWest competities”

De FevoWest Tuinderij competities van hebben hun kwartfinale en halve finale wedstrijden bereikt.

Na de poule-fase kwamen voor de A-jeugd de volgende wedstrijden tot stand:

VELO-Westlandia
HVC'10-Honselersdijk
FC 's-Gravenzande-Schipluiden
MVV'27-Verburch

Inmiddels heeft MVV’27 tegen Verburch gespeeld en heeft MVV’27 zich al eerste geplaatst voor de finale dag.

Bij De Tuinderij B-competitie van FevoWest zijn al drie van vier kwartfinales gespeeld. De laatste wedstrijd wordt op van deze kwartfinale tussen FC ’s-Gravenzande en Quintus wordt op 11 mei om 19.00 uur gespeeld.

Honselersdijk-HVC'10 1-3
Westlandia-Monster 2-2 (* Monster wint na strafschoppen)
FC 's-Gravenzande-Quintus
MVV'27-Verburch 3-0

De poule-fase van de Vrouwen competitie is eveneens afgerond. Omdat er tijdens het seizoen verschillende ploegen afvielen zijn de drie poulewinnaars en de beste nummer twee geplaatst voor de halve finale.

Westlandia-VELO
FC 's-Gravenzande-KMD 17 mei 2016, 19.00 uur

De winnaars van alle wedstrijden plaatsen zich voor de finaledag op zaterdag 4 juni en die gehouden wordt op de velden van de vv Maasdijk. Wanneer bij de A- en B-jeugd de halve finalisten en bij de dames de deelnemers aan de finale bekend zijn maken wij u de indeling van de Finaledag bekend.

Wedstrijd Westlands XI tegen Sparta op 9 juli a.s.Op de unieke locatie van De Tuinderij in de De Lier is woensdag 4 mei 2016 het contract ondertekend voor de oefenwedstrijd van het Westlands XI op 9 juli 2016 tegen het naar de eredivisie gepromoveerde Sparta. Namens Sparta parafeerde Frank Kooiman (zittend midden) en voorzitter Nico van der Knaap van de FeVoWest (rechts). Het had de goedkeurende blikken van secretaris Dick Hartman (links), trainer Johan Voskamp (staand links) en wedstrijdsecretaris Mark Valstar.
De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 9 juli a.s. op het complex van VELO in Wateringen. Meer informatie volgt binnenkort.
Trainer Johan Voskamp legt de laatste hand aan de samenstelling van de voorlopige selectie.

Kampioenen

Wij feliciteren Westlandia zondag en VV Schipluiden van harte met het behaalde kampioenschap. Mogelijk komen hier nog een aantal kampioenen en periodekampioenen bij de komende weken. Veel sterkte en succes allen bij de strijd om promotie, maar ook om handhaving!


Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie

Het rooster van de bezoeken van ons bestuur aan de verenigingen luidt als volgt:
Maandag 9 mei 2016: SV KMD;
Maandag 13 juni 2016: VV Naaldwijk;
Maandag 25 juli 2016: n.n.b.
Maandag 29 augustus 2016: S.V. Loosduinen;
Maandag 10 oktober 2016: Westlandia
Maandag 14 november 2016: MVV’27;
Maandag 12 december 2016: VV Maasdijk
Maandag 16 januari 2017: FC ’s-Gravenzande;
Maandag 20 februari 2017: SV VELO
Maandag 27 maart 2017: SC Monster;
Maandag 1 mei 2017: SV Honselersdijk


Secretaris Dick Hartman neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.Contract voor oefenduel met Sparta op 9 juli 2016 vandaag ondertekend bij hoofdsponsor De Tuinderij


Op de Unieke locatie van De Tuinderij is vandaag het contract ondertekend voor de oefenwedstrijd op 9 juli 2016 tegen het naar de eredivisie gepromoveerde Sparta. Namens Sparta parafeerde Frank Kooiman (zittend midden) en voorzitter Nico van der Knaap van de FeVoWest (rechts). Het had de goedkeurende blikken van secretaris Dick Hartman (links), trainer Johan Voskamp (staand links) en wedstrijdsecretaris Mark Valstar.Op korte termijn wordt de locatie van het oefenduel bekend gemaakt.

Trainer Johan Voskamp legt de laatste hand aan de samenstelling van de voorlopige selectie.SV Schipluiden van harte gefeliciteerd !

Het bestuur van de FeVoWest feliciteert SV Schipluiden van harte met het kampioenschap van de vierde klasse E van het zaterdagvoetbal en de promotie naar de derde klasse. Met een ongeslagen status bovendien ! Gelukwensen voor de vereniging, de technische staf en de spelersgroep.
RKVV Westlandia van harte gefeliciteerd !

Het bestuur van de FeVoWest feliciteert RKVV Westlandia van harte met het kampioenschap van de hoofdklasse A van het zondagvoetbal en de promotie naar de derde divisie. Een prestatie van formaat en een groot compliment voor de vereniging, de technische staf en de spelersgroep.FeVoWest Nieuwsbrief no. 11 maart 2016

Algemene Ledenvergadering FeVoWest

De FeVoWest (Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delftland) was maandag 14 maart 2016 bijeen bij RKVV Westlandia voor de jaarlijkse Ledenvergadering. Helaas hadden S.V. Den Hoorn en VV Schipluiden zich afgemeld. Aanwezig afgevaardigden van veertien verenigingen en andere belangstellenden.
Het was de laatste ledenvergadering van Maasdijker Rien Mostert, die aan zijn tweede termijn als voorzitter bezig was. Eerder was hij al van 1990-2010 voorzitter van de Federatie. Op 20 oktober 2014 trad hij, samen met nog drie nieuwe bestuurders, opnieuw aan. Volgens de afspraak met de aangesloten zestien verenigingen voor slechts een periode van anderhalf jaar. De leden namen de voordracht voor de nieuwe voorzitter tijdens de drukbezochte vergadering over.

Vanaf 14 maart staat FeVoWest onder leiding van een nieuwe voorzitter, de 61-jarige Nico van der Knaap uit Naaldwijk.
Afscheid werd ook genomen van Chris Koehler, sinds oktober 2014 belast met de portefeuille ‘wedstrijdzaken’. Aangezien Koehler, evenals Van der Knaap afkomstig is van Westlandia, was het niet gewenst twee leden van één vereniging in het bestuur plaats te laten nemen. Als opvolger van Koehler werd Mark Valstar van Naaldwijk voorgedragen en ook gekozen. Secretaris Dick Hartman (S.V. Loosduinen) en penningmeester Piet Roels (MVV’27) completeren als zittende leden het bestuur.

FeVoWest hoopt in deze nieuwe samenstelling van toegevoegde waarde te kunnen zijn als gesprekspartner voor de gemeente Westland en Midden-Delfland en in de nieuwe organisatiestructuur van de KNVB.

Het nieuwe bestuur gaat ook op tournee langs alle zestien aangesloten verenigingen. In het vervolg worden bestuursvergaderingen gekoppeld aan een bezoek aan een vereniging. Op 4 april is bij Lyra de aftrap hiervoor.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over een wedstrijd van het Westlands elftal tegen een bvo dit jaar. Vorig jaar trad het elftal aan tegen Excelsior Rotterdam en VVV. Begin juli hoopt het elftal van Johan Voskamp weer te kunnen spelen tegen een bvo. Gesprekken hierover met twee bvo’s zijn gaande.

De kosten van een wedstrijd tegen een bvo zijn hoog en zijn een grote aanslag op het vermogen van de Federatie. Vandaar dat op voorstel van de VV Maasdijk werd afgesproken dat alle aangesloten verenigingen zich garant stellen voor een bedrag van € 200,- in de onkosten. Een sponsor voor deze wedstrijd is ook van harte welkom. Mocht dit slagen, dan vervalt de aanvullende nota voor de verenigingen.

In de pauze van de vergadering werd door de aanwezige bestuurders een bezoek gebracht aan de nieuwe technische ruimte van Westlandia, waar Stefan Alberts en Gert-Jan Weijer een presentatie hielden.

Aan het einde van de vergadering was het woord aan Louisse Vonk van de KNVB, die de helaas afwezigen Wicher Schreuder (lid verenigingsraad KNVB) en Hans van Vliet (Ambassadeur KNVB) verving.

Volgend jaar is S.V. Honselersdijk de gastheer voor de jaarvergadering van FeVoWest.

Een uitgebreider verslag van de vergadering ontvangt u later.

Het rooster van de bezoeken van ons bestuur aan de verenigingen luidt als volgt:

Maandag 4 april 2016: VV Lyra
Maandag 9 mei 2016: SV KMD
Maandag 13 juni 2016: VV Naaldwijk
Maandag 25 juli 2016: n.n.b.
Maandag 29 augustus 2016: S.V. Loosduinen
Maandag 10 oktober 2016: Westlandia
Maandag 14 november 2016: MVV’27
Maandag 12 december 2016: VV Maasdijk
Maandag 16 januari 2017: FC ’s-Gravenzande
Maandag 20 februari 2017: SV VELO
Maandag 27 maart 2017: SC Monster
Maandag 1 mei 2017: SV Honselersdijk

Onze secretaris Dick Hartman neemt voor het bezoek contact met uw vereniging op.

Westlands Elftal – Sparta op zaterdag 9 juli 2016, maar waar??
Het bestuur van FeVoWest heeft vandaag een definitieve afspraak kunnen maken met Sparta om op zaterdag 9 juli a.s. 17:00 uur een wedstrijd te komen spelen in het Westland tegen het Westlands Elftal. Mogelijk speelt Sparta dan in de Eredivisie! Een aantrekkelijke tegenstander voor alle Westlandse voetbal liefhebbers!
Wij zijn nog wel op zoek naar een accommodatie voor deze wedstrijd. Voor de ondergrond heeft Sparta geen voorkeur. Heeft uw vereniging interesse? Laat het ons dan z.s.m. weten via het mailadres: fevowest@caiway.net Uiterlijk 2 april a.s.!

Stand van zaken “De Tuinderij FeVoWest competities”
Er moeten nog een paar wedstrijden worden gespeeld voor de Tuinderij FeVoWest competities voor de A-jeugd en de dames, voordat de volgende wedstrijden kunnen worden vastgesteld.
De uitslagen graag dan ook z.s.m. na afloop van de wedstrijd mailen naar Mark Valstar, mavalstar@kabelfoon.nl
De uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden en de standen kunt u vinden op de site www.FeVoWest.nl

Voor de B-jeugd zijn de wedstrijden in voorronde afgerond. Het schema van de kwartfinales luidt als volgt:

Kwartfinale De Tuinderij FeVoWest B-jeugd competitie:

1 1ste A 2e B Honselersdijk-HVC'10
2 1ste B 2e A Westlandia-Monster
3 1ste C 2e D FC 's-Gravenzande-Quintus
4 1ste D 2e C MVV'27-Verburch


Wij willen u verzoeken om voor 1 mei 2016 uw wedstrijd te spelen. Graag ontvangt Mark Valstar van u de speeldatum en na het spelen de uitslag van de wedstrijd.

De finaledag van deze competitie is op zaterdag 4 juni 2016 op het sportcomplex van voetbalvereniging “Maasdijk”.

Op de laatste Ledenvergadering is afgesproken de competities aan het einde van het seizoen te evalueren met alle verenigingen.

Met sportieve groeten,

Bestuur FeVoWest
Dick Hartman (secr.)FeVoWest in het nieuws na ledenvergadering van maandag 14 maart 2016.

Het verslag van de secretaris volgt, zodra gereed.Bron AD/Westland van 15-03-2016


Stand van zaken De Tuinderij-FeVoWest competitie per 14-03-2016
Bron: AD/Westland van 23-02-2016

foto: MFH-Design

Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 14 maart 2016 om 20.00 uur

Locatie: Clubgebouw RKVV Westlandia, Sportpark de Hoge Bomen, Naaldwijk

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 9 maart 2015 (zie onderstaand)

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar
.
5. Westlands Elftal
- Vooruitblik wedstrijd 2016

6. Competities en toernooien
- Voortgang competities 2015/2016

7. Stand van zaken sponsoring

8. Stand van zaken financiën
- Financieel overzicht 2015
- Controle kascontrolecommissie (S.V. Den Hoorn en FC ’s-Gravenzande)
- Begroting 2016
- Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2017

9. Bestuursverkiezing
Sinds de Bijzondere Algemene Vergadering (BALV) van 20 oktober 2014 bestaat het bestuur van FeVoWest uit:

Voorzitter: Rien Mostert (VV Maasdijk); Secretaris: Dick Hartman (S.V. Loosduinen), Penningmeester: Piet Roels (MVV’27) en Wedstrijdzaken: Chris Koehler (RKVV Westlandia)
Op deze BALV is Rien Mostert door de vergadering voor maximaal één jaar benoemd als voorzitter, daarom treedt hij af op deze Ledenvergadering. Daarnaast treedt ook Chris Koehler af, omdat de voorgestelde nieuwe voorzitter ook lid is van RKVV Westlandia.
Het bestuur stelt voor om te benoemen als nieuwe bestuursleden van FeVoWest in de functie van: Voorzitter: N.J.M. (Nico) van der Knaap (RKVV Westlandia) en Wedstrijdzaken: M.A. (Mark) Valstar (VV Naaldwijk)

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot zaterdag 12 maart 2016, uiterlijk om 18.00 uur per email, fevowest@caiway.net , worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

10. Rondvraag

PAUZE

11. Presentatie nieuwe bestuurlijke organisatie KNVB
Aanwezig zijn: Wicher Schreuders (Lid Verenigingsraad KNVB) en Hans van Vliet (KNVB Ambassadeur). Zij geven een presentatie over de nieuwe bestuurlijke organisatie binnen de KNVB.

Bij de gehouden verkiezingen voor de KNVB Ledenraad, begin december 2015 is Wicher Schreuders gekozen. In Kieskring 23 (bestaande uit alle 88 clubs in de gemeenten Den Haag, Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker/Nootdorp, Rijswijk en Westland) kreeg hij 54% van de uitgebrachte stemmen, waarmee hij de nummer twee ruim voor bleef want die kreeg 27% van de stemmen. De overige twee kandidaten behaalden respectievelijk 12% en 8%.

Wicher werd eind 2013 (bij indirecte verkiezingen) al gekozen tot lid van de uit 60 personen bestaande Verenigingsraad, tot op heden het hoogste orgaan binnen de Sectie Amateurvoetbal van de KNVB. Door diverse interne reorganisaties wordt genoemde Verenigingsraad – de ‘algemene vergadering’ – nu omgevormd tot een Ledenraad met nog slechts 30 leden en werd per 1 januari 2016 dan het hoogste orgaan binnen de Sectie Amateurvoetbal. Het waren nu voor het eerst directe verkiezingen en ook voor het eerst in 30 kieskringen verspreid over het land. De zittingsduur is drie jaar en loopt dus tot 1 januari 2019. Als verkozen lid van de Ledenraad AV is Wicher Schreuders nu automatisch ook lid van het hoogste orgaan van de totale KNVB, de Bondsvergadering, die uit 30 afgevaardigden uit het amateurvoetbal en 30 afgevaardigden uit het betaalde voetbal bestaat. Wicher was eerder onder meer 17 jaar lid van de KNVB Reglementscommissie (1996-2013) en daarmee gedurende die jaren al adviserend lid van de Bondsvergadering, de Algemene Vergadering Betaald Voetbal en de toenmalige Algemene Vergadering Amateurvoetbal. Daarnaast was hij ruim 17 jaar voorzitter van de Sectie Voetbal van de Sportraad Delft (1997-2015). Sinds voorjaar 2014 is hij voorzitter van de overkoepelende Sportraad Delft. Bij DHC heeft Wicher al vanaf begin 1978 vele (bestuurlijke) functies vervuld en hij doet aan de Brasserskade nog steeds het nodige.

12. SluitingVerslag van de ALV van de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden Delfland (FeVoWest) gehouden op maandag 9 maart 2015 in de accommodatie van S.V. Den Hoorn.

Aanwezige bestuursleden FeVoWest: Rien Mostert (voorzitter), Dick Hartman (secretaris) en Piet Roels (penningmeester). Afwezig: Chris Koehler (wedstrijdzaken)

Aanwezige vertegenwoordigers van de volgende verenigingen:
s.v. Den Hoorn, FC ’s-Gravenzande, s.v. Honselersdijk, K.M.D., s.v. Loosduinen, v.v. Lyra, v.v. Maasdijk, SC Monster, M.V.V. ’27, v.v. Naaldwijk, s.v. Quintus, v.v. Verburch en rkvv Westlandia.
Mede aanwezig is : Hans Bos, verslaggever AD Westland en teammanager Westlands XI, Peter Grootscholten, na de pauze (KNVB), Joop van Mil (de Tuinderij), Louise Vonk (KNVB), Wim Voois (oud-bestuurder) en Jozef van der Vooren (KNVB).

Afwezig, met kennisgeving : vertegenwoordigers van v.v. Schipluiden en VELO en de wethouder van de gemeente Midden-Delfland, mevrouw de Goede.

1. Opening
Rien Mostert, opent in zijn functie van voorzitter, deze Algemene Ledenvergadering. Hij heet allen welkom en geeft in het kort een terugblik op wat er allemaal gebeurd. Zo is er afscheid genomen
van sponsor Nife en is een nieuwe hoofdsponsor is gevonden, de technische staf van het Westlands XI is behouden, met Hans Bos als teammanager, en aan een nieuw logo wordt gewerkt. Bij punt 4 komt dit alles nog uitvoeriger ter sprake. De voorzitter bedankt het bestuur van S.V. Den Hoorn voor het beschikbaar stellen van accommodatie voor deze vergadering.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Helaas is het bestuurslid Chris Koehler (wedstrijdzaken) door omstandigheden deze avond niet aanwezig.

3. Verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, d.d. 20 oktober 2014
Geen inhoudelijke op en of aanmerking. Wim Voois wordt bedankt voor de verslaglegging.
Openstaande acties:
- Verzoek SC Monster: Excelsior Maassluis en Oranjeplein/Postduiven zijn schriftelijk bericht dat zij ingaande 1 juli 2014 geen deel meer uitmaken van FeVoWest . Hierop zijn geen reacties ontvangen.
- Verzoek Quintus: Met de KNVB, Jozef van der Vooren, is gesproken. Zie het programma na de pauze.
- Verzoek Lyra: Meer overlegorganen creëren met de verenigingen, zoals met de penningmeesters, heeft nog de aandacht van het bestuur.
- Verzoek VELO: Een bloemetje is bezorgd bij de leden van de interim commissie, als dank voor de inspanningen het vorig jaar.

4. Korte terugblik op 2014 secretaris
Na de perikelen het vorig jaar, een aftredend bestuur en een onzekere toekomst voor FeVoWest, met als gevolg een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 20 oktober 2014, zijn wij z.s.m. van start gegaan met de uitvoering van onze werkzaamheden. Een aantal zaken eisten op korte termijn zeker onze aandacht.

Maandag 3 november 2014 kwamen wij voor het eerst bijeen. Wij kunnen u allereerst berichten dat die avond, in het verlengde van de bestuursverkiezing op 20 oktober 2014, door ons een aftredingsschema is afgesproken dat als volgt luidt: In 2016 treden af: Rien/Chris en in 2017: Piet/Dick.

Zoals afgesproken op 20 oktober van het vorig jaar stopt Rien in 2016, met zijn tweede termijn als voorzitter. We moeten dan ook dit jaar op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter ingaande de volgende Ledenvergadering, die wordt gehouden in maart 2016. Daarbij werd definitief door ons afgesproken in het vervolg geen ‘voorzitters overleg ‘meer te houden, maar terug te gaan naar een echte jaarlijkse Ledenvergadering, die ingaande hedenavond dan ook weer in ere is hersteld.

Een trainer van het Westlands XI was er niet en over de beschikbaarheid van het kader voor het Westlands XI bestond onduidelijkheid. Dit punt stond hoog genoteerd op de agenda van onze eerste vergadering. Deze avond was ook de gestopte Johan Voskamp op onze uitnodiging aanwezig. Met hem werd gesproken over het verleden, maar vooral over de toekomst van het Westland XI. De uitkomst was dat een gesprek met het hem en het kader van het elftal met ons bestuur op korte termijn wenselijk was om duidelijkheid te geven voor de toekomst van het elftal.
Op 17 november 2015 vond een prettig gesprek plaats met als uitkomst dat met Johan Voskamp en het bekende kader overeenstemming werd bereikt om de taken rondom het elftal voorlopig voor een jaar weer op te pakken. Verder werden er ook nadere afspraken gemaakt over de invulling van de verschillende functies en te houden evaluaties. Bij het kader werd Hans Bos gevoegd als teammanager. De wens was om weer te spelen in 2015 tegen een bvo bij voorkeur uit de regio. Met deze opdracht werden wij op pad gestuurd.

Contacten werden gelegd door ons met verschillende bvo’s met als uitkomst een wedstrijd tegen SBV Excelsior uit Rotterdam. Het elftal van ’s-Gravenzander Marinus Dijkhuizen. Jammer was dat de wedstrijd niet bij FC ’s-Gravenzande , Marinus zijn oude club, kon worden gespeeld, maar, zoals u weet, hebben wij met HVC’10 een uitstekend gastheer gevonden voor de wedstrijd op 4 juli a.s. Als voorbereiding hierop volgt op 1 april as. Weer een gesprek trainer en kader van het Westlands XI.

Maandagavond 24 november 2014 werd een bijeenkomst gehouden voor de voetbaltechnische bestuurders van de verenigingen en werd er geloot voor het voetbaltoernooi voor de A- junioren, de B- junioren en het Dames voetbal. De voorbereidingstijd was te kort om hier dit seizoen al mee te beginnen. Het is de bedoeling dat de eerste wedstrijden worden gespeeld in september 2015, met finalewedstrijden op een dag in 2016. Deze bijeenkomst vond plaats in het clubgebouw van R.K.V.V. Westlandia. Om een ordelijk verloop van deze wedstrijden te hebben gaan wij uit van het convenant wat eerder is opgeteld en is bekrachtigd door leden.

Dit convenant is niet officieel getekend door de verenigingen, maar wij stellen voor wel te handelen in de ‘geest’ van het convenant.

Dinsdag 27 januari 2015 werd onder prima weersomstandigheden bij LYRA gespeeld om de strijd om de Super Cup voor vrouwen. De dames van LYRA wonnen na een leuke wedstrijd met 3-1 van Westlandia en LYRA toonde zich een prima gastheer. De wedstrijd om de Supercup onder 23 jaar (VELO-DWO) vindt waarschijnlijk dit voorjaar nog plaats.

Verder heeft het bestuur aandacht besteed aan de sponsors van FeVoWest. Aan een jarenlange samenwerking tussen NIFE Energie Advies en FeVoWest is er per 1 januari 2015 een definitief einde
gekomen. Het bestuur is er in geslaagd om een nieuwe hoofdsponsor voor de komen vijf jaar aan te trekken. De “De Tuinderij” uit De Lier, is de nieuwe hoofdsponsor van het Westlands Elftal. Het contract met de familie van Mil wordt op korte termijn getekend. Daarbij wordt ook de komende jaren het Westlands Elftal weer “aangekleed” door Beltona.

Het “nieuwe” bestuur van FeVoWest, heeft communicatie met de 16 aangesloten clubs, hoog in het vaandel staan. Daarom wordt maandelijks een Nieuwsbrief verzonden om u op de hoogte te houden van de zaken waarmee FeVoWest zich bezig houdt. Wij gaan er van uit dat u deze Nieuwsbrief ook doorstuurt naar collega bestuurders en andere belanghebbenden binnen uw vereniging.

Veel aangesloten verenigingen hebben er al gebruik van gemaakt, maar voor zover uw vereniging er nog geen gebruik van maakt zouden wij u willen vragen om middels de site van uw verenging een link te maken naar www.fevowest.nl zodat op deze manier ook uw leden op de hoogte kunnen blijven van de activiteiten van FeVoWest. Een website die in het beheer blijft van Hans Bos.

Wij wensen u een prettige vergadering en een sportief en een mooi seizoen einde toe!

5. Westlands Elftal
- Zoals gemeld speelt het Westlands XI op 4 juli 2015 bij HVC’10 tegen Excelsior Rotterdam. Met het technisch kader zijn afspraken gemaakt over het selectiebeleid. Een nadere toelichting wordt hierop door Johan Voskamp en Rien Mostert (bij afwezigheid van Chris Koehler) gegeven. Het is de bedoeling dat de trainer vooraf bij de speler informeert of zijn beschikbaar zijn (vakanties/blessures), voordat de vereniging wordt geïnformeerd. Dit is wijkt deels af van eerdere afspraken, maar is een werkbaarder situatie. Na enige discussie en vragen van Honselersdijk en SC Monster gaat de vergadering akkoord met deze gang van zaken. Contactpersoon voor meer vragen hierover is Chris Koehler.
- Voor 2016 kan eerder worden begonnen met de voorbereidingen voor het spelen van een wedstrijd tegen een bvo. Door de vroege start van het betaald voetbal is het spelen in augustus (bijna) onmogelijk geworden.

6. Competities en toernooien
- Inmiddels is geloot voor de competities voor de A- en B-jeugd en de vrouwen. Start wedstrijden in september 2015 en een speelschema volgt z.s.m. Verzetten is in overleg altijd mogelijk.
- Een compliment voor Lyra voor de organisatie van de Supercupwedstrijd vrouwen. De vraag of dit een jaarlijks vervolg kan krijgen is nog onduidelijk. Op tweede Paasdag wordt weer het WK voor vrouwenteam gespeeld en de winnaar van de FeVoWest competitie is pas medio mei/juni bekend. Opgemerkt wordt dat het vrouwenvoetbal een behoorlijke impact heeft in het Westland.

7. Stand van zaken sponsoring
Zoals gemeld is de Tuinderij van de familie van Mil uit de Lier de nieuwe hoofdsponsor (voor drie jaar) voor FeVoWest. Verder staat een bezoek aan de Tuinderij voor een leuke avond voor spelers en kader op het programma. Beltona blijft de kledingsponsor van het Westlands XI.

8. Stand van zaken financiën
Financieel overzicht 2014 (eigenlijk van de afgelopen drie maanden)
De vordering van Nife van € 4.000,00 is afgeboekt.
Geen op en- of aanmerkingen
Begroting 2015
Akkoord. In het vervolg wordt het kalenderjaar gehanteerd.

Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2016. S.V. Den Hoorn en FC ’s-Gravenzande controleren het volgend jaar de boeken.

PAUZE

9. Presentatie ‘de nieuwe KNVB’
Louise Vonk en Jozef van der Vooren van de KNVB geven een presentatie. Deze presentatie is nadien onder de leden verspreid.

10. Rondvraag
Gerard Koorneef, VV Naaldwijk:
- Constateert dat er veel afmeldingen na inschrijvingen bij het WK vrouwenvoetbal en bij de Westland Cup binnen komen. De vereniging doet een oproep naar de andere Westlandse verenigingen om zeker mee te blijven doen!
Geert ven Eerten, Lyra:
- Verzoekt de verenigingen spelers niet te benaderen, voordat het bestuur schriftelijk hierover is geïnformeerd.
- Vraagt de KNVB hoe de stand van zaken is met betrekking tot de nieuwe werkkostenregeling. Nu kost dit de verenigingen 20-25% extra salariskosten. Vanuit de KNVB is een lobby gaande richting minister om een uitzondering te maken voor het amateurvoetbal.
Jolanda Stijger, Verburch:
Vraagt de verenigingen aandacht voor een bijeenkomst op 23 maart a.s. over 18 NIKS in het clubgebouw van Verburch. Nu pas vier aanmeldingen!
Kobus Uiterhoeve, SC Monster
- Vraag aandacht voor, de Wet Werk en Zekerheid en de Werkkostenregeling (WKR). die per 1 juli 2015 van kracht wordt en ook gevolgen heeft voor de verenigingen en trainers. De termijn was drie jaar en wordt nu twee jaar. Volgens de KNVB is er contact met het ministerie en de politiek, maar zit er weinig beweging in.
Peter Grootscholten, KNVB
- Wijst de verenigingen er op dat er nog geen goedkeuring is voor de ‘6% regeling’ bij stichtingen.

11. Sluiting
Met de afspraak en toezegging dat de ALV in 2016 bij RKVV Westlandia wordt gehouden sluit de voorzitter de vergadering en nodigt allen uit voor de derde helft, aan de bar.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. …………………………,
behoudens eventuele opmerkingen, welke in de volgende notulen worden opgenomen.

M. Mostert, voorzitter : D. Hartman, secretaris :


……………………………… ………………………………Ontvangen uitslagen en standen De Tuinderij-FeVoWest competitie per 6 januari 2016Ontvangen uitslagen en standen De Tuinderij-FeVoWest competitie per 3 december 2015FeVoWest Nieuwsbrief no. 10 december 2015

De Tuinderij- FeVoWest competitie
Zoals ongetwijfeld bij u bekend worden er momenteel wedstrijden gespeeld in de Tuinderij- FeVoWest competitie. Een competitie voor A–junioren, B–junioren en vrouwen.
Deze competitie voor de junioren verloopt zoals gewenst, bij de vrouwen zijn er nog weinig wedstrijden gespeeld. Wij willen aan de betreffende functionarissen toch met enige nadruk verzoeken, daar waar mogelijk, de wedstrijden vast te stellenen ook te spelen in deze Tuinderij- FeVoWest competitie.
De uitslagen graag na afloop van de wedstrijd mailen naar Chris Koehler, Chris@visser-koehler.nl
De uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden en de standen kunt u vinden op de site www.FeVoWest.nl
De finaledag van deze competitie is op zaterdag 4 juni 2016 op het sportcomplex van voetbalvereniging “Maasdijk”


Felicitaties
Als bestuur van FeVoWest zijn wij bijzonder verheugd dat diverse, bij FeVoWest aangesloten, clubs geslaagd zijn de eerste periode titel binnen te halen. Onze felicitaties gaan daarvoor naar :
SV Den Hoorn
Westlandia (zo) 1 én 2
Westlandia (za)
VELO (za)
VV Schipluiden
Hopelijk zijn deze periode kampioenschappen een eerste stap tot verdere positieve resultaten.

Algemene Ledenvergadering FeVoWest
In tegenstelling tot eerdere berichten, zal de A.L.V. van FeVoWest niet worden gehouden op 4 maart 2016, maar op maandag 14 maart 2016. Graag deze datum in uw agenda noteren.

Westlands Elftal
Vrijdag 20 november j. l. was het Westlands Elftal met de technische en medische staf te gast bij hoofdsponsor De Tuinderij in De Lier. De familie van Mil heeft zich op deze avond een uitstekende gastheer getoond, het heeft de aanwezigen (ongeveer 30 personen) aan niets ontbroken.
Als klap op de vuurpijl gingen de aanwezigen met veel inzet en enthousiasme over tot een
“WC – potten race“ met als hoofdprijs een heuse WC borstel. Het was Frank van den Berg die bij HVC'10 onder Cor van Elswijk als assistent-scheidsrechter fungeerde, die deze fraaie prijs mee naar huis mocht nemen.
Mede namens de spelers van het Westlands Elftal willen wij hierbij hoofdsponsor De Tuinderij heel hartelijk bedanken voor de voortreffelijke organisatie van deze gezellige avond.

Westlands Elftal
Vanuit het bestuur van FeVoWest kunnen wij u bekend maken dat er momenteel diverse contacten zijn met clubs uit het betaalde voetbal voor het spelen van een wedstrijd in het Westland in de voorbereiding voor het seizoen 2016 – 2017.
Wij houden u op de hoogte.

Met sportieve groeten
Bestuur FeVoWest

Herman Vingerling (91) overledenOp 91-jarige leeftijd is Herman Vingerling overleden. Hij was niet alleen bekend als de grondlegger van de gelijknamige Westlandse boekhandel, maar ook een grote naam in de regionale voetbalwereld.


Vingerling is geboren in Wassenaar en verhuisde op 18-jarige leeftijd naar Naaldwijk, waar ging hij voetballen bij vv Naaldwijk. Al vrij snel voelde hij zich meer aangetrokken tot de rol van scheidsrechter. Vorig jaar was hij 70 jaar lid van de Haagse Scheidsrechters Vereniging.
Verder was hij ook actief in het verenigingsleven, niet alleen binnen de Naaldwijkse Winkeliersvereniging, maar bijvoorbeeld ook de voetbalfederatie FevoWest, waarvan hij enkele jaren voorzitter is geweest.


Op gevorderde leeftijd begon hij nog (met succes) aan de studie Rechten. Verder promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit, waar hij samen met Chris Schouten een boek schreef over de politieke partij DS '70 ('Democratisch Socialisten '70, nevenstroom in de sociaal-democratie?').


[bronnen: o.m. Haagse Scheidsrechters Vereniging, vv Naaldwijk] - website WOSUitslagen en standen De Tuinderij-FeVoWest competitie per 13 november 2015

Uitslagen en standen De Tuinderij-FeVoWest competitie per 2 november 2015

Recente uitslagen De Tuinderij-FeVoWest competitie

FeVoWest Nieuwsbrief no. 9 oktober ’15

Tuinderij-FeVoWest toernooi voor A- B- junioren en vrouwen

Dit toernooi is inmiddels van start gegaan, helaas is de start niet helemaal verlopen zoals het bestuur dit graag had gezien.

24 november 2014 was er een bijeenkomst met alle technische bestuurders en anderen verantwoordelijken (trainers, leiders e.d.) waarbij de indeling van de poules werden besproken.
De aanwezigen waren best enthousiast om hun medewerking te geven aan deze toernooien.
De poule indeling leverde geen problemen op, A- junioren en B- junioren spelen in 4 poules en de vrouwen in 3 poules.

Heel jammer is het dat er na deze indeling toch weer veel mutaties kwamen, hetgeen een vlot verloop van deze competities niet ten goede komt.
Door diverse oorzaken konden sommige clubs hun eerder gedane toezegging niet realiseren.

Ook is gebleken dat diverse mails niet bij de juiste personen terecht kwamen, of om één of andere oorzaak niet werden doorgestuurd naar de juiste personen.

Voor zover bekend zijn intussen de volgende wedstrijden gespeeld :

A – junioren, poule A:
SV Honselersdijk-SC Monster 3-1

A – junioren, poule B:
Westlandia-SV Loosduinen 4-1

A – junioren, poule C:
FC ’s-Gravenzande-Maasdijk 9-0
Verburch-FC ’s-Gravenzande 0-5

A – junioren, poule D:
MVV’27-Quintus 5-0
LYRA-Schipluiden 2-2

B – junioren, poule A:
SV Honselersdijk-SC Monster 3-1

B – junioren, poule B:
Loosduinen-Naaldwijk 5-2
Naaldwijk-HVC10 3-5

B - junioren, poule C:
In deze poule zijn nog geen wedstrijden gespeeld

B – junioren, poule D:
MVV’27-Quintus 4-2

In de poules waarin de vrouwen spelen, zijn helaas nog geen uitslagen bekend.


Programma Tuinderij-FeVoWest competities

Het overige programma is op 15 september j.l. door onze secretaris naar de deelnemende clubs gestuurd, alsmede de reglementen voor deze competities

Finaledag Tuinderij-FeVoWest competities

De finaledag van de Tuinderij-FeVoWest competities voor A- junioren, B- junioren en Vrouwen zal worden gehouden op zaterdag 4 juni 2016 op het sportcomplex van vv Maasdijk.

Algemene Ledenvergadering FeVoWest

De Algemene Ledenvergadering van FeVoWest zal worden gehouden op 4 maart 2016 in het clubgebouw van RKVV Westlandia. De uitnodiging en agenda worden t.z.t. door onze secretaris toegestuurd.


Bestuur FeVoWest

Recente uitslagen en standen De Tuinderij-FeVoWest competitie
Uitslagen en standen De Tuinderij-FeVoWest competitie
Jan Willen van de Wal op 7 september overleden.

Het bestuur van de FeVoWest wenst zijn familie en vrienden veel sterkte. Jan Willem had een mooie pen. Uit het archief van het AD plaatsen we een artikel onder het bericht van zijn overlijden.

Bron: AD Westland

Na veldslagen in Antwerpen tot tien tellen aan Leeuwerik

De voetballers van Quintus kunnen hun trainer Peter Eikelboom in elk geval geen gebrek aan voetbalervaring verwijten. De Zoetermeerder speelde ooit in de betaalde jeugd van FC Utrecht en maakte als prof naam bij clubs als Beerschot en KV Kortrijk. Het is wennen voor Eikelboom, trainer zijn van de Heulse vijfdeklasser.

door Jan-Willem van de Wal

ZOETERMEER | Zijn Nokia rinkelt en trilt op de salontafel. Peter Eikelboom neemt op en bespreekt vervolgens de door Quintus te volgen tactiek voor de komende wedstrijd. Een kwartier gaat het over ‘diepgaan’, ‘inzakken’, 'in de positie blijven' en 'het juiste moment kiezen'. Tegelijkertijd bekijkt de Zoetermeerder op Canal+ de ontwikkelingen op andere velden.

"Dit heb ik nou graag", zegt Eikelboom, die sinds het begin van dit seizoen in dienst is van de vijfdeklasser uit Kwintsheul. "Dat was Sander Zaat, m’n aanvoerder. Hij leeft toe naar de volgende wedstrijd. Ook de andere jongens raken steeds meer betrokken bij het team. We gaan de goede kant op."

De 38-jarige Peter Eikelboom moet wennen bij Quintus. De Heulenaren voetballen in de vijfde klasse, de kelder van het amateurvoetbal. Zeker voor iemand die als speler van Beerschot ettelijke malen de prestigestrijd om de titel ‘De club van ‘t Stad’ heeft meegemaakt tegen Royal Antwerp FC, is Quintus–Graaf Willem II/VAC van een totaal andere orde.

"Toen Quintus aangaf me graag als trainer te hebben", zegt Eikelboom, "heb ik getwijfeld of ik zou gaan. ‘Doe het nou maar’, zei m’n vrouw. ‘Dat is precies wat voor jou’. Maar ze zei erbij dat ik van de jongens bij Quintus onmogelijk veel kon eisen. Dat heb ik goed in m’n oren geknoopt."

Warm

Het contact met Quintus was van begin af aan warm, zegt Eikelboom. "Ik heb uiteindelijk m'n jawoord gegeven en me voorgenomen op sommige momenten tot tien te tellen. Dat moet ik echt doen tijdens de trainingen en wedstrijden. Vaak gaan op technisch en tactisch gebied de meest eenvoudige dingen mis. M’n spelers hebben nu eenmaal nooit een voetbalopleiding gehad als ik. Daar kunnen zij niets aan doen, maar het is wel een feit".

Quintus beleefde na een goede voorbereiding, inclusief een trainingsweekend in Nijverdal, een valse competitiestart. SV Erasmus veegde in Den Haag Quintus met 6-1 van de kaart. Dat deed pijn in het Heulse kamp, in het bijzonder bij de trainer zelf.

"Ik heb me na de wedstrijd afgevraagd wat we fout hadden gedaan. De voorbereiding verliep hoopvol, er werd hard gewerkt. Maar tegen Erasmus klapten sommige jongens gewoon dicht. Weg beleving, weg inzet. En zonder die onderdelen wordt het tegen iedere tegenstander moeilijk. Vervolgens hebben we gepraat en in de thuiswedstrijd tegen Graaf Willem II/VAC stonden de jongens er wél."

Quintus heeft zich hersteld en kan zich zondag door een zege op Duindorp steviger melden in de top van de vijfde klasse A. Tot genoegen van Eikelboom. "Ik ben hier gekomen om Quintus terug te brengen naar de vierde klasse. In de voetballerij weet je nooit waar je volgend jaar werkt, maar mijn doel is van Quintus een vierdeklasser te maken die meedoet om de prijzen."

Eikelboom begon met voetballen bij Geinoord. Op zijn zestiende debuteerde hij in het eerste elftal van de club uit Nieuwegein die destijds uitkwam in de eerste klasse, destijds het hoogste niveau op zaterdag. "Ik vergeet het nooit. De 38-jarige voorstopper - de man was een boegbeeld - kon niet meedoen. We moesten naar GRC in Veenendaal. Fanatiek boerenpubliek. Je kreeg bij wijze van spreken zó een klomp in je nek. Ik veroverde meteen een basisplaats. Toen die oude voorstopper terugkeerde, werd ik rechtshalf."

Hij maakte deel uit van diverse jeugdselecties van de KNVB. FC Utrecht plukte Eikelboom op zijn achttiende weg bij Geinoord. Hij belandde in het toenmalige betaalde C-team.

"Ik voetbalde samen met jongens als Willy Carbo, Gertje Kruys, Frans Adelaar, Jan Wouters, Ton du Chatinier en Jan van der Akker. Werden zelfs landskampioen in onze eigen mooie oude Galgenwaard. Met die jongens stond ik zondag op de Bunnik-Side te kijken naar de wedstrijden van het eerste. Het mooie was dat al die jongens later in het eerste van FC Utrecht speelden. Daarom was de ploeg destijds zo sterk. En geliefd bij het eigen publiek. Van de Bunnik-Side zó het eerste team in. Zo ontstond er een band tussen supporters en spelers."

Bunnik Side

Eikelboom neemt een slok van zijn koffie. Zijn imposante Feyenoord-ketting gaat heen en weer. "Ja, het was soms vreemd. Ik stam uit een echt Feyenoord-nest. Ik had het één keer per seizoen moeilijk op de Bunnik Side. Als Feyenoord scoorde tegen Utreg, moest ik me inhouden. Anders had ik natuurlijk klappen opgelopen."

Eikelboom kreeg nauwelijks speeltijd van trainer Han Berger, destijds zelf nog een twintiger. "Koos van Tamelen stond rechtsback. En dat bleef hij staan. Ik mocht wel een keer meedoen tegen Ajax. Een bekerwedstrijd. Ik heb me doodgevochten. We speelden heel goed, maar we verloren wel. Wat had ik de ziekte in zeg. Ik haat die club door en door. Gun ze niks."

Joop Wildbret en Leo van Veen zwaaiden de scepter in de spelersgroep. Tot zijn opperste verrukking meldde Willem van Hanegem zich in het seizoen 1980-1981 in De Galgewaard. "Zat ik in de kleedkamer opeens naast mijn jeugdidool. Ongelooflijk. Maar bij de eerste training verging met het lachen. Hij schold me helemaal ondersteboven. Terug in de kleedkamer zat ik gewoon te duizelen. ‘Jochie’, zei ie tegen me, ‘pas als ik niet meer scheld, moet je jezelf zorgen gaan maken. Jij hebt een toekomst als voetballer.’ Ik reed opeens zelfs met Willem mee. Ik reisde altijd met de bus vanuit Nieuwegein. ‘Jij gaat toch niet met de bus, jochie. Ik pik je wel op.’ Wist ik weer niet wat ik meemaakte."

Van Hanegem zorgde er mede voor dat Eikelboom een contract kreeg bij de toenmalige eerste divisionist FC Wageningen. "Een mooi jaar meegemaakt. In de daaropvolgende zomervakantie ontstond het contact met Beerschot. Met m'n maatje Willy Carbo was ik in Spanje. We stonden een balletje te trappen op het strand. Kwam er een man aanlopen. Hij herkende Willy Carbo en vroeg naar mijn naam. 'Eikelboom van FC Wageningen', zei ik. "Mooi", zei die man, "Je staat vanaf komend seizoen onder contract van Beerschot."

Eikelboom werd op zijn 21ste fullprof van de roemruchte club uit Antwerpen. Hij beleefde onder de legendarische trainers Rik Coppens en Davidovic schitterende seizoenen in ‘t Brits aandoende stadion Het Kiel. "De wedstrijden tegen Antwerp FC waren ware veldslagen. Wie zich een half jaar lang ‘Club van ‘t Stad’ mocht noemen, kon de vijand uitlachen. Die partij leefde enorm. De avonden voordat wij naar hun stadion De Bosuil in Deurne moesten, werden mijn vrouw en ik steeds wakker gebeld. Onze brievenbus ging in vlammen op. Alex Czerniatynski speelde voor Antwerp en woonde vlak bij mij. Czernia maakte hetzelfde mee als wij thuis speelden."

Transfer

Eikelboom was in zijn hoogtijdagen een gerespecteerd voetballer. Hij toont de oude krantenberichten die melden dat Anderlecht en Club Brugge belangstelling hebben voor Eikelboom. "Maar Beerschot vroeg een enorm bedrag voor me waardoor het niet tot een transfer kwam. Maar goed, ik heb veel beleefd bij Beerschot. Mijn absolute hoogtepunt was een oefenwedstrijd tegen Feyenoord ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Kuip. Onvergetelijk. Ik heb in dat geweldige stadion gespeeld. Dat neemt niemand mij af."

Eikelboom kwam in België nog uit voor Lokeren, KV Kortrijk en Eendracht Aalst. Hij beëindigde zijn actieve voetballoopbaan bij de amateurs van Holland in Utrecht. Veel geld heeft hij niet overgehouden aan zijn oude werk. "Na het Bosman-arrest zijn spelers pas enorm veel gaan verdienen. Ik had het breed, maar ik ben eens op mijn bek gegaan met het opzetten van een eigen zaak. Iets waarvan je geen verstand hebt, moet je ook niet doen. Ik werk nu bij de TPG, de oude PTT. We hebben het goed."

Als trainer van Quintus geniet Eikelboom, die ook bij het Zoetermeerse DWO en DSO heeft gewerkt, eveneens. "Voetbal blijft het mooiste wat er is. Ook als trainer. Maar soms ik denk terug aan mijn proftijd. ‘s Ochtends om negen uur het veld op. Dauw op het veld, lekker zonnetje. Terwijl de meeste mensen naar kantoor of naar de fabriek moesten. Wat ben ik een spekkoper geweest.

FeVoWest Nieuwsbrief no. 8 augustus ’15

Het seizoen 2015 – 2016 gaat weer van start

Na de wedstrijden om de KNVB beker, gaat in het weekend van 5/6 september a.s. de bal weer rollen in competitie verband. Uiteraard is dit ook van toepassing op de clubs die zijn aangesloten bij FeVoWest. Opmerkelijk veel clubs uit het Westland e.o. zijn in dezelfde afdeling geplaatst, dus zowel spelers als publiek kunnen van veel derby’s gaan genieten in het komende seizoen.

Namens het bestuur van FeVoWest wensen wij u allen een fijn en vooral sportief seizoen toe.


De Tuinderij – FeVoWest competities

Zoals afgesproken op de bijzondere Algemene Ledenvergadering van FeVoWest zullen er door het bestuur competities worden georganiseerd voor A- junioren, B- junioren en vrouwen.
Deze competities worden gespeeld onder de naam De Tuinderij – FeVoWest competitie.
Op 4 juni 2016 zal er een grote finaledag worden gehouden op het sportcomplex van v.v. Maasdijk, de Tuinderij-FeVoWest finaledag.
Eén dezer dagen ontvangen de bij deze competities betrokken functionarissen het complete competitie programma van onze secretaris, compleet met de reglementen die hierbij van toepassing zijn en de speelweken waarin gespeeld moet worden. Zoals bekend kunnen de speeldagen onderling worden geregeld, alsmede de aanvangstijden.
De thuis spelende club neemt hiervoor het initiatief.
Er worden 6 wedstrijden gespeeld, de clubs ontmoeten elkaar dus twee keer.
Voor de eerste wedstrijden ziet het programma er als volgt uit :

Week 37 ( 7 – 11 september 2015)

A – junioren

Poule A: VELO-KMD
Poule B: Westlandia-Loosduinen
Poule C: FC ‘s-Gravenzande-Maasdijk
Poule D: LYRA-SV Schipluiden

Week 38 ( 14 – 18 september 2015)

B – junioren

Poule A: VELO-KMD
Poule B: Westlandia-Loosduinen
Poule C: FC ‘s-Gravenzande-Maasdijk
Poule D: LYRA-SV Schipluiden

Week 39 ( 21 - 25 september 2015 )

Vrouwen

Poule A: LYRA-HVC’10
Poule B: Westlandia-KMD
Poule C: SC Monster-MVV´27

Westlands Elftal vermaakt ook tegen VVV Venlo

Het Westlands Elftal weerde zich ook in het tweede optreden tegen een BVO kranig. Op het complex van gastheer Westlandia bleef de schade tegen VVV Venlo op woensdag 15 juli tot 0-3 beperkt. De reacties na afloop in alle kampen waren positief. Veel bestuurders van aangesloten verenigingen wisten de weg naar De Hoge Bomen te vinden en deelden na afloop de complimenten uit. Een kassucces bleef uit, maar dat had ook niet de eerste prioriteit. Bestuur en staf evalueren op korte termijn en hopen elkaar zo (nog) sterker te maken.Nieuwsbrief FeVoWest nr. 7

Juli 2015

Een nieuwe start

Zaterdag 4 juli maakte het Westlands Elftal een nieuwe start met het spelen van een oefenwedstrijd tegen de Eredivisie club Excelsior uit Rotterdam.

Een nieuwe start die duidelijk naar meer smaakt..

Veel waardering was er bij de opkomst van het Westlands Elftal op het schitterende veld van HVC’10, het talrijke publiek zag een Westlands Elftal in schitterende frisse groenwitte shirts met aan de voor- en achterzijde het logo van de nieuwe hoofdsponsor De Tuinderij, ook het logo van kledingsponsor Beltona sierde de shirts.
Ook de technische en medische staf waren in het nieuw gestoken, prachtige polo’s zorgden er voor dat ook de begeleiding een professionele indruk op het publiek achter liet.

Een wedstrijdverslag heeft u inmiddels kunnen lezen in de dag- en weekbladen welke in onze regio verschijnen, in veel gevallen waren deze wedstrijdverslagen met mooie foto’s afgebeeld.

Het bestuur van FeVoWest kan met grote voldoening terug kijken op het eerste officiële optreden van het Westlands Elftal.

Uiteraard gaan hierbij ook complimenten naar de bestuurders van HVC’10, zij waren de gastheer voor de wedstrijd Westlands Elftal – Excelsior. Zowel óp het veld, mét de Marching Band Rotterdam aan Zee, als rond het veld en in het clubgebouw had HVC’10 alles keurig voor elkaar. Als bestuur van FeVoWest zijn wij het bestuur van HVC’10 daar zeer erkentelijk voor. Complimenten waren er ook van de zijde van Excelsior, zowel de begeleiding als de spelers hebben hier duidelijk blijk van gegeven.

Conclusie : Een uitstekende start van het Westlands Elftal.

Westlands Elftal speelt tegen VVV-Venlo

Woensdag 15 juli gaat het Westlands Elftal een oefenwedstrijd spelen tegen VVV uit Venlo. Deze wedstrijd zal wordne gespeeld op het sportcomplex van rkvv Westlandia Hoge Bomen, Naaldwijk.
Supporters die j.l. zaterdag in Hoek van Holland bij HVC’10 aanwezig waren zullen zeker het tweede optreden van het Westlands Elftal willen aanschouwen.
En mocht u de wedstrijd tegen Excelsior hebben gemist, dan is woensdag 15 juli a.s. een prachtige kans om de beste voetballers van het Westland weer te zien spelen.
Om 19.30 uur : Westlandse Elftal – VVV Venlo, terrein Westlandia. U bent van harte welkom !

Grote Finale dag !

Zoals wellicht bij u bekend gaat het bestuur van FeVoWest in het komende seizoen 2015 – 2016 een competitie organiseren voor A – junioren, B – junioren en dames voor de clubs die zijn aangesloten bij FeVoWest
Deze competities worden besloten met een grote FeVoWest- De Tuinderij Finale Dag.

Deze finale dag zal worden gehouden op zaterdag 4 juni 2016

Honderden A- en B- junioren en dames gaan dan spelen in deze finale wedstrijden. Noteer vast deze dag in uw agenda ! Dit grote voetbal spektakel mag u niet missen !!

Bestuur FeVoWest

Dank aan HVC'10.

Kort na de wedstrijd tegen Excelsior verzond het bestuur van de FeVoWest een mail aan voorzitter Piet van der Wel om de dank voor geleverde inspanningen te onderstrepen:

Aan het bestuur van HVC’10
t.a.v. voorzitter P. van der Wel,

Namens bestuur FeVoWest, alsmede het Westlands Elftal mét begeleiding, willen wij u hierbij hartelijk bedanken voor de voortreffelijke organisatie bij de wedstrijd tussen het Westlands Elftal en Excelsior van afgelopen zaterdag 4 juli.

HVC´10 was voor bestuurders, spelers en begeleiding van het Westlands Elftal een uitstekende gastheer.
Wij willen u vragen onze dank over te brengen aan de ' stille werkers achter de schermen'. Mede dankzij hun inzet kunnen wij terug zien op een vlekkeloos verlopen voetbalmiddag.

Uiteraard willen wij u tevens vragen dank over te brengen aan Marchingband `Rotterdam een Zee` voor hun optreden vóór de wedstrijd alsmede tijdens de rust.

Nogmaals hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,

Rien Mostert, voorzitter FeVoWestWedstrijd tegen Excelsior een succes op alle fronten

De eerste wedstrijd van het Westlands Elftal onder de nieuwe leiding van de FeVoWest werd mede door de inspanningen van gastheer HVC'10 een groot succes. De 2-6 nederlaag werd op de koop toegenomen. Het Westlands Elftal staat weer op de kaart. Daar was het de betrokkenen om te doen.Bron: AD/Westland van maandag 6 juli 2015


Foto's Danny Ploegaert en Alex Pronk - na de wedstrijd tegen VVV worden aanvullende foto's hier gepubliceerd -

Aandacht op WOS TV:

http://www.wos.nl/televisie/uitzendinggemist/player/item/20150624-regionieuws-van-woensdag/

http://www.wos.nl/televisie/uitzendinggemist/player/item/20150706-sport-samenvatting-voetbal/

Aandacht op WOS Radio:

http://www.wos.nl/radio/uitzendinggemist/player/item/20150704-het-zomermagazine/

http://www.wos.nl/radio/uitzendinggemist/player/item/20150704-het-zomermagazine-1/


Wedstrijd Westlands Elftal-VVV Venlo verplaatst naar woensdag 15 juli, 19.30 uur bij RKVV Westlandia.

Op verzoek van VVV Venlo is de wedstrijd verplaatst naar woensdag 15 juli, aanvang 19.30 uur bij RKVV Westlandia. Nieuwe posters en entreekaarten zijn met een spoedopdracht opnieuw naar de drukker.

Westlands Elftal - VVV Venlo naar de drukker

De wedstrijdposter voor het duel tegen VVV Venlo is naar de drukker. Zodra de toegangskaarten beschikbaar zijn, melden we e.e.a op deze site. Eerst staat de wedstrijd tegen Excelsior op 4 juli bij HVC'10 op het programma.

Westlands Elftal speelt op donderdag 16 juli tegen VVV Venlo bij RKVV Westlandia

Een tweede wedstrijd voor het Westlands Elftal tegen een BVO. Op donderdag 16 juli is RKVV Westlandia gastheer op De Hoge Bomen als VVV Venlo van Maurice Steijn op bezoek komt. De Limburgers zijn voor een trainingskamp in de regio Den Haag. Het tijdstip staat nu nog op 19.00 uur, maar kan nog worden aangepast naar 19.30 uur. Nadere berichtgeving volgt. Trainer Johan Voskamp past in samenspraak met zijn staf de selectie nog aan, omdat niet iedereen beschikbaar is.

Marinus Dijkhuizen nieuwe trainer van Brentford FC


Als het Westlands Elftal op zaterdag 4 juli op het complex van HVC'10 een oefenwedstrijd speelt tegen Excelsior, zit er bij de Rotterdammers in ieder geval een nieuwe trainer op de bank. Marinus Dijkhuizen maakt een volgende stap in zijn loopbaan en is vastgelegd door Brentford FC. Bestuur FeVoWest, staf en selectie wensen Marinus in Engeland heel veel succes.Het AD meldt op maandag 1 juni 2015:

Zoals verwacht is Marinus Dijkhuizen de nieuwe trainer van Brentford FC. De Engelse club, uitkomend in het Championship, maakte maandagochtend het nieuws bekend via Twitter. Roy Hendriksen, die assistent-trainer was bij NEC, wordt de rechterhand van Dijkhuizen.

Marinus Dijkhuizen (43) werkte anderhalf jaar bij Excelsior. De voormalige aanvaller van Cambuur en FC Utrecht leidde de Kralingse ploeg via de play-offs naar de Eredivisie en daarin handhaafde Excelsior zich met verzorgd en aanvallend voetbal. Hoewel de Rotterdammers in de laatste weken van het seizoen toch nog even moesten vrezen voor de nacompetitie, eindigden ze vier punten boven de streep op de vijftiende plek.

Dijkhuizen verlengde in december zijn contract bij Excelsior tot medio 2017, maar hij kiest nu toch voor een Engels avontuur. ,,Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van Excelsior, maar dit is een unieke kans die ik niet kan laten lopen'', zei de Westlander. Hij werd in april benaderd door Brentford, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland. ,,Ik heb Excelsior toen meteen ingelicht dat ik zou meegaan in de sollicitatieprocedure, dat leek mij goed voor mijn ervaring. Toen kon ik nog niet bedenken dat ze voor mij, als relatief onervaren trainer, zouden kiezen.''

Dijkhuizen is onder de indruk van Brentford. ,,Ik heb in maart vorig jaar samen met mijn broer Brentford op Griffin Park zien spelen tegen Coventry City. We zaten achter het doel en de sfeer was geweldig, maar ook het spel verraste mij in positieve zin'', aldus Dijkhuizen op de website van Brentford.

Brentford eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plaats in het Championship. In de play-offs om promotie naar de Premier League werd de Londense club in de halve finale uitgeschakeld door Middlesbrough.

De visie van Brentford is gebaseerd op cijfers en statistieken, geïnspireerd door het 'Moneyball-principe'. De Engelse club kwam bij Dijkhuizen uit vanwege diens opvallend stijgende lijn qua prestaties. ,,Het is een echte volksclub. De club is ambitieus en wil binnen twee jaar promoveren naar de Premier League'', aldus de trainer.

Felicitaties voor Maasdijk

Het bestuur van de FeVoWest feliciteert Maasdijk met de bereikte promotie naar de derde klasse en wenst de selectie van trainer Patrick Fieret alle succes toe op een hoger niveau.

Bestuur FeVoWestToegangskaarten Westlands Elftal - Excelsior 4 juli 2015 bij HVC'10Voor het bestellen van kaarten kan een mail worden verzonden naar:

fevowest@caiway.net.Lyra Dames 1 kampioen

Lyra Dames 1 veroverde met een 4-1 zege op Ariston’80 de titel en promoveert naar de tweede klasse. Er werd maar één wedstrijd verloren. Lyra kwam na de winterstop goed op toeren en won in januari ook de Super Cup ten koste van Westlandia. Het seizoen wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Jong ADO Dames op 6 juni.

Nieuwsbrief FeVoWest nr. 6

Mei 2015

Westlands Elftal

De voorbereidingen voor de eerst volgende wedstrijd van het Westlands Elftal krijgen steeds meer gestalte.
Zoals bekend spelen de beste voetballers uit het Westland op 4 juli a.s. een oefenwedstrijd tegen Excelsior uit Rotterdam, de club waar oud ’s-Gravenzandse SV speler Marinus Dijkhuizen trainer/ coach is.
In Excelsior heeft het bestuur van FeVoWest een bijzonder aantrekkelijke tegenstander gevonden. Afgelopen weekend heeft Excelsior zich veilig gesteld voor de Ere Divisie, door met 2-2 gelijk te spelen zijn de Rotterdammers verzekert om ook het volgende seizoen op het hoogste niveau te kunnen spelen.

De wedstrijd tussen het Westlands Elftal en Excelsior zal gespeeld worden op 4 juli a.s. op het sportpark De Rondgang in Hoek van Holland, het sportcomplex waar HVC’10 haar thuishaven heeft. Uit gesprekken met het bestuur van HVC’10 is duidelijk gebleken dat er alles aan gedaan zal worden om er een ware voetbal happening van te maken op 4 juli. Zo zal de bekende show- en fanfare band Rotterdam een Zee vóór aanvang van de wedstrijd en tijdens de rust zorgen voor een spetterend optreden.
Uiteraard bent u van harte welkom op 4 juli a.s., de aanvang is om 14.30 uur

De voorlopige selectie van het Westlands Elftal.

Door trainer-coach Johan Voskamp is de selectie als onderstaand samengesteld:

FC ’s-Gravenzande
Sander Koeleman

HVC’10
Michael van den Bos
Mathijs Benard
Jurgen Warbout

SC Monster
Ruud Zuyderwijk

KMD
Daan van Rossum
Jules Maring

Naaldwijk
Sebastiaan van den Berg
Tom Verbakel

Verburch
Melvin van der Zeijden

Westlandia Zondag
Edgar Leerdam
Marko van der Knaap
Ramon Ripson

VELO
Pascal Kouwenhoven
Roderick Meinema

SV Den Hoorn
Donny van den Bos

Schipluiden
Leon van der Zalm.

Technische staf en (medische) begeleiding:
Johan Voskamp, trainer/ coach
Wim Lentz, assistent-trainer
Barry de Man, assistant-trainer,
Dick Bos, keeperstrainer,

Hans Bos, teammanager

Suus Vis, verzorging
Peter Hogerwerf, verzorging.

Trainingen Westlands Elftal

De trainingen van het Westlands Elftal zullen plaats vinden op het complex van RKVV Westlandia. Er zal worden getraind op 23 en 25 juni, 30 juni en 2 juli, aanvang 19.30 uur

Westlands Elftal gaat naar Excelsior tegen AZ

Als voorbereiding op de oefenwedstrijd tegen Excelsior gaat de selectie van het Westlands Elftal met de technische staf en het bestuur FeVoWest op zondag 17 mei a.s. een bezoek brengen aan de belangrijke wedstrijd tussen Excelsior en AZ op Woudestein. Het is met name voor AZ is dit een zeer belangrijk duel met het oog op de derde plaats in de eindrangschikking welke recht geeft op Europees voetbal.
Voor dit 'uitje' heeft sponsor De Tuinderij het vervoer geregeld door middel van de fraaie bus van De Tuinderij. Uiteraard maakt ook hoofdsponsor De Tuinderij deel uit van het gezelschap. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf De Tuinderij. Na afloop zal op de locatie van De Tuinderij,onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat worden over het bezoek aan de wedstrijd.


Bestuur FeVoWest

In de media:

Bron: AD Westland van 6 mei 2015Speelschema gecorrigeerd

In een eerdere publicatie op deze site stond poule A van de vrouwen niet juist vermeld. De correctie is doorgevoerd.

Vrouwen poule A

01 Lyra-HVC'10
01 Maasdijk-Honselersdijk
02 HVC'10-Maasdijk
02 Honselersdijk-Lyra
03 HVC'10-Honselersdijk
03 Maasdijk-LyraVerburch na KMD de tweede kampioen van de regio

Het bestuur van de FeVoWest feliciteert Verburch met het kampioenschap en de promotie naar de derde klasse. Een prestatie van alle betrokkenen en debuterend hoofdtrainer Dennis van den Steen in het bijzonder.Teampresentatie Westlands Elftal 2015

Johan Voskamp (trainer), Peter Hoogerwerf (medische staf), Wim Lentz (assistent-trainer), Sander Koeleman (FC ’s-Gravenzande), Leon van der Zalm (Schipluiden), Donny van den Bos (Den Hoorn), Mathijs Benard (HVC’10), Jurgen Warbout (HVC’10), Michael van den Bos (HVC’10), Sebastiaan van den Berg (Naaldwijk), Melvin van der Zeijden (Verburch), Hans Bos (teammanager), Suzanne Vis (medische staf) en Dick Bos (keeperstrainer).

Roderick Meinema (VELO), Jules Maring (KMD), Daan van Rossum (KMD), Tom Verbakel (Naaldwijk), Edgar Leerdam (Westlandia), Pascal Kouwenhoven (VELO), Ramon Ripson (Westlandia) en Marko van der Knaap (Westlandia).

Op de foto ontbreken Barry de Man (assistent-trainer), Roel Nooteboom (MVV’27) en Ruud Zuyderwijk (SC Monster).Foto's: Renée MostertOndertekening sponsorcontract met hoofdsponsor De Tuinderij

Na het plaatsen van de handtekeningen werd de samenwerking met hoofdsponsor De Tuinderij bekrachtigd. Dick Hartman, Rien Mostert, Piet Roels en Rick en Ruud van Mil zijn blij met elkaar, gelet op de glunderende gezichten.

Joop van Mil wordt geflankeerd door zijn zoons Rick en Ruud. De Tuinderij siert het shirt van het Westlands Elftal.

Voorzitter Rien Mostert trok Joop van Mil als hoofdsponsor over de streep.

Lierenaars onder elkaar. Trainer Johan Voskamp en Joop van Mil hopen op een succesvolle samenwerking.

Foto's: Renée Mostert


Speelschema en bepalingen:

De nummers 1 en 2 bij de A en B jeugd gaan door kwartfinales en bij de dames komen daar de twee beste nummers drie bij.

De halve finale en de finale worden gespeeld in mei 2016 op een nog aan te wijzen complex. Wij willen hier een Westlandse finaledag van maken.

De poule wedstrijden en kwartfinales worden gespeeld in de periode september-december 2015 met een uitloop naar januari 2016.

De thuisspelende club is verantwoordelijk voor de scheidsrechter.

De clubs mogen onderling de wedstrijddata vaststellen.

Wel graag doorgeven aan Chris Koehler: chris@visser-koehler.nl

Dit betreft ook de uitslagen van deze wedstrijden.A-jeugd poule A
1 VELO - KMD
1 Honselersdijk - Monster
2 KMD - Honselersdijk
2 Monster - VELO
3 KMD - Monster
3 Honselersdijk - VELO

A-jeugd poule B
1 Westlandia - Loosduinen
1 Naaldwijk - HVC'10
2 Loosduinen - Naaldwijk
2 HVC'10 - Westlandia
3 Loosduinen - HVC'10
3 Naaldwijk - Westlandia

A-Jeugd poule C
1 FC 's-Gravenzande - Maasdijk
1 SV Den Hoorn - Verburch
2 Maasdijk - SV Den Hoorn
2 Verburch - FC 's-Gravenzande
3 Maasdijk - Verburch
3 SV Den Hoorn - FC 's-Gravenzande

A-jeugd poule D
1 Lyra - Schipluiden
1 MVV'27 - Quintus
2 Schipluiden - MVV'27
2 Quintus - Lyra
3 Schipluiden - Quintus
3 MVV'27 - Lyra

B-jeugd poule A
1 VELO - KMD
1 Honselersdijk - SC Monster
2 KMD - Honselersdijk
2 SC Monster - VELO
3 KMD - SC Monster
3 Honselersdijk - VELO

B-jeugd poule B
1 Westlandia - Loosduinen
1 Naaldwijk - HVC'10
2 Loosduinen - Naaldwijk
2 HVC'10 - Westlandia
3 Loosduinen - HVC'10
3 Naaldwijk - Westlandia

B-jeugd poule C
1 FC 's-Gravenzande - Maasdijk
1 SV Den Hoorn - Verburch
2 Maasdijk - SV Den Hoorn
2 Verburch - FC 's-Gravenzande
3 Maasdijk - Verburch
3 SV Den Hoorn - FC 's-Gravenzande

B-jeugd poule D
1 Lyra - SV Schipluiden
1 MVV'27 - Quintus
2 SV Schipluiden - MVV'27
2 Quintus - Lyra
3 SV Schipluiden - Quintus
3 MVV'27 - Lyra

Vrouwen poule A
1 Lyra - HVC'10
1 Maasdijk - Honselersdijk
2 HVC'10 - Maasdijk
2 Honselersdijk - Lyra
3 HVC'10 - Honselersdijk
3 Maasdijk - Lyra

Vrouwen poule B
1 Westlandia - KMD
1 Verburch - Naaldwijk
2 KMD - Verburch
2 Naaldwijk - Westlandia
3 KMD - Naaldwijk
3 Verburch - Westlandia

Vrouwen poule C
1 SC Monster - MVV'27
1 FC 's-Gravenzande - SV Den Hoorn
2 MVV'27 - FC 's-Gravenzande
2 SV Den Hoorn - SC Monster
3 MVV'27 - SV Den Hoorn
3 FC 's-Gravenzande - SC Monster

KMD de eerste kampioen van de regio WestlandBeste sportvrienden van KMD,

Namens het bestuur van FeVoWest en de aangesloten leden van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap en alvast veel succes in de 2e klasse!

Met sportieve groet,

Bestuur FeVoWest.

Nieuwsbrief FeVoWest nr. 5

Maart 2015

NIEUW

Het zal u ongetwijfeld opvallen dat de kop boven deze nieuwsbrief geheel is vernieuwd.
Een nieuw LOGO van FeVoWest. Het nieuwe logo is wat strakker en moderner, meer van deze tijd, in samenwerking met Hans Bos, sportjournalist en teammanager van het Westlands Elftal, is dit nieuwe logo tot stand gekomen.
Wij menen er goed aan gedaan te hebben om naast voetbalverenigingen Westland ook de clubs uit Midden- Delfland in het logo te verwerken.
De eerste maal kunt u kennis maken met het nieuwe logo op zaterdag 4 juli a.s. als bekend Marinus Dijkhuizen trainer/coach is.

Op de nieuwe shirts van het Westlands Elftal zal ook de naam prijken van de hoofdsponsor van het Westlands Elftal, DE TUINDERIJ.

Zoals bekend zal BELTONA SPORT ook nu weer de out- fit gaan verzorgen van het Westlands Elftal het verzorgen van de naamsvermelding op de shirts is bij BELTONA SPORT in goede handen.

Algemene ledenvergadering FEVOWEST

Op maandag 9 maart j.l. was FEVOWEST te gast in de schitterende accommodatie van SV DEN HOORN , al waar de jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden. Bijna alle aangesloten verenigingen hadden de weg naar het clubgebouw van SV DEN HOORN gevonden.
Tot de pauze werd er gesproken over de zaken die het bestuur zoal bezig hebben gehouden. Uitgebreid werd er gesproken over de wijze waarop geselecteerde spelers voor het Westlands Elftal zullen worden uitgenodigd., met als eindresultaat dat in het vervolg eerst de bestuurder(s) die zich bezig houden met voetbal van hun vereniging zullen worden uitgenodigd. Overigens is dit een bevestiging van een eerder genomen besluit op de bijzondere algemene ledenvergadering van 20 oktober ‘14
Na de pauze was het woord aan de KNVB. Louise Vonk en Jozef van de Vooren gaven een presentatie over “ de nieuwe KNVB”
Vooral als gevolg van het feit dat in West II veel zondagclubs er de voorkeur aan geven om op zaterdag hun wedstrijden te spelen, waardoor de beoogde piramide bouw van de competitie indeling in het nauw komt, kreeg veel aandacht.
Naast de A / B categorie bestaat de mogelijkheid dat de KNVB een competitie in de C- categorie gaat organiseren, een voorbeeld hiervan is o.a. 7 tegen 7 competitie.
De mogelijkheid om op andere momenten voetbalwedstrijd te gaan spelen, dus geen weekend voetbal bracht een uitgebreide discussie bij de aanwezig clubs.
Met de toezegging dat de Algemene Ledenvergadering van 2016 in de accommodatie van R.K.V.V. zal worden gehouden werd deze ALV afgesloten en werd de “derde helft” door veel bestuurders nog even nagepraat over allerlei voetbalzaken, waarbij SV DEN HOORN zich een uitstekende gastheer toonde.

Bestuursvergadering FEVOWEST

Woensdag 1 april a.s. is er een bestuursvergadering van FeVoWest. Voor deze vergadering is ook de gehele technische staf uitgenodigd, waarbij de voorbereiding voor de eerst volgende wedstrijd van het Westlands Elftal tegen Excelsior R. uiteraard uitgebreid zal worden besproken.


Bestuur FeVoWest

In een moderner jasje

Het logo van de FeVoWest was toe aan modernisering.

Met onderstaand beeldmerk treden we voortaan naar buiten.

Een bezoek aan de website van onze nieuwe hoofdsponsor zal u verbazen.

De mogelijkheden lijken ongekend.

http://www.detuinderij.nl/


Nieuwsbrief FeVoWest nr. 4

Februari 2015


WESTLANDS ELFTAL HEEFT NIEUWE HOOFDSPONSOR

In de eerst komende wedstrijd van het Westlands Elftal kunt u de spelers bewonderen in een geheel nieuwe outfit.

Het bestuur is er in geslaagd om een nieuwe hoofdsponsor aan te trekken,
“De Tuinderij “Gewoon Uniek “ gaat de nieuwe hoofdsponsor worden van het Westlands Elftal.

“De Tuinderij” is ook wel bekend als de organisatie van Solex tours is gevestigd aan de van Wijklaan 2 De Lier / Schipluiden.

Als bestuur zijn wij bijzonder verheugd met deze deal.

De Tuinderij is in het Westland en omgeving bekend als legendarische feestlocatie en de hilarische activiteiten die er worden georganiseerd.

Met de Tuinderij is een vijf jarige overeenkomst afgesloten.

Wij hopen op een fijne samenwerking met “ De Tuinderij “ en FeVoWest en wij zijn er van overtuigd dat de spelers van het Westlands Elftal er trots op zullen zijn dat de naam “De Tuinderij “ op hun outfit te lezen zal zijn.


BELTONA KLEDING SPONSOR WESTLANDS ELFTAL

Bijna niet meer weg te denken bij FeVoWest. Al jarenlang is Beltona de kleding sponsor van het Westlands Elftal.
Ook de komende jaren zal het Westlands Elftal weer “aangekleed” worden door Beltona.
In het Westland is Beltona uit Rijswijk zeker geen onbekende leverancier van sportkleding.

Wij hopen op een fijne samenwerking met de heer Chand en zijn medewerkers van Beltona.


WESTLANDS ELFAL SPEELT TEGEN EXCELSIOR

Zaterdag 4 juli zal het Westlands Elftal de gastheer zijn van Excelsior uit Rotterdam. Zoals bekend bij de voetbal liefhebbers zijn de rood- zwarten altijd weer een moeilijk te bespelen tegenstander.
Het bijzondere van deze wedstrijd is het feit dat oud – ’s-Gravenzandse SV speler nu de succesvolle trainer is van Excelsior. Dit wordt dus een hernieuwde kennismaking voor veel ’s-Gravenzanders.
Dank aan HVC’10 alsmede Sport en Cultuur van de Gemeente Rotterdam dat het mogelijk om deze wedstrijd zo vroeg in het seizoen te spelen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING FEVOWEST

Zoals ongetwijfeld bij u bekend zal op maandag 9 maart a.s. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van FeVoWest worden gehouden.

Deze vergadering zal worden gehouden in de schitterende accommodatie van SV Den Hoorn, de aanvang is om 20.00 uur.

Op deze vergadering zal de KNVB een presentatie houden waarbij de verhoudingen tussen het groeiend aantal zaterdagclubs ten opzichte van de zondagclubs uitgebreid ter sprake zal komen.

De uitnodigingen alsmede de agenda’s voor deze vergadering zijn inmiddels door onze secretaris Dick Hartman naar u gestuurd.

Wij zien u graag bij SV Den Hoorn op maandag 9 maart a.s.

Bestuur FeVoWest

Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 9 maart 2015 om 20.00 uur

Locatie: Clubgebouw S.V. Den Hoorn, Zuidhoornseweg 4, 2635 DJ Den Hoorn

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, d.d. 20 oktober 2014 (zie onderstaand)
4. Korte terugblik op 2014
5. Westlands Elftal
- Vooruitblik wedstrijd 2015
- Nadere toelichting selectiebeleid
6. Competities en toernooien
- Convenant FevoWest
- Supercupwedstrijden vrouwen en onder 23 jaar
- Voortgang competities 2015/2016
7. Stand van zaken sponsoring
8. Stand van zaken financiën
- Financieel overzicht 2014
- Begroting 2015
- Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2016

PAUZE

9. Presentatie ‘de nieuwe KNVB’ door Louise Vonk en Jozef van der Vooren
10. Rondvraag
11. Sluiting

Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Federatie Voetbalverenigingen Westland - bij verkorting genaamd FeVoWest - gehouden op maandag 20 oktober 2014 in de accommodatie van rkvv Westlandia te Naaldwijk.


Waarnemend voorzitter : Leo van der Lans. Notulist : Wim Voois.
Aanwezig : vertegenwoordigers van : s.v. Den Hoorn, FC. ’s-Gravenzande, s.v. Honselersdijk, K.M.D., s.v. Loosduinen, v.v. Lyra, v.v. Maasdijk, s.c. Monster, M.V.V. ’27, v.v. Naaldwijk, s.v. Quintus, s.v. V.E.L.O., s.v. Verburch en rkvv Westlandia.
Afwezig : met kennisgeving : vertegenwoordiger van v.v. Schipluiden en interim commissielid Henk Stremmelaar wegens ziekte.
Afwezig : zonder kennisgeving : H.V.C. ’10.
Noot van de notulist : Het is gebleken dat de vertegenwoordiger van H.V.C. ’10 op maandag 20-10 om 17.54 uur per e-mailbericht heeft afgezegd wegens ziekte van 2 huisgenoten. Dit bericht heeft de notulist dezes niet meer voor de vergadering bereikt. Overigens verklaarde de vertegenwoordiger van H.V.C. ’10 in dit bericht, dat het bestuur van H.V.C.’10 geen opmerkingen over de taakopdrachten heeft en dat H.V.C. ’10 akkoord gaat met de voorgestelde kandidaat bestuursleden.
Mede-aanwezig zijn :
- de leden van de interim commissie FeVoWest, de heren : L. van der Lans, M. Mostert, J. de Jager en W. Voois.
- de kandidaat bestuursleden : C. Koehler, D. Hartman en P. Roels.
Namens de pers zijn aanwezig :
- Hans Bos, verslaggever AD Westland.
- Ton Bije, namens Haaglanden Voetbal.

01) Opening :
De voorzitter van de Interim Commissie FeVoWest, de heer L. van der Lans, opent in zijn functie van waarnemend voorzitter deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering.
Hij geeft in chronologische volgorde een terugblik op wat er allemaal gebeurd is sedert op 15 mei 2014 het verontrustende artikel in het AD Westland verscheen onder de vette kop : “FeVoWest op omvallen”. Op initiatief van oud-bestuursleden van FeVoWest , te weten Rien Mostert, Henk Stremmelaar, Hans de Jager en Wim Voois is toen een discussie over deze zaak op gang gekomen, hetgeen resulteerde in een gesprek op 3 juni met enkele voorzitters van aangesloten verenigingen. Deze groep kwam alras tot de conclusie dat FeVoWest moest blijven bestaan. Dit gesprek had tot resultaat dat op 3 juli een overlegvergadering van de voorzitters werd uitgeschreven. In dat overleg werd een interim commissie benoemd, die van de vergadering een aantal opdrachten meekreeg. Deze interim commissie bestond uit de bovengenoemde vier oud-bestuursleden, waaraan werd toegevoegd Leo van der Lans, voorzitter van FC ’s-Gravenzande.
In een volgende overleg vergadering van de voorzitters op 15 september j.l. werden de opgedragen voorstellen door de interim commissie aan de vergadering voorgelegd. Behoudens enkele kleine wijzigingen, kon de vergadering zich over het algemeen met de inhoud van de voorstellen verenigen. Inmiddels hebben de verenigingen tijd gehad de voorstellen binnen de eigen besturen te kunnen bespreken en kan hedenavond een definitief besluit over de
voorstellen worden genomen.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij thans vier kandidaat bestuursleden kunnen presenteren. Het is jammer dat er wat misverstanden zijn ontstaan over het tijdelijk karakter van het voorzitterschap van kandidaat M. Mostert. Dit laatste hebben wij in een brief d.d. 17 oktober nader toegelicht.
De voorzitter bedankt het bestuur van Westlandia voor het beschikbaar stellen van de lokaliteit waarin we zitten, voor het houden van deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

02) Mededelingen :
De voorzitter deelt mede dat :
- het lid van de interim commissie, Henk Stremmelaar, wegens ziekte helaas heeft moeten afzeggen voor deze vergadering.
- het bestuur van s.v. Schipluiden heeft afgezegd voor deze vergadering.
- de interim commissie op 17 oktober onaangenaam werd verrast door het bericht dat op 4 november a.s. op de accommodatie van Lyra de wedstrijd om de supercup voor dames wordt gespeeld tussen Westlandia en Lyra. Organisator daarvan is ene heer Chr. v.d. Berg. Deze activiteit gaat buiten FeVoWest om en verdient niet de schoonheidsprijs. Gelet op de korte tijdspanne tot er een nieuw bestuur zal zijn benoemd, laat de interim-commissie deze kwestie ter afhandeling graag over aan het nieuwe bestuur.

03) Notulen van het voorzittersoverleg d.d. 15 september 2014 :
Aan de orde wordt gesteld de notulen van het voorzittersoverleg d.d. 15 september 2014. Er worden geen op -en of aanmerkingen gemaakt, zodat de notulen is goedgekeurd, met dank aan de opsteller.

04) Financieel overzicht :
- over het jaar 2013 : de resultatenrekening en de balans worden summier door de voorzitter toegelicht
- over de periode 01-01 t/m 30-09-2014 : ook hiervan worden de resultatenrekening en de balans summier door de voorzitter toegelicht.
Beide overzichten worden voor kennisgeving aangenomen.

05) Verslag kascontrolecommissie over 2013 :
Omdat de financiële stukken over het jaar 2013 nog niet waren gecontroleerd, hebben de leden van de interim commissie Wim Voois en Henk Stremmelaar dit ter hand genomen. Op 3 september 2014 hebben zij de financiële stukken gecontroleerd. Het geheel zag er keurig verzorgd uit en gaf geen reden tot opmerkingen. De saldi van de bankrekeningen stemden overeen met de saldi in het financiële verslag. Bij de uitgaven zijn geen zaken geconstateerd, welke extra aandacht verdienen.
De waarnemend secretaris, die de verklaring voorleest, stelt voor de voormalige penningmeester en het voormalige bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het verslagjaar 2013. De vergadering gaat hiermede akkoord.

06) Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap van 2 verenigingen :
De interim commissie stelt voor de verenigingen Excelsior (M) en Oranjeplein-Postduiven, conform artikel 5, lid 3 van de statuten, met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 af te voeren als lid.
Reden van dit voorstel :
Excelsior (M) : de voorzitter van Excelsior (M) heeft aangegeven dat hij het prima vindt, wanneer FeVoWest blijft bestaan. Excelsior (M) wil echter geen bemoeienis hebben met FeVoWest.
Oranjeplein-Postduiven : wij bemerken bij deze vereniging geen enkele betrokkenheid bij FeVoWest.
Kobus Uiterhoeve (s.c. Monster) vraagt of deze verenigingen al op de hoogte zijn gesteld van dit voorstel.
De voorzitter antwoordt dat dit na het nemen van het besluit gaat gebeuren. Actie : Hartman.

07) Taakvoorstel : Ondersteuning en Facilitering leden :
Aan de orde komt het taakvoorstel “Ondersteuning en Facilitering leden”.
Kobus Uiterhoeve (s.c. Monster) vraagt of FeVoWest ook kan optreden naar andere instanties dan de gemeenten.
Antwoord voorzitter : vanzelfsprekend is dat mogelijk. In het voorstel zijn slechts enkele voorbeelden genoemd. Het ligt aan de verenigingen waarvoor men de ondersteuning van FeVoWest inroept.
Piet Vijverberg (VELO) merkt op dat de werkelijke onderhandelingen met gemeenten en KNVB door de verenigingen zelf zullen gebeuren.
Antwoord voorzitter : dat zal per vereniging verschillen. Elke vereniging is autonoom en kan naar eigen inzicht handelen en dus ook de steun van FeVoWest inroepen.
De vergadering gaat unaniem akkoord met het bovengenoemde taakvoorstel.

08) Taakvoorstel : Representatieve Activiteiten Bestuur :
Aan de orde komt het taakvoorstel “Representatieve Activiteiten Bestuur”.
Kobus Uiterhoeve (s.c. Monster) vraagt waarom alleen het bezoek aan 1e elftallen wordt genoemd en niet aan andere elftallen.
Antwoord voorzitter : dat lijkt me redelijk logisch.
De vergadering gaat unaniem akkoord met het bovengenoemde taakvoorstel.

09) Taakvoorstel : Voetbalactiviteiten/Technische Zaken/Selectiebeleid Westlands elftal :
Aan de orde komt het taakvoorstel : “Voetbalactiviteiten/Technisch Zaken/ Selectiebeleid Westlands Elftal”.
De voorzitter licht toe dat er in deze voorstellen voldoende ruimte zit voor het nieuwe bestuur om naar eigen inzicht te handelen. Zie dit stuk als een leidraad, waarvan bepaalde invullingen naar eigen inzicht kunnen plaatsvinden.
Hans Mieog (s.v. Verburch) vraagt hoe het bestuur denkt te bewerkstelligen dat het spelen van wedstrijden door het Westlands Elftal nu wel lukt.
Antwoord voorzitter : in de vorige bijeenkomsten hebben wij al geproefd dat het de intentie van de verenigingen is, zich achter het Westlands elftal op te stellen. Voorts is daarvoor ook het convenant ontworpen.
Chris Koehler (kandidaat bestuurslid) zegt dat het de bedoeling is overleg te gaan voeren met de bestuursleden technische zaken van de verenigingen. De betrokkenheid moet vergroot worden.
Vincent van Dijk (FC ’s-Gravenzande) vraagt of de toezegging om overleg te gaan voeren met de bestuursleden technische zaken een harde afspraak is.
Antwoord Chris Koehler : ja.
Jack van der Kruk (v.v. Naaldwijk) vraagt of men voor het spelen van de diverse competities goed op de data en tijdstippen wil letten i.v.m. de dan mogelijk ook te spelen toernooien.
Antwoord Chris Koehler : gebeurt tijdens het eerder genoemd overleg.
De vergadering gaat unaniem akkoord met bovengenoemde taakvoorstellen.

10) Convenant :
Aan de orde wordt gesteld het voorstel voor het invoeren van een convenant, zoals voorgesteld in de nota d.d. 20 oktober 2014. Het door de interim commissie opgestelde convenant, met de toelichting, wordt ter bespreking aan de vergadering voorgelegd.
De vergadering kan zich in het algemeen met de inhoud van het convenant verenigen, met dien verstande dat men niet gecharmeerd is van eventueel op te leggen sancties, waarbij in elk geval het opleggen van een mogelijke geldboete dient te vervallen.
Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt het invoeren van het convenant door de vergadering unaniem goedgekeurd.

P A U Z E :

11) Verkiezing bestuursleden :
De voorzitter stelt het onderwerp “verkiezing bestuursleden” aan de orde. Door de verkiezingscommissie zijn kandidaat gesteld :
- M. Mostert in de functie van voorzitter
- D. Hartman in de functie van secretaris
- P. Roels in de functie van penningmeester
- C. Koehler in de functie van wedstrijdzaken

In zijn openingswoord is de voorzitter reeds enigermate ingegaan op de tijdelijke benoeming van de heer Mostert, zodat direct kan worden overgegaan tot stemming.

De voorzitter begint onderaan, namelijk bij :
- C. Koehler, wedstrijdzaken. De vergadering gaat unaniem akkoord.
- P. Roels, penningmeester. De vergadering gaat unaniem akkoord.
- D. Hartman, secretaris. De vergadering gaat unaniem akkoord.
- M. Mostert, voorzitter (tot eind februari 2016).
Bij de kandidatuur licht de voorzitter nog eens toe hoe de verkiezingscommissie tot haar keuze voor Mostert is gekomen. Wij dachten dat het een goede zaak was, dat een bestuurslid, met een enorme ervaring in het bestuur van FeVoWest, een brug kan slaan tussen oud en nieuw. Inmiddels hebben wij in onze brief 17 oktober nog eens verduidelijkt dat de eventuele benoeming van tijdelijke aard is, n.l. tot de Algemene Ledenvergadering van februari 2016.
Piet Vijverberg (VELO) : nadat Vijverberg eerst lovende woorden heeft gesproken over het grandioze werk van de interim commissie, merkt hij op tegen de benoeming van Rien Mostert te zijn. Hij zegt dat het hem niet om de persoon gaat, die staat niet ter discussie. Deze heeft zich in het verleden al voldoende bewezen. Hij had echter een volledig vernieuwd en verjongd bestuur verwacht, hetgeen volgens hem ook zou zijn afgesproken op 15 september. Hij adviseert te starten met de drie eerder gekozen personen, die kwaliteit genoeg hebben om FeVoWest te besturen. Zijn woorden worden ondersteund door Stefan Kester namens Westlandia en later ook door Eric Sosef namens s.v. Honselersdijk. Voorzitter Leo van der Lans legt nog eens uit waarom de verkiezingscommissie voor deze constructie heeft gekozen. Wij hebben dit bewust gedaan, juist in het belang van het nieuwe bestuur van FeVoWest. Rien kan, met zijn ervaring binnen het bestuur van FeVoWest, een brug slaan tussen oud en nieuw.
Hans Verschoor (K.M.D.) vraagt of het niet mogelijk is, de heer Mostert in een andere functie in het bestuur op te nemen, b.v. als adviseur.
Stefan Kester (Westlandia) benadrukt nog eens dat Westlandia de mening van VELO en s.v. Honselersdijk deelt, dat het voor de uitstraling naar buiten beter is met een volledig nieuw team aan te treden. Bovendien achten zij een bezetting van 3 kwalitatief goede mensen voldoende.
Piet Vijverberg benadrukt dat dit geen verwijt is naar de verkiezingscommissie.
Voorzitter Leo van der Lans antwoord dat dit standpunt van de drie verenigingen toch aanvoelt, dat de verkiezingscommissie haar werk niet goed gedaan heeft.
Jack van der Kruk (v.v. Naaldwijk) vraagt of er nog andere kandidaten “in beeld” zijn geweest voor de functie van voorzitter.
Voorzitter Leo van der Lans antwoordt met ‘neen”. Hij legt de procedure nog eens uit, zoals in het voorzittersoverleg is besloten. Het eerst werd de voorzitter gekozen. Vervolgens maakte de voorzitter ook deel uit van de verkiezingscommissie bij het zoeken naar de drie andere kandidaat bestuursleden.
Vincent van Dijk ( FC ’s-Gravenzande) merkt op dat deze discussie geen goede zaak is voor de uitstraling naar buiten. De verkiezingscommissie heeft met argumenten omkleed uitgelegd, waarom men de heer Mostert naar voren heeft geschoven voor de functie van voorzitter. Hij zegt dat FC ’s-Gravenzande de voordracht van M. Mostert ondersteunt.
Richard van der Helm (s.v. Den Hoorn) stelt in zijn betoog voor de voordracht van M. Mostert, als tijdelijk voorzitter, te accepteren.
Joop Bruers (s.c. Monster) vraagt wat de andere drie kandidaat bestuursleden ervan vinden. Zoals verwacht mag worden gaan de drie heren hier niet op in.
Alle meningen gehoord hebbende wordt besloten tot schriftelijke stemming over te gaan.
De uitslag daarvan is :
- Aanwezig zijn 14 kiesgerechtigde verenigingen.
- Elke vereniging heeft 1 stem. Derhalve zijn er 14 stemmen te verdelen.
- Uitgebracht zijn 14 stemmen, waarvan 10 stemmen voor de heer Mostert en 4 tegen de heer Mostert, zodat de heer Mostert is gekozen tot bestuurslid van FeVoWest, in de functie van voorzitter. De verkiezing is mede onder de afspraak, dat de heer Mostert in de Algemene Ledenvergadering van februari 2016 zal aftreden als bestuurslid.
De voorzitter feliciteert alle bestuursleden met hun benoeming en wenst hun veel succes.
Rien Mostert bedankt de vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld. Hij neemt met jeugdig elan de uitdaging aan om – samen met zijn mede-bestuursleden - van FeVoWest weer een bruisende club te maken.
Vervolgens verklaren zowel Piet Vijverberg, Stefan Kester als Eric Sosef zich loyaal achter het nieuwe bestuur te zullen opstellen.

12) Wat verder ter tafel komt :
nihil.

13) Rondvraag :
Marcel Vis (s.v. Quintus) zegt onlangs Jozef van der Vooren van de KNVB te hebben gesproken. Deze wil graag een gesprek hebben met het nieuwe bestuur van FeVoWest.
Rien Mostert zegt toe een afspraak te zullen maken. Actie : Rien.
Geert van Etten (Lyra) verzoekt het nieuwe bestuur meer overlegorganen van de aangesloten verenigingen van de grond proberen te krijgen, zoals overleg van penningmeesters.
Antwoord voorzitter : dit is in de overlegvergadering van de voorzitters d.d. 15 september reeds toegezegd. Actie : Rien.

14) Ontbinding van de interim commissie FeVoWest :
Ter zake van dit onderwerp neemt Piet Vijverberg het woord. Namens alle verenigingen bedankt hij de interim commissie voor haar enorme inzet gedurende de interim periode. In het bijzonder laat hij het licht schijnen op enkele leden van de commissie. Er was een niet aflatende stroom van e-mailberichten. aan de verenigingen. In korte tijd is er onder leiding van voorzitter Leo van der Lans heel veel gepresteerd. Helaas staat hij weer met lege handen. Daarom verzoekt hij het nieuwe bestuur alsnog een bloemetje bij de leden van de interim commissie te laten bezorgen. Dit wordt toegezegd. Actie : FeVoWest.

15) Sluiting :
Voorzitter Leo van der Lans bedankt eveneens de leden van de interim commissie en de verkiezingscommissie voor de prettige verstandhouding de afgelopen maanden. We hebben vele malen vergaderd, waaruit veel uitvoerend werk voort kwam. In het bijzonder bedankt hij daarom Wim Voois voor het vele uitvoerende werk, wat hij gedaan heeft.
Onder dank aan de vergadering voor de prettige besprekingen hedenavond sluit hij de vergadering.
Vervolgens nemen de nieuwe bestuursleden plaats achter de bestuurstafel voor het maken van een groepsfoto.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. …………………………,

behoudens eventuele opmerkingen, welke in de volgende notulen zullen worden opgenomen.

M. Mostert, voorzitter :D. Hartman, secretaris :

Nieuwsbrief FeVoWest nr.3

Januari 2015

FeVoWest en NIFE Energie Advies

Aan een jarenlange samenwerking tussen NIFE Energie Advies en FeVoWest is er per 1 januari 2015 een eind gekomen. Ongetwijfeld is u bekend dat NIFE Energie Advies de hoofdsponsor was van FeVoWest.
Het gevolg hiervan is dat het bestuur van FeVoWest zich nu gaat bezighouden met het aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor, waarvoor inmiddels de eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd. Wij hopen binnen afzienbare tijd een nieuw hoofdsponsor te kunnen presenteren voor FeVoWest.
Vanaf deze plaats willen wij NIFE Energie Advies dank zeggen voor de medewerking gedurende vele jaren en wij wensen hen veel succes toe in de toekomst.

Jeugdvoetbal op zondag ?

Ongetwijfeld heeft u in de regionale pers gelezen dat de KNVB in samenwerking met VELO een pilot gaat starten, waarbij jeugdelftallen in plaats van op zaterdag op zondag hun competitie wedstrijden moeten gaan spelen. Dit bericht heeft zo hier en daar nogal wat commotie veroorzaakt. Reden voor het bestuur van FeVoWest om over dit punt contact op te nemen met de K.N.V.B. Naar aanleiding hiervan heeft de KNVB ons het volgende mede gedeeld:
“ Na afstemming met de competitieleiders: Bij het vaststellen van jeugdwedstrijden op zondagen wordt rekening gehouden met het feit of de uitspelende verenigingen al dan niet senioren elftallen op zondag hebben. Is dit niet het geval (dus heeft de club alleen senioren op zaterdag in de competitie) dan worden er voor jeugdelftallen GEEN wedstrijden op zondag vastgesteld.
Voorlopig is dit het standpunt dat de KNVB heeft ingenomen en op die manier gaan wij het komende halfjaar te werk”.
Afhankelijk van de ontwikkelingen gaat de KNVB dit in de toekomst wellicht opnieuw tegen het licht houden.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft het bestuur van FeVoWest de KNVB uitgenodigd om het een en ander toe te lichten op de Algemene Ledenvergadering van FeVoWest, die gehouden zal worden op maandag 9 maart 2015 in het clubgebouw van SV Den Hoorn.

Super Cup Vrouwen

Voor de eerste maal in het bestaan van FeVoWest is er gespeeld om de Super Cup voor Vrouwen, dat het bestuur ook het Vrouwen voetbal een warm hart toedraagt is hier een duidelijk bewijs van.
Dinsdag 27 januari jl. werd er op het sport “De Zweth” van Lyra gestreden om deze grote Super Cup. Finalisten waren R.K.V.V. Westlandia, winnaar van de Westlandse Kampioenschap Vrouwen, dat op 2e Paasdag werd gespeeld op het complex van v.v. Naaldwijk, en Lyra, de winnaars van de Ladies Bokaal georganiseerd door FeVoWest.
Onder grote belangstelling werd Lyra winnaar van deze trofee, door de Westlandia Vrouwen met 3-1 te verslaan. Het bijzonder enthousiaste publiek had veel waardering voor het spel dat beide teams op de (kunst)grasmat toonden.
Namens FeVoWest willen wij Lyra dank zeggen voor de voortreffelijke organisatie van deze finale wedstrijd, beide teams kwamen met pupillen aan de hand en luchtballonnen in de andere hand, naar de aftrap. Een aftrap die vergezeld ging van een vuurwerk met een rookgordijn. Mede hierdoor was er sprake van een heuse finale sfeer.
Mogelijk een herhaling van de Super Cup voor Vrouwen in 2016?

Algemene Ledenvergadering FeVoWest

Meerdere malen bent u er al op geattendeerd. Wij willen u van harte uitnodigen op de Algemene Ledenvergadering van FeVoWest, die wordt gehouden op: maandag 9 maart 2015 in de fraaie accommodatie van SV Den Hoorn.

Westlands Elftal – S.B.V. Excelsior Rotterdam

Op zaterdag 4 juli a.s. speelt het Westlands Elftal een oefenwedstrijd tegen het Rotterdamse S.B.V. Excelsior. Zoals bekend is Marinus Dijkhuizen de coach van Excelsior. In de wetenschap dat de ‘roots’ van Marinus Dijkhuizen in het Westland liggen (hij speelde in het elftal van ’s-Gravenzande SV) is het bezoek aan deze wedstrijd zeker de moeite waard.
Ongetwijfeld zullen de voetballiefhebbers uit het Westland graag kennis maken met het elftal van Excelsior dat inmiddels de halve finale van de KNVB beker heeft bereikt. Meer informatie over deze wedstrijd volgt later, maar zet de datum vast in uw agenda.

Met sportgroeten

Bestuur FeVoWest

Aankondiging jaarvergadering

De jaarvergadering wordt dit jaar wordt gehouden op maandag 9 maart 2015 bij de SV Den Hoorn. Aanvang: 20:00 uur. De agenda volgt binnenkort per mail en is dan eveneens te lezen op deze site.

Lyra Vrouwen winnaar Super CupLyra pakte dinsdagavond 27 januari groot uit op De Zweth. De vereniging toonde zich een uitstekend gastvrouw voor het duel om de Super Cup tussen Lyra en Westlandia, georganiseerd door de FeVoWest. Er stonden van beide kampen veel toeschouwers langs het kunstgrasveld, waar de koud werd verdreven door te applaudisseren als er weer een geslaagde actie te bewonderen viel. Vooral in de eerste helft was de wedstrijd van een hoog niveau. Lyra had vanaf de aftrap een overwicht en vertaalde dit met een 2-0 ruststand. De ongrijpbare Judith ten Have nam beide treffers voor haar rekening. Scheidsrechter Bas Persoon had het met zijn assistenten eenvoudig om het duel in goede banen te leiden, want er was onderling respect. In de slotfase verkleinde Danielle van Woerkens de achterstand voor Westlandia, maar herstelde Ten Have in dezelfde minuut weer het verschil. Na afloop was het voor voorzitter Rien Mostert van de FeVoWest een genoegen om de prijsuitreiking voor zijn rekening te nemen. Aanvoerder Iris ten Have kon de Super Cup omhoog houden, omgeven door uitgelaten teamgenoten.Op de website van Lyra is onder de link:

http://opa.cig2.canon-europe.com/s/m/G4dsY3k4MwM

een prachtige fotoreportage te bekijken van de hand van Hans Wüstefeld, de huisfotograaf van Lyra.

Nieuwsbrief FeVoWest nr.2

December 2014


Westlands Elftal
In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het bestuur van FeVoWest nog op zoek was naar een teammanager voor het Westlands Elftal. De zoektocht heeft resultaat gehad en op ons verzoek heeft Hans Bos positief gereageerd. In de voetbalwereld van FeVoWest is Hans Bos een bekend persoon, naast zijn bezigheden als sport journalist voor het Algemeen Dagblad zal hij zich ook gaan bezig houden met de manager taken van het Westlands Elftal. Met de aanstelling van Hans Bos is de technische en medische staf compleet.

Westlands Elftal gaat oefenen tegen Excelsior BVO
De contacten met Excelsior uit Rotterdam voor het spelen van een oefenwedstrijd tegen het Westlands Elftal hebben tot een positief resultaat geleid. Details voor deze wedstrijd zullen nog nader besproken gaan worden. Het ligt vooralsnog in de bedoeling dat Excelsior op zaterdag 4 juli 2015 onze gast zal zijn.
Zoals bekend is Marinus Dijkhuizen de trainer/coach van Excelsior, het wordt dus hernieuwde kennismaking voor hem met het Westlands voetbal.
Helaas kan deze wedstrijd niet gespeeld worden op het jubilerende Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande, een extra groot onderhoud van het hoofdveld van dit sportpark is daar de oorzaak van. Er zijn momenteel onderhandelingen om deze wedstrijd op een ander sportpark te spelen. Via lokale media en Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Link naar FeVoWest
Veel aangesloten verenigingen hebben er al gebruik van gemaakt, maar voor zover uw vereniging er nog geen gebruik van maakt zouden wij u willen vragen om middels de site van uw verenging een link te maken naar www.fevowest.nl zodat op deze manier ook uw leden op de hoogte kunnen blijven van de activiteiten van FeVoWest.

Onze felicitaties
Naast KMD heeft ook Verburch de eerste periode titel verovert. Onze felicitaties gaan hierbij naar beide clubs en wij hopen dat ook in de nacompetitie goede resultaten zullen worden gehaald. Nogmaals onze felicitaties aan KMD en Verburch.

Algemene Leden Vergadering van FeVoWest
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van FeVoWest staat gepland op maandag 9 maart 2015 in het clubgebouw van SV Den Hoorn. Noteer deze alvast datum in uw agenda !

Super Cup Dames
De strijd om de Super Cup voor dames zal gespeeld worden op dinsdag 27 januari 2015
Op het sportcomplex De Zweth van Lyra, aanvang 20.00 uur
De dames van LYRA en Westlandia zullen dan gaan uitmaken in welke prijzenkast deze Super Cup zal komen te staan. LYRA is kampioen geworden in de competitie om de Ladies bokaal 2013-2014 en Westlandia is Westlands kampioen geworden op het toernooi bij v.v. Naaldwijk op 2e paasdag 2014
De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bas Persoon, hij zal worden geassisteerd door Roan van Marrewijk en Jan ter Harmsel
U bent van harte welkom bij deze wedstrijd!

Wet “Markt en Overheid”
Door Kobus Uitterhoeve ( secretaris SC Monster) werden wij er op geattendeerd dat Gemeente Westland in navolging van Gemeente Arnhem op 25 juni 2014 het volgende besluit heeft genomen:
In het kader van de Wet Markt en Overheid ( Wet M.&O.) de volgende economische activiteit van de gemeente Westland als activiteit van algemeen belang aan te merken;
• Het verhuren van vastgoed uit vast portefeuille aan beleidsgroepen.
Als gevolg hiervan wordt amateursport niet gezien als een economische activiteit

Fijne Kerstdagen en een Gezond en Sportief 2015
Namens het bestuur van FeVoWest wensen wij u allen Fijne Kerstdagen en een Gezond en Sportief 2015 toe.

Bestuur FeVoWestHET BESTUUR VAN FEVOWEST WENST U ALLEN

EEN PRETTIGE JAARWISSELING

EN

EEN VOORSPOEDIG, GEZOND EN SPORTIEF 2015!
Bas Persoon leidt duel om Super Cup

Het duel om de Super Cup voor dames tussen Westlandia en Lyra op 27 januari 2015 staat onder leiding van scheidsrechter Bas Persoon. Hij krijgt assistentie van zijn collega's Roan van Marrewijk en Jan ter Harmsel. De wedstrijd wordt gespeeld op sportpark De Zweth. De aftrap is om 20.00 uur. Het bestuur van de FeVoWest heet u van harte welkom om deze wedstrijd te bezoeken en wenst beide teams en het arbitraal trio veel succes.
.FeVoWest feliciteert Mandy van den Berg en Oranje

De FeVoWest feliciteert Mandy van den Berg en haar teamgenoten van harte met de kwalificatie voor het WK in Canada, afgedwongen na de 1-2 winst op Italië.
Mandy speelde tot 2007 voor bij RKVV Westlandia. Daarna volgde ADO Den Haag. Daar werd Van den Berg kampioen en werd ook de KNVB Beker een prooi. Vanaf 2012 speelt de 24–jarige Mandy bij Vittsjo in Zweden. Op 15 december 2010 debuteerde Mandy in Oranje in het thuisduel tegen Mexico.
Voetballend Westland is trots op de prestaties van Mandy en haar team en wensen haar en het Nederlands Elftal veel succes toe.

foto: Sander de Hollander

VERSLAG:
Bijeenkomst bestuur FeVoWest met de Westlandse Voetbalverenigingen over de te houden voetbalactiviteiten
Datum: 24 november 2014 - Locatie: RKVV Westlandia
Aanwezig:
Bestuur FeVoWest: Dick Hartman (verslag), Chris Koehler, Rien Mostert en Piet Roels

Vertegenwoordigers van de volgende verenigingen: FC ‘s- Gravenzande, KMD, Loosduinen, LYRA, Maasdijk, SC Monster, MVV’27, Naaldwijk, Quintus, VELO en Westlandia

Met bericht van verhindering: HVC’10 en Schipluiden

Zonder bericht van verhindering: Den Hoorn, Honselersdijk en Verburch

Pers: Hans Bos


Uitgangspunt van de bijeenkomst is de nota ‘Voetbalactiviteiten/Technische zaken/Selectiebeleid Westlands Elftal’ die door alle Westlandse verenigingen is geaccordeerd op 20 oktober jl.


Chris Koehler is bij FeVoWest hiervoor het aanspreekpunt.

FeVoWest competities
- Chris stelt voor om ingaande het seizoen 2015-2016 te starten met de competities voor de A1- en B1-jeugd en de eerste dameselftallen. Later kan hier de C1-jeugd mogelijk aan worden toegevoegd.
- Er wordt in vier poules gespeeld, waarvan de nummers een en twee doorgaan naar de kwartfinale.
- De vier hoogst spelende Westlandse verenigingen: VELO, Westlandia, FC ’s-Gravenzande en LYRA werden als groepshoofd aangewezen.
- Per poule worden drie wedstrijden gespeeld, die worden gespeeld in de tweede week van de maand.
- Het streven is om al de poulewedstrijden en de kwartfinales te spelen in de periode september – december 2015.
- De halve finale en de finale worden gespeeld op een Finaledag op een complex in mei 2016. Nadere informatie hiervoor volgt later.
- Chris maakt hiervoor een speelschema. Onderling mag de dag worden afgesproken.
- De thuisspelende vereniging regelt de scheidsrechter!
- Aan Chris dienen de speeldagen, wijzigen en de uitslagen z.s.m. te worden gemeld via het mailadres: chris.koehler@zonnet.nl
- Op de website www.fevowest.nl worden de wedstrijden bijgehouden door Hans Bos. Gegevens van de wedstrijden, de doelpuntenmakers, het scoreverloop graag sturen naar: sitefevowest@ziggo.nl
- Een toernooi reglement voor de competities wordt door FeVoWest opgesteld en tijdig verspreid.
- Hierin wordt ook aandacht gegeven aan Fair Play.
- Afgesproken is ook om de competities na afloopt te evalueren!

Alle aanwezigen gingen akkoord met deze afspraken.


De uitslag van de loting voor de A-jeugd leest u af in het eerder geplaatste bericht op deze site.

Na de loting voor A-teams werd besloten dit resultaat ook aan te houden voor de B-teams!

Damescompetitie - De drie hoogst spelende Westlandse damesverenigingen: LYRA, Westlandia en SC Monster werden als groepshoofd aangewezen. - De wedstrijden van de dames worden gespeeld in de derde week van de maand. - Verder gelden hier ook de afspraken die zijn gemaakt bij de wedstrijden voor de A- en B-jeugd!

De uitslag van de loting damescompetitie leest u af in het eerder geplaatste bericht op deze site.
Hier gaan ook de nummers 1 en 2 per poule door, met de beste twee van de nummers drie, naar de kwartfinales.

- De wedstrijd om Ladies Cup, die al verschillende malen is uitgesteld, wordt op verzoek van LYRA toch op korte termijn gespeeld en niet pas in het voorjaar van 2015. LYRA en Westlandia regelen onderling een datum, waarschijnlijk een vrije zaterdag, en informeren Chris. - De al gemaakte kosten van VV Naaldwijk voor de bekers voor de Ladies Cup worden door FeVoWest vergoed. Onder 23 jaar competitie - Deze competitie wordt niet meer gespeeld. - De wedstrijd om de Super Cup, tussen de winnaar van de laatste competitie onder 23 jaar, VELO, en de winnaar van de Delftse competitie van onder 23 jaar, DWO, wordt nog vastgesteld. Chris neemt contact op met DWO. De wedstrijd dient op het complex van VELO te worden gespeeld.

Westlands XI

- Doel: Promotie van het Westlands voetbal! - Uitgangspunt is het spelen van een wedstrijd tegen een bvo, bij voorkeur eind juli/begin augustus 2015. Locatie: Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande dat 50 jaar bestaat in augustus 2015. Contacten met Excelsior Rotterdam (trainer Westlander Marinus Dijkhuizen) zijn gelegd. In december worden pas de oefenprogramma’s van de bvo’s ingevuld. Spelen op kunstgras heeft vaak niet de voorkeur van de bvo’s!
- Er schijnt ooit een toezegging te zijn gedaan aan HVC’10 over het Westlands XI, die bij het huidige bestuur niet bekend is. - Over de invulling van de selectie van het Westlands XI volgt in het voorjaar van 2015 nog een aparte bijeenkomst met Johan Voskamp en de verenigingen. Duidelijke afspraken zijn gewenst! - Voor het spelen van wedstrijden van het Westlands dameselftal is vooralsnog nu geen animo. Mogelijk komt dit weer wel?


Rondvraag

Een lijst met namen en contactpersonen (mailadressen) per vereniging is gewenst. Dick stel deze z.s.m. op en stuurt deze lijst rond.

Dick Hartman, 26-11-2014
fevowest@caiway.net

Loting competities FeVoWest voor het seizoen 2015-2016

Tijdens de bijeenkomst met de bestuurders Technische Zaken van de bij FeVoWest aangesloten verenigingen is maandag 24 november 2014 de loting verricht voor de Westlandse competitie voor A1-teams, B1-teams en de eerste damesteams.

Een speelschema en reglementen worden nog uitgewerkt. De thuisclub zorgt voor arbitrage. De wedstrijden gaan in de tweede week van september 2015 van start. Voor de dames wordt de derde week van de maand als periode om te spelen aangehouden. De finaledag wordt op één complex gehouden in mei 2016.

Na de loting voor A-teams werd besloten het resultaat ook aan te houden voor de B-teams:


Poule A Poule B Poule C Poule D
VELO Westlandia FC 's-Gravenzande Lyra
KMD Loosduinen Maasdijk SV Schipluiden
Honselersdijk Naaldwijk SV Den Hoorn MVV'27
SC Monster HVC'10 Verburch QuintusHet resultaat voor de loting voor de competitie voor dames:


Poule A Poule B Poule C
Lyra Westlandia SC Monster
HVC'10 KMD MVV'27
Maasdijk Verburch FC 's-Gravenzande
Honselersdijk Naaldwijk SV Den Hoorn

Later deze week het verslag secretaris Dick Hartman die momenteel door griep is geveld.Johan Voskamp terug bij FeVoWest

Johan Voskamp keert terug als trainer van het Westlands Elftal. Het is de uitkomst van een tweede gesprek tussen hem en het nieuwe bestuur van de Federatie Voetbalverenigingen Westland. Voskamp was vanaf 2002 coach van het regioteam, maar bedankt in mei van dit jaar uit onvrede over de gebrekkige communicatie met het voormalige bestuur. De overige stafleden Wim Lentz, Barry de Man, Dick Bos, Suzanne Vis en Peter Hoogerwerf, die de nieuwe ontwikkelingen bij de voetbalkoepel afwachtten, blijven Voskamp ondersteunen. Half januari 2015 komen Voskamp en zijn collega’s opnieuw bijeen met het bestuur. Dan moet duidelijk zijn wie de tegenstander wordt van het Westlands Elftal in de eerste week van augustus. Sparta, Excelsior of ADO Den Haag genieten de voorkeur. Het duel zal worden gespeeld op het Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande. Het is 50 jaar geleden dat ‘het Wembley van het Westland’ werd geopend.Bron: AD/Westland 19-11-2014

Uitnodiging bijeenkomst bestuurders Technische Zaken met FeVoWest

Beste sportvrienden,

In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van FeVoWest 20 oktober jl. is de toezegging gedaan door Chris Koehler, namens ons bestuur, om op korte termijn in overleg te treden met de bestuursleden ‘Technische Zaken’ van alle aangesloten verenigingen van FeVoWest.

Dit overleg gaat over de nota/het taakvoorstel: ‘Voetbalactiviteiten/Technische Zaken/Selectiebeleid Westlands elftal’, eerder besproken in de vergaderingen van FeVoWest op 15 september en 20 oktober jl. en ook vastgesteld in dit laatste overleg. Onderstaand treft u deze nota aan.

Wij nodigen hierbij dan uw bestuursleden (en/of commissieleden) ‘Technische Zaken’ (bij voorkeur max. 2 personen) uit voor dit overleg op: maandag 24 november a.s. om 20:00 uur bij de RKVV Westlandia.

Aangezien wij niet in het bezit zijn van de namen en de e-mailadressen van de betreffende bestuurders verzoeken wij u dit bericht binnen uw vereniging te verspreiden naar de juiste personen.

Mocht uw vereniging zijn verhinderd dan ontvangen wij graag bericht van u.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van FeVoWest,

Dick Hartman (secretaris)Voetbalactiviteiten/Technische zaken/Selectiebeleid Westlands Elftal

Westlands Elftal :

Naar onze mening moet het Westlands Elftal ook in de toekomst gehandhaafd blijven. Spelers die geselecteerd worden voor het Westlands Elftal dienen lid te zijn van een vereniging, die aangesloten is bij FeVoWest. Voorgesteld wordt als naam aan te houden “Westlands Elftal” i.p.v. FeVoWest elftal.

Wedstrijden Westlands Elftal :

Uitgangspunt is dat het Westlands Elftal maximaal 2 wedstrijden speelt per seizoen, namelijk 1 wedstrijd tegen een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) en 1 wedstrijd tegen een club uit de Topklasse of een team uit de Beloften Competitie van een BVO organisatie. Deze wedstrijden dienen gespeeld te worden in de voorbereiding voor het komende voetbalseizoen. Het initiatief voor de wedstrijd dient uit te gaan van het bestuur van FeVoWest. Indien het initiatief uitgaat van een BVO organisatie, dan beslist het bestuur van FeVoWest of dit past in de organisatie.
De wedstrijd(en) van het Westlands Elftal tegen een BVO moeten roulerend worden gespeeld op de accommodatie van een club aangesloten bij FeVoWest en bij voorkeur op de accommodatie van een vereniging die in het betreffende jaar een jubileum heeft te vieren, dan wel ter gelegenheid van een ander gedenkwaardig feit dat zich binnen de betreffende vereniging voordoet.
De verdeling van de baten (entree e.d.) en de kosten van de wedstrijden tegen zowel een BVO organisatie, als de 2e wedstrijd worden nader uitgewerkt door het bestuur van FeVoWest en het bestuur van de vereniging op wiens complex de wedstrijd zal worden gespeeld.

Selectie procedure :

De spelers worden uitgenodigd voor het Westlands Elftal door de technische staf, c.q. trainer/coach, die ook de verantwoordelijkheid dragen voor de geselecteerde spelers. De technische staf of trainer /coach van het Westlands Elftal zal het bestuurslid technische zaken van de
verenigingen benaderen voor het beschikbaar stellen van de geselecteerde spelers. Het bestuur van de vereniging waarvan de geselecteerde speler lid is, dient volledige medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van spelers voor het Westland Elftal.

Westlands Vrouwen elftal :

Naast het Westlands elftal voor mannen kan er ook een er een Westlands Elftal voor vrouwen tot stand worden gebracht. Dit team speelt eveneens maximaal 2 wedstrijden per seizoen, terwijl de wedstrijden eveneens in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen worden gespeeld. De selectieprocedure vindt op dezelfde wijze plaats als bij het Westlands Elftal voor mannen.

Trainingen Westlandse Elftallen :

Bij zowel het Westlands Elftal voor mannen als bij het Westlands Elftal voor vrouwen zullen de trainingen enkele weken voor de te spelen wedstrijden van start gaan. De juiste startdatum van de trainingen wordt aangegeven door de trainers/coaches van de Westlandse Elftallen.

Nife Competitie onder 23 jaar laten vervallen :

Uit ervaring is gebleken dat deze competitie veel organisatorische problemen kent. Het niet opkomen voor een wedstrijd en terugtrekken uit deze competitie is een vaak voorkomend probleem.

Mede als gevolg van de vele te spelen wedstrijden, veel spelers uit het elftal o23 jaar spelen ook in het eerste elftal van de eigen vereniging, zijn wij van mening dat het organiseren van de Nife competitie o23 jaar teveel problemen geeft. Ons advies luidt om deze competitie niet meer te organiseren.


A-1 competitie :
Het verdient zeker aanbeveling om met de A-1 competitie door te gaan. Vaak spelen toekomstige eerste elftal spelers in het A-1 team van hun club en de spelers van de A - elftallen kunnen ervaring opdoen met gelijkwaardige tegenstanders in deze Westlandse competitie.
B-1 competitie :
De interim commissie stelt voor om ook tot een B-1 competitie te komen.
C-1 competitie :
Op initiatief van het voorzittersoverleg in de vergadering d.d. 15 september 2014 uitgesproken, zal eveneens een competitie voor C-1 elftallen worden georganiseerd.


Nadere uitwerking A-1, B-1 en C-1 competitie :

In alle drie van deze competities spelen de teams in 2 poules. De twee hoogst geëindigde clubs van elke poule per klasse spelen in toernooivorm om de NIFE-FeVoWest trofee. Er resteren dus 4 teams per klasse. Uitgangspunt is dat de finale poules van alle klassen gespeeld worden op dezelfde dag in de 2e helft van de maand mei op een sportpark van één der aangesloten verenigingen, dat nog nader dient te worden uitgekozen. Het sportcomplex waar de finale poules worden gespeeld, zal jaarlijks rouleren.

Vrouwen competitie :

Gezien het feit dat bijna alle Westlandse clubs over, een vaak actieve, vrouwen afdeling beschikken, lijkt het ons een goede zaak om voor de vrouwen een Westlandse competitie te organiseren, mogelijk in twee poules waarbij gekeken moet worden naar de krachtsverschillen, aangezien die bij de vrouwencompetitie vaak heel groot zijn. Ook in deze vrouwen competitie stellen wij voor om de twee hoogst geëindigde clubs, in elke poule, in de 2e helft van mei in toernooi vorm te gaan spelen om de Nife-FeVoWest trofee , te spelen op dezelfde dag en op hetzelfde complex waar ook de A-1, B-1 en C-1 hun finale toernooi gaat spelen.

In het voorzittersoverleg d.d. 15 september 2014 werd besloten dit voorstel voor nader intern beraad mee te nemen naar de eigen vereniging

Deelname aan de diverse activiteiten :

Deelname aan de diverse activiteiten en competities is niet verplicht. Aan de andere kant is het uitermate wenselijk dat zoveel mogelijk verenigingen meewerken aan de diverse activiteiten. Vrijblijvendheid mag niet de boventoon voeren. Als er voor een onderdeel is ingeschreven, dan moet de betreffende vereniging er wel achter gaan staan en er gedurende de activiteit/competitie achter blijven staan. Als lid van de federatie mag dat van de verenigingen verwacht worden.

Sancties :

De bij FeVoWest aangesloten verenigingen dienen volledige medewerking te verlenen aan bovengenoemde activiteiten. Waarbij b.v. geldboete’s tot de mogelijkheden gaan behoren bij het niet opkomen voor een wedstrijd of wanneer b.v. een elftal wordt teruggetrokken uit een competitie. De te nemen sancties zullen in latere instantie een definitieve vorm krijgen. Het nieuwe bestuur van FeVoWest zal hiervoor een regeling ontwerpen.

Convenant

Door de voorzitter c.q. het bestuurslid technische zaken van de deelnemende verenigingen moet een convenant worden getekend, waarbij de verenigingen hun instemming betuigen met bovengenoemde voorstellen.

Technische staf :

De technische staf w.o. de trainers, medische verzorgers, leiders e.d. voor de diverse vertegenwoordigende elftallen dienen te worden aangesteld door het bestuur van FeVoWest.

Selectiebeleid Westlands Elftal :

De uitgangspunten voor het selectiebeleid voor het Westlands Elftal zijn de volgende :
- De geselecteerde spelers behoren tot de groep van beste spelers van de verenigingen die aangesloten zijn bij FeVoWest..
- Er kunnen uitsluitend spelers worden geselecteerd die uitkomen in het 1e elftal van een vereniging.
- Er zal naar worden gestreefd spelers uit zoveel mogelijk verenigingen te selecteren.
- De te selecteren spelers dienen ten minste drie jaar lid te zijn - en te spelen - bij één van de aangesloten verenigingen, tenzij de speler afkomstig is van een andere, bij FeVoWest aangesloten vereniging. In speciale situaties beslist het bestuur, na overleg met de technische staf van het Westlands Elftal. De peildatum van het lidmaatschap is 1 augustus van elk jaar.
- Getracht zal worden - binnen het raam van de mogelijkheden - van de vereniging op wiens accommodatie een wedstrijd van het Westlands Elftal wordt gespeeld, tenminste één speler te selecteren.
- Voor een wedstrijd van het Westlands Elftal zullen van een vereniging maximaal drie spelers worden geselecteerd.
- De te selecteren spelers zullen niet rechtstreeks worden benaderd. De uitnodiging zal plaats vinden door de technische staf van het Westlands Elftal, die daarvoor het bestuurslid technische zaken van de betreffende vereniging zal benaderen.
- Spelers die woonachtig zijn in de regio Westland, doch bij een vereniging buiten de regio Westland spelen, kunnen niet geselecteerd worden.


Vastgesteld 20 oktober 2014.
FeVoWest staat weer 'op de rails'

De Federatie Voetbalverenigingen Westland, bij verkorting genaamd FeVoWest, heeft een nieuw bestuur. In een uitgeschreven Buitengewone Algemene Ledenvergadering, welke maandag 20 oktober werd gehouden in de accommodatie van Westlandia te Naaldwijk, presenteerde de interim commissie de vier kandidaat-bestuursleden. Alvorens de verkiezing van het nieuwe bestuur aan de orde kwam, werden eerst een aantal andere agendapunten afgehandeld, waaronder de taakvoorstellen, uitgesplitst in:

- Ondersteuning en Facilitering van de aangesloten verenigingen;

- Representatieve Activiteiten;

- Voetbalactiviteiten;

- Technische Zaken;

- Selectiebeleid Westlands Elftal;

Deze voorstellen waren, tijdens een tussenrapportage, al eerder aan de orde geweest in het voorzittersoverleg van 15 september j.l. De op ondergeschikte punten enigszins aangepaste voorstellen haalden het vlot. Ook kwam een opgesteld convenant aan de orde. Dit convenant moet een einde maken aan de vrijblijvendheid waarmee sommige verenigingen opereren. Het convenant regelt enigermate de plichten van de verenigingen als lid van FeVoWest en met name het deelnemen aan competities en het beschikbaar stellen van spelers voor het Westlands Elftal. Wel had de vergadering moeite met de eventueel op te leggen sancties, waaronder de mogelijkheid van het opleggen van een geldboete, wanneer men zich niet aan de afspraken houdt. Hier gaat het nieuwe bestuur nog naar kijken.

Bij de bestuursverkiezing werden de voorgedragen kandidaten Dick Hartman, secretaris, Piet Roels, penningmeester en Chris Koehler, wedstrijdzaken, unaniem gekozen. Bij de voordracht van Rien Mostert als voorzitter werden door de voorzitters van enkele verenigingen vraagtekens geplaatst. Men zag liever een volledig nieuw bestuur en niet een stukje erfenis uit het verleden. Mostert was immers al voorzitter van FeVoWest van 1990 tot 2010. Omdat voorzitter Leo van der Lans - na een uitgebreide discussie - geen kans zag de vertegenwoordigers van de drie verenigingen tot andere gedachten te brengen, was een schriftelijke stemming noodzakelijk.

Dit mondde in een ruime meerderheid voor Mostert uit. De voorzitters van VELO, Westlandia en Honselersdijk verklaarden vervolgens zich loyaal achter het bestuur te zullen opstellen.

Vervolgens werd afscheid genomen van de leden van de interim commissie. Piet Vijverberg, voorzitter van VELO, voerde namens de verenigingen het woord. Hij bedankte de vijf commissieleden, te weten : Leo van der Lans, Henk Stremmelaar, Rien Mostert, Hans de Jager en Wim Voois voor hun geweldige inzet gedurende de interim periode.

Tenslotte bedankte Rien Mostert een ieder voor het vertrouwen dat in hem is gesteld. Hij neemt met jeugdig elan de uitdaging aan om, samen met zijn mede-bestuursleden, van FeVoWest weer een bruisende club te maken.Voorzitter Rien Mostert (zittend rechts) wordt geflankeerd door zijn secretaris Dick Hartman. Achter Mostert staat penningmeester Piet Roels met naast zich Chris Koehler, belast met wedstrijdzaken. Het nieuwe bestuur is sinds 20 oktober 2014 in functie.F e V o W e s t Buitengewone Algemene Ledenvergadering

te houden op maandag 20 oktober 2014.

Aanvang: 19.30 uur - Locatie: rkvv Westlandia - Voorzitter: Leo van der Lans - Notulist: Wim Voois.

A G E N D A :

1. Opening.

2. Mededelingen

3. Notulen van het voorzittersoverleg d.d. 15 september 2014.

4. Financieel overzicht over het jaar 2013 en Financieel overzicht over de periode 01-01 t/m 30-09-2014.

5. Verslag kascontrolecommissie over 2013.

6. Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap van 2 verenigingen, conform artikel 5, lid 3 van de statuten.

7. Taakvoorstel 'Ondersteuning en facilitering leden/verenigingen'.

8. Taakvoorstel 'Representatieve Activiteiten bestuur'.

9. Taakvoorstel 'Voetbalactiviteiten/Technische Zaken/Selectiebeleid Westlands Elftal'.

10. Behandeling convenant met toelichting.

P A U Z E

11. Verkiezing bestuursleden. De interim commissie stelt voor te benoemen tot bestuursleden van FeVoWest in de functie van :

- voorzitter: M. Mostert
- secretaris: D. Hartman
- penningmeester: P.Roels
- wedstrijdzaken: C. Koehler.

Voor bijzonderheden over de kandidaten : zie onderstaande toelichting.
Tegenkandidaten kunnen tot en met zaterdag 18 oktober uiterlijk om 18.00 uur worden ingediend bij de secretaris a.i. van FeVoWest, de heer W. Voois.

12. Wat verder ter tafel komt.

13. Rondvraag.

14. Ontbinding van de Interim Commissie FeVoWest.

15. Sluiting.


Kandidaat bestuursleden FeVoWest

M. (Rien) Mostert voorzitter v.v. Maasdijk

1968-2006 : secretaris bestuur v.v. Maasdijk
1990-2010 : voorzitter FeVoWest
1996-2006 : regio afgevaardigde KNVB
1993 : benoemd tot erelid van v.v. Maasdijk.


D.W. (Dick) Hartman secretaris s.v. Loosduinen

1987-1991 : leider s.v. Loosduinen 2
1991-1992 : bestuurslid technische zaken s.v. Loosduinen.
1992-heden : secretaris bestuur s.v. Loosduinen.
2009 : benoemd tot erelid van s.v. Loosduinen.
2013 : procesbegeleider project ‘Sportiviteit en Respect' K.N.V.B.


P.(Piet) Roels penningmeester M.V.V.‘27

1985-2010 : penningmeester bestuur M.V.V.’27. te Maasland.
1995-heden : penningmeester Stichting Sportpark M.V.V. ’27.
2010 : benoemd tot erelid van M.V.V.’27.

C. (Chris) Koehler wedstrijdzaken rkvv Westlandia

1972-1975 : jeugdsecretaris G.D.A. Loosduinen.
1974-1982 : mede-oprichter en bestuurslid v.v. Bernisse te Heenvliet.
1983-1988 : voorzitter jeugdcommissie rkvv Westlandia.
1988-2012 : secretaris bestuur rkvv Westlandia.
2012 : benoemd tot erelid van rkvv Westlandia.

Notulen van het voorzittersoverleg FeVoWest gehouden op maandag 15 september 2014.

Aanwezig vertegenwoordigers van : F.C. ’s-Gravenzande, s.v. Honselersdijk, H.V.C. ’10,
s.v. Loosduinen, v.v. Lyra, v.v. Maasdijk, s.c. Monster, v.v. Naaldwijk, s.v. Quintus, v.v. Schipluiden, s.v. V.E.L.O., s.v. Verburch en rkvv Westlandia,

Met kennisgeving zijn afwezig : de voorzitters van s.v. Den Hoorn (werkzaamheden), M.V.V. ’27 (eigen Algemene Ledenvergadering) en K.M.D. (ingelaste bestuursvergadering)

Wegens persoonlijke omstandigheden moest voorzitter Geert van Etten van Lyra op het laatste moment afzeggen. Hij werd vervangen door de financieel manager Raymond van ‘t Hooft, die iets later ter vergadering verschijnt.

Zonder kennisgeving afwezig : geen.

Mede-aanwezig zijn de leden van de interim commissie FeVoWest de heren : M. Mostert,
H. Stremmelaar, J. de Jager en W. Voois.

Namens de pers is aanwezig : Hans Bos (verslaggever van het AD Westland)

Voorzitter: Leo van der Lans.
Notulist: Wim Voois.

Alvorens de vergadering te openen overhandigt waarnemend voorzitter Leo van der Lans een fraaie ruiker bloemen aan de voorzitter van v.v. Naaldwijk, Wim Boekestein. Deze treedt over veertien dagen af als voorzitter van v.v. Naaldwijk. Leo bedankt Wim voor het steeds weer beschikbaar stellen van de accommodatie voor het voorzittersoverleg en de prettige samenwerking in al die jaren.

01) Opening :
De waarnemend voorzitter, Leo van der Lans, opent met enkele woorden de bijeenkomst. In enkele zinnen memoreert hij wat er allemaal is gebeurt sedert het bericht in het AD Westland van 15 mei j.l. verscheen over de problemen bij FeVoWest. Sedert dat moment is er veel gebeurt. Door enkele personen is actie ondernomen, waarna op het voorzittersoverleg d.d. 3 juli 2014 een interim commissie werd benoemd, die van het voorzittersoverleg een aantal opdrachten meekreeg. Voor de drie belangrijkste onderdelen zijn taakvoorstellen op papier gezet, welke wij thans gaan behandelen. Hij zegt te hopen op een goede bespreking.

02) Mededelingen (bijlage 1) :
De mededelingen zijn recentelijk door de waarnemend secretaris aan de voorzitters toegezonden onder bijlage 1, zodat ieder daarvan inmiddels kennis heeft kunnen nemen. De voorzitter geeft op de diverse zaken nog een korte toelichting.
Bijlage 1 maakt één geheel uit met deze notulen.

Aanvullend wordt door de secretaris nog medegedeeld, dat de verenigingen s.v. Den Hoorn, K.M.D. en M.V.V.,’27 zich hebben afgemeld voor deze bijeenkomst.
Het afzeggen van Richard van der Helm, voorzitter van s.v. Den Hoorn is vervat in een brief, waarin hij mededeelt dat het lidmaatschap van FeVoWest bij het bestuur van s.v. Den Hoorn ter discussie staat. Hij noemt daarbij een aantal argumenten. De brief wordt door Wim integraal voorgelezen en vervolgens voor kennisgeving aangenomen. Mogelijk wordt er later - door het nieuwe bestuur - op teruggekomen.

03) Notulen van het voorzittersoverleg d.d. 03-07-2014 (bijlage 2) :
Aan de orde worden gesteld de notulen van het voorzittersoverleg d.d. 3 juli 2014, bijlage 2.
Deze notulen zijn opgesteld door de secretaris van het afgetreden bestuur, de heer Gerrit de Ruiter. De notulen worden voor kennisgeving aangenomen.

04) Overzicht nog af te handelen zaken c.q. activiteiten (bijlage 3) :
Onder bijlage 3 is aan de voorzitters een overzicht gezonden van nog af te handelen zaken en andere activiteiten, zodat een ieder ook hiervan kennis heeft kunnen nemen.
Joop Bruers, voorzitter van s.c. Monster, meldt dat onlangs de beslissingswedstrijd voor de vrouwen Monster – Lyra om de FeVoWest Ladies Cup is gespeeld. Lyra heeft deze wedstrijd gewonnen. Het feit dat deze wedstrijd werd gespeeld, is bij de interim commissie niet bekend.

05) Verslag kascontrolecommissie van het jaar 2013 :
Omdat de financiële stukken over het jaar 2013 nog niet waren gecontroleerd hebben de leden van de interim commissie, Henk Stremmelaar en Wim Voois, dit ter hand genomen. Op 3 september zijn de financiële stukken, ten huize van de afgetreden penningmeester Jan Vink, gecontroleerd.
Het geheel zag er keurig verzorgd uit en gaf geen reden tot opmerkingen. De saldi van
de bankrekeningen stemden overeen met de saldo op het financiële verslag. Bij de uitgaven zijn geen zaken geconstateerd welke extra aandacht verdienen. Bij de inkomsten is het achterstallige bedrag ad € 4.000,-- van de hoofdsponsor nog steeds te vorderen.
De waarnemend secretaris stelt voor de voormalige penningmeester en het voormalige bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het verslagjaar 2013.
Omdat het voorzittersoverleg geen besluiten kan nemen wordt dit punt doorgeschoven naar de Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 20 oktober a.s.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er dan ook een financieel verslag en balans kan worden overlegd. Toegezegd wordt dat de interim commissie dit zal proberen.

06) Voorstel tot het afvoeren van 2 verenigingen als lid :
In bijlage 1 “mededelingen” is de reden toegelicht waarom de interim commissie Excelsior (M) en Oranjeplein-Postduiven wil afvoeren als lid. Over het algemeen is de vergadering het met deze zienswijze eens. Omdat dit voorzittersoverleg geen besluiten kan nemen wordt het voorstel doorgeschoven naar de Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 20 oktober 2014.

07) Bespreking nota’s met taakvoorstellen :
- Nota voetbalactiviteiten/Technische Zaken/Selectiebeleid Westlands Elftal (bijlage 4) :
De nota wordt door Rien Mostert per onderdeel toegelicht.

Naam Westlands Elftal: deze naam zal weer aangehouden worden i.p.v. FeVoWest elftal.

Wedstrijden Westlands Elftal: met het voorstel, zoals in de nota omschreven, wordt akkoord gegaan. Dus in totaal
maximaal 2 wedstrijden per seizoen.

Selectiebeleid Westlands Elftal :
hiermede wordt – na toelichting door Rien Mostert - akkoord gegaan.
Van de zijde van s.v. Verburch merkt C. Barendse op dat Verburch het Westlands Elftal niet meer ziet zitten. Wat Verburch betreft mag dit elftal geliquideerd worden. Het voegt geen meerwaarde toe. Met deze zienswijze staat Verburch vrijwel alleen.

Westlands Vrouwenelftal :
De vergadering gaat niet akkoord met enkele voorstellen uit de nota.
Te wijzigen:
a- het spelen van vier wedstrijden moet beperkt worden tot maximaal 2.
b- het 1x per maand laten trainen dient te vervallen.

Laten vervallen competitie o23 :
Met het voorstel de competitie o23 jaar te laten vervallen gaat de vergadering akkoord.

A-1/B-1/C-1 competitie :
Hoewel Piet Vijverberg (V.E.L.O.) liever ziet dat niet de twee hoogst geëindigde teams (dus 4) per poule de finale gaan spelen, doch uitsluitend de hoogst geëindigde teams (dus 2), krijgt hij hiervoor geen meerderheid. De meerderheid van de vergadering kan zich vinden in het voorstel van de interim commissie. De vergadering besluit in meerderheid eenzelfde C-1 competitie te laten spelen, met eveneens de finale poule op hetzelfde sportcomplex.

Vrouwen competitie :
Deze competitie wordt bij de verenigingen eerst intern besproken.

Sancties :
Piet van der Wel (HVC ’10) vraagt of het verplicht is aan alle competities en activiteiten deel te nemen. De redactie in de nota suggereert zulks. De voorzitter antwoordt dat je uiteraard niet verplicht bent deel te nemen, al willen we wel graag dat er zoveel mogelijk deelnemers zijn. Als je echter voor een onderdeel hebt ingeschreven dan moet je er als vereniging wel achter gaan staan en blijven staan. Het vrijblijvende moet er af. Daarvoor dient het convenant.
In de nota zal een passage worden opgenomen dat de verenigingen inderdaad niet verplicht zijn deel te nemen aan de activiteiten van FeVoWest. Het concept convenant - waarin de rechten en plichten zullen worden opgenomen - zal zo spoedig mogelijk worden opgesteld en aan de verenigingen worden toegezonden, zodat het op 20 oktober kan worden behandeld.

Piet van der Wel merkt op dat hij de indruk heeft dat met de diverse activiteiten niet altijd gerouleerd wordt over de verschillende sportparken. Daar zal aandacht aan worden besteed, aldus de voorzitter. Aandachtspunt nieuwe bestuur.

Raymond van ‘t Hoofd (Lyra) zegt dat het hem verbaasd dat hij in de nota niets over het veteranenvoetbal terugvindt. Hij verwijst naar het initiatief van VELO rond het 7 tegen 7 voetbal.
Dit punt is reeds eerder in een voorzittersoverleg ter sprake gekomen. De verenigingen zouden dit onderwerp intern bespreken, doch het is waarschijnlijk “tussen de wal en het schip” verdaagd. Dit wordt een aandachtspunt voor het nieuwe bestuur.

- Nota Representatieve Activiteiten bestuur (bijlage 5 ) :
Wim Voois licht deze nota in het kort toe. Naar aanleiding van een opmerking van Piet van der Wel (HVC ’10) wordt punt 4 geschrapt. Dit is inderdaad overbodig. Op voorstel van Stefan Kester (Westlandia) wordt een artikel toegevoegd, waarbij het periodiek bezoeken van een wedstrijd van het 1e elftal van een aangesloten vereniging, door één of meer bestuursleden van FeVoWest centraal staat. Voor het overige zijn er geen opmerkingen over de nota.

- Nota Ondersteuning en facilitering leden/verenigingen :
Henk Stremmelaar licht deze nota in het kort toe. Piet Vijverberg (VELO) merkt op dat niet alle verenigingen mandaat zullen verlenen, omdat de verenigingen te verschillend zijn. Hij noemt daarbij enkele voorbeelden. De voorzitter zegt dat er geen sprake is van mandaat verlenen. Hij wijst o.a. op de laatste zinsnede van de 1e alinea, waarin o.a. is opgenomen dat de leden autonoom zijn etc. Dit antwoord is afdoende. Voor het overige zijn er geen opmerkingen over deze nota.

Raymond van ’t Hooft (LYRA) zegt het jammer de vinden dat er op financieel gebied geen overleg afspraken gemaakt zijn. Hij pleit voor een periodiek overleg van de penningmeesters, waarbij kennis en gegevens uitgewisseld kan worden. Ook is het wellicht mogelijk gezamenlijk inkopen te doen, waarbij aantrekkelijke kortingen bedongen kunnen worden. De voorzitter acht dit een aandachtspunt voor het nieuwe bestuur.

08) Taakomschrijving bestuursleden (bijlage 7) :
De taakomschrijving bestuursleden wordt voor kennisgeving aangenomen.

09) Procedure “verkiezing bestuursleden” (bijlage 8) :
Aan de orde wordt gesteld bijlage 8 “procedure verkiezing bestuursleden”. De voorzitter geeft nog een korte toelichting op de inhoud van de nota. Hij vraagt de vergadering of men kan instemmen met het voorstel van de interim commissie om te besluiten te kiezen voor optie 2, inhoudende dat de heren Leo van der Lans, Henk Stremmelaar en Wim Voois de verkiezingscommissie gaan vormen. Men gaat eerst op zoek naar een kandidaat-voorzitter. Slaagt men erin deze te vinden, dan zal deze eveneens deel gaan uitmaken van de verkiezingscommissie. De vergadering verklaart zich unaniem akkoord met optie 2. De voorzitter verzoekt de verenigingen z.s.m. kandidaat bestuursleden op te geven.

10) Datum en locatie Buitengewone Algemene Ledenvergadering :
Hoewel dit inmiddels voldoende bekend zal zijn deelt de voorzitter nog mede dat de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 20 oktober a.s. Locatie : accommodatie rkvv Westlandia te Naaldwijk. Aanvang 19.30 uur. Verzocht wordt deze vergadering te laten bezoeken door de voorzitters en secretarissen. Indien men daaraan behoefte heeft is ook het bestuurslid Technische Zaken welkom.

11) Het leiden van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering :
Omdat FeVoWest momenteel geen bestuur heeft stelt de interim commissie voor dat de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 20 oktober a.s. zal worden geleid door Leo van der Lans. Dit is in overeenstemming met artikel 12, lid 1 van de statuten. De vergadering gaat unaniem met het voorstel akkoord.

12) Wat verder ter tafel komt :
Geen.

13) Rondvraag :
Marcel Vis (Quintus) bedankt de leden van de interim commissie voor het vele werk, dat zij in korte tijd gedaan hebben. Hij heeft het gevoel dat er een nieuw elan ten opzichte van FeVoWest aan het ontstaan is. De overige aanwezigen laten een instemmend geluid horen.
Piet Vijverberg (VELO stelt voor de afgetreden bestuursleden en bloemetje te laten bezorgen. Dit voorstel wordt akkoord bevonden.

14) Sluiting :
De voorzitter bedankt een ieder voor de constructieve en prettige bespreking. Hij verzoekt de aanwezigen vooral de drie nota’s met de taakvoorstellen tijdig in de eigen besturen te bespreken. Vervolgens sluit hij de vergadering.


Aandachtspunten voor het nieuwe bestuur.

1.op korte termijn gesprek arrangeren met het bestuur van s.v. Den Hoorn over het e-mailbericht d.d. 15-09-2014.

2. aandacht voor het rouleren van activiteiten over de diverse sportaccommodaties van de aangesloten verenigingen.

3. onderzoeken of het de voorkeur verdient dat het veteranenvoetbal onder de vlag van FeVoWest gaat plaatsvinden.

4. onderzoeken om tot periodiek overleg penningmeesters van de aangesloten verenigingen te komen.


Tijdens de vergaderingen van de interim commissie zijn ook enkele onderwerpen aan de orde geweest, die wij als aandachtspunt voor het nieuwe bestuur “gestald” hebben. Uit praktische overwegingen vermelden wij die onderwerpen eveneens op deze pagina.

5. regeling “sancties” uitwerken.

6. overzicht “nog te spelen wedstrijden” d.d. 15-09-2014 afwerken.

7. tenues en materiaal dat onder berusting van John Verhoeven is inventariseren, zo nodig terughalen en elders opslaan.

8. tenues en materiaal dat onder berusting van Johan Voskamp is inventariseren, zo nodig terughalen en elders opslaan.

9. nagaan of zich nog elders tenues c.q. materiaal van FeVoWest bevinden.

10. achterstallige betaling NIFE in het oog houden.

11. datum reguliere Algemene Ledenvergadering FeVoWest in februari 2015 vaststellen.

12. nieuwe sponsors zoeken.Onderwerp : Voortgang voorbereiding voorzittersoverleg d.d. 15 september 2014.

Geachte dames en heren,

Hierbij herinneren wij u aan de geplande datum van het voorzittersoverleg, te weten :

Maandag 15 september - Aanvang 19.30 uur - Locatie : accommodatie v.v. Naaldwijk.

Hoewel wij enigermate gehinderd werden door de vakantieperiode, zijn wij erin geslaagd de opdrachten die wij hebben meegekregen tijdens het voorzittersoverleg d.d. 3 juli 2014, intensief te bespreken.
Als resultaat daarvan zijn enkele nota’s met bepaalde voorstellen opgesteld, welke wij op 15 september met u zullen bespreken.

Op voorhand deel ik u mede dat wij op het voorzittersoverleg aan u gaan voorstellen een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden op maandag 20 oktober 2014, aanvang 19.30 bij gastheer RKVV Westlandia. Op deze B.A.L.V. worden, zoals in het verleden gebruikelijk was, van elke vereniging minimaal 2 personen verwacht. In de regel werden deze vergaderingen zeer plichtsgetrouw bezocht door de voorzitters en secretarissen van de verenigingen. Wij zullen het op prijs stellen als deze B.A.L.V.
ook nu weer door deze bestuursleden wordt bezocht. Het is wellicht aan te bevelen, dat in dit speciale geval ook het bestuurslid Technische Zaken deze B.A.L.V. bijwoont, speciaal met het oog op ons voorstel over de toekomstige activiteiten en de selectieprocedure van het Westlands Elftal.

In de loop van week 36 zullen wij u de agenda voor het voorzittersoverleg, enkele nota’s met voorstellen, alsmede een door ons opgestelde taakomschrijving van de bestuursleden doen toekomen, zodat u nog voldoende gelegenheid hebt deze stukken vooraf te bestuderen.

Wij meenden er goed aan te doen met deze tussenrapportage iets van ons te laten horen.

Met vriendelijke groeten,

Interim Commissie FeVoWest,

Wim Voois, a.i. secretaris.

Aan de voorzitters van de voetbalverenigingen, die aangesloten zijn bij FeVoWest.

Geachte dames en heren,

In afwijking van de eerder vastgestelde datum van 15 juli is de door u benoemde “Commissie FeVoWest” reeds op 10 juli bijeen geweest. Dit vanwege een op handen zijnde vakantie van een der commissieleden.

In deze vergadering zijn om praktische redenen enkele functies verdeeld, die wij hieronder vermelden, namelijk :

Voorzitter : Leo van der Lans.

Secretaris en (tijdelijk) vast aanspreekpunt voor FeVoWest : Wim Voois.

U gelieve correspondentie voor FeVoWest derhalve tot nader order te richten aan Wim Voois, emailadres : wajvoois@caiway.nl . Telefoon : 06 – 38614402.

Sponsorzaken : Hans de Jager.

Overige werkzaamheden : worden mede verdeeld over Rien Mostert en Henk Stremmelaar.

In haar eerste overlegvergadering heeft de “Commissie FeVoWest” een groot aantal onderwerpen besproken, o.a. de opdrachten, die de commissie heeft meegekregen van het voorzittersoverleg d.d. 3 juli j.l.

Uitgangspunt is dat wij geen belangrijke beslissingen nemen tijdens de overbruggingsperiode tot er een nieuw bestuur is benoemd, doch de zaak zoveel mogelijk draaiende houden.

De datum van het voorzittersoverleg, waarin wij met de aan ons opgedragen voorstellen c.q. aanbevelingen hopen te komen is overigens vastgesteld op :

Maandag 15 september a.s.

Aanvang : 19.30 uur.

Locatie : accommodatie v.v. Naaldwijk.

Wij meenden er goed aan te doen deze datum reeds nu aan u mede te delen, zodat u deze vast in uw agenda kunt noteren.

Met vriendelijke groeten,

Commissie FeVoWest,

Wim Vooisc.c. : ter informatie per mail aan de secretarissen van de voetbalverenigingen.Westlandse voetbalkoepel blijft overeind

HANS BOS
NAALDWIJK

De FeVoWest, Federatie Voetbalverenigingen Westland, blijft overeind. Het was de belangrijkste conclusie na het extra voorzittersoverleg. De bijeenkomst was uitgeschreven op verzoek van FC ’s-Gravenzande, Westlandia, VELO en Lyra. Aanleiding was het krantenartikel ‘FeVoWest staat op omvallen’ van 15 mei 2014. Het zittende bestuur, na het tussentijds wegsturen van wedstrijdsecretaris Remco Broekhuizen uitgedund tot voorzitter Cor Verbree, secretaris Gerrit de Ruiter en penningmeester Jan Vink, handelde demissionair. Het drietal had uit eigen beweging de bestuursfuncties al voor de vergadering neergelegd, zo werd duidelijk bij de verspreiding van de agenda. Voordat de toekomst van de FeVoWest werd behandeld, verliet het demissionair bestuur de vergadering.

Elf voorzitters van de in totaal achttien aangesloten verenigingen kwamen unaniem tot de conclusie dat de FeVoWest overeind moet blijven. Er werd een commissie gevormd, bestaande uit de oud-bestuursleden Wim Voois, Rien Mostert, Henk Stremmelaar en Hans de Jager en Leo van der Lans van FC ’s-Gravenzande. Het vijftal gaat de doelstelling van de FeVoWest formuleren, licht belanghebbende partijen in en komt begin september met aanbevelingen tijdens een volgend voorzittersoverleg. Dan moeten er ook kandidaten voor het nieuwe bestuur naar voren komen. Het vijftal komt op 15 juli voor het eerst bijeen.

Bron: AD Westland van zaterdag 5 juli 2014


Aan de aangesloten lidverenigingen.

Op verzoek van R.K.V.V. Westlandia, S.V. Velo, V.V. Lyra en FC ’s-Gravenzande nodigen wij de voorzitters van de aangesloten lidverenigingen uit voor een buitengewoon voorzittersoverleg naar aanleiding van het krantenartikel ‘FeVoWest staat op omvallen”van 15 mei 2014 om vervolgens met elkaar na te denken over de toekomst van FeVoWest.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 3 juli 2014 om 20.00 bij V.V. Naaldwijk.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving dus niet op donderdag 26 juni a.s. bij R.K.S.V. Westlandia.

AGENDA

Opening

Terugblik bestuur op:

Sponsor

Toernooien

Vrouwenvoetbal

Wedstrijdsecretariaat

FeVoWest Elftal (voormalig Westlands Elftal

Toekomst van FeVoWest

Afspraken.

Sluiting.

Overigens delen wij u mede dat wij met ingang van heden onze bestuursfunctie neerleggen.

Na inventarisatie van de problematiek zien wij geen aanknopingspunten meer om een goede rol te spelen in de nabije toekomst van FeVoWest. Lidverenigingen moeten kunnen rekenen op een bestuur dat voluit staat en gaat voor het belang van de vereniging.

Toch wil het – demissionaire- bestuur dit hoofdstuk proberen netjes af te sluiten door dit voorzittersoverleg nog te houden.

Met vriendelijke groet,Cor Verbree, voorzitter

________________________________________
Westlandia VR1 wint laatste editie van de Ladies Bokaal

De laatste editie van de Ladies Bokaal is dit jaar gewonnen door Westlandia VR1 die met een 1-3 de winst pakten tegen Sportclub Monster VR1.

Om 14:30 was het dan zover er kon afgetrapt worden voor de finale van de Ladies Bokaal die tot de rust aan toe erg spannend was en gelijk op ging. Westlandia VR1 kwam al snel op 1-0 voorsprong door een doelpunt van Marian Groenhart en Sportclub Monster liet het er niet bij zitten want kwam voor rust op 1-1 door de topscorer van het toernooi Kelly Heskes.

In de tweede helft was het erg spannend en waren beide elftallen flink aan elkaar gewaagd en waren er een hoop kansen die voor Westlandia goed uitpakte en de 1-2 door Monique Hordijk en ook nog de 1-3 door Nadine Noordam werden ingeschoten.

Sportclub Monster VR1 - Westlandia VR1 stond onder leiding van Kees van Uffelen die gisteren na 25 jaar zijn afscheid heeft genomen als scheidsrechter voor de FeVoWest.

o.a. Lieke Ham en Nadine Noordam mochten voor Westlandia de prijs in ontvangst nemen. Liek Ham speelde haar laatste wedstrijd voor Westlandia en speelt volgend seizoen voor LYRA en Nadine Noordam is volgend seizoen te volgen bij Jong ADO Den Haag.

Westlandia VR1 speelt in September de SuperCup tegen de winnaar uit de wedstrijd van LYRA VR1 – Sportclub Monster VR1 (Verliezend finalist WK Dames tegen Verliezend finalist Ladies Bokaal)

_________________________________________


VELO o23 te sterk voor Westlandia o23 in Finale

VELO heeft gisteren de finale van de o23 FeVoWest Cup met een 0-3 gewonnen.

Westlandia en VELO zijn beide ploegen die flink aan elkaar gewaagd zijn en het klasse verschil heel dichtbij is en dat kon je in de eerste helft ook wel terug zien, vlak voor rust kwam VELO op 0-1 voorsprong door een doelpunt van Mick van Elswijk.

In de tweede helft zakte Westlandia wat in en was VELO de bovenliggende partij, Westlandia maakte weinig kansen en doelman van VELO Jeffrey Wubben had een rustige middag. Daarna volgde nog de 0-2 door Lars v/d Krogt en de 0-3 door Tom Koene.

VELO pakt de verdiende titel en heeft zich meteen ook geplaatst voor de Super Cup in September die te wachten staat tegen de winnaar van de Delfste o23 Competitie (SV DWO uit Zoetermeer)

_________________________________________
Finale o23 FevoWest Cup LIVE op WOS Radio

De finale van de o23 FevoWest Cup wordt zaterdag rechtstreeks uitgezonden op WOS Radio. Westlandia o23 neemt het op tegen VELO o23 uit Wateringen.

Westlandia o23 won in de halve finale met 6-3... van KMD o23 en in de return in Wateringen werd het 3-3 gelijkspel. VELO behaalde de finale door 2x een overwinning te boeken in het duel tegen Sportclub Monster. De eerste wedstrijd werd 3-6 en de return werd 4-2 voor VELO

De finale begint om 13:30 uur en is LIVE te volgen op de WOS Radio. WOS Radio is te ontvangen in Westland, Midden-Delfland en Maassluis op 87.6 FM. Het is ook te beluisteren via de link hieronder.
http://www.wos.nl/radio/live/


_________________________________________
Terugblik en Voorbeschouwing: Finales FeVoWest

Morgen is het dan zover en dan staan de finales van de FevoWest toernooien op het programma en wat mogen we terug blikken op een mooi en goed verlopen seizoen die a.s. Zaterdag 14 Juni stijlvol afgesloten wordt. We mogen met z’n alle trots zijn hoe het is verlopen en dat het ook goed is verlopen.

Om 13:30 spelen Westlandia o23 en VELO tegen elkaar in de finale van de o23 FevoWest Cup. Beide ploegen hebben zich hard geknokt voor de finale en hebben goede resultaten geboekt. Zo wist Westlandia met 2-3 te winnen in de eerste ronde van Quintus die zich voor de return terug trok en toen KMD uit Wateringen had geloot, de eerste wedstrijd werd een 6-3 overwinning van Westlandia en de return werd verassend genoeg 3-3 en je kon goed terug zien dat ze aan elkaar gewaagd waren. VELO heeft zich voor de loting van de 1e ronde meteen geplaatst voor de halve finale en heeft zich toen geloot tegen Sportclub Monster, in de eerste wedstrijd werd het verassend net zoals bij Westlandia – KMD een 3-6 overwinning voor VELO en de return in Wateringen werd ook afgesloten met een 4-2 winst.

Om 14:30 staat de finale van de Ladies Bokaal op het programma tussen Westlandia VR1 en Sportclub Monster VR1 die voor Sportclub Monster wat meer een droom is geworden dan voor Westlandia. De ploeg van Bert Zuidgeest heeft zich ongeslagen weten te kwalificeren voor de kruisfinales en kreeg KMD op bezoek en wist een 8-1 zege te boeken en stonden met beide benen in de finale. Sportclub Monster had spannende poulewedstrijden achter de rug en was lang in de strijd met Maasdijk om zich te kwalificeren voor de kruisfinale. Toen FC ‘s-Gravenzande zich had terug getrokken voor de laatste wedstrijd tegen Sportclub Monster besloot de commissie om alle punten af te trekken bij ploegen tegen FC ‘s-Gravenzande en zo kwam Sportclub Monster op de 1e plaats en ging het door naar de Kruisfinale, in de kruisfinale troffen ze Excelsior Maassluis wat ook erg spannende wedstrijd was, SC monster kwam 2-0 achter maar wist zich voor tijd te plaatsen voor de finale en scoorde de 3-2.

Westlandia o23 – VELO o23 staat onder leiding van Scheidsrechter: Louis Duarte en wordt bijgestaan door Assistent-scheidsrechter: Jack Koornneef en Peter den Breejen. De Vierde official bij dit duel is Luc Wynne.

Sportclub Monster VR1 – Westlandia VR1 staat onder leiding van Scheidsrechter: Kees van Uffelen en wordt bijgestaan door Assistent scheidsrechters: Nico Dijkhuizen en Roy van den Steen. De Scheidsrechterscommissie is er op terug gekomen en besloten om bij dit duel uiteindelijk toch geen Vierde Official aan te stellen.

De winnaar van VELO – Westlandia speelt in September de Super Cup tegen SV DWO de winnaar van de Delfste o23 Competitie. De winnaar van de Ladies Bokaal speelt ook in September een Super Cup tegen Westlandia VR1 (Winnaar van WK Dames 2014) Als Westlandia VR1 ook de Ladies Bokaal wint zal verliezend WK Dames finalist LYRA en verliezend Ladies Bokaal finalist tegen elkaar moeten spelen om een plaats in de Super Cup.


_________________________________________
Top-scheidsrechter Duarte leidt eindstrijd onder 23 Cup

Scheidsrechter, Louis Duarte fluit op Zaterdag 14 Juni de finale tussen Westlandia o23 en VELO o23.

Duarte fluit op het hoogste amateurniveau van Nederland en fluit w...edstrijden in de Topklasse en Hoofdklasse.

Hij wordt in dit duel bijgestaan door de Assistent-scheidsrechters: Jack Koornneef en Peter den Breejen. De Vierde official bij dit duel is Luc Wynne.

De Finale tussen Westlandia o23 en VELO o23 begint a.s. Zaterdag 14 Juni om 13:30 uur en wordt gespeeld op het complex van VV NAALDWIJK op De Hoge Bomen 1 in Naaldwijk.


_________________________________________
Kees van Uffelen aangesteld voor Finale Ladies Bokaal

Kees van Uffelen die na 25 jaar afscheid neemt van de FevoWest als scheidsrechter fluit op Zaterdag 14 Juni zijn laatste wedstrijd en dat zal de finale van de Ladies Bokaal tussen Sportclub Monster VR1 en Westlandia VR1 zijn.

SC Monster wist in de halve finale met 3-2 te winnen en het plekje te veroveren in deze finale. Westlandia had niet zoveel moeite en wist KMD met 8-1 te verslaan.

Kees heeft Westlandia VR1 nog geen één keer mogen leiden in de poulewedstrijden. Het tegenover gestelde met Sportclub Monster heeft hij al 2x eerder onder zijn leiding gehad.

Hij zal in dit duel worden bijgestaan door Assistent-scheidsrechters: Nico Dijkhuizen en Roy van den Steen. De Vierde official bij dit duel is Brian Molenaar.

De Finale tussen Sportclub Monster VR1 en Westlandia VR1 begint a.s. Zaterdag 14 Juni om 14:30 uur en wordt gespeeld op het complex van VV NAALDWIJK op De Hoge Bomen 1 in Naaldwijk.


_________________________________________
Wijziging in de finaledag bij VV NAALDWIJK (FevoWest)Hierbij laat het bestuur van de FevoWest het volgende aan iedereen weten.

De Finale van de Ladies Bokaal tussen Sportclub Monster VR1 en Westlandia VR1 zal NIET om 11:00 zijn maar gewijzigd zijn naar de aanvangstijd van 14:30. Deze wedstrijd zal gespeeld worden op het kunstgrasveld bij VV NAALDWIJK (Veld: 4).

De Finale van de o23 FevoWest cup zal gewoon om 13:30 aanvangen en zal worden gespeeld op het hoofdveld van VV NAALDWIJK.

Bij verlenging van de Ladies Bokaal finale zal de prijsuitreiking om 16:45 plaatsvinden en zo niet dan zal de prijsuitreiking rond 16:30 plaatsvinden.

Rond 17:00 zal de finale van de Flynth Westland Cup plaatsvindenWe zien u graag op Zaterdag 14 Juni bij VV Naaldwijk. Tot dan!
_________________________________________


Sportclub Monster en Westlandia in finale Ladies Bokaal

De finale van de ladies bokaal gaat ook dit jaar weer tussen de damesteams van Sportclub Monster en Westlandia.

Afgelopen dinsdag 27 Mei wist Sportclub Monster in een spannende wedstrijd met 3-2 te winnen van Excelsior Maassluis. In de 1e minuut kwam Excelsior Maassluis al snel met 0-1 voor en dit was tevens ook de ruststand, na rust kwam Excelsior Maassluis al snel op 0-2 en dachten de meeste wel dat Excelsior Maassluis voor een stunt ging zorgen maar niets was minder waar en Sportclub Monster maakte vrij snel de 1-2 en 5 minuten later ook de 2-2 en toen was het erop of eronder voor beide teams, er werd gevochten en gestreden voor het winnende doelpunt en dat winnende doelpunt maakte Sportclub Monster 10 minuten voor tijd, toen was het Excelsior Maassluis die nog een tandje bij zette en probeerde nog te scoren waar nog 1 grote kans uit kwam maar dat mocht helaas niet meer baten en Sportclub Monster gaat door de 3-2 winst naar de finale op zaterdag 14 Juni.

Een spannende en leuke wedstrijd met alles erop en eraan en dit was dan ook een echte halve finale.

Afgelopen Woensdag 28 Mei wist Westlandia zich ook te plaatsen voor de finale van de ladies bokaal in het duel tegen KMD. Dit duel waar de verwachtingen hoog waren en een spannende en leuke halve moest worden was binnen een 30 minuten al beslist toen de 4-1 op het scorebord stond. Na rust werd KMD overlopen en kreeg nog 4 doelpunten om de oren en stond de eindstand met 8-1 winst voor Westlandia op het scorebord en was het gedaan in Naaldwijk.

Sportclub Monster VR1 en Westlandia VR1 spelen op Zaterdag 14 Juni om 11:00 bij VV NAALDWIJK de finale van de Ladies Bokaal.

_________________________________________

Westlandia en VELO treffen elkaar in de onder 23 finale

De finale van de o23 FevoWest Cup gaat dit jaar tussen Westlandia en VELO en zal gespeeld worden op Zaterdag 14 Juni 2014 om 13:30 op Sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk op het complex van VV Naaldwijk.

Westlandia die in de eerste ronde Quintus met 0-3 van de mat wist spelen en door het daarna terugtrekken van Quintus geen return kon spelen hadden ze KMD uit Wateringen geloot voor de halve finale, in de eerste wedstrijd werd het 6-3 voor de Naaldwijkers en de return in Wateringen werd in een 3-3 gelijkspel geëindigd.

VELO was in de eerste ronde vrijgeloot en had zich al geplaatst voor de halve finale, in de halve finale heeft VELO geloot tegen Sportclub Monster en speelde eerst een uitwedstrijd die werd gewonnen met 3-6 en toen 4 weken de return bij VELO werd gespeeld wonnen de wateringers weer maar dan met 4-2.

Westlandia tegen VELO beloofd een spannende wedstrijd te worden en aangezien de resultaten die ze beide in de halve finales hebben geboekt zal het ook een gelijk op gaande wedstrijd moeten kunnen worden.

Westlandia o23 tegen VELO o23 begint op Zaterdag 14 Juni om 13:30 op Sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk op het complex van VV Naaldwijk. Deze wedstrijd is voorafgaand van de Flynth Westland Cup finale.


_________________________________________
Voskamp trainer-af bij FevoWest-elftal

Johan Voskamp stopt per direct als trainer/coach van het FeVoWest-elftal dat eerder het Westlands Elftal heette.

Dit heeft hij het bestuur van FeVoWest telefonisch laten weten. Redenen hiervoor noemde Voskamp de gebrekkige communicatie tussen de T.C. en het bestuur, de door de lidverenigingen aangedragen naamswijziging van Westlands Elftal in FeVoWest-elftal en het gewijzigde selectiebeleid.

De gestopte trainer, die vele jaren het Westlands Elftal coachte, is van mening dat het trekken aan een dood paard is. Het bestuur is overigens al maanden tevergeefs op zoek naar een tegenstander - Eredivisie of Jupiler League - voor het FeVoWest-elftal.

Voskamp ziet een topamateurverenging als tegenstander niet zitten. Het bestuur van FeVoWest heeft begrip voor het besluit van Johan Voskamp en geeft aan dat de lidverenigingen hem veel dank zijn verschuldigd voor zijn jarenlange werkzaamheden.

_________________________________________
Het bestuur van FEVO West feliciteert Westlandia
(zaterdag) met het kampioenschap in de derde klas en
Quintus met het kampioenschap in de vierde klas.
De gelukwensen gaan ook naar de jubilerende
verenigingen KMD (75 jaar) en Honselersdijk (50)
_________________________________________

Copyright © 2010 by FevoWest.
All Rights Reserved.